Assisterad befruktning för ensamstående

Skriftlig fråga 2014/15:57

Barbro Westerholm (FP)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

År 2012 beslutade riksdagen att tillkännage för regeringen att regeringen skyndsamt skulle återkomma med lagförslag som innebär att ensamstående kvinnor ges rätt till assisterad befruktning på samma sätt som olikkönade respektive samkönade par har enligt gällande rätt.

Regeringen fattade därefter den 19 juni 2013 beslut om kommittédirektiv till en utredning om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (dir. 2013:70). Utredaren skulle i ett delbetänkande redovisa den del av uppdraget som avser ensamståendes möjlighet till assisterad befruktning och nödvändiga förändringar senast den 14 maj 2014.  Detta delbetänkande, Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor (SOU 2014:29), överlämnades till regeringen i maj 2014 och har remissbehandlats. Bland remissvaren kan nämnas att Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) välkomnar att det blir möjligt för ensamstående kvinnor att ingå insemination och befruktning utanför kroppen (IVF-behandling) inom svensk hälso- och sjukvård och tillstyrker i stort att de regler som nu gäller för sådan behandling av par också ska gälla för behandling av ensamstående kvinnor.

Utredaren har föreslagit ett ikraftträdande av författningsändringarna den 1 juli 2015. Det har då gått drygt tre år efter det att riksdagen beslöt att ensamstående kvinnor skulle ges rätt till assisterad befruktning i Sverige. Det är önskvärt att ikraftträdandet sker tidigare än så. I dagsläget åker ensamstående kvinnor framför allt till Danmark men också till andra länder runt Östersjön för att få tillgång till insemination och IVF med de nackdelar det innebär för såväl kvinnan som för barnet.

I listan över propositioner avsedda att avlämnas under tiden efter den 7 november 2014 till mitten av januari återfinns ingen proposition om assisterad befruktning för ensamstående.

Vid vilken tidpunkt avser justitie- och migrationsministern att avlämna denna proposition och när är lagstiftningen tänkt att träda i kraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Överlämnad: 2014-11-12 Anmäld: 2014-11-13 Svarsdatum: 2014-11-19 Sista svarsdatum: 2014-11-19
Svar på skriftlig fråga