Riksdagsskrivelse 2017/18:81

Riksdagsskrivelse 2017/18:81

Riksdagsskrivelse 2017/18:81

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU5 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 29 november 2017

Urban Ahlin

Claes Mårtensson