Riksdagsskrivelse 2017/18:44

Riksdagsskrivelse 2017/18:44

Riksdagsskrivelse 2017/18:44

Regeringen

Utbildningsdepartementet

Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU5 Nationella prov – rättvisa, likvärdiga och digitala får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 15 november 2017

Ewa Thalén Finné

Claes Mårtensson