Riksdagsskrivelse 2017/18:419

Riksdagsskrivelse 2017/18:419

Riksdagsskrivelse 2017/18:419

Regeringen

Finansdepartementet1

Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU40 Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 19 juni 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson

1Riksdagsskrivelse 2017/18:420 till Riksdagsstyrelsen