Riksdagsskrivelse 2017/18:260

Riksdagsskrivelse 2017/18:260

Riksdagsskrivelse 2017/18:260

Regeringen

Socialdepartementet

Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU8 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 maj 2018

Urban Ahlin

Claes Mårtensson