Riksdagsskrivelse 2014/15:18

Riksdagsskrivelse 2014/15:18

Riksdagsskrivelse 2014/15:18

Regeringen

Utrikesdepartementet

Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2014/15:UU7 Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 26 november 2014

Urban Ahlin

Claes Mårtensson