Verksamheten vid scenkonstallianserna - En utvärdering

Rapport från riksdagen 2011/12:RFR10

Sammanfattning

Uppföljnings- och utvärderingsgruppens arbete

Kulturutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp (utvärderingsgruppen) inledde våren 2011 en uppföljning och utvärdering av verksamheten vid scenkonstallianserna. Syftet har varit att ge utskottet ökade kunskaper om resultatet av verksamheten samt om scenkonstnärernas försörjningsmöjligheter och situation på arbetsmarknaden. Arbetet har inriktats på att följa upp resultatet av scenkonstalliansernas verksamhet i förhållande till de syften som regeringen ställt upp och som riksdagen har ställt sig bakom samt de villkor som regeringen har beslutat om för statsbidraget till allianserna. Resultatet har även analyserats i förhållande till relevanta delar av de övergripande nationella kulturpolitiska målen.

Statens satsning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida