Hållbara analyser? Om samhällsekonomiska analyser inom transportsektorn med särskild hänsyn till hållbar utveckling

Rapport från riksdagen 2014/15:RFR2

Sammanfattning

En nationalekonomisk metod och dess tillämpning inom transportplaneringen

Trafikutskottets forskningsgrupp har tagit fram ett underlag om samhällsekonomiska analyser inom åtgärdsplaneringen inom transportsektorn med särskilt fokus på hållbar utveckling.

Tre huvudfrågor står i centrum. För det första hur hållbarhetsaspekter värderas när man gör samhällsekonomiska analyser inom transportområdet. För det andra vilka möjligheter respektive problem man har identifierat i arbetet med att värdera hållbarhetsaspekter inom samhällsekonomiska analyser. För det tredje ska det arbete som pågår med att ytterligare förbättra metoderna beskrivas.

Syftet är att fördjupa kunskapen om hur metoderna används inom transportplaneringen i dag, inte att avgöra om metoderna och tillämpningen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida