Riksdagens snabbprotokoll 2001/02:13 Onsdagen den 17 oktober

Riksdagens protokoll 2001/02:13

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 2001/02:13

Onsdagen den 17 oktober

Kl. 09.00 - 12.27

14.00 - 22.53

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

-------------------------------------------------------------------

1 § Ny riksdagsledamot, m.m.
Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsleda-
mot och ersättare för riksdagsledamöter
Till Valprövningsnämnden har från Riksskatte-
verket inkommit bevis om att Maria Wetterstrand
(mp), Eskilstuna, utsetts till ny ledamot av riksdagen
fr.o.m. 17 oktober 2001 sedan Birger Schlaug (mp)
avsagt sig sitt uppdrag som riksdagsledamot. Från
Riksskatteverket har också inkommit protokoll angå-
ende utseende av ersättare.
Valprövningsnämnden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida