Riksdagens snabbprotokoll 1998/99:57 Onsdagen den 17 februari

Riksdagens protokoll 1998/99:57

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1998/99:57

Onsdagen den 17 februari

Kl. 9.00 - 17.06

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 11 februari.

2 § Meddelande om ändringar i kammarens
sammanträdesplan

Förste vice talmannen meddelade att torsdagen
den 18 februari skulle kammarens sammanträde ge-
nomföras utan middagsuppehåll.
Förste vice talmannen meddelade vidare att tisda-
gen den 9 mars skulle interpellationssvar utgå. Bord-
läggningsplenum skulle äga rum kl. 14.00.

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande fak-
tapromemoria
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida