Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1997/98:94
Onsdagen den 22 april
Kl. 09.00 - 18.02

19.00 - 22.57
Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor
-------------------------------------------------------------------
1 § Justering av protokoll
Justerades protokollet för den 16 april.
2 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan
Talmannen meddelade att bordläggningsplenum
skulle äga rum fredagen den 24 april kl. 14.30. Inter-
pellationssvar skulle utgå denna dag.
3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria
om förslag från Europeiska kommissionen
Talmannen meddelade att följande faktaprome-
moria om förslag från Europeiska kommissionen
inkommit och delats ut till kammarens ledamöter:
Förslag till rådets beslut om närmare bestämmelser
för sammansättningen av den ekonomiska och fi-
nansiella kommittén KOM (98) 110
4 § Förnyad bordläggning
Föredrogs men bordlades åter
Skatteutskottets betänkanden 1997/98:SkU19, SkU22
och SkU23
Försvarsutskottets betänkande 1997/98:FöU6
5 § Beslut rörande utskottsärenden som slutde-
batterats den 16 april
SoU18 Narkotikafrågor
Kammaren biföll utskottets hemställan.
SoU12 Hälso- och sjukvårdsfrågor
Mom. 1 (hälso- och sjukvårdens finansiering, organi-
sation m.m.)
1. utskottet
2. res. 1 (m)
3. res. 2 (c)
4. res. 3 (fp)
5. res. 5 (mp)
Förberedande votering 1:
20 för res. 3
15 för res. 5
254 avstod
60 frånvarande
Kammaren biträdde res. 3.
Förberedande votering 2:
22 för res. 2
21 för res. 3
244 avstod
62 frånvarande
Kammaren biträdde res. 2.
Förberedande votering 3:
65 för res. 1
22 för res. 2
200 avstod
62 frånvarande
Kammaren biträdde res. 1.
Huvudvotering:
139 för utskottet
65 för res. 1
85 avstod
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 138 s, 1 v
För res. 1:   65 m
Avstod: 22 c, 21 fp, 15 v, 15 mp, 12 kd
Frånvarande:  23 s, 15 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Mom. 2 (vårdgaranti)
1. utskottet
2. res. 7 (m, c, fp, kd)
Votering:
169 för utskottet
117 för res. 7
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 138 s, 1 m, 16 v, 14 mp
För res. 7:   63 m, 21 c, 21 fp, 12 kd
Frånvarande:  23 s, 16 m, 6 c, 5 fp, 6 v, 4 mp, 3 kd
Mom. 19-23 (abortförebyggande insatser m.m.)
1. utskottet
2. utskottets hemställan med den ändring som föran-
leddes av bifall till res. 22 (v)
3. res. 21 (kd)
Förberedande votering:
20 för res. 22
13 för res. 21
256 avstod
60 frånvarande
Kammaren biträdde res. 22.
Huvudvotering:
194 för utskottet
16 för res. 22
78 avstod
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 2 m, 22 c, 19 fp, 15 mp
För res. 22:  16 v
Avstod: 1 s, 63 m, 2 fp, 12 kd
Frånvarande:  24 s, 15 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Mom. 25 (xenotransplantationer)
1. utskottet
2. res. 24 (mp)
Votering:
263 för utskottet
15 för res. 24
9 avstod
62 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 138 s, 55 m, 22 c, 21 fp, 15 v, 12 kd
För res. 24:  15 mp
Avstod: 8 m, 1 v
Frånvarande:  23 s, 17 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Mom. 30 (kvinnors hälsa)
1. utskottet
2. res. 31 (v)
3. res. 32 (mp)
Förberedande votering:
20 för res. 31
16 för res. 32
249 avstod
64 frånvarande
Kammaren biträdde res. 31.
Huvudvotering:
222 för utskottet
18 för res. 31
46 avstod
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 137 s, 63 m, 22 c
För res. 31:  1 fp, 16 v, 1 mp
Avstod: 20 fp, 14 mp, 12 kd
Frånvarande:  24 s, 17 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Mom. 32 (lobotomi)
1. utskottet
2. res. 33 (mp, kd)
Votering:
240 för utskottet
45 för res. 33
4 avstod
60 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 138 s, 64 m, 19 c, 19 fp
För res. 33:  1 m, 1 fp, 16 v, 15 mp, 12 kd
Avstod: 3 c, 1 fp
Frånvarande:  23 s, 15 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
SoU13 Barnfrågor
Mom. 1 (barn- och familjepolitiken)
1. utskottet
2. res. 1 (m)
3. res. 2 (c)
4. res. 3 (fp)
5. res. 4 (kd)
Förberedande votering 1:
22 för res. 3
12 för res. 4
252 avstod
63 frånvarande
Kammaren biträdde res. 3.
Förberedande votering 2:
21 för res. 2
21 för res. 3
246 avstod
61 frånvarande
Talmannen konstaterade att lika röstetal uppkommit.
Utgången skulle avgöras genom lottning.
Talmannen anmodade Henrik Landerholm (m) och
Urban Ahlin (s) att fungera som kontrollanter vid
lottningen samt Johan Lönnroth (v) att förrätta lott-
ningen.
Den upptagna lottsedeln visade ett nej och kammaren
hade således antagit res. 3.
Förberedande votering 3:
66 för res. 1
21 för res. 3
201 avstod
61 frånvarande
Kammaren biträdde res. 1.
Huvudvotering:
156 för utskottet
64 för res. 1
70 avstod
59 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 138 s, 1 m, 16 v, 1 kd
För res. 1:   64 m
Avstod: 1 m, 22 c, 21 fp, 15 mp, 11 kd
Frånvarande:  23 s, 14 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Eva Björne (m) anmälde att hon avsett att rösta nej
men markerats ha avstått att rösta.
Ola Karlsson (m) anmälde att han avsett att rösta nej
men markerats ha röstat ja.
Mom. 2 (det minskade barnafödandet)
1. utskottet
2. res. 5 (v)
Votering:
266 för utskottet
18 för res. 5
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 65 m, 22 c, 19 fp, 14 mp, 12 kd
För res. 5:   1 fp, 16 v, 1 mp
Frånvarande:  27 s, 15 m, 5 c, 6 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Lennart Rohdin (fp) anmälde att han avsett att rösta ja
men markerats ha röstat nej.
Mom. 5 (FN:s barnkonvention)
1. utskottet
2. res. 8 (v)
Votering:
235 för utskottet
31 för res. 8
20 avstod
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 66 m, 2 c, 19 fp, 12 kd
För res. 8:   16 v, 15 mp
Avstod: 19 c, 1 fp
Frånvarande:  25 s, 14 m, 6 c, 6 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Mom. 22 (långvariga familjehemsplaceringar)
1. utskottet
2. res. 14 (m, fp, kd)
Votering:
174 för utskottet
114 för res. 14
61 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 137 s, 21 c, 16 v
För res. 14:  65 m, 1 c, 21 fp, 15 mp, 12 kd
Frånvarande:  24 s, 15 m, 5 c, 5 fp, 6 v, 3 mp, 3 kd
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Meddelande om samlad votering
Talmannen meddelade att konstitutionsutskottets
betänkanden KU26 och KU29, arbetsmarknadsutskot-
tets betänkanden AU10 och AU12 samt lagutskottets
betänkande LU19 skulle avgöras i ett sammanhang
efter avslutad debatt.
6 § Författningsfrågor
Föredrogs
Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU26
Författningsfrågor
Anf. 1 BO KÖNBERG (fp):
Fru talman! Konstitutionsutskottet behandlar i
detta betänkande 25 motioner som väckts under de
allmänna motionstiderna 1996 och 1997. De rör en
mängd centrala författningsfrågor. Bland de områden
som berörs är bibehållande eller avskaffande av den
gemensamma valdagen, personvalet, folkomröst-
ningsinstitutet, vilken utsträckning som riksdagens
beslut skall bli föremål för mer kontroll av juridiska
organ och förslag om utredningar om införande av en
författningsdomstol i vårt land.
Man kan förstås ha olika uppfattningar i dessa frå-
gor, och betänkandet är försett med reservationer,
närmare bestämt 19 stycken. Utskottsmajoriteten har
avstyrkt samtliga de 25 motionerna. I denna majoritet
ingår i samtliga fall Socialdemokraternas represen-
tant. De har således bestämt stannat för att ingen av
de 25 motionerna förtjänar att bifallas. "Allt är väl i
den bästa av världar", förefaller vara deras inställning,
eller om något eventuellt behöver förändras i det
svenska folkstyret ordnar nog regeringen det.
Vi i Folkpartiet liberalerna delar inte denna upp-
fattning. Vi har deltagit i 5 av de 19 reservationerna.
Det gäller främst kravet på att den gemensamma val-
dagen skall avskaffas och förslag syftande till att öka
den legala kontrollen av de beslut vi fattar i denna
riksdag. För tids vinnande skall jag inte nu yrka bifall
till alla de fem reservationer som vi deltar i utan nöja
mig med att yrka bifall till fyrpartireservationen nr 4
om en skyndsam utredning av en återgång till skilda
valdagar och till moderat-, folkparti- och miljöpartire-
servationen nr 15 om en utredning om införande av
författningsdomstol i vårt land.
Fru talman! Utvecklingen i världen de senaste 10-
15 åren för demokratin är paradoxal. Å ena sidan har
det demokratiska styrelseskicket på denna korta tid
spritt sig till fler länder än någonsin. Aldrig förr i
världshistorien har så många länder varit demokratier.
Aldrig förr har så många människor levat i demokra-
tier. Och sedan något år tillbaka lever för första gång-
en i världshistorien en majoritet av världens befolk-
ning i länder där regeringen utses i allmänna val. Det
finns förstås många kvarvarande brister. Kanske har
framgångarna varit större för demokratiska val enligt
majoritetsprincipen än för genomslaget av rätts-
statsprincipen och genomförandet av mänskliga rät-
tigheter m.m. Ändå är det fråga om oerhört mycket
större framgångar än någon vågade hoppas på för tio
år sedan.
Det paradoxala ligger inte i detta utan i utveck-
lingen i de gamla demokratierna, med en ökad klyfta
mellan väljare och valda, på många håll ett minskat
valdeltagande, synnerligen ofta minskat deltagande i
partiernas arbete, tillväxt i främlingsfientliga ström-
ningar i många länder, ibland med rasistisk anknyt-
ning, skandaler på många håll, t.o.m. i vårt eget land,
och en bild hos många människor av att makthavarna
skor sig.
Vi som har fått förmånen att växa upp i denna
gamla demokrati, den svenska demokratin, har förstås
ett särskilt ansvar för att se till att den vidareutvecklas
och förnyas. Det brukar sägas att varje generation
måste vinna demokratin på nytt. Jag tror att det krävs
många förändringar i det svenska folkstyret för att
bryta den negativa utvecklingen. Jag är övertygad om
att vi i dag inte ser alla som behövs.
Vi i Folkpartiet liberalerna har i vårt nya partipro-
gram från i fjol lagt fram en mängd förslag som syftar
till att råda bot på några eller en del av de här pro-
blemen. Några av dem berör frågor som behandlas i
dagens KU-betänkande. Två problemområden berörs
just i de två reservationer som jag yrkade bifall till.
Kommunerna är förstås de organ som står närmast
medborgarna. De kommunsammanslagningar som
ägde rum efter andra världskriget har nog lett till att
avståndet mellan väljare och valda har ökat kraftigt.
Förr var det på många håll, åtminstone utanför stor-
städerna, så att nästan var och en kände till någon som
hade ett kommunalt förtroendeuppdrag, någon släk-
ting eller arbetskamrat, någon i villan bredvid, i
stadsdelen eller i porten bredvid. I dag är det alltmera
sällsynt, i takt med att mängden förtroendemän kraf-
tigt har minskat.
Den här frågan har vi tidigare diskuterat, bl.a. i
KU, under det gångna året. Vi har diskuterat sådana
frågor som kommundelning och möjligheten att ordna
direktvalda kommundelsfullmäktige. Det är för övrigt
någonting som en bred majoritet, inklusive Socialde-
mokraterna, har hemställt om att få pröva i Stock-
holms stad, men där regeringen har sagt nej, precis
som man har varit skeptisk till andra förslag om att
öka möjligheterna till kommunal demokrati.
Ytterligare en försämring, förutom kommunsam-
manslagningarna, var naturligtvis borttagandet av de
separata valdagarna för de kommunala valen. Det var
en del av en kompromiss för ca 30 år sedan, och det
fanns nackdelar med förändringen. I den situation
som vi befinner oss i sedan några år tillbaka möter det
politiska systemet i vårt land väljarna enbart vart
fjärde år. Jag tror att det blir svårt att hitta så många
andra demokratier i världen där avståndet mellan de
tillfällena är så långt som i vårt land.
Vi vill från Folkpartiet liberalernas sida, och från
flera andra partier i konstitutionsutskottet, få en sådan
tingens ordning att vi återigen har separata valdagar
för de kommunala valen. Det innebär att på de dagar-
na kommer de kommunala och de landstingskommu-
nala frågorna att stå i centrum för debatten och upp-
märksamheten. Det kommer att gälla den egna kom-
munen och det egna landstinget, eller den egna regio-
nen på de håll i landet där sådana nu bildas. De kom-
mer att göra det möjligt på ett helt annat sätt att få ut
de kommunala frågorna till medborgarna, och med
möjlighet för medborgarna att ta ställning till dem
jämfört med den ordning vi har nu, där det mesta av
de kommunala frågorna drunknar i riksfrågorna.
I dagens förslag har alla partier utom Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet ställt sig bakom förslaget
att utreda hur vi skall kunna komma tillbaka till sepa-
rata valdagar. Vi kommer förmodligen inte att vinna
voteringen i dag, men i höstens val har väljarna möj-
lighet att försätta dessa två partier i minoritet. Det är
angeläget av flera skäl, bl.a. detta skäl.
Fru talman! Demokrati handlar inte bara om ma-
joritetsval, utan det handlar om rättsstaten, om fri- och
rättigheter och om minoritetsskydd. Ett exempel är att
för att få vara med i de europeiska demokratiernas
union krävs det inte bara att man är majoritetsvald
utan att man också uppfyller villkor som har att göra
med rättsstaten och med fri- och rättigheter.
I vårt land har framför allt Socialdemokraterna
genom åren varit tveksamma eller negativa till be-
gränsningar i hur majoritetsbeslut skall kunna fattas.
Vi har genom årens lopp fått till stånd förändringar
som har gällt att när man skall fatta beslut om in-
skränkningar i fri- och rättigheter skall det gälla spe-
ciella regler och vara speciellt svårt, nya tidsregler för
hur grundlagen skall kunna ändras, den s.k. lagpröv-
ningsrätten, omfattningen av lagrådsgranskningen
m.m.
1970-talets debatter ledde fram till de grund-
lagsändringar som vi fick i början på 1980-talet, som
enligt vår mening innebar framsteg på de här punkter-
na. Ytterligare framsteg har varit den s.k. inkorpore-
ringen av Europarådskonventionen om de mänskliga
rättigheterna i den svenska lagstiftningen direkt under
1990-talet.
Fru talman! Till dagens betänkande finns det flera
reservationer där man vill gå vidare. I en reservation
krävs att vi skall ha lagrådsgranskning vad gäller
grundlagar. En reservation handlar om att man från
domstolarnas sida skall låta bli att tillämpa en lag som
strider mot grundlag utan att ha det oerhört starka
kravet om att det skall vara fullt uppenbart, vilket
finns i dagens grundlag. I EG-rätten är det knappast
på det viset.
Det finns också en reservation som handlar om en
författningsdomstol. Det finns många skäl till att man
skulle behöva en sådan i vårt land - det finns skäl
emot också. Vi har diskuterat frågan i många år. En
faktor som har tillkommit är förstås det svenska med-
lemskapet i EU, som innebär att vi numera har en
författningsdomstol, nämligen den som finns i Lux-
emburg. Frågan är om detta tillför ytterligare ett skäl
till de skäl som talar för att vi skall ha en författnings-
domstol.
Fru talman! Det svenska folkstyret behöver förny-
as. I detta betänkande behandlas några viktiga frågor
som rör detta. Tyvärr är det ånyo klarlagt att det inte
är landets största parti, Socialdemokraterna, som
kommer att gå i bräschen för detta. Det finns 25 mo-
tioner, och Socialdemokraterna har avstyrkt samtliga.
Anf. 2 NILS FREDRIK AURELIUS (m):
Fru talman! De olika författningsfrågor som be-
handlas i detta betänkande kanske vid en första an-
blick kan framstå som tämligen disparata, men vid en
närmare granskning kan man föra de flesta frågorna
till två huvudsakliga grupper.
Den ena gruppen handlar om kraven på ett refor-
merat valsystem. De som föreslår förändringar - och
dit hör i högsta grad vi moderater - hoppas och tror
att vissa förändringar åtminstone i någon mån kan
minska avståndet mellan väljare och valda. Hit hör
frågorna om personvalsinslag, skilda valdagar, folk-
omröstningar och antalet riksdagsledamöter.
Den andra gruppen ärenden rör huvudsakligen
kraven på en förstärkt rättsstat och därmed avväg-
ningen mellan individens frihet och den offentliga
makten. Hit räknar jag frågorna om författningsdom-
stol, Lagrådets funktion i det nuvarande systemet,
uppenbarhetsrekvisitet m.m.
Bakgrunden till den första gruppen ärenden, dvs.
frågorna som har med val att göra, är tveklöst den
utbredda misstron mot mycket av det politiska be-
slutsfattandet. Låt mig då först och främst deklarera
att jag inte tror att enbart sådana förändringar som vi
diskuterar i detta betänkande, och som det dessutom
föreslås avslag på, kan lösa detta problem helt och
hållet.
Avståndstagandet från politiken och från politi-
kerna kan också bero på en sund reaktion från all-
mänheten mot det politiskt styrda områdets dominans
över den privata sfären. I ett samhälle där medborgar-
na är så överbeskattade att en tredjedel av dem är
beroende av olika bidrag är det inte underligt att de
s.k. politikerna får skulden för allt som fungerar illa,
särskilt som det visar sig att politikernas löften inte
alltid går att lita på efter valdagen.
Därför krävs en bättre balans mellan offentligt och
enskilt, men också en insikt om de moraliska krav
som följer av det politiska uppdraget. Emellertid tror
jag trots allt att vissa reformer av valsystemet kan
underlätta försöken och minska misstron mot det
offentliga beslutsfattandet.
Ett ökat inslag av personval i de allmänna valen
kan kanske vara ett sådant medel att minska avståndet
något mellan väljare och valda. Sannolikt fordras det
då en betydligt lägre spärr för personval än 8 %. I
detta sammanhang nöjer jag mig dock med att under-
stryka kravet på en snabb utvärdering av hur det val
med personvalsinslag som skall äga rum i höst kom-
mer att utfalla.
Vidare måste vi konstatera att Sveriges riksdag
med sina 349 ledamöter har osedvanligt många repre-
sentanter i förhållande till folkmängden. Ett land som
Tyskland har visserligen ungefär dubbelt så många
ledamöter, men då är också folkmängden nästan tio
gånger större. Det finns historiska förklaringar till
detta. Vi har haft två kamrar tidigare som slogs sam-
man, som bekant. Det är en förklaring, men inget
argument.
Frågan om hur många ledamöter som behövs för
att alla delar av landet skall få en rimlig representa-
tion är däremot relevant. Därför föreslår vi en ganska
begränsad minskning med 100 ledamöter till 249. En
sådan förändring skulle inte bara leda till att de en-
skilda folkvalda kunde bli mera kända ute bland fol-
ket, utan kanske också till en vad man brukar kalla
mer arbetsduglig riksdag. Ledamöterna skulle kanske
behöva vidga sina kunskaper till flera områden, dvs.
bli mera av generalister, vilket jag tror skulle kunna
vara en god utveckling. En del av de frigjorda resur-
serna skulle användas till bättre utredningshjälp, sam-
tidigt som en del pengar skulle kunna sparas.
Det är lätt att konstatera att den gemensamma val-
dagen för riksdagsval och kommunalval kan leda till
att riksfrågorna dominerar valrörelsen. Samtidigt har
vi i Sverige faktiskt Europas starkaste kommuner,
som står för 40 % av den offentliga sektorns utgifter.
Kommunerna bestämmer som bekant över skolan,
socialtjänsten, barnomsorgen, hemsjukvården, stads-
planeringen osv. Kommunalskatten är den tunga in-
komstskatten för de allra flesta.
Inte minst från demokratisynpunkt vore det därför
bra med skilda valdagar. Det är visserligen sant att
riksfrågorna ändå rimligen kommer att finnas med
något i en kommunal valrörelse, men förutsättningar-
na för att de kommunala frågorna skall få större ut-
rymme blir förstås ändå större om inget val till riks-
dagen äger rum samtidigt. Möjligen kan personval-
sinslaget ytterligare bidra till fokuseringen på de
kommunala frågorna.
Regeringen bör därför som vi ser det ta initiativ
till en utredning med inriktningen att skilda valdagar
skall kunna tillämpas redan i ett kommunalval år
2000.
Beträffande frågan om huruvida en kommun skall
kunna uttaxera medel till något annat än den egna
kommunens skötsel anser vi att rättsläget är klart. Det
får den inte göra. Andra har dock velat hävda en an-
nan uppfattning. Vi anser i och för sig att grundlagen
här är till fyllest. Synpunkterna på en precisering har
framkommit just därför att alla inte har velat godta
detta. Men det är ju statens uppgift att bispringa be-
hövande kommuner på ett lämpligt sätt.
Vi tycker också att möjligheten att anordna beslu-
tande folkomröstningar i annat än grundlagsfrågor
borde införas. Sådana omröstningar skulle i så fall äga
rum på valdagen och också i övrigt följa samma reg-
ler som gäller för beslutande omröstningar i grund-
lagsfrågor i dag. Det är kanske en liten förändring,
men dock en förändring.
Diskussionen om hur stora inslag av referendum vi
skall ha i det svenska systemet får för övrigt fortsätta
ett tag till. Den utredning som kom i fjol kom knap-
past fram till några mer genomgripande förslag. Här
finns det i hög grad skilda åsikter.
Den andra gruppen av reservationer handlar om
rättssäkerhet och den enskildes rätt mot staten. Hit
räknar jag också frågan om minoritetsskydd i utskott
och kommunalt självstyre och frågan om en författ-
ningsdomstol.
Vi menar att tiden är mogen för att ta ett steg till
genom att 1995 års domstolskommitté ges till uppgift
att belysa hur en författningsdomstol kan inlemmas i
en framtida domstolsorganisation.
En del av konstitutionsutskottet besökte i somras
några av de nya s.k. länderna i Tyskland, dvs. de nya
förbundsstaterna från f.d. Östtyskland, för att bl.a.
diskutera denna fråga. Alla delstater utom en i Tysk-
land har en författningsdomstol, och det var påfallan-
de hur stor vikt man lade vid dessa domstolar i de nya
demokratierna. Författningsdomstolarna har bl.a. som
uppgift att pröva om de demokratiska institutionerna
håller sig inom sina kompetensområden. Också Sveri-
ges medlemskap i EU kan, som nämndes tidigare här i
dag, vara ett motiv för en författningsdomstol.
Rent praktiskt skulle en författningsdomstol kunna
formeras utifrån Högsta domstolen och Regeringsrät-
ten.
I likhet med vad som framhålls i en annan motion
vill jag framhålla att en författningsdomstols uppgift
inte är att konkurrera med lagstiftaren, utan att grans-
ka lagarnas överensstämmelse med grundlagen. Till
syvende och sist är det lagstiftaren - politikerna -
som bestämmer. Men även beslut som är tillkomna i
demokratisk ordning kan komma att strida t.ex. mot
den grundläggande principen om alla människors lika
värde som framgår av grundlag. Det finns en del obe-
hagliga exempel även från svensk historia på att be-
slut som är fattade fullt demokratiskt har kommit att
strida mot sådana grundläggande principer.
Till skillnad från vad vissa befarar och andra kan-
ske hoppas tror jag inte att man skall överdriva bety-
delsen av att Lagrådet ersätts av en författningsdom-
stol. Det torde fortfarande handla om ungefär samma
domare, hämtade från Högsta domstolen och Rege-
ringsrätten. Juridiken kommer inte totalt att ta över-
hand över politiken; den kommer inte alls att göra det.
Lagstiftningen ligger fortfarande i politikernas hän-
der.
Det bör dock, som jag ser det, ligga ett stort värde
i att den institution som har den viktiga uppgiften att
granska lagarnas överensstämmelse med grundlagen
får en mera självständig ställning.
I avvaktan på att vi får en författningsdomstol fö-
reslår vi också en utökad skyldighet att inhämta ytt-
rande från Lagrådet när det gäller förändringar av
regeringsformen.
Det minoritetsskydd som i olika former finns vid
behandling av ärenden i riksdagen är viktiga inslag i
en demokrati. S.k. initiativ är betydelsefulla instru-
ment för utskotten, men det är samtidigt uppenbart att
minoriteter som är emot ett initiativ kan bli förförde-
lade genom att det exempelvis inte finns någon mo-
tionsrätt.
Vi tycker att det är högst rimligt att grund-
lagsändringar läggs fram för KU inte senare än nio
månader före ett allmänt val. Därför föreslår vi att
förslag om sådana ändringar inte skall kunna läggas
fram under perioden efter det om en minoritet på en
sjättedel av ledamöterna motsätter sig det. Det finns
erfarenheter från 1994 som visar att det finns goda
skäl för en sådan omorientering.
Slutligen föreslår vi beträffande initiativ som inte
rör grundlagsändringar att det skall krävas en majori-
tet på fem sjättedelar för ett utskottsinitiativ. Det är
samma regler som nu gäller för grundlagsändringar.
Fru talman! Då har jag något översiktligt gått ige-
nom motionerna som kommer från Moderata sam-
lingspartiet och de reservationer vi har. Jag har även
försökt lämna litet allmänna och principiella synpunk-
ter i en debatt som kommer att fortsätta.
Jag yrkar bifall till reservation 4.
Anf. 3 KENNETH KVIST (v):
Fru talman! Föreliggande betänkande tar upp en
del författningsfrågor som är mycket intressanta att
diskutera. En sådan är den fråga som Nils Fredrik
Aurelius har varit inne på, nämligen den om domsto-
larnas position i lagstiftningen och lagtolkningen. Där
bryter egentligen två olika principer mot varandra.
Jag för min del utgår från en sorts folksuveränitets-
princip och menar att det är den politiskt avsättbara
instansen, alltså riksdagen, som beslutar om lagar och
i sista hand också avgör hur lagarna skall tolkas. Ett
system borde kanske utvecklas som innebär att riks-
dagens konstitutionsutskott i samband med stridighe-
ter, som ju kan uppstå, får i uppgift att pröva lagars
förenlighet med grundlagarna.
Jag tror inte på en författningsdomstol. I vissa
länder har en sådan i och för sig spelat en positiv roll
- det finns det exempel på - men i andra länder har en
sådan författningsdomstol en väldigt konserverande
roll. Det kan också leda till en politisering av dom-
stolsväsendet, som ju bör vara en opolitisk granskare
av lagarna.
I den här frågan har vi alltså olika principiella
synpunkter, och jag stöder här utskottsmajoriteten.
Detsamma gäller frågan om antalet riksdagsleda-
möter. Jag vill där föra ett resonemang som liknar det
som Bo Könberg för i fråga om den kommunala si-
dan. Det är ett allvarligt problem att mängden förtro-
endevalda minskar. Det gäller alltså också om antalet
riksdagsledamöter skulle minska. Det är bra om det
finns en rimlig balans i förhållandet mellan folkmängd
och mängden riksdagsledamöter. Visst finns det större
länder där samma relationstal som i Sverige skulle
innebära oerhört stora parlament. Men nu har vi i
Sverige den folkmängd vi har, och jag tycker att det
gällande systemet är hyggligt.
I fråga om rösträtten har jag däremot en reserva-
tion. Rösträtten är en viktig del av människors identi-
fikation och integrering i ett samhälle. Där människor
har sitt sociala liv, verkar i sitt arbete och lever, där
bör också rösträtten finnas. Det talas i våra dagar
mycket om utanförskap, särskilt i vissa områden där
sådana som inte är födda i Sverige är koncentrerade.
Vi ser också tendenser till att det förhållandet att
rösträtten för invandrare bara är halv, dvs. att den
efter tre års boende i Sverige bara är kommunal, leder
till ett minskat röstdeltagande. Jag menar att tiden är
mogen att på allvar pröva att genomföra riksdagsvals-
rösträtt för invandrare efter samma principer som
gäller i de kommunala valen.
Man kan då fråga sig om vi på detta sätt inte ur-
gröper syftet med att vara medborgare. Men jag tror
inte det. Det finns många andra värden med medbor-
garskapet än bara rösträtten. Det gäller det skydd som
ligger i att vara svensk medborgare i samband med
utrikes resor, och det finns också andra fördelar.
Rösträtten bör hänga samman med människors
sociala vara, och eftersom invandrarna bor och verkar
i vårt land bör de efter att ha varit en viss tid i landet
också kunna få delta i val. Det är en viktig bit för att
lösa den integrationsproblematik som diskuteras i
våra dagar. Därför yrkar jag, fru talman, bifall till
reservation nr 2 till utskottets betänkande.
Vi kommer i höst att införa ett personval. Man kan
diskutera för- och nackdelar med personval. I Väns-
terpartiet har vi principiella betänkligheter mot denna
individualisering av politiken. Vi har dock biträtt den
kompromiss som är gjord, och vi står vid den. Vi
anser dock att personvalet öppnar för t.ex. sponsring
av enskilda politiker, och vi menar att vi i vårt land
borde ha särskilda regler för hur detta skall redovisas.
Sådana regler har man i många andra länder. Därför
har jag tillsammans med Miljöpartiet, som rest detta
krav i en motion, reserverat mig under punkt 7.
Ett annat problem som vi har tagit upp är hur do-
mare kan skiljas från befattning under pågående mål.
Vi har tidigare motionerat i frågan, och vi återkom-
mer med en motion i ärendet i år. Vi menar att en
utredning bör tillsättas som lagreglerar under vilka
omständigheter en domare skall få skiljas från sin
befattning under pågående mål. Det bör framgå klart
att detta inte kan ske genom att överordnad kan gripa
in och skilja en domare från ett mål t.ex. på grund av
att denne verkar luta åt en obekväm slutsats. Det bör
alltså finnas strikt reglerat. Jag menar därför att detta
bör ställas under utredning, något som också har
ganska stort stöd från juristhåll. Jag yrkar därför slut-
ligen, fru talman, bifall till reservation nr 19.
Anf. 4 PETER ERIKSSON (mp):
Fru talman! Det pågår en ganska omfattande dis-
kussion i dag i Sverige om demokratin. Många av de
frågor som vi diskuterar i det betänkande som KU
lägger fram i dag och som vi kommer att rösta om
senare handlar just om demokratins grundförutsätt-
ningar, spelreglerna. Det handlar om den demokratis-
ka ingenjörskonsten i motsats till den sociala ingen-
jörskonsten, dvs. hur vi skall hitta ett system som
funkar, som skapar bra möjligheter för människor att
delta i det demokratiska samhällssystemet och som
inte skiljer medborgarna från en överhet som befinner
sig alltför långt bort. Många av frågorna ligger på det
planet.
Jag tror i och för sig att det i dag behövs något
mer grundläggande för att återskapa ett bra förtroende
mellan medborgare och politiken, för att varje männi-
ska i grunden skall känna ett ansvar för det som pågår
och inte lika lätt som i dag kan sitta vid köksbordet
och säga att det är de där politikerna som styr. Vi
politiker å andra sidan måste antagligen lämna ifrån
oss en del av den ensamrätt på beslutsfattande som vi
har i dag i det politiska systemet, för att skapa en
situation där alla är med, så att vi får ett deltagande,
ett demokratiskt samhälle.
Jag tror att en av huvudfrågorna för att åstadkom-
ma en sådan förändring antagligen är att få in folkom-
röstningsinstitutet i större utsträckning än tidigare.
Där har det faktiskt under den här mandatperioden,
när Miljöpartiet har drivit frågorna, hänt litet grand.
Vi har härom året fått ett besked av LO att man där
anser att folkomröstningsinstitutet bör utvecklas och
användas i beslutande folkomröstningar mycket mer
än tidigare.
Miljöpartiet har drivit det här ganska länge. Vi har
de senaste åren också utvecklat detta och mer i detalj
visat på hur vi skulle kunna förändra det svenska
systemet i en sådan riktning att människor deltar i
beslutsfattandet i större utsträckning genom folkom-
röstningar både på lokal nivå och på nationell nivå. I
dagens betänkande har vi ett förslag om att man ge-
nom ett folkinitiativ, genom att samla in ungefär
300 000 namn, skall kunna få till en beslutande folk-
omröstning i en fråga.
I år har också Moderaterna åtminstone till en del
anslutit sig till grundtanken om att det behövs en
förändring av systemet så att människor i större ut-
sträckning blir direkt ansvariga och får direkt möjlig-
het att påverka. Jag tycker att också det är väldigt
positivt. Vi ser att det sker en förändring, ett uppvak-
nande, här i riksdagen. Det finns ett engagemang för
att faktiskt göra något åt den bedrövliga situation som
vi har i dag när det gäller demokratin. Alltfler beslut
har ju flyttats längre bort från människor, och många
känner i allt större utsträckning ett avstånd till vad
som händer i politiken. Jag hoppas, i likhet med vad
Bo Könberg var inne på tidigare, att vi efter nästa val
skall kunna få en ännu större uppslutning i riksdagen
omkring en förändring av det demokratiska systemet.
Det finns också en större minoritet som vill skyd-
da och värna grundlagen genom att införa en författ-
ningsdomstol. Jag tror faktiskt att också det är ett
viktigt steg. Det är i dag litet för enkelt att förändra
grundlagen och litet för luddigt i många situationer
om vi faktiskt inför nya lagar som kör över grundla-
gen. Det krävs ganska mycket för att man skall kunna
hävda att en ny lag kan bryta mot grundlagen och så
att säga få igenom den åsikten i maskineriet.
De litet mer demokratiska ingenjörskonstfrågor
som vi i Miljöpartiet driver, och som är uppe i dag,
handlar t.ex. om rösträtten. Vi vill sänka rösträttsål-
dern till 16 år. Det är en ganska viktig fråga - särskilt
nu när vi har infört en fyraårig mandatperiod. Väldigt
många ungdomar kommer att vara 21 år innan de får
rösta för första gången med de fyraåriga mandatperi-
oderna. Det har i praktiken inneburit att vi har höjt
rösträttsåldern. Jag tycker att det vore väldigt rimligt
att vi passade på att sänka rösträttsåldern för att kunna
ta till vara det engagemang som finns bland många
ungdomar i åldern 16-20 år.
När det gäller invandrarna stöder jag den motion
som Vänsterpartiet har skrivit om att invandrare som
ännu inte har erhållit svenskt medborgarskap bör få
rösträtt också till riksdagsvalet. Det är en fråga som vi
i Miljöpartiet har drivit tidigare under mandatperio-
den. Rösträtten skall i större utsträckning knytas till
var man bor snarare än till medborgarskapet.
En annan viktig fråga som jag vill ta upp är per-
sonvalet. Där är det så att vi nu genomför en föränd-
ring av det politiska systemet genom att i höst för
första gången i ett riksdagsval införa regler som inne-
bär att man kan bli personvald. Det här har, tycker
jag, både för- och nackdelar. Det är helt uppenbart att
personvalet kan vara ett väldigt berikande inslag i en
demokrati. Det kan ge större ansvarskänsla. Det kan
ställa större krav på varje enskild person som nomine-
ras och som vill bli vald att agera, ge sig till känna för
medborgarna och tala om var man står i viktiga frå-
gor.
Det finns också betydande risker med detta. Där-
för har vi i Miljöpartiet skrivit en motion där vi vill
införa regler när det gäller sponsring till riksdagsval.
Vi tycker inte att det är rimligt att ha det här området
helt oreglerat och sedan riskera att hamna i en situa-
tion där vissa människor har lyckats komma in i riks-
dagen genom att man satsar väldigt mycket pengar.
Det kan kanske vara så att vissa organisationer eller
företag satsar pengar i en valkampanj för personval.
Det är ingen bra utveckling, och därför behövs det
regler kring det här. Dessa regler skall handla både
om att man redovisar var man får pengar till person-
valskampanjer ifrån och att det finns gränser och
spärrar för hur mycket man bör kunna avsätta i en
personvalskampanj.
Det här med personvalet är alltså väldigt intres-
sant. Det finns både möjligheter och risker. Jag tycker
att det är att blunda för verkligheten att som majorite-
ten här i KU fortsätta att driva linjen att det inte skall
finnas några regler på området. Det är att gå med
skygglappar in i det system som vi är på väg att infö-
ra.
Det sista som jag tänkte ta upp är frågan om skilda
valdagar. Det är något som verkligen måste införas
om vi menar allvar med hela den förändring av det
svenska politiska systemet som vi har genomfört de
senaste 10-20 åren, där kommunerna har fått en allt
starkare ställning i den svenska politiken. De har
alltmer resurser och alltfler möjligheter att styra och
påverka vad som händer runt medborgarna. De har
stort ansvar för skolan och vården.
Då borde det ju också vara en självklarhet att man
i kommunerna har ett särskilt val där man särskilt
uppmärksammar de kommunala frågorna. Jag har
väldigt svårt att se att det finns några bra argument för
att behålla den nuvarande situationen där riksdagsva-
let helt skall överflygla de kommunala frågorna trots
att de kommunala frågorna har blivit så viktiga.
Vi får väl hoppas att vi får en sådan här förändring
under nästa mandatperiod. Det finns några partier som
ännu inte har insett att det här är en viktig förändring.
Men jag tror att vinden blåser mot att vi får skilda
valdagar, och att även Socialdemokraterna och Väns-
tern kommer att inse den saken.
Jag vill yrka bifall till reservationerna 2, 3, 7 och
10.
Anf. 5 MATS BERGLIND (s):
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till
hemställan i KU:s betänkande i det här ärendet och
avslag på samtliga reservationer.
I det här betänkandet är det som flera har varit in-
ne på ett flertal olika författningsfrågor som tas upp.
För att reda ut de här frågeställningarna på bästa möj-
liga sätt har Pär-Axel Sahlberg och jag kommit över-
ens om att vi skall försöka dela upp dem. På det viset
skall vi försöka argumentera på bästa möjliga sätt i de
olika frågorna. För min del kommer jag att koncentre-
ra mig på reservationerna 1-10 plus 16 och 18. Pär-
Axel Sahlberg koncentrerar sig på de frågor som
berör reservationerna 11-15 plus reservation 17.
Bo Könberg inledde med att säga att av det 25-tal
motioner som utskottet har haft att ta ställning till
hade vi socialdemokrater, eller majoriteten, mer eller
mindre reflexmässigt avstyrkt samtliga och inte tagit
till vara chansen att fördjupa den demokratiska pro-
cess som han var inne på.
Jag tycker att det är litet förenklat, Bo Könberg,
att säga att vi har handlat så rutinmässigt. I utskottet
tycker jag att vi hade en ordentlig diskussion i alla
dessa ärenden, även om det inte är så länge sedan vi
senast behandlade många av dessa frågor.
Jag delar emellertid uppfattningen att detta är vik-
tiga frågor i ett demokratiskt samhälle och att de bör
belysas kontinuerligt och utifrån olika aspekter. Men
något som också är oerhört väsentligt när man skall
göra vissa förändringar för att öka demokratin och för
att göra medborgarnas inflytande större, vilket vi alla
är så angelägna om, handlar väldigt mycket om att de
politiska partierna måste vara överens i så hög grad
som möjligt. Valsystemet och andra frågor kan inte
förändras från mandatperiod till mandatperiod, utan
det måste vara en bred uppslutning kring sådana frå-
gor. Därför tycker jag att det är litet olyckligt att man
raljerande säger att Socialdemokraterna är emot all
demokratisk utveckling bara för att vi nu i majoritet
har tagit ställning mot dessa motioner. Det handlar om
att övriga partier inte heller är överens om i vilken
riktning som vi skall gå. Det tänkte jag återkomma
till.
Jag tänkte börja med att ta upp frågan om gemen-
sam valdag, vilken flera talare har tagit upp. Jag kan
dela uppfattningen att om det vore på det viset att de
kommunala och landstingskommunala frågorna skulle
få ett större inslag i en valrörelse och om det skulle
innebära att medborgarna tog större del i den typen av
val och om vi därmed skulle få en ökad demokrati, då
tror jag inte att någon skulle motsätta sig skilda val-
dagar. Men det som förespråkarna för skilda valdagar
inte har tagit upp är de eventuella nackdelar det skulle
få.
Det är ganska uppenbart att om vi skiljer på kom-
munal- och landstingsval finns det risk för ett lägre
valdeltagande. Det är en aspekt som man inte skall
förringa i detta sammanhang. Vid det senaste valet
1994 var valdeltagandet något större än vid de tidiga-
re. Jag tycker att det är oerhört glädjande i ett demo-
kratiskt system att fler och fler tar sin rätt och sin
skyldighet till vara och går och röstar. Att vi skulle
förlora den delen anser jag vore olyckligt.
Jag undrar om det är någon som har några erfa-
renheter från något annat land eller från den tiden i
Sverige då vi hade skilda valdagar då rikspolitiska
frågor inte fick en dominerande roll även i kommunal-
och landstingsval? Erfarenheterna inte minst från
Norge visar tydligt att det är rikspolitiska frågor som
även då kommer att dominera. Då kan vi hamna i ett
sådant läge att vi får så att säga en kvalificerad opini-
onsundersökning över den förda rikspolitiken i ett
kommunal- och landstingsval. Och då har vi definitivt
inte tjänat på detta.
Frågan är viktig och värd att belysa utifrån många
aspekter. Men att ni är så kategoriska och så självklart
säkra på att utfallet blir det ni önskar tror jag att ni
skall vara litet försiktiga med. Däremot tycker jag att
det är viktigt att diskussionen fortsätter.
När det gäller personvalet har vi inte bara rutin-
mässigt avstyrkt dessa motioner, utan partierna har
helt olika uppfattningar, från Moderaterna till Miljö-
partiet, om lyckan med inslag av personval. Det glad-
de mig att Peter Eriksson hade en något mer positiv
syn på personvalsinslaget denna gång än vid den
debatt vi hade när vi diskuterade vallagen, då han
bara målade upp en skräckbild av vad som skulle
hända. Det finns positiva inslag i detta, och det gläder
mig att Peter Eriksson inser det.
Beträffande hur detta skall redovisas vidhåller jag
uppfattningen att vi inte skall införa något regelsys-
tem och någon kontrollapparat över vilka medel och
hur personvalsinslaget finansieras när vi under en
mycket lång tid i Sverige har haft en principöverens-
kommelse att vi på frivillig väg skall redovisa de
ställningstaganden vi gör i ekonomiskt hänseende i en
valrörelse. Jag kan i och för sig bara tala för det soci-
aldemokratiska partiet. Vi har mycket noggrant gått
igenom vilka regler som gäller för våra kandidater
och hur vi skall redovisa om det finns utomstående
ekonomiska sponsorer m.m. Jag har den bestämda
känslan att samtliga partier på ett eller annat sätt för
samma diskussion av just den anledningen att man
inte vill riskera att detta skall slå snett på något sätt.
Innan vi över huvud taget får se några effekter av
detta, tycker jag inte att det är meningsfullt att börja
skriva något regelsystem så att säga i förtid. Låt oss se
tiden an för att se hur detta fungerar, om frivilligheten
fortfarande håller. Den dag som det blir uppenbart att
det inte fungerar på frivillighetens bas är jag överty-
gad om att regeringen återkommer med tydligare
förslag om att det måste ske en skärpning. Men innan
dess tycker jag att vi kan ta detta med ro.
Anf. 6 BO KÖNBERG (fp) replik:
Fru talman! Mats Berglind klagade över att jag på
något vis skulle ha hävdat att Socialdemokraternas nej
till alla motioner var rutinmässigt eller reflexmässigt
och tyckte att vi hade haft goda diskussioner i konsti-
tutionsutskottet. Det senare instämmer jag gärna i, och
jag kan inte analysera bevekelsegrunderna hos Soci-
aldemokraterna. Det är väl risk för att det är så illa
som att det är genomtänkt och att det är därför som de
är emot alla förändringar. Jag skall därför inte ge sken
av att det faktum att Socialdemokraterna nästan jämt
röstar nej till förslag som handlar om författningsom-
rådet baserar sig på att de inte har tänkt. Det kanske
vore bäst om det vore så, men det finns en betydande
risk för att de har tänkt.
Som jag sade i mitt inledningsanförande har So-
cialdemokraternas historia när det gäller de författ-
ningsdebatter som vi har haft under 70-talet och sena-
re varit sådan att de ganska genomgående har varit
emot förändringar. Det har varit en intensiv opini-
onsbildning som har lett fram till uppgörelser mellan
partierna om att ta steg framåt.
Bara under det senaste året när vi har diskuterat
vad vi skall göra åt klyftan mellan politiker och för-
troendevalda i kommunerna har vi tagit upp förslag
om viss ökad möjlighet till kommundelning, möjlighet
till direktvalda kommundelsfullmäktige, och i dag
diskuterar vi gemensam valdag. Jag konstaterade mer
att Socialdemokraterna har varit emot alla dessa för-
ändringar.
Självklart finns det skäl för en gemensam valdag.
Vår uppfattning är att dessa skäl är svagare än skälen
för att återgå till skilda valdagar, och där huvudskälet
ändå är att det skulle vara betydligt lättare för med-
borgarna att urskilja och ta ställning till de kommuna-
la och landstingskommunala frågorna som spelar en
så stor roll.
Min fråga till Mats Berglind är mycket enkel: Är
Socialdemokraterna inte alls bekymrade över det som
bekymrar oss andra, nämligen avståndet mellan välja-
re och valda?
Anf. 7 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Jag sade tidigare att det var olyckligt
att Bo Könberg raljerade över att vi bara avstyrker
dessa motioner. Då återkommer Bo Könberg ännu
mer raljerande och använder invektiv när han talar om
hur vi har tänkt eller inte tänkt. Samtidigt ställer Bo
Könberg frågan om inte avståndet mellan politiker
och medborgare bekymrar oss. Jo, i allra högsta grad
är det ett bekymmer.
Den debatteknik som Bo Könberg använder upp-
muntrar väl inte direkt medborgare till att engagera
sig och ta ställning i de viktiga demokratiska frågor
som vi ändå har att behandla.
När det gäller t.ex. skilda valdagar sade jag: Om
det vore så väl att vi både kan behålla ett högt valdel-
tagande och kan få en valrörelse som handlar enbart
om kommun- och landstingsfrågor och om det går att
få ett större engagemang bland medborgarna, om det
alltså vore så enkelt och alla var överens om att det är
så enkelt, tror jag inte att någon skulle motsätta sig
detta. Prolematiken är att man faktiskt också måste
fundera över vilka riskerna är. Som jag redan har
redovisat finns det två risker. Det blir nämligen, ty-
värr, inte ett val som bara handlar om kommun- och
landstingsfrågor. Dessutom är risken uppenbar att
valdeltagandet minskar. Om man inte vill se riskerna
kan man ju föra vilken debatt som helst om helt andra
frågor.
Anf. 8 BO KÖNBERG (fp) replik:
Fru talman! Jag misstänker att problemet med
klyftan mellan väljare och valda är allvarligare än att
Mats Berglind inte tycker om mitt sätt att föra debat-
ten - åtminstone kan det knappast vara det som orsa-
kat konflikten.
Jag sade i mitt förra inlägg att det förstås finns ar-
gument för och emot i denna fråga liksom i många
andra frågor här i livet. De frågor är ganska få där alla
argument går åt det ena hållet och inga argument åt
det andra hållet.
Vi är så bekymrade över att de kommunala frå-
gorna försvinner att vi vill göra något åt den saken.
Den fråga som Mats Berglind måste svara på är föl-
jande: Tror han att det blir mer eller att det blir mind-
re kommunalpolitik om valen handlar om kommunal-
politik eller om valen är blandade? Om Mats Berglind
hinner med att svara har jag en fråga till: Vilka åtgär-
der vill man vidta om man nu inte vill vidta de åtgär-
der som vi andra föreslår?
Anf. 9 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Årets val skall utvärderas väldigt no-
ga. En arbetsgrupp är tillsatt och till denna är ett fler-
tal erkänt skickliga experter knutna som skall analyse-
ra det här från flera olika aspekter. Jag tror att inslaget
av kommunal- och landstingsval blir tydligare i det
här valet jämfört med hur det har varit förr om åren.
Det handlar naturligtvis om den koppling som i dag
finns mellan den av regeringen förda politiken och
den politik som förs i kommuner och landsting, till
gagn för de medborgare som bor där.
Under den här mandatperioden har det varit oer-
hört kärvt för regeringen när det gällt att städa upp
efter de borgerliga åren. Nu, när vi har kommit på rätt
köl igen och börjar få litet resurser att fördela, har det
också fördelats - med det uttryckliga önskemålet från
regeringens sida att de här resurserna skall gå till
vård, omsorg och skola. Vilka är det då som skall
verkställa dessa åtaganden? Jo, det skall kommunal-
och landstingspolitikerna göra. Här kommer medbor-
garna mycket tydligt att få känna av om regeringens
förda politik har medfört att kommunal- och lands-
tingspolitiker verkställt den politiska vilja som rege-
ringen har uttalat.
Har det blivit bättre inom vården, omsorgen och
skolan? Den debatten förs dagligen ute i kommunerna
och i den lokala pressen. Jag är övertygad om att detta
stimulerar till ett större kommunalt engagemang.
Dessutom visar det sig att det blir allt vanligare att
skilja mellan den röst man lägger i riksdagsval re-
spektive kommunalval.
Anf. 10 NILS FREDRIK AURELIUS (m)
replik:
Fru talman! Jag kan hålla med Mats Berglind om
att det är bra om många i riksdagen är överens om
förändringar av valsystemet. Det är just därför som vi
från många håll försöker argumentera för att det kan
finnas anledning att göra en förändring i bästa sam-
stämmighet.
Vi måste granska de argument i den här debatten
som Mats Berglind lägger fram för gemensamma
valdagar och som inte är speciellt starka. Det senaste
som sades här är ju att alltfler tenderar att skilja på
sina röster i riksdags- och kommunalval. Det har jag
litet svårt att se som ett argument för att man måste
rösta samtidigt till riksdag och kommun. Argumentet
att det kan bli ett lägre valdeltagande om man bara
har kommunalval kan väl ha ett visst empiriskt stöd.
Men att det i framtiden skulle finnas ett sådant sam-
band är ändå bara en förmodan. Det är ju så mycket
annat som spelar in - t.ex. hur man kanske kan göra
kommunalpolitiken mera levande.
Att säga att kommunalpolitiken är ointressant -
Mats Berglind säger det inte rent ut men det är ett
slags outtalad antydan här - att den måste ha drag-
hjälp av rikspolitiken tycker jag inte är ett riktigt bra
sätt att närma sig de viktiga frågorna om hur man
mera kan engagera människorna kommunalt.
Det finns naturligtvis invändningar - i mitt första
inlägg var jag faktiskt något nyanserad - mot att ha
skilda valdagar; rikspolitiken kommer ändå in något.
Men, Mats Berglind, är det troligt att rikspolitiken
dominerar kraftigare om vi bara har kommunalval
jämfört med om vi samtidigt har en valrörelse där
man också skall rösta till riksdagen?
Anf. 11 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Jag har väldigt svårt att förstå var i
mitt anförande eller i mina repliker som jag har sagt
att kommunalpolitiken skulle vara ointressant. I min
sista replik till Bo Könberg försökte jag mycket tyd-
ligt förklara att det kommer att få allt större betydelse.
Medborgarna blir alltmer inbegripna i att det, för att
det skall bli en god omsorg, en bra sjukvård osv.,
handlar om hur kommuner och landsting styrs. Jag är
övertygad om att det kommer att visa sig att kommu-
nal- och landstingsvalen får en mycket dominerande
roll i den här valrörelsen.
Jag är fullt medveten om att det kommunal- och
landstingspolitiskt finns mycket att jobba med när det
gäller att göra den politiken mera utåtriktad och mera
tydlig. Där ser jag en stor framgång, inte minst på
mediesidan. Nu är det ju inte bara riks-TV som beva-
kar den politiska debatten, utan den debatten förs
numera också ute på många lokala och regionala
kontor och via lokala och regionala sändningar. Man
kommer där att bevaka detta på ett annat sätt. Det gör
att det kommer att bli allt tydligare att det också
handlar om kommunal- och landstingsval.
Vad jag säger är följande: Om man måste beakta
både risker och fördelar är, så ter det sig för min del,
riskerna större än de eventuella fördelar som ni här
förespråkar. Att jag skulle kunna övertyga Nils Fred-
rik Aurelius har jag inga förhoppningar om.
Vi skall ha klart för oss att vi här i riksdagen som
jobbar politiskt på heltid i våra politiska partier na-
turligtvis har en helt annan inställning. Det handlar då
om vad vi vet om själva valen och när de äger rum.
Tyvärr är inte detta lika tydligt bland medborgarna.
Anf. 12 NILS FREDRIK AURELIUS (m)
replik:
Fru talman! Jag har stora förhoppningar om att
kunna övertyga Mats Berglind, kanske inte just i den
här debatten men framöver, speciellt som Mats
Berglind här så engagerat talar om hur viktiga kom-
munalvalen är och menar att de i framtiden kommer
att få större betydelse i medierna och, förhoppnings-
vis, bland medborgarna. Det är riktiga synpunkter.
Själv påpekade jag i mitt första inlägg att en stor del
av de offentliga utgifterna, 40 %, går via den kommu-
nala sektorn.
Slutsatsen kan då inte gärna bli att man samtidigt
måste ha riksdagsval. Om nu de kommunala frågorna
blir allt intressantare för medborgarna - i varje fall
hoppas vi ju bägge att det skall bli så - är det väl
verkligen hög tid att de kommunala valen så att säga
får stå på egna ben. Varför måste man samtidigt ha
val till riksdagen?
Anf. 13 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Jo, det handlar helt enkelt, som jag
avslutade min förra replik med, om att vi som jobbar
här politiskt på heltid i politiska partier när valdagen
inträffar är mycket väl medvetna om de viktiga poli-
tiska frågor som finns med på dagordningen osv.
Vi kan säkert räkna ut vilken söndag år 2002 som
det blir riksdagsval nästa gång. Den kunskapen och
framförhållningen har vi. Det är bara att beklaga att
det inte fungerar riktigt så enkelt. Den stora draghjälp
som vi har av att ha riksdagsval och kommunalval
samtidigt är att det blir en oerhörd fokusering på att
ett val kommer att ske. Vid de undersökningar som nu
görs i en tid som ligger så nära valet visar det sig att
det fortfarande finns alltför många medborgare som
inte vet att valet äger rum den 20 september i år. De-
lar vi upp det hela så att vi inte har denna draghjälp,
som jag tror är nödvändig, är risken att vi tappar i
valdeltagande. Det vi eventuellt vinner i en del skulle
vi tyvärr tappa i en annan.
Anf. 14 PETER ERIKSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag tänker ta upp två frågor som också
Mats Berglind tog upp i sitt anförande, dels personva-
let, dels skilda valdagar.
När det gäller personvalet förvånar den analys
som Mats Berglind gjorde mig verkligen. Min upple-
velse är att det är socialdemokraterna som släpats in
på mattan i denna fråga. Miljöpartiet har däremot hela
tiden varit positivt, men samtidigt har vi varit väl
medvetna om riskerna och problemen med person-
valsinslag. Det är därför som vi mer nyanserat har
föreslagit att man inte bara skall anamma en ny idé,
utan att införa någon form av regler kring detta, utan
också skall införa regler som möjliggör ett förtroende
bland folk för nyordningen. Risken med socialdemo-
kraternas modell, när man släpats in för att anta för-
slaget om personval, är att vi får en väldig backlash
och att systemet råkar i vanrykte därför att det inte
blir på ett sätt som är bra. Att även socialdemokrater-
na är oroliga för detta är helt uppenbart när man ser
hur det går till lokalt och regionalt. Socialdemokra-
terna verkar, på många ställen, vara livrädda för att
personvalet skall fungera och t.o.m. petar undan alla
som verkar kunna få en riksdagsplats genom person-
val.
Frågan om skilda valdagar får jag ta upp i nästa
replik.
Anf. 15 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Jag vet inte vilka socialdemokrater
Peter Eriksson tänker på när han säger att några petas
undan. Det är hos oss som hos alla andra partier att
det är många som vill kandidera. Att komma på val-
bar plats är för många en hård kamp. Ibland lyckas
man, ibland inte. Det som är skillnaden är att om man
skulle hamna längre ned på någon valsedel än vad
man hade förhoppningar om kan man faktiskt aktivt
delta i ett personval. Det är ingen som varit vare sig
negativ eller haft synpunkter på detta, i alla fall inte
mig veterligt. Tvärtom är det detta som hävdats
många gånger när någon varit besviken. Man har sagt:
Kom igen, kliv fram och visa i ett personval att du har
medborgarnas stöd, så får vi se vad som händer. Jag
tycker att det talar om det motsatta mot vad Peter
Eriksson hävdar.
Släpandet hit och dit är inte ens värt att kommen-
tera. Vi har gjort en överenskommelse. Vi har hittat
en modell som de flesta partier har varit överens om.
Nu skall den utvärderas på alla möjliga tänkbara sätt.
Det kommer inte att hållas något val som kommer att
analyseras så noggrant som just det här valet på grund
av nyordningen med personvalsinslag.
Det viktigaste är inte att det skrivs regler och att
man skickar ut varningssignaler. Det viktigaste är att
vi är entydiga och talar om att det är personval, ta
chansen, sätt kryss för den kandidat som du vill ha.
Det är viktigt att så många medborgare som möjligt
blir medvetna om att den möjligheten finns och att det
inte är något lurendrejeri.
Anf. 16 PETER ERIKSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag ber om ursäkt. Jag skall inte lägga
mig i socialdemokraternas interna valmaskineri och i
hur man tar fram kandidater. Det är inte upp till mig
att göra. Jag vill gärna ha svar på frågan kring förtro-
endet för systemet. Låt oss säga att det visar sig att
man infört ett system som inte fungerar så bra, att det
finns folk som nästan har kunnat köpa sig en riks-
dagsplats, att folk upplever att det inte var ett bra
system och att systemet hamnar i vanrykte. Är det inte
för sent att då i efterhand införa begränsningar? Är
det inte litet mer genomtänkt att försöka göra det
innan det nya demokratiska valsystem som vi inför i
och med personval har råkat i vanrykte?
Sedan har jag en liten fråga kring skilda valdagar.
Mats Berglind befarar att vi skulle få litet mindre
valdeltagande om vi skiljer på valdagarna för riks-
dags- och kommunalval. Å andra sidan skulle vi få
fler politiskt engagerade i partierna och i politiken.
Vore det inte möjligen värt priset att få några procent
mindre valdeltagande, men faktiskt två omgångar, och
fler aktiva politiker? Den fråga som bekymrar mig
mest i dag är att folk slutar engagera sig i politiken.
Att dela på valdagarna, att ha kommunalval för sig
och riksdagsval för sig, är ett sätt bland många att få
litet fler engagerade och aktiva i politiken. På det
sättet uppvärderar man kommunalvalet.
Anf. 17 MATS BERGLIND (s) replik:
Fru talman! Det sista Peter Eriksson sade i sin
replik var ett helt obegripligt påstående. Vi skulle få
fler politiskt aktiva om vi hade skilda valdagar, säger
han. Jag förstår inte varifrån det kommer. Skulle vi
ändra antalet ledamöter i fullmäktige, eller vad är det
Peter Eriksson syftar på? Det är väl lika många poli-
tiskt aktiva om man har gemensam valdag eller inte.
Där måste Peter Eriksson ha tänkt på någonting helt
annat.
I fråga om personvalet delar jag uppfattningen att
skulle det framkomma exempel där ekonomiska spon-
sormedel har använts på ett mycket tvivelaktigt sätt
måste det - där är vi helt överens - skrivas nya regler
för att klara ut sådant. Men nu har vi gjort en över-
enskommelse mellan partierna att på frivillig väg göra
sådana redovisningar, och det fungerar alldeles ut-
märkt. Det finns inga som helst avarter mig veterligt i
frågor om ekonomiskt stöd till partier, utan det har
redovisats öppet. Att med personvalet som argument
säga att partierna blir odugliga att sköta det är att
försöka koka soppa på en spik. Se positivt på person-
valet, Peter Eriksson. Låt oss granska vad som hän-
der. Sedan skall vi återkomma och se om det var du
eller jag som hade rätt.
Anf. 18 PÄR-AXEL SAHLBERG (s):
Fru talman! Jag är glad över att tillhöra konstitu-
tionsutskottet. Det är riksdagens viktigaste utskott.
Det är vi som har att försvara, utveckla och debattera
demokratin och frågor rör som folkstyret och med-
borgerlig delaktighet. Det får inte råda någon som
helst tvekan om att folket i denna kammare är redo att
stå överst på barrikaderna och hävda demokratins rätt.
Jag tror inte heller att det råder någon tveksamhet om
det. Ibland blir jag ändå kluven när jag läser en del av
de förslag och motioner som väcks i de här frågorna.
Men innan jag går in på dem tänkte jag förflytta
oss allihop till en sandig kulle söder om Hebron och
det palestinska valet häromåret, där ökenboende be-
duiner drog in till den halvfärdiga skolan för att av-
lämna sina röster. Med sina fårade ansikten grät de av
glädje över att för första gången bli tillfrågade om
deras åsikt och avsikt.
Det tänker jag ofta på när vi diskuterar demokrati
på vårt mera på många punkter formfulländade sätt.
Därför blir jag bekymrad när moderata förslag - i dag
delvis stödda av Folkpartiet och Miljöpartiet - förs
fram i termer som kan tolkas i en annan riktning.
Moderaterna vill stärka minoritetens ställning och
diskuterar Lagrådets roll eller kanske ännu hellre en
författningsdomstol som skall överta en del av det
politiska ansvaret och arbetet. Om man därtill lägger
att man ser det som ett angeläget mål att minska anta-
let ledamöter och annat går det att tolka så, att
vaktslåendet om demokratin har en bräcka i vår kam-
mare.
Nu vill jag inte tolka det så, därför att jag tror att
det är viktigt att vi tillsammans står för ett vaktslående
om det system som vi under ganska kort tid har upp-
nått och haft enighet kring. Men moderaterna beskri-
ver en motsats mellan demokratin, som ofta beskrivs
som ett kollektivt beslutsfattande eller som en repre-
sentant för det offentliga, och den enskildes utrymme.
Då tror jag att man slår in på en mycket farlig väg.
Nils Fredrik Aurelius sade faktiskt att det handlar om
den enskildes rätt mot staten.
Jag anser att den konflikten inte utgör något mot-
satsförhållande. Det är aktiva enskilda människor som
engagerar sig i det gemensamma beslutsfattandet. Och
staten, det är vi svenska medborgare.
En av de få konkreta frågor som jag väljer att
kommentera handlar om det paradigmskifte som vid
flera tillfällen tidigare har föreslagits när det gäller
Lagrådets utvidgade roll eller plikt för riksdagen och
regeringen att gå till Lagrådet med förslagen eller
inrättandet av en författningsdomstol. Argumenten för
är mot historisk bakgrund de kusliga erfarenheterna
från nazisternas maktövertagande. Men synsättet att
inrätta ett institution vid sidan av den folkrättsligt
ledda demokratin är bekymmersamt.
Det finns inget annat att säga i den här frågan än
att demokrati försvarar demokrati. Varje annat system
må på papperet vara intressant och värdefullt, men det
urholkar den demokratiska grundsynen.
Jag erinrar mig när Jerzy Einhorn stod här i början
av året och talade om sina erfarenheter från sitt långa
liv. Så kom han in på ett avsnitt där han talade om
bräckligheten i demokratin, och då sade han med
emfas: Men demokratin är det bästa vi har!
Det arbetar nu en lång rad utredningar i dessa frå-
gor, inte minst Bengt Göranssons demokratiutredning,
där jag tror att flera av de frågor som vi i dag har
diskuterat kommer att ytterligare belysas. Jag inbillar
mig inte att vi har ett färdigt demokratiskt system,
men jag oroar mig när man liksom ger upp de demo-
kratiska institutionerna och vill föra över dessa frågor
till andra instrument för beslutsfattande. Då är man
illa ute. Dessutom slår man inte vakt om den kulturel-
la tradition som vi själva har utformat. Jag tycker att
det är angeläget att vi på många sätt ökar och fördju-
par vårt samarbete med t.ex. Europa och den europe-
iska unionen. Men jag är inte alldeles klar över att vi
oreflekterat skall införliva system i vår svenska be-
slutsfattning som inte direkt hör hemma i denna. Det
finns fler frågor i betänkandet som berör detta.
Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betän-
kandet och hoppas att demokratidebatten fortgår.
Anf. 19 BO KÖNBERG (fp) replik:
Fru talman! Som jag ser det finns det mycket som
förenar Pär-Axel Sahlberg och mig, bl.a. att vi bägge
är glada över att vara med i konstitutionsutskottet.
I det föregående replikskiftet med Mats Berglind
tyckte jag mig kunna se att den stora oro som vi libe-
raler känner för det ökande avståndet mellan väljare
och valda i många av de gamla demokratierna - in-
klusive i Sverige - inte delades så mycket av social-
demokraterna.
Pär-Axel Sahlberg tog upp en av demokratins vik-
tigaste diskussioner, nämligen frågan om hur avväg-
ningen skall ske mellan demokratins självklara krav
på å ena sidan allmän och lika rösträtt och på att det
är majoriteten som fattar besluten och å andra sidan
kraven på en rättsstat.
Fru talman! Vi har fört den debatten många gånger
under det senaste kvartsseklet, inte minst under 70-
talet, då man tidvis från socialdemokratiskt håll be-
traktade förslag om att försvåra möjligheterna att
inskränka fri- och rättigheter i vår regeringsform som
att någon ville kasta grus i maskineriet.
Till sist överkom man dessa motsättningar och vi
fick till stånd de regler som vi har i dag och som på
flera punkter innebär att det finns spärrar mot att en
riksdagsmajoritet över en natt kan fatta beslut om
inskränkningar i t.ex. fri- och rättigheter, i reglerna
mot retroaktiv skattelagstiftning eller i kraven på att
Lagrådet skall höras i vissa fall.
Den debatt som vi just nu för tror jag att vi får fö-
ra igen. Det finns i dag flera förslag som innebär att
man stärker Lagrådet och förstärker lagprövningsrät-
ten. Den debatten blir inte lättare att föra, Pär-Axel
Sahlberg, om man inte är fullt medveten om att det
här finns - och måste finnas - en spänning om man
strävar efter både demokrati och rättsstat.
Anf. 20 PÄR-AXEL SAHLBERG (s) re-
plik:
Fru talman! Det är värdefullt, Bo Könberg, att
fundera över var spänningen egentligen ligger. Be-
skriver man den för mycket i termer av att den enskil-
de ställs mot staten, då skapar man risken för att
misskreditera våra gemensamma system. Jag skulle
hellre vilja diskutera i termer av att det finns en given
konflikt mellan den enskilda människans utrymme
och det som är rimligt för kollektivet, för folket. Det
är på den punkten som den här debatten vore oerhört
mycket värdefullare att föra. Sedan kan man se vilka
effekterna blir på den tekniska utformningen av det
demokratiska systemet.
Jag tycker inte att detta är alldeles självklart. Det
är självklart att den enskildes utrymme och möjlighet
att utveckla sig själv är oerhört angeläget. Men jag
anser att det finns en gräns för detta utrymme, nämli-
gen när detta börjar trampa in på andra människors
intressen.
På motsvarande sätt har vi sett av förfallet av de
statssocialistiska lösningarna med totalitära regimer
att man inte heller kan gå den motsatta vägen och
hävda att kollektivet ständigt skall överordnas den
enskildes intressen.
Det är denna balanspunkt som vi behöver att dis-
kutera. Då vill jag hävda att det är den demokratiska
formen för beslutsfattande som bygger på enskilda
människor som tillsammans utgör majoriteter och
minoriteter som har att slå vakt om såväl det folkliga
och kollektiva intresset som den enskildes intressen.
Anf. 21 BO KÖNBERG (fp) replik:
Fru talman! Det är självklart att det många gånger
kan finnas en spänning mellan de enskilde och kol-
lektivet. För oss liberaler är det självklart att samhäl-
let i görligaste mån måste ordnas på så sätt att den
enskilde och den enskilda familjen kan fatta de beslut
som är möjliga att fatta. Övriga beslut skall fattas så
nära medborgarna som möjligt.
Det som vi nu diskuterar är en avvägning om ifall
det skall finnas några inskränkningar i en majoritets
möjlighet att fatta beslut över en natt eller inte. Den
här kammarens alla partier har ju svarat ja på den
frågan i och med att vi har stiftat en grundlag som
bara kan ändras i en speciell ordning. Vi har bestämt
att fri- och rättigheter bara får ändras i en speciell
ordning. Vi har sagt att vissa lagförslag måste gå via
Lagrådet.
Vi kan säkert fördjupa vår diskussion om den
grundläggande filosofiska frågan, men i dag gäller
frågan om vi skall gå vidare och t.ex. förstärka lag-
prövningsrätten, som det finns en reservation om, om
vi skall ställa krav på att Lagrådet skall höras när en
grundlag skall ändras eller om vi skall utreda och
presentera argument för och emot en författnings-
domstol. Där tycker jag att socialdemokratierna nu,
liksom förra gången under 70-talet, alltför mycket
värjer sig mot varje tanke åt det hållet. Sedan får man
acceptera några steg, men därefter värjer man sig mot
nya tankar, och det tycker jag är synd.
Anf. 22 PÄR-AXEL SAHLBERG (s) re-
plik:
Fru talman! Jag tycker att det är en intressant bild
som Folkpartiet ofta återkommer till om detta stora
socialdemokratiska parti som mot sin vilja baxas till
än det ena, än det andra. Det är möjligt att den frågan
kan diskuteras mycket mer. Men mot bakgrund av vad
jag sade tidigare är det som aktualiseras när man t.ex.
för ett resonemang om en författningsdomstol nämli-
gen synen på de demokratiska institutionerna. Det
finns en teori om att en juridisk oförvitlig instans, vid
sidan av det politiska systemet, bättre kan tillvarata
den tröghet som kan behöva finnas i ett politiskt be-
slutsfattande, men också ytterst folkets intresse. Det
tror inte jag, för jag tror att demokrati skall försvaras
med demokrati och att det därför är i den folkligt
grundade församlingen som besluten skall fattas. Att
detta sedan innebär att vi har en grundlag tycker jag
självfallet är oerhört angeläget liksom att det finns ett
slags styrinstrument som ytterst lägger ut linjerna för
hur detta arbete skall bedrivas. Men grundlagen är
också föremål för debatt och ändring. Vi har sådana
ärenden på gång just nu i konstitutionsutskottet som
en del tycker mycket om och som andra gillar något
mindre. Men poängen är just att de politiska besluten
i dessa frågor fattas av den politiska församlingen. Jag
tror inte att en författningsdomstol innebär en högre
grad av organiserande av detta samhället, utan parla-
mentet fattar besluten.
Anf. 23 PETER ERIKSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag kan inte låta bli att ta upp en dis-
kussion kring det som Pär-Axel Sahlberg har varit
inne på om demokratin i dag. Jag måste säga att det
var väldigt magstarkt. Det är att förhäva sig litet grand
när Pär-Axel Sahlberg talar om att han är den som
värnar demokratin och det politiska systemet. Det är
bara några veckor sedan Pär-Axel Sahlberg och jag
hade en debatt här i kammaren, då Pär-Axel Sahlberg
ville lyfta bort t.ex. penningpolitiken från det demo-
kratiska systemet och göra Riksbanken mer själv-
ständig.
I och med EU-medlemskapet, som Pär-Axel Sahl-
berg har applåderat starkt, lyfter vi bort väldigt
mycket från det demokratiska systemet till tjänstemän.
Det svenska EU-medlemskapet har i själva verket
varit förödande för demokratin.
Snart kommer vi att ta ställning till ytterligare
överstatlighet. Mer makt förs över till en odemokra-
tisk union i stället för att besluten fattas av direktvalda
riksdagsledamöter i Sveriges riksdag när det gäller
Amsterdamfördraget.
Om Pär-Axel Sahlberg plötsligt har kommit på att
denna utveckling är allvarlig och farlig, så är det
väldigt positivt och något som jag applåderar. Men
om det är så att Pär-Axel Sahlberg använder de argu-
ment som han tycker passar för dagen men i övrigt
struntar i eller applåderar att utvecklingen går åt helt
fel håll, dvs. att alltmer makt flyttas från demokratiska
beslutssystem till tjänstemän i slutna rum, tycker jag
att det är bedrövligt.
Anf. 24 PÄR-AXEL SAHLBERG (s) re-
plik:
Fru talman! Jag brukar lägga litet på mitt ansvar
att diskutera Peter Erikssons språkbruk. Han sade
tidigare att det är en bedrövlig situation vad gäller
demokratin. Det är möjligt att han inte menar riktigt
så illa som det låter. Han kanske inte heller menar så
illa med ordet magstarkt som det låter. Det är okej i
och för sig. Men jag tror att det är viktigt att vi för en
ordentlig diskussion om dessa frågor. Jag tycker att
det är bra att Peter tar upp frågan om detta är konsek-
vent. På samma sätt kan man ställa frågan till Peter
Eriksson i dag om det är konsekvent att föreslå att vi
skall ha en författningsdomstol i stället för en folkligt
beslutande församling som fattar besluten och vid-
makthåller demokratin. Man kan också ställa frågan
till Peter Eriksson om det är rimligt att vi, i enlighet
med den reservation som han har ställt sig bakom,
automatiskt skall införa konventioner i svensk lag-
stiftning utan att ha det system som vi i dag har, där vi
i görligaste mån försöker infoga dessa tillkommande
lagar i vår egen lagstiftning.
Jag tycker att det är angeläget att på samma sätt
diskutera den demokratiska utvecklingen i ett utvidgat
och fördjupat Europa i den europeiska unionen. I det
sammanhanget är det också viktigt att diskutera vad
det är de politiska församlingarna på olika nivåer -
regionalt, nationellt och tillsammans i EU - faktiskt
fattar beslut om. Dit hör, enligt min mening, inte den
fråga som nu är aktuell i samband med Riksbankens
ställning och även frågan om den europeiska monetä-
ra unionen. Det finns nämligen ett avgränsat område
när det gäller valutahanteringen som skall beslutas
läggas i en oväldig Riksbank. Jag ser inte detta som
ett demokratisk problem. Men visst skall dessa illust-
rationer bidra till vår fördjupade debatt om hur vi ser
på demokratin och på folkstyret, i Sverige såväl som i
Europa.
Anf. 25 PETER ERIKSSON (mp) replik:
Fru talman! Jag tycker att svaret blev ganska
mångordigt och rörigt. Det visar också att jag i själva
verkar har rätt, att Pär-Axel Sahlberg är helt inkon-
sekvent när han i dag plötsligt vill värna demokratin,
medan han vid andra tillfällen struntar i den och gärna
vill flytta bort makten härifrån.
När det gäller författningsdomstolen kan jag förstå
att det hela inte är helt uppenbart. Det finns nämligen
ett inslag av att låta äldre, grånade herrar fatta politis-
ka beslut som borde fattas demokratiskt. Jag kan hålla
med om att detta verkar vara litet inkonsekvent. Men
för min del handlar det här om en annan sak, nämli-
gen om att införa ett system med litet mer tröghet.
Om man genomför stora, genomgripande föränd-
ringar i konstitutionen och i det demokratiska syste-
met, skall man tvingas att vända sig till väljarna. Då
skall man inte kortsiktigt kunna manipulera med grän-
serna för grundlagen. Då skall man skapa en institu-
tion som gör det svårt och besvärligt och skapa litet
grand tröghet för stora förändringar utan att medbor-
garna får en chans att tycka till. Det är egentligen
grunden till att jag tycker att det verkar vara vettigt att
införa en författningsdomstol. Därför tycker jag att
man bör göra en ordentlig utredning i frågan.
Anf. 26 PÄR-AXEL SAHLBERG (s) re-
plik:
Fru talman! Det är anmärkningsvärt att Peter
Eriksson har gjort gemensam sak med moderater och
folkpartister om denna som han kallar det, tröghet,
medan han skäller mig för att inte vara konsekvent i
frågan om demokratin. Vi förde ju motsvarande de-
batt för en tid sedan, då vi t.ex. diskuterade kommuna-
la bolag. Då var varken Peter Eriksson eller någon
annan redo att låta de lokala beslutsfattarna ta ansvar
och fatta beslut i de för sina angelägenheter viktiga
frågorna. Det är möjligt att vi har helt olika syn på
detta.
Det är också möjligt att vi nu upplever Miljöpar-
tiets slutliga förändring till ett parti som rimligtvis
kommer att bli ett EU-positivt parti med den syn man
har på att införliva konventioner, som jag förmodar
att Ragnhild Pohanka skall tala om alldeles strax, och
på att införa en föfattningsdomstol. Jag välkomnar
självfallet en förändring i riktning mot en mer positiv
hållning till Europa, men jag känner inte igen rikt-
ningen när jag hör Peter Eriksson argumentera för
förslagen.
Anf. 27 NILS FREDRIK AURELIUS (m)
replik:
Fru talman! Jag tycker att Pär-Axel Sahlberg på
ett alldeles orimligt sätt försöker kontrastera demo-
kratin mot rättssamhällets institutioner, som ytterst är
till för att skydda demokratin.
De spärrar, minoritetsskydd och annat som exem-
pelvis finns när det gäller beslutsfattandet i riksdagen
kan naturligtvis också sägas inskränka demokratin,
och det är tydligen vad Pär-Axel Sahlberg menar.
Men det är ju någonting som vi har varit eniga om
och som jag anser gör att vi fattar bättre beslut, så
själva utgångspunkten förefaller mig ganska orimlig.
Tanken med en författningsdomstol är inte att den
skall överta demokratiska befogenheter, lika litet som
Lagrådet gör det. Tanken med en författningsdomstol
är att den, på det sätt som en fristående domstol kan
göra, skall granska om vissa beslut som t.ex. riksda-
gen fattar är i överensstämmelse med grundlag eller
med andra överordnade beslut som riksdagen har
fattat.
Man kan inte, som Sahlberg tenderar att göra, säga
att man antingen har författningsdomstol eller också
är det parlamentet som beslutar. Att utmåla en för-
fattningsdomstol - som är ett sådant uppenbart inslag
i många nya demokratier t.ex. och som man är så stolt
över där - som ett slags hot mot demokratin måste,
om man ser det litet grand från en internationell ut-
gångspunkt, framstå som ganska hårresande.
Anf. 28 PÄR-AXEL SAHLBERG (s) re-
plik:
Fru talman! Jag tycker att detta är just den fråga vi
har att diskutera utifrån den politiska kultur vi har
utvecklat i vårt land och i andra länder.
Det är förvånande att höra att Nils Fredrik Aureli-
us tycker att det är märkligt att jag ser ett motsatsför-
hållande här. I Carl Bildts motion, som ni ställer er
bakom i reservationen, står det nämligen att med
hänvisning till de tyska författningsdomstolarna - som
beskrivs - hävdar motionärerna att författningsdom-
stolar är en viktig del för att förhindra en ny uppkomst
av kommunistiska eller nazistiska regimer. Det påpe-
kas även att beslut som fattas i god demokratisk ord-
ning ibland kan leda fel, och man anför som exempel
den svenska tvångssteriliseringen.
Det är detta som är själva den principiella frågan.
Jag har svårt att se det demokratiska i att inrätta ett
system där det finns en oväldig instans som kan omin-
tetgöra demokratiska beslut.
Jag delar Jerzy Einhorns syn på demokratins
bräcklighet. Det kan bli fel ibland, men då skall de
demokratiska institutionerna återföra till ett demokra-
tiskt spår. Det finns ingen demokratigarant vid sidan
av de demokratiska systemen. Det är därför jag är så
enveten på den här punkten.
För mig är demokratin inte staten, kommunen eller
någon annan nivå. Demokratin är ett uttryck för folket
som tillsammans dels utnyttjar sin grundlagsenliga
rätt att rösta, dels själva engagerar sig i det politiska
systemet.
Här finns måhända en skiljelinje, och jag tycker
att vi skall fortsätta att diskutera den kreativt. Men att
påstå att det inte finns en konflikt mellan ett författ-
ningsdomstolssystem och en utbyggd demokratisk
parlamentarism - det tror jag inte är någon riktigt god
argumentering i sammanhanget.
Anf. 29 NILS FREDRIK AURELIUS (m)
replik:
Fru talman! Det är naturligtvis riktigt att den his-
toriska bakgrunden till att man har författningsdom-
stolar på många håll i den civiliserade världen är just
den som Pär-Axel Sahlberg nämnde, nämligen tråkiga
historiska erfarenheter av nazism, kommunism och
annat.
Vi här i Sverige skall kanske inte vara så självbe-
låtna vi heller, med tanke på vår historia i vissa avse-
enden som har blivit aktualiserad nyligen. Detta har
gjort att frågan om författningsdomstolar har blivit
litet mer aktuell.
Jag tycker att det är viktigt att främst fastslå det
principiella här. En författningsdomstol skall inte
stifta lagar eller överta genuint politiska beslut. Det är
ingen som vill det. Det som man kan diskutera för och
emot är om det är lämpligare att ha en författnings-
domstol än att ha t.ex. lagrådsprövningar, och om det
är lämpligare att ha denna mer fristående och själv-
ständiga institution som granskar de beslut som poli-
tikerna fattar och kommer att fatta även framöver än
att ha det nuvarande systemet. Det är det som en så-
dan här utredning skulle titta på.
För att ytterligare komplicera frågan kan jag säga
att det finns de som är kritiska mot tanken på en för-
fattningsdomstol just därför att den inte blir oväldig,
och därför att systemet blir ungefär detsamma som det
vi har i dag. Hur man än vrider och vänder på det
kommer nämligen domarna att behöva utses på något
sätt, och ur en begränsad krets. Till syvende och sist
är det ändå politikerna som beslutar - vilket är bra.
Anf. 30 RAGNHILD POHANKA (mp):
Fru talman! Jag vill först yrka bifall till reservation
18 under mom. 15.
Fru talman! Till Pär-Axel Sahlberg vill jag säga
att införlivandet av konventioner inte har någonting
med EU att göra. Införlivningen är ofta ett globalt och
mellanfolkligt samarbete, och den har alltså ingenting
med EU att göra.
Traktater och konventioner som har ingåtts måste
på något sätt införlivas med svensk lag. Det finns två
sätt att arbeta på, nämligen dels transformering, dels
inkorporering. Inkorporering betyder att det hela helt
enkelt blir svensk lag. Ett av två exempel på konven-
tioner som Sverige har inkorporerat är 1953 års euro-
peiska konvention om mänskliga rättigheter. Konven-
tionen blir lag, och går före den eventuella svenska
lag som är emot konventionen.
Men om man gör en transformering går den
svenska lagen före konventionen om de skiljer sig.
Det är faktiskt på det sättet, och det har visat sig i
många domslut. Man har egentligen frångått konven-
tionen i sådana fall. Om man skulle transformera hela
konventionen kan jag tänka mig att det vore ett bra
sätt. Men man går inte till väga på det sättet, utan man
transformerar lämpliga artiklar. Man tar då rätt ofta
sådana artiklar som är ganska luddiga till sin utform-
ning och som går att bedöma på olika sätt. De är
otydliga och lämnar mycket över till tolkning. Ett
exempel på detta är barnens bästa i barnkonventionen,
som egentligen inte är tydlig. Men den har man kun-
nat ta in i flera lagar.
Det finns monistiska och dualistiska rättssystem.
Sverige har ett dualistiskt system, och gör på det
sättet. Avsikten med Miljöpartiets motion är natur-
ligtvis att ändra detta. Jag tror, och det har jag sagt
tidigare i den här talarstolen, att barnkonventionen
kommer att inkorporeras på samma sätt som de
mänskliga rättigheterna. Det dröjer kanske en tid, och
det kan jag tänka mig är befogat. Men det skulle na-
turligtvis ge en helt annan styrka åt barnen om kon-
ventionen var inkorporerad. Det finns också andra
konventioner, men jag skall inte ta upp tid med att gå
in på dem.
Miljöpartiet anser att Sverige i likhet med många
andra länder måste införliva internationella överens-
kommelser i nationell lagstiftning. Ingångna och rati-
ficerade konventioner bör vara direkt tillämpliga i den
svenska rättsordningen. Vid konflikt skall ingångna
och ratificerade konventioner äga företräde framför
den svenska lagstiftningen.
Folkrätten och den nationella rätten sägs ofta ut-
göra olika rättssystem, dvs. dualism. Staterna är
överstatligt bundna genom avtal eller sedvanerätt
samtidigt som de har egen bestämmanderätt inom sitt
territorium enligt suveränitetsprincipen. Inom staterna
utvecklas egna rättssystem, och parallellt därmed
arbetar staterna för att utveckla folkrätten. Konven-
tionen anger att innehållet skall implementeras, men
inte hur det skall ske generellt sett eftersom detta vore
ett brott mot suveränitetsprincipen.
Krockar mellan folkrättsliga och nationella regler
kan ske dels generellt mellan systemen, dels i enskilda
fall. Eftersom det råder en dualistisk tradition vad
gäller konflikten mellan nationell rätt och folkrätt
anses det att en konvention måste införlivas med
svensk rätt för att bli gällande i Sverige. Det finns
olika metoder för att göra detta.
Vid en internationell jämförelse ser man att det
finns flera metoder för att få samspelet mellan olika
jurisdiktioner att fungera i det enskilda fallet. Ett
sådant samspel kan vara förutsatt i en traktat. Artikel
177 i Romtraktaten stadgar att nationell domstol i ett
EU-medlemsland i visst fall skall inhämta ett prejudi-
kat och ett avgörande från EU-domstolen innan målet
avgörs.
När det gäller EU - för att ta upp det en gång till -
gäller helt andra regler. Där införlivas så gott som alla
direktiv utan debatt. Det görs visserligen enligt olika
fördrag, men ändock. Varför är man så ovillig att
införliva konventioner som har föregåtts av åratal av
arbete och samarbete mellan olika länder? Vi vet ju
att över 180 länder har skrivit på barnkonventionen.
Utskottet instämmer i motionen, vilket också står i
reservationen. Sverige är ett aktivt land i internatio-
nellt samarbete. Vi skall därför efterleva alla de åta-
ganden som landet förbinder sig till när vi ansluter oss
till en internationell konvention. Därför finns det skäl
att gå över till det s.k. monistiska systemet, som inne-
bär att konventionen automatiskt införlivas med lan-
dets rätt. Miljöpartiet anser att regeringen bör åter-
komma till riksdagen med förslag om författning-
sändringar med den inriktning som anges i motionen.
Anf. 31 PÄR-AXEL SAHLBERG (s) re-
plik:
Fru talman! Jag förstod att det var ungefär så här
Ragnhild Pohanka skulle argumentera. Därför tog jag
tidigare upp att ni i Miljöpartiet ofta har tyckt att det
har varit fel att införliva EG-direktiv. Men övriga
konventioner skall man direkt ta in i svensk lagstift-
ning.
Jag tycker att det finns skäl att vidmakthålla en
vad vi kan kalla kulturanpassning av de lagar och
regler som vi också tillträder som nation. Men jag
inser att det här inte är alldeles enkelt.
Vi har ett exempel som jag tidigare har debatterat
med Ragnhild Pohankas partikamrat Peter Eriksson.
Det gäller just den europeiska konventionen om
mänskliga rättigheter. I den finns det en särskild angi-
velse av det som vi då diskuterade, nämligen den s.k.
slaktfrågan, skäktningsslakten för judar och muslimer.
Den är tydligt införlivad i den europeiska konventio-
nen om mänskliga rättigheter. Man lyfter upp det man
kallar för religiösa sedvänjor som lag. Men det kolli-
derar i vårt fall med djurskyddslagen.
Miljöpartiets förslag skulle på den här punkten
alltså gå tvärt emot den argumentering man själv
tidigare fört i just den här sakfrågan. Även om jag har
en annan åsikt än Miljöpartiet när det gäller hur sak-
frågan skall hanteras tycker jag att det är ett utmärkt
exempel på svårigheten med att bara välja ett system
där konventioner direkt förs in i svensk lagstiftning.
Vi har, som Ragnhild Pohanka sade, gjort det i några
fall, och det har visat sig vara bekymmersamt.
Jag skulle därför vilja värna om och vårda en viss
försiktighet i den här frågan. Men jag inser, liksom
Ragnhild Pohanka, att med vårt medlemskap i den
europeiska unionen får vi när det gäller de direktiven
en helt annan automatik. Det är möjligt att det här på
sikt kommer att ställa så stora krav på ett slags homo-
genisering av den svenska lagstiftningen att vissa
frågor måste förändras. Men tills dess vill jag gärna
hylla vårt system för att hantera det här. Därför tycker
jag att reservationen och motionen bör avslås.
Anf. 32 RAGNHILD POHANKA (mp) re-
plik:
Fru talman! Det är klart att man kan tänka sig oli-
ka sätt att hantera sådana här problem. Framför allt
kan man i utarbetandet av en konvention hävda ett
undantag till någon enskild fråga. Det har jag inte satt
mig emot. Det kan man naturligtvis göra. Man kan
också använda transformering på ett sådant sätt att
99 % transformeras in i svensk lagstiftning. Det blir
mest formuleringar, men innehållet kommer in. Men
det är inte på det sättet vi gör i dag.
I stället hoppar vi över många av artiklarna, alltför
många. När det gäller barnkonventionen satt jag med
och jag såg tydligt att man hoppade över många av de
artiklar som var oerhört viktiga och som var tydliga.
Samtidigt har man tagit in många som i stort sett kan
bedömas hur som helst, t.ex. den om barnets bästa.
Det är inte säkert att det är barnets bästa att göra pre-
cis på det här sättet. Ingenting är säkert. Det kommer
naturligtvis till domstolarna där man får döma om det
här.
Sedan vill jag inte blanda ihop den här frågan med
EU. Jag tycker att det är en helt felaktig behandling.
EU är inte någon konvention. Tyvärr har vi anslutit
oss till EU, och därmed är vi skyldiga att ta emot alla
direktiv därifrån. Varför kan man då inte ta in mellan-
rättsliga konventioner i vår lag? De skyddar verkligen
mänskliga rättigheter, miljön och barnen. De kunde
höjas upp till lag. Men nej, det kan vi inte göra. Det är
farligt. Jag ser större faror med andra problem. Jag
tycker inte att EU över huvud taget hör hit.
Anf. 33 EWA LARSSON (mp):
Fru talman! Jag tänkte säga några ord om besluts-
stress.
Bråttom, hela tiden bråttom! Mer beslut, fler pro-
positioner, nya propositioner som ändrar de proposi-
tioner vi redan har beslutat om året innan.
Vem har den samlade bilden av konsekvenserna
av förd politik? Regeringen, hoppas vi. Vad är det för
samhällsbild som finns bakom alla propositioner? Vi
hoppas att regeringen har det klart för sig. Vad inne-
bär brådskan egentligen för kvinnor, barn, miljön och
framtiden? Vi här i riksdagen har inte sett att rege-
ringen har presenterat någon analys på det. Vad inne-
bär brådskan egentligen ur ett demokratiskt perspek-
tiv?
Det här var litet grand ur inledningen av en motion
som i kåseriets form beskriver beslutsstress. Motionen
avslutas med en begäran om att brådskan bör studeras
ur ett demokratiperspektiv. Med det vill jag också
yrka bifall till den reservation, reservation 16 under
mom. 13, som säger detsamma.
I stället för att bifalla motionen hänvisar utskottet
till att regeringen tillsatt en utredning om folkstyret i
Sverige inför 2000-talet. Bl.a. skall folkstyrets förut-
sättningar belysas.
Fru talman! Sedan jag framlade motionen kan jag
här och nu beskriva utvecklingen av folkstyrets förut-
sättningar under det senaste året den här mandatperi-
oden. Efter tillsatt utredning beslöt regeringen att
förelägga riksdagen ungefär 60 propositioner att han-
teras, diskuteras och förankras under några veckor.
Självfallet försöker vi riksdagsledamöter göra vårt
allra bästa. Vi folkvalda är mycket ambitiösa. Men
inse själva problemet med att hinna förankra ut i
folkleden!
Vi är fem partier som har endast en ledamot i de
olika utskotten. Vi tycker att alla utskott är viktiga. Vi
vill alla arbeta seriöst. Jag är glad att fru talman Bir-
gitta Dahl protesterade å ledamöternas och demokra-
tins vägnar, visserligen på DN:s debattsida men ändå.
Men propparna kom, och så hanteras förutsättningar-
na för demokratin och folkstyret.
Fru talman! Utredningen om folkstyret skall också
stimulera det offentliga samtalet och föreslå behövliga
åtgärder för att stärka och fördjupa det svenska folk-
styret. Mitt tips är att detta inte görs bäst genom att
konsekvent avslå motioner om demokrati och folksty-
re med hänvisning till att utredning pågår. Detta
praktiska handlingssätt verkar i stället kontraproduk-
tivt och kan ses som ett sätt att lägga locket på debat-
ten.
Fru talman! Tidigare i den här debatten har debat-
teknik debatterats. Man har också ställt sig frågan om
när man får mer intresserade medborgare. Till de
resonemangen vill jag ge en personlig reflexion om
hur samhällsintresserade ungdomar behandlas här i
riksdagen.
Häromdagen fattades beslut om Schengensamar-
betet. Det var 39 ledamöter som röstade emot. Jag
tycker att bara det visar att den samhällspolitiska
diskussionen har avstannat. Frågar man folk på gatan
skulle jag vilja se hur många som förstår vad vi har
beslutat. Det har alltså inte försiggått någon folklig
debatt innan beslutet.
Trots det har en del ungdomar satt sig in i frågan
av eget samhällsintresse. Här i riksdagen reste sig
några ungdomar upp i en tyst protest. Det, fru talman,
fick de inte göra. Men i stället tala om för dem att de
inte fick göra det föstes de brutalt ut. Min äldsta dot-
ter satt här bredvid, och hon blev chockad över bru-
taliteten. Och jag är heligt förtvivlad, fru talman. Vad
är det för budskap vi ger dessa ungdomar? Jag skäms
över den bild av oss riksdagsledamöter som det här
ger. När intresserade ungdomar möts med aggressivi-
tet och brutalitet manar vi fram något helt annat än ett
demokratiskt folkstyre.
Jag tycker att vi riksdagsledamöter inte kan sitta
stilla och vänta medan utredning pågår. Jag tror på
mitt partis politik och jag är stolt över att vara förtro-
endevald. Är ni också stolta över det tycker jag att ni
skall stå upp för det och våga ge folk möjlighet att
visa vad de tycker t.ex. i folkomröstningar.
Anf. 34 PETER ERIKSSON (mp):
Fru talman! Jag kunde inte låta bli att begära ordet
för ett nytt kort anförande med anledning av Mats
Berglinds tidigare replik i diskussionen om skilda
valdagar. Jag tycker att hans inlägg var väldigt intres-
sant. Han påstod att det var helt oväntat och osanno-
likt att folk skulle bli mer engagerade i politiken, som
vi skulle införa skilda valdagar för riksdags- och
kommunalval.
Om man kanske på socialdemokratiskt håll inte
ens har tänkt på den saken tidigare, finns det en öpp-
ning här. Det är för mig en självklar utgångspunkt,
som vi från Miljöpartiet har sett som avgörande för
vårt ställningstagande till skilda valdagar, att när vi
får fler val och uppmärksammar viktiga frågor som i
dag inte riktigt finns med på den politiska agendan
och som hamnar i skymundan engageras fler männi-
skor vid fler tillfällen. Vi får också mer aktiva med-
borgare i det politiska systemet. Detta gäller särskilt
lokalt, om kommunfrågorna hamnar i ett eget val.
Jag tycker att Mats Berglind och Socialdemokra-
terna litet extra borde fundera på detta. Att fler män-
niskor blir aktiva måste vara ett tungt och viktigt
argument för införande av skilda valdagar. Kanske
kommer de t.o.m. tillbaka till socialdemokratin, som
har tappat så oerhört mycket människor under de
senaste åren, särskilt lokalt.
Anf. 35 MATS BERGLIND (s):
Fru talman! Jag vill bara kort kommentera den
bild som Peter Eriksson beskriver. Jag är fortfarande
kommunalpolitiskt aktiv och deltar aktivt i valförbe-
redelsearbetet. Jag känner inte igen den här bilden
utan tycker tvärtom att vi nu har fler aktiva både par-
timedlemmar och medborgare som är intresserade av
vad som händer i kommun- och landstingspolitiken.
Jag är inte alls oroad när det gäller den politikens
dragkraft, tvärtom. Man har en mycket positiv in-
ställning i detta sammanhang. Meningsskillnaderna
kan bero på att vi tillhör olika partier.
Anf. 36 PETER ERIKSSON (mp):
Fru talman! Ja, vi tillhör olika partier. Det handlar
kanske delvis också om olika partikulturer. Socialde-
mokraterna har en starkt hierarkisk organisationstra-
dition, där man uppifrån trycker igenom besluten,
talar om vad folk skall tycka osv. Jag tror dock att
man från svenska folket i framtiden i större utsträck-
ning kommer att kräva att själv få vara med om att
påverka besluten. Jag tror att ett sätt att komma dit är
att låta kommunfrågorna få ett eget val. Då blir de
viktigare, och då kan människor engagera sig både i
Socialdemokraterna och kanske ännu hellre i andra
partier för att kunna vara med om att påverka politi-
ken.
På så sätt kan vi också vitalisera demokratin efter
många år av bakslag och vikande siffror - inte för
Miljöpartiet men för nästan alla andra partier - när
det gäller aktiva medlemmar.
Anf. 37 MATS BERGLIND (s):
Fru talman! Jag tror att Peter Eriksson skall vara
något försiktig med att göra beskrivningar av hur vårt
parti fungerar. Peter Eriksson bör undvika att vara
sanningsvittne i det sammanhanget.
Vi som jobbar i vårt parti vet däremot hur det fun-
gerar. Jag kan bara säga att det inte är någon topp-
styrning på det vis som Peter Eriksson gör gällande.
Det är fråga om ett lagarbete, där suppleanten i taxe-
ringsnämnden lika aktivt deltar i valrörelsen som ett
kommunalråd, ett statsråd eller vem man än vill jäm-
föra med. För oss socialdemokrater är det i en valrö-
relse alldeles speciellt tydligt att vi jobbar som ett lag
och hjälps åt på olika sätt. Det läggs ned arbete från
våra medlemmar i åtskilliga studiecirklar på förbere-
delser i kommunala och landstingskommunala pro-
gram. En annan del av den grund som vi lägger för
vår politik är att vi går ut och intervjuar medborgare i
affärscentrum, i bostadsområden osv.
Peter Eriksson skulle vara välkommen till ett stu-
diebesök. Det skulle nog vara lärorikt.
Anf. 38 PETER ERIKSSON (mp):
Fru talman! Om det nu är så positivt och bra som
Mats Berglind framställer läget - jag skall inte betviv-
la det; han har säkerligen rätt - borde det rimligtvis
finnas en ypperlig möjlighet för socialdemokraterna
landet runt, i varenda kommun, att gå ut till folket i ett
särskilt kommunalval och berätta hur bra det är. Var-
enda person som sitter i varenda liten nämnd i landet
skulle kunna vara med och påverka och skaffa in fler
medlemmar som blir aktiva i politiken. Det borde tala
för att ni kunde gå med på det här förslaget.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 10 §.)
7 § Lagstiftningsprocessen
Föredrogs
Konstitutionsutskottets betänkande 1997/98:KU29
Lagstiftningsprocessen
Anf. 39 JERRY MARTINGER (m):
Fru talman! Den kommunala självstyrelsen har fått
en framträdande plats i 1974 års regeringsform. Den
finns inskriven i den inledande paragrafen som en av
grunderna för vårt demokratiska styrelseskick. I
1 kap. 1 § regeringsformen sägs att den svenska folk-
styrelsen förverkligas inte bara genom ett representa-
tivt och parlamentariskt statsskick utan också genom
kommunal självstyrelse. 1 kap. 7 § regeringsformen
stadgar att det i riket finns primärkommuner och
landstingskommuner, att beslutanderätten i kommu-
nerna utövas av valda församlingar och att kommu-
nerna får ta ut skatt för skötseln av sina uppgifter.
I den inledande paragrafen, dvs. 1 kap. 1 §, till
den nu gällande kommunallagen, 1991 års kommunal-
lag, sägs att Sverige är indelat i kommuner och lands-
ting och att dessa på den kommunala självstyrelsens
grund sköter de angelägenheter som anges i kommu-
nallagen eller i särskilda bestämmelser. Såvitt jag har
kunnat se är detta första gången som begreppet
"kommunal självstyrelse" används i kommunallags-
text, vilket naturligtvis är ett viktigt understrykande av
begreppets betydelse. Men jag vill framhålla att prin-
cipen om kommunal självstyrelse inte är ny i kommu-
nallagssammanhang. Den har också kommit till ut-
tryck i förarbetena till tidigare kommunallagar.
Det finns inte någon klar juridisk eller statsveten-
skaplig definition av begreppet kommunal självstyrel-
se, men den kommunala självstyrelsen är givetvis i
första hand en grundläggande princip för relationen
mellan stat och kommun. Principens innebörd är att
en kommun själv skall styra inom sitt område när det
gäller angelägenheter av kommunal natur.
En kommuns befogenheter har definierats i 1991
års kommunallag. I den lagens 2 kap. 1 § står det att
kommuner och landsting själva får ha hand om sådana
angelägenheter av allmänt intresse som har anknyt-
ning till kommunens eller landstingets område eller
medlemmar och som inte skall handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller
någon annan.
En grundläggande förutsättning för att det kom-
munala självstyret skall kunna utövas är att kommu-
nerna har rätt att ta ut ersättning i form av kommunal-
skatt för den egna kommunens skötsel. Anledningen
till att kommunernas beskattningsrätt har grundlags-
fästs är självfallet att den ansetts mycket väsentlig.
Den kommunala beskattningsrätten är emellertid
inte någon nyhet. Den är av mycket gammalt datum.
Redan i prästeståndets privilegier år 1650 fastslogs att
sockenstämman skulle rådslå om kyrkans inkomster
och räkenskaper och att socknen för att finansiera de
föreskrivna uppgifterna ägde rätt att uttaga avgifter,
som var specificerade för varje särskild angelägenhet.
Avgifterna togs ut av dem som ägde fastigheter i
förhållande till fastigheternas värde. Med 1843 års
sockenstämmoförordning stadfästes denna rätt ut-
tryckligen - en rätt som väl knappast kan uppfattas på
annat sätt än som en kommunal beskattningsrätt.
Det sades att till sockenstämmans handläggning
hörde "avgifters bestämmande till kyrka, skola, fattig-
och hälsovård samt andra fromma ändamål".
Kommunernas beskattningsrätt kom mycket tyd-
ligt till uttryck när 1809 års regeringsform i samband
med representationsreformen 1865/66 kompletterades
med ett andra stycke i sin 57 §. Detta stycke lydde
enligt följande: "Huruledes särskilda menigheter må
för egna behov sig beskatta, bestämmes genom kom-
munallagarna, vilka av Konungen och riksdagen ge-
mensamt stiftas."
Det förhållandet att det inte finns någon närmare
precisering av begreppet kommunal självstyrelse
innebär att det ibland kan uppstå konflikter mellan
den kommunala självstyrelsen och statens övergri-
pande ansvar. Men detta får inte leda till att begreppet
kommunal självstyrelse bara uppfattas som en mera
allmän princip för umgänget mellan stat och kommun
och att staten i olika sammanhang ändå alltid kan fatta
de slutliga besluten om var gränserna för den kommu-
nala självstyrelsen går.
Den kommunala självstyrelsen är en frihetsidé
som syftar till att stärka den kommunala demokratin.
Principen om kommunal självstyrelse utgör själva
grunden för kommunernas existensberättigande och
måste därför ha en reell innebörd och väga synnerli-
gen tungt i förhållande till de motstående intressen
som kan finnas, exempelvis från statens sida. Att
sedan staten genom lagstiftning kan ange spelregler är
en annan sak som inte begränsar principen som sådan
och dennas grundläggande värde för demokratin.
Som framgått av vad jag sagt har principen om
kommunal självstyrelse mycket gamla anor. Icke
desto mindre har den under de senaste decennierna
fått ett ännu större värde än tidigare, eftersom man
hos medborgarna allt oftare kunnat se en bristande
respekt för det politiska livet och en alltmer utpräglad
misstro mot politiker rent generellt. Samtidigt behö-
ver man bara slå upp en dagstidning för att konstatera
det till synes motsägelsefulla förhållandet att även om
de politiska partierna å ena sidan fått allt svårare att
aktivera medborgarna har allmänhetens engagemang i
lokala frågor å andra sidan faktiskt ökat. Det finns hos
åtskilliga kommunmedlemmar eller medborgargrup-
per trots allt en stark vilja att delta och påverka innan
de formella besluten fattas.
För att den kommunala självstyrelsen skall funge-
ra måste det emellertid finnas vad man skulle kunna
kalla ett lokalt handlingsutrymme. Det måste ute i
kommunerna finnas viktiga saker att besluta om. Ett
minskat utrymme för den kommunala självstyrelsen
leder till ett minskat intresse hos medborgarna för att
engagera sig politiskt i kommuner och landsting.
Detta kan i sin tur medföra en urholkning av de poli-
tiska partierna och en motsvarande försvagning av
legitimiteten i det politiska systemet med en tilltagan-
de osäkerhet om det politiska uppdragets syfte och
innehåll. Sammantaget får detta naturligtvis återverk-
ningar för rikspolitiken.
Det är ju i praktiken ute i kommunerna som riks-
politiken formas. Det är nämligen på kommunerna
och kommunpolitikerna det ankommer att realisera
och förverkliga rikspolitiken. Kommunpolitikerna har
att visa huruvida rikspolitiken är förnuftig och genom-
förbar eller inte. Det är kommunpolitikerna som skall
förvalta och i praktiska insatser omvandla det politis-
ka budskap som utsänds från riksdag och regering.
Rikspolitikerna drar upp riktlinjer för framtiden. Ute i
kommunerna konkretiseras besluten och ges innehåll i
det dagliga arbetet. Kommunpolitikerna utgör den
breda basen i de politiska partierna, varför en utveck-
ling med ett minskat intresse för kommunpolitik kan
hota den svenska partimodellen och därmed hela det
demokratiska systemet.
Det har därför blivit allt viktigare att medborgarna
har möjlighet att påverka sin nära verklighet genom
att själva agera. Och då är det ju på den lokala nivån
som medborgarna har den största möjligheten att
möta de förtroendevalda och själva kunna engagera
sig i verksamheten. Där finns förutsättningar till infly-
tande och deltagande på ett helt annat sätt än på den
statliga nivån.
Under senare år har det förts fram en rad förslag
som inskränker kommunernas rätt till självstyrelse.
Förutom beslutet om inomkommunal skatteutjämning
kan nämnas förslag till bibliotekslag och förslag mot
att ta ut avgifter för skolmåltider i gymnasieskolan.
Detta är något mycket allvarligt, fru talman. Med
anledning av vad jag anfört kan det inte råda någon
som helst tvekan om att såväl grundlag som kommu-
nallag stadgar en mycket stark kommunal självstyrel-
se i vårt land.
Varken grundlagen eller Lagrådets rekommenda-
tioner har hittills avhållit den socialdemokratiska
regeringen från att driva igenom lagar som helt up-
penbart urholkat principen om kommunal självstyrel-
se. Det är av största vikt att regeringen respekterar
den kommunala självstyrelsen i lagstiftningsarbetet
och redovisar sina överväganden mot bakgrund av
främst 1 kap. 1 § regeringsformen. Detta bör riksda-
gen som sin mening ge regeringen till känna.
Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Anf. 40 ANDERS JOHNSON (fp):
Fru talman! Detta betänkande från konstitutionsut-
skottet motsvarar väl närmast av det som i en annan
del av riksdagen, nämligen riksdagsrestaurangen, som
jag snart hoppas att få besöka, kallas för pytt i panna.
Det handlar alltså om ett antal i och för sig matnyttiga
beståndsdelar som av en eller annan anledning blivit
över och som nu för enkelhets skull serveras i ett
sammanhang.
Jag tänkte uppehålla mig vid en aspekt som åter-
kommer i flera motioner, främst i Moderaternas om
det kommunala självstyret, Kristdemokraternas om
subsidiariteten och Folkpartiets om decentraliserat
beslutsfattande. De uttrycker alla en strävan att mins-
ka centralstyrningen i samhället. Även i alla andra
partier finns mer eller mindre av denna strävan. Och i
andra delar av samhället - i näringsliv, organisationer
osv. - ser vi denna tendens ännu tydligare.
Vad är det då som gör att centralismen alltmer
ifrågasätts både här i Sverige och internationellt? För
att bättre förstå det tror jag att vi bör gå tillbaka och
studera de förutsättningar på vilka den svenska mo-
dellen byggdes upp. De samhällsorganisatoriska lös-
ningar som präglade den svenska modellen bygger på
fyra kännetecken:
1. Samförstånd på arbetsmarknaden, i politiken och i
övriga delar av samhället.
2. Expertlösningar. Modellen byggde i hög grad på
tanken att varje organisatoriskt problem bäst kun-
de lösas genom att de främsta experterna anlitades
för att lösa det.
3. Standardisering. Vi ansåg att alla människors
behov och önskemål i stor utsträckning var enhet-
liga och att alla hade samma rätt att få dem tillgo-
dosedda. Sedan experterna väl hade tänkt ut de
bästa lösningarna, skulle de alltså tillämpas så en-
hetligt som möjligt.
4. Storskalighet. Genom att de bästa standardlös-
ningarna producerades i långa serier i stora pro-
duktionsanläggningar, blev kostnaden för varje
producerad enhet så låg som möjligt.
Fru talman! Detta ledde till att vi fick ett tämligen
centraliserat samhälle uppbyggt kring välorganiserade
och välfungerande organisationspyramider.
Det första av dessa fyra kännetecken - strävan ef-
ter samförstånd - bygger på en flerhundraårig svensk
tradition av låg konfliktnivå i samhället mellan regio-
ner, samhällsklasser, etniska grupper och enskilda
människor.
De övriga tre kännetecknen är mera särpräglade
för 1900-talet. Men de är inte unikt svenska utan
kommer från USA där ett modernt industrisamhälle
började växa fram kring sekelskiftet präglat av expert-
lösningar, standardisering och storskalighet. Denna
organisationsfilosofi spred sig till hela den industriali-
serade världen, och vi svenskar kom att tillämpa den i
högre utsträckning än några andra länder i den fria
världen.
En pionjär för denna organisationsfilosofi är ame-
rikanen Frederick Winslow Taylor. Han hävdade att
genom att anlita rätt experter - i industrin var det
ingenjörerna - kunde man utveckla den optimala
lösningen på varje problem. Han talade om the one
best way.
Det här inspirerade den unga generationen social-
demokrater i början av 1900-talet, bl.a. Gustav Möl-
ler. Han formulerade i ett välkänt uttryck målet för
välfärdsbygget: "Endast det bästa är gott nog åt fol-
ket." Detta är inte bara uttryck för en hög ambitions-
nivå. Det är en direkt översättning av Taylors tankar
om the one best way. Det finns något "det bästa", i
bestämd form singularis, som medborgarna skall
erbjudas.
Den svenska modellen byggdes av industrins in-
genjörer och välfärdsstatens samhällsingenjörer. In-
dustriföretaget, storkommunen, enhetsskolan, stor-
sjukhuset, socialförsäkringarna, stadsskövlingarna och
miljonprogrammet för bostadsbyggandet - allt bygger
på principer om centralstyrning, storskalighet och
standardisering.
Men under 1980-talet börjar man alltmer ifrågasät-
ta detta. Det händer något i den allmänna sociala,
ekonomiska och tekniska utvecklingen som gör att
andra organisationsformer blir mer intressanta. Inom
företag, organisationer och offentlig förvaltning bör-
jar man ifrågasätta centralstyrda hierarkier, och man
börjar bygga mer av nätverksliknande lösningar.
Bakom denna omorientering ligger tre drivkrafter:
internationaliseringen, informationsrevolutionen och
individualiseringen. Dessa tre drivkrafter gör att de
grundläggande förutsättningarna för den svenska
modellens organisationspyramider inte längre förelig-
ger. I stället pekar fyra framgångsfaktorer åt ett annat
håll:
Den första handlar om kompetensnivån. Central-
styrning är effektiv i ett samhälle om kunskapen och
kompetensen är mycket ojämnt fördelad. Då är det
effektivt att en liten grupp experter tänker ut alla
lösningar, medan den stora massan sätts i rutinmässigt
arbete. Så var det för 100 år sedan i USA och även i
Sverige, men så är det inte i dag. Nu har människor en
bra utbildning, och eftersom kompetensen är spridd
bland många är det bättre med decentraliserade lös-
ningar, där många människor får stort ansvar för sitt
arbete.
Den andra faktorn är auktoritetstron. Om många
människor känner osäkerhet och rädsla inför att ta
ansvar, kan centralstyrning vara effektiv. Så var det i
stor utsträckning tidigare, men under senare decennier
har denna form av auktoritär styrning blivit mer pro-
blematisk. Människor vill ta större ansvar och är inte
beredda att okritiskt acceptera en auktoritär överhet.
Den tredje faktorn är stabiliteten. När efterfrågan
är relativt enhetlig och oföränderlig är centralstyrning
ofta effektiv, eftersom man kan skapa låga produk-
tionskostnader genom storskalighet och standardise-
ring. Så var det ännu på 1950-talet då vi svenskar
drömde om tre saker: PV, TV och WC. Men genom
internationaliseringen, informationsrevolutionen och
individualiseringen ökar kraven på individanpassning
och ständig förnyelse. Genom decentraliserade lös-
ningar, där många människor självständigt kan pröva
och utveckla nya lösningar, uppnår man lättare en
tillräcklig flexibilitet.
Den fjärde och sista faktorn är informationstekni-
ken. Centralstyrning fungerar bäst då det finns stor-
skaliga och stela system för att överföra och bearbeta
information. Telegrafnäten var den typiska informa-
tionsstrukturen då hierarkierna byggdes upp. Men
informationsrevolutionen har i dag gjort det möjligt
att till drastiskt sänkta kostnader bygga upp nätverk
där man kan sprida, överföra och bearbeta informa-
tion. Det gör att decentraliserade lösningar blir mer
möjliga och mer effektiva.
Övergången från centraliserade hierarkier till de-
centraliserade nätverk, vilket Folkpartiets motion och
flera andra motioner handlar om, är något som präglar
hela samhället och som gör att vi måste ifrågasätta
många delar av den traditionella svenska modellen.
Det handlar om relationerna mellan stat och kommun,
mellan myndighet och medborgare, mellan organisa-
tioner och medlemmar, mellan företag och medarbeta-
re.
Fru talman! Det här skulle vi kunna ägna hela da-
gen åt att diskutera. Men jag har förstått att det även
finns ett par andra ärenden som helst bör avgöras i
dag. Därför vill jag avsluta med att yrka bifall till
reservation nr 5.
Anf. 41 KENNETH KVIST (v):
Fru talman! Det är sant som här är sagt att betän-
kandet innehåller flera ärenden. Men de är väl alla ett
uttryck för en strävan att - kanske utifrån olika ut-
gångspunkter - förstärka det demokratiska systemet.
Nu är det emellertid så som utskottet anför, nämligen
att det finns utredningar som antingen bereds i Rege-
ringskansliet eller som nyss tillsatts. De skall på ett
ganska brett sätt ta upp dessa frågor.
T.ex. är frågan som Anders Johnson diskuterade
en av de punkter som skall penetreras av den breda
demokratiutredning som relativt nyligen tillsatts.
Utredningen skall ta fram material för oss i framtiden.
Likadant är det med frågan om det kommunala själv-
styret. En utredning har gjorts som nu bereds i Rege-
ringskansliet. Vi väntar med spänning på vad som
kommer ut av denna utredning, och vi kommer att få
behandla dessa saker mer. Därför har jag på dessa
punkter kunnat ansluta mig till utskottsmajoritetens
skrivningar. Jag vet att vi får tillfälle till fördjupade
samtal i dessa stycken framöver.
Vad gäller kommunernas makt och självstyre kon-
centrerar sig moderaterna på vissa beslut, fattade på
statlig nivå, som de inte gillar. Men moderaterna vill
också minska kommunernas möjligheter att konkurre-
ra med privat näringsliv då det finns tendenser till
monopolbildning och start av egen förvärvsverksam-
het i kommuner. Så det där att alltid vilja öka demo-
kratins eller politikens makt till medborgarnas bästa
är inte precis en genomgående linje hos moderaterna.
Det är någonting de tar till när det passar.
Frågan om de förändrade förhållanden som An-
ders Johnson tog upp i sitt principiella och intressanta
inlägg är kanske svår att kommentera så här "på vol-
ley", som det brukar heta. Han förde fram många
viktiga synpunkter. Det är helt klart att förhållanden
med ny teknik och annat gör vissa individuella lös-
ningar möjliga. Å andra sidan är det också nödvändigt
att vi har en grund i samhället med gemensamma,
demokratiska beslut och även gemensamma, demo-
kratiska regler. Vilka de skall vara är vi kanske inte
eniga om i sak. Men det finns kanske drag av centra-
lism och byråkrati som måste trängas igenom och
bekämpas. Det kanske vi är mer eniga om än vi vid en
första granskning skulle tro.
Vi har väckt en motion i anslutning till detta be-
tänkande, som gäller något annat, nämligen hur det
förhållandet att mänskligheten består av kvinnor och
män behandlas i de politiska besluten. Riksdagen har
beslutat att man t.ex. inom utredningsväsendet skall
göra en analys av vilka olika konsekvenser utredning-
ens förslag får för män respektive kvinnor. Vi i
Vänsterpartiet menar att detta också borde gälla ut-
skottens behandling av olika sakförslag.
I vårt samhälle är det ofta så att vi män utgör nor-
men i beslutsfattandet. Behandlingen av kvinnornas
speciella situation, speciella villkor och erfarenheter
lämnar mycket övrigt att önska, trots att vi till antalet
kanske har världens bästa kvinnorepresentation i
riksdagen. Det handlar om att synliggöra problem.
Den allmänna rekommendationen finns i kommittévä-
sendet och riktad till regeringen. Men vi kan också se
regeringsförslag som behandlar t.ex. våld mot kvinnor
dolt med ord som våld inom familjen. På det viset
suddas kvinnoaspekten faktiskt bort i saken.
Det finns många exempel på renodlade kvinnofrå-
gor som smälts in i något slags allmänt osynliggöran-
de av det s.k. genusproblem som finns i samhället.
Vår begäran är att utskotten i sina betänkanden
skall lyfta upp sakområden där det är relevant att
genusen behandlas på olika sätt så att man synliggör
vad olika beslut har för konsekvenser för kvinnor
respektive män. Vi tror att det är nödvändigt att riks-
dagen tar ett steg i den riktningen. Invändningen mot
detta, att det finns ett allmänt stadgande i grundlagen
om att alla skall vara jämlika, har ingen relevans för
frågan. Jag tycker att utskottsmajoriteten har en ut-
omordentligt svag argumentering här.
Med dessa ord vill jag yrka bifall till reservation
nr 3 i det här betänkandet. I övrigt ansluter jag mig till
utskottsmajoriteten.
Anf. 42 JERRY MARTINGER (m) replik:
Fru talman! Frågan om kommunernas möjligheter
att konkurrera med det privata näringslivet, som Ken-
neth Kvist tog upp, är en fråga som inte hänger sam-
man med den kommunala självstyrelsen. Den frågan
handlar om att kommunerna under senare år i allt
större utsträckning börjat bedriva verksamhet på om-
råden där de inte har en formell kompetens enligt lag.
Den moderata inställningen i den frågan ligger helt
inom ramen för 2 kap. 1 § kommunallagen. Där står
det att kommuner och landsting själva får ta hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har
anknytning till kommunens eller landstingets område
eller medlemmar och som inte skall handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller
någon annan.
Det finns en mängd områden som kommunerna
har gett sig in på som faktiskt inte är någon angelä-
genhet av allmänt intresse eller som har anknytning
till kommunens eller landstingets område. Jag behö-
ver bara än en gång nämna blomsteraffärer, bud-
bilstransporter, sekreterarservice, gräsklippning osv.
Detta är verksamhet som inte ligger i kommuninvå-
narnas intresse. Frågan har inte med den kommunala
självstyrelsen att göra, Kenneth Kvist.
Anf. 43 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! I formell mening är det så. Jag anför-
de inte heller att det hade med den kommunala själv-
styrelsen att göra. Den visar ju kommunens relation
till staten. Men det blir ju en något haltande politisk
inställning om man å ena sidan vill öka kommunernas
kompetens eller politikens kompetens i vissa frågor
som man tycker bra om och å andra sidan är väldigt
noga med att försöka minska politikens kompetens så
fort den naggar marknadskrafterna i kanten.
Den kommunala självstyrelsen är någonting som
jag tror har en ganska bred politisk förankring i vårt
land. Det är inte enbart Moderaterna som är för den-
na. Det är en viktig princip som vi också slår vakt om.
Men det gäller ju att se självstyrelsen i förhållande till
politikens kompetens också i andra avseenden. Rege-
ringen skall nu komma med förslag på grundval av en
utredning som har kommit. Jag vet att vi i den utred-
ningen har förfäktat förslag som är för förstärkt kom-
munal självstyrelse.
Anf. 44 PETER ERIKSSON (mp):
Fru talman! Det betänkande som vi debatterar i
dag heter Lagstiftningsprocessen. Det innehåller ett
tillkännagivande från konstitutionsutskottet till rege-
ringen. Det gäller en motion från Miljöpartiet som har
fått utskottets välsignelse. Den handlar om att mönstra
ut det omoderna och felaktiga ordet ras ur svensk
lagstiftning. Elisa Abascal Reyes som är författare till
motionen skall senare ta upp den frågan litet mer. Jag
kommer att koncentrera mig på några andra frågor i
det här betänkandet.
Den första frågan gäller den kommunala självsty-
relsen. Vi har ett grundlagsskydd för kommunal
självstyrelse. Trots det har vi de senaste åren sett att
riksdag och regering fattar beslut som t.ex. innebär att
den också grundlagsskyddade kommunala beskatt-
ningsrätten urholkas kraftigt. Det är en mycket märk-
lig ordning.
Alldeles nyss diskuterade vi om vi skall ha en för-
fattningsdomstol. Jag tycker att detta är ett mycket bra
argument för att vi kanske bör införa en författnings-
domstol i Sverige. Trots att vi har ett grundlagsskydd
för beskattningsrätten och den kommunala självstyrel-
sen kan riksdag och regering införa ett system som
innebär att visst får kommunerna höja skatten, men
staten drar in pengarna. Det är knappast rimligt. Om
man skall låta kommunmedborgarna styra över den
kommunala verksamheten måste man också ge dem
ansvar för detta. Om vi inte betror folket och kom-
munpolitiker att klara av detta, skall vi inte heller ha
något kommunalt självstyre.
Den kanske största och viktigaste motionen i det
här betänkandet är en motion som jag och Birger
Schlaug har skrivit. Den handlar om de demokratiska
effekterna av EU-medlemskapet. EU är ju någonting
som vi diskuterar ganska ofta här i kammaren. Vi har
varit medlemmar i ungefär tre och ett halvt år nu. Jag
tror att väldigt många upplever att vi är ombord på ett
tåg som rusar fram, men väldigt få vet vart tåget är på
väg. Vem har en klar uppfattning om vart EU-tåget
går? Vi i Miljöpartiet har ju en sådan uppfattning. Det
lutar åt att det blir mer och mer överstatlighet, mer
och mer federalism.
Regeringen hävdar att det inte alls finns några så-
dana planer. Det finns över huvud taget inga tankar åt
det hållet. Vi i Miljöpartiet har dragit slutsatsen att det
kanske skulle behövas en liten utredning där vi disku-
terar vart vi skall ta vägen. Vart är vi på väg? Var
skall besluten fattas i framtiden? Är det så att fler och
fler beslut skall lämnas över till EU därför att det är
bra, det blir effektivare och människor mår mycket
bättre om EU fattar besluten i stället för att vi gör det
här i riksdagen? Då får vi väl acceptera att utveck-
lingen går åt det hållet.
Men jag är inte alls övertygad om att människor
mår så mycket bättre bara för att EU tar över verk-
samheten. Jag tycker att det än så länge finns väldigt
litet som tyder på att EU-medlemskapet har lett till att
Sverige blir rikare, människor mår bättre, livskvalite-
ten ökar, miljön blir bättre osv. Det finns väldigt litet
som talar för det.
Däremot finns det väldigt mycket som talar för att
EU-medlemskapet har lett till ökade problem.
Det finns dock ingen utredning eller undersökning
i Sverige där vi har försökt kolla om det här egentli-
gen var en så väldigt bra idé. Är det inte dags för det
efter tre och ett halvt års medlemskap? Kanske finns
det trots allt en viss poäng med att svenska folket
genom sina institutioner, organisationer och politiska
system kan vara med och besluta och kanske t.o.m. ha
ett avgörande inflytande i vissa politiska frågor.
Är det t.ex. ett genialt drag att lyfta över jord-
brukspolitiken till EU-nivå och låta EU införa gemen-
samma tider för hela Västeuropa för när man skall ha
gödslat och sått? För oss som bor i Norrbotten blev
detta väldigt konstigt. Vi hade is och snö kvar när EU
hade bestämt att vi redan skulle ha sått.
Denna typ av frågor tycker jag faktiskt att vi borde
fundera över: Finns det några ytterligare frågor där
det kan finnas en poäng med att vi beslutar om dem
här i Sverige?
Med Amsterdamfördraget, som nu är på gång och
som vi skall besluta om redan i nästa vecka, kommer
ytterligare makt att föras över. Stora delar av rättssys-
temet, straffrätten och civilrätten skall harmoniseras
med EU, är det tänkt. Det finns inte ens någon analys
av varför detta skall göras. Det skall vara harmonise-
ring och förenhetligande - likadant i alla länder som
ingår i unionen - men ingen har kunnat presentera en
analys av varför. Skulle det bli bättre och effektivare
på något sätt? Nej. Det ligger liksom i sakens natur att
man genomför allt som går att genomföra i riktning
mot mer överstatlighet, men det finns ingen rimlig
analys av om det verkligen blir bättre då.
I USA, som är en federal stat, har man i stor ut-
sträckning straffrätten och hela rättssystemet på del-
statsnivå. Men i EU har man ännu inte kommit till
insikten att det kan finnas vissa områden som faktiskt
passar bättre att ha på nationell eller t.o.m. lokal nivå
- även om man har lyckats formulera en krånglig
princip som heter subsidiaritetsprincipen och som
man talar om i högtidliga sammanhang, vilken vissa,
t.ex. Folkpartiet i Sverige, har lyckats omformulera
till något slags närhetsprincip fast den i själva verket
innebär motsatsen.
Det finns en statlig utredning tillsatt som skall
hålla på med just demokratifrågor. Men i direktiven
har det inte angetts att man skall utreda de här sakerna
- vart vi är på väg, vad det egentligen är som har hänt
med Sverige sedan vi blev medlemmar i EU och var
besluten skall fattas. Utredningen kommer inte heller
att koncentrera sig på denna oerhört viktiga fråga.
Därför skulle vi behöva en särskild utredning om det
här.
Jag tycker att det vore väldigt bra. Jag tror att
väldigt många människor är intresserade av att få
något slags tanke om vart vi är på väg, att få veta litet
mer om vart det här tåget är på väg och kanske också
diskutera om det är många som har lämnats kvar på
perrongen, vilket man också kan befara. Tåget rusar
på, men de flesta hänger inte med. En mindre elit kör
fram i full fart utan att ha tillsatt någon som styr eller
beslutat vart man är på väg. I och för sig kan man
kanske skönja åt vilket håll rälsen leder, men jag
tycker inte riktigt att det räcker, fru talman. Därför
vill jag yrka bifall till reservation nr 6.
Anf. 45 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Jag vill ta upp två saker i Peter Eriks-
sons inlägg.
Först gäller det grundlagsfästandet av den kom-
munala självstyrelsen. Enligt min mening är detta
egentligen alldeles för vagt och för svagt för att kunna
ha ordentlig kraft när det gäller att hävda den kom-
munala självstyrelsen. Det är någonting som vi får
återkomma till när regeringen lägger fram en proposi-
tion. Om det saknas förslag i den riktningen vill jag
dock förorda att man söker finna en metod att i
grundlagen bygga ut och stärka försvaret för den
kommunala självstyrelsen.
Sedan gäller det EU. Peter Eriksson och jag har
ofta mycket likartade uppfattningar när det gäller EU,
och vi har så även i den grundläggande analys som
Peter Eriksson gör här, fru talman. Att jag ändå inte
har biträtt den här reservationen har två skäl. Det ena
är att Demokratiutredningen nu arbetar, och jag tycker
att det vore tjänstefel av en utredning som brett skall
utreda demokratin om man inte gör en huvudfråga av
den förlust för demokratin som ett svenskt EU-
medlemskap har inneburit. Då har den utredningen så
att säga missat huvuduppgiften: det huvudangrepp på
demokratin som ägt rum i och med att vi valt att gå in
i EU. Det andra skälet är att jag inte ser det som en
statlig utrednings uppgift att formulera en strategi för
Sveriges eller EU:s framtida utveckling. Det är snara-
re så att den i sig automatiskt leder till att partier
linjerar sig efter olika sociala intressen och olika
ideologiska positioner. Det är alltså snarast politiska
uppgifter.
Av dessa båda skäl har jag inte biträtt denna re-
servation, även om jag helt delar Peter Erikssons
argumentation när det gäller förlusten av demokrati
genom EU-medlemskapet.
Anf. 46 PETER ERIKSSON (mp) replik:
Fru talman! När det gäller den sista frågan om
EU-medlemskapet är det ju så med utredningar att
regeringen lägger fast direktiv för hur de skall jobba,
och sedan följer utredningen normalt de direktiven. I
det här fallet har regeringen i direktiven valt att kraf-
tigt tona ned EU-medlemskapet. Man har inte heller i
utredningen ordentliga mandat att föreslå några större
åtgärder. Med tanke på att den här frågan är så stor
och så viktig tror jag därför att den skulle behöva en
särskild utredning.
Sedan finns det en rad anledningar att ha en sär-
skild utredning om just det här. Det finns många som
är vilsna, inte minst partier. Jag tänker t.ex. på ett
parti som Socialdemokraterna eller regeringen.
Anf. 47 ANDRE VICE TALMANNEN:
Repliken gäller Kenneth Kvist.
Anf. 48 PETER ERIKSSON (mp):
Fru talman! Genom en sådan här utredning skulle
man tvinga fram ett bättre ställningstagande i viktiga
EU-frågor om var besluten skall fattas. Därför vore
det viktigt att det regerande partiet fick sitta med i en
sådan parlamentarisk utredning.
Anf. 49 FRANK LASSEN (s):
Fru talman! Det här betänkandet behandlar nio
motioner från den allmänna motionstiden. Även om
utskottet till stora delar är enigt finns det sex reserva-
tioner knutna till betänkandet. Jag vill redan nu passa
på att yrka bifall till utskottets förslag samt avslag på
reservationerna och motionerna.
När Anders Johnson var uppe i talarstolen liknade
han det här blocket vid en pyttipanna. Det är kanske
inte en helt felaktig liknelse. Jag förstår av mina kol-
leger att det finns en ambition att vara kryddan, löken
eller fläskbiten i pyttipannan. Min roll får väl vara att
vara potatisen.
En av de avslagna motionerna, K535 från Miljö-
partiet, tar upp ordet "ras". Motionen avslogs av den
anledningen att den var väldigt generell. Utskottet var
dock enigt om att den tog upp en viktig fråga, och
med anledning av det som har nämnts - det har också
nämnts tidigare - är det ett enigt utskott som ger re-
geringen till känna att ordet "ras" bör utmönstras ur
offentlig text i de sammanhang där det är möjligt.
Det finns två reservationer om kommunalt själv-
styre. Här noterar utskottsmajoriteten att betänkandet
från den parlamentariska kommittén angående den
kommunala självstyrelsens grundlagsskydd har varit
ute på remissbehandling och nu är föremål för bered-
ning i Regeringskansliet. Jag delar Kenneth Kvists
spänningsfyllda förväntan på vad den kan komma
leda till.
När det gäller skatteutjämningssystemet finns det
en parlamentarisk kommitté som skall lägga fram
förslag under hösten i år om uppföljningen av det
system som vi har där.
Hur frågan om jämställdheten ser ut har Kenneth
Kvist egentligen noterat i sitt inlägg. Jag delar inte
hans bedömning av behovet att ha en ytterligare
skrivning om detta. Utskottet noterar att de här frå-
gorna finns intagna i regeringsformen och de har
därigenom fått en grundläggande statsrättslig form.
Regeringsformen är överordnad riksdagsordningen.
Likaså har de här frågorna ett mycket starkt stöd i de
generella kommittédirektiven.
Vi i utskottsmajoriteten tycker att det här borde
vara till fyllest. Det borde definitivt vara en ledtråd
för hur utskotten och riksdagen skall arbeta. Någon
ytterligare, upprepande skrivning tycker vi inte är
nödvändig.
Det finns även reservationer som rör subsidiari-
tetsprincipen, ökat medborgarinflytande samt de de-
mokratiska effekterna av EU-medlemskapet. Det är
viktiga frågor, och jag förutsätter att de får den breda
och seriösa behandling som de förtjänar i den tillsatta
demokratiutredningen, som också successivt kommer
att lämna rapporter från sitt arbete. Den skall slutgil-
tigt lämna ett förslag i slutet på nästa år.
Man pekar på att de direktiv som finns till dem
gäller de fyra områden som man skall lägga särskild
tyngd på. Det är internationaliseringen av ekonomin,
Sveriges roll i EU, informations- och kommunika-
tionstekniken samt offentlig sektor och folkrörelser-
nas utveckling.
Jag yrkar med detta bifall till utskottets förslag
och återigen avslag på reservationerna.
Samtidigt vill jag instämma i Jerry Martingers
varma hyllning till kommunernas självstyre och deras
betydelse för Sverige. Jag ser fram emot att vi i fort-
sättningen kommer att kunna stå på samma barrikad
när det gäller den kommunala kompetensen, låt vara
minus en blomsterhandel.
Anf. 50 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Det är gott och väl att det finns ett
allmänt stadgande i regeringsformen. Men jag förstår
inte vad det egentligen har för relevans i frågan. När
det gäller kommittéväsendet finns det ett generellt
direktiv för alla statliga utredningar att man särskilt
skall beakta vad förslagen och analyserna har för
konsekvenser för kvinnornas ställning i samhället. De
borde vara lika underlydande denna formulering i
regeringsformen, som Frank Lassen och utskottsma-
joriteten hänvisar till. Likväl har man i det stycket
fattat ett särskilt beslut. Då kan man väl med samma
goda mening fatta ett sådant beslut när det gäller
riksdagsutskottens behandling av olika frågor för att
se till att kvinnornas speciella situation icke osynlig-
görs, som vi har så många konkreta exempel på alltför
ofta är fallet.
Jag tycker alltså att det inte går att krypa bakom
de allmänna formuleringarna. Det står många utomor-
dentligt goda saker i vår grundlag. Skulle vi nöja oss
enbart med det skulle vi i många fall inte alls behöva
någon annan lagstiftning eller några andra beslut.
Men verkligheten är nu sådan att vi behöver de andra
lagarna och de andra besluten. Vi kan inte bara hänvi-
sa till några allmänt uttryckta målsättningssatser i
regeringsformen.
Anf. 51 FRANK LASSEN (s) replik:
Fru talman! Jag delar inte Kenneth Kvists upp-
fattning att regeringsformen är allmän och inte behö-
ver leda någonstans. Jag tycker att den här frågan har
ett mycket tydligt och klart stöd i regeringsformen.
Eftersom regeringsformen ändå är överordnad riks-
dagsordningen kan jag inte se behovet av att upprepa
det som är sagt där i riksdagsordningen.
Det är möjligt att Kenneth Kvist, som har längre
erfarenhet än jag, har kommit fram till att man inte
bryr sig om det som faktiskt skall gälla. Men då får
man ta itu med det i det sammanhanget. Det hjälper i
så fall inte med ytterligare skrivningar. Skrivningarna
räcker till för att ge stöd till det arbete som eftersträ-
vas.
Anf. 52 KENNETH KVIST (v) replik:
Fru talman! Det är gott att vi har allmänna skriv-
ningar. Den här satsen, som talar om allas lika be-
handling, är en allmän målsättningsparagraf. Vi vet att
alla människor inte behandlas lika i det här samhället.
Vi har stora sociala skillnader. Vi har också det vi kan
kalla könsmässigt sociala skillnader.
Det här vore inget problem om riksdagsutskotten
tydliggjorde vissa förslag som har relevans för olika
konsekvenser för kvinnor respektive män i samhället.
Men det görs nästan aldrig, trots det som står i
grundlagen. Då borde väl konstitutionsutskottet, om
konstitutionsutskottet nu är intresserat av att främja
jämlikhet mellan kvinnor och män i samhället, kunna
markera betydelsen av att riksdagsutskotten gör kon-
sekvensanalyser av vad olika lagförslag, ekonomiska
förslag osv. kan ha för olika inverkan på de sociala
villkoren för män respektive kvinnor. Jag tycker att
det är en helt rimlig begäran, en begäran som innebär
en konkretisering av de allmänna formuleringar som
står i regeringsformen. Sådana konkretiseringar an-
vänder vi, som jag sade, i många andra sammanhang.
Jag förstår inte varför man är så rädd för att använda
dem i detta.
Anf. 53 FRANK LASSEN (s) replik:
Fru talman! Jag har stor respekt för Kenneth
Kvists syfte, men jag tycker ändå att det viktigaste
inte kan vara att man i olika texter upprepar saker som
redan är självklara och skall gälla. Det viktigaste är
att se till att de regler och lagar som finns efterlevs.
Skulle ett utskottsförslag komma som inte tar hänsyn
till detta är det såvitt jag kan förstå kammaren obeta-
get att reagera på det.
Anf. 54 JERRY MARTINGER (m) replik:
Fru talman! Frank Lassen säger att han ser fram
emot remissbehandlingen av betänkandet från kom-
mittén som har haft till uppgift att analysera innebör-
den av den kommunala självstyrelsen och beskatt-
ningsrätten och dess förhållande till grundlagsbe-
stämmelserna.
Reservation nr 1, den moderata reservation som
Frank Lassen yrkat avslag på, uttalar att regeringen
genom bl.a. den inomkommunala skatteutjämningen
förbrutit sig mot grundlagen. Men den reservationen
har som sagt Frank Lassen yrkat avslag på.
Just den utredning som Frank Lassen ser fram
emot uttalar faktiskt i sitt betänkande, med beteck-
ningen SOU 1996:129, tveksamhet mot den här skat-
teutjämningen. Det skulle vara mycket intressant att
höra Frank Lassens kommentar till det.
På s. 220 i betänkandet står det: "Vad man kan
fråga sig är emellertid om riksdagens befogenhet att
med stöd av 8 kap. 5 § RF besluta om åligganden för
kommunerna och landstingen var avsedd att - utan
begränsningar - kunna gälla åligganden som sträcker
sig utanför kommunens respektive landstingets grän-
ser."
På s. 221 står det: "Med det nya utjämningssyste-
met har man fört in en ny syn på den kommunala
beskattningsrätten genom att skatt som tas upp av en
kommun eller ett landsting ansetts delvis kunna tas i
anspråk för att bekosta andra kommuners respektive
landstings uppgifter. Ett sådant utjämningssystem
innebär onekligen att utrymmet för den kommunala
självstyrelsen minskar i vissa kommuner och lands-
ting."
Jag tycker alltså att det skulle vara intressant att få
höra Frank Lassens kommentar.
Anf. 55 FRANK LASSEN (s) replik:
Fru talman! Jag gör det av den anledningen att det
är frågor som berörs i utredningen och som nu är
under beredning. Jag tycker att de är så pass viktiga
och intressanta frågor att de förtjänar en bra bered-
ning.
Jag är väl medveten om att det finns en tveksam-
het - på grundval av olika infallsvinklar - när det
gäller skatteutjämningssystemet. De som är beroende
av systemet tycker sig ha blivit missgynnade, medan
de som har haft möjlighet att bidra tycker sig i sin tur
ha blivit missgynnade.
Visst finns det tveksamheter. Men en sak är upp-
enbar, nämligen att det hittills inte har stridit mot den
grundlag som finns. Statens, kommunernas och
landstingskommunernas ekonomi hänger ihop. Det är
inte helt orimligt att staten har möjligheter att styra.
Om det är det som är det bästa eller inte får vi disku-
tera vidare. I vissa frågor lär vi inte bli överens.
När det gäller den kommunala kompetensen ser
jag fram emot ett samarbete med utgångspunkt i Jerry
Martingers uttalande i dag. Det är inte bara i fråga om
blomsteraffärer vi har haft delade uppfattningar. Det
har varit ett rabiat motstånd från Jerry Martingers
parti när det gäller möjligheter för kommunerna att
kunna samarbeta och samverka kring områden som
har setts som självklara kommunala kompetensområ-
den - även från Jerry Martingers sida.
Anf. 56 JERRY MARTINGER (m) replik:
Fru talman! I det senare fallet handlar det om vad
vi har diskuterat tidigare så många gånger, nämligen
att kommunerna har gått utanför sin formella kompe-
tens och sitt naturliga verksamhetsområde, bl.a. med
hänvisning till 2 kap. 1 § kommunallagen.
Jag vill än en gång tala om att det t.ex. på s. 220 i
den utredning som Frank Lassen med så stor spänning
ser fram emot remissbehandlingen av står: "Vad man
kan fråga sig är emellertid om riksdagens befogenhet
att med stöd av 8 kap. 5 § RF besluta om åligganden
för kommunerna och landstingen var avsedd att - utan
begränsningar - kunna gälla åligganden som sträcker
sig utanför kommunens respektive landstingets grän-
ser."
Frank Lassen säger att den inomkommunala skat-
teutjämningen inte har befunnits strida mot grundla-
gen. Det intressanta är att man i den utredning som
majoriteten och Frank Lassen nu väntar på alltså har
framhållit en tveksamhet på området. Vi får se, Frank
Lassen. Men jag har svårt att tänka mig att ni skulle
kunna bortse från vad denna kommitté - med ett fler-
tal socialdemokratiska ledamöter - har kommit fram
till.
Anf. 57 FRANK LASSEN (s) replik:
Fru talman! De citat Jerry Martinger har läst upp
gör att jag med ännu större förväntan ser fram emot
kommitténs arbete. Det visar att man har gått in i
arbetet med öppna ögon. Det är bra att en kommitté
pekar ut sådant som man finner tveksamheter i.
Det har skett en remissomgång, och nu sker en be-
redning. Efter den har vi anledning att diskutera frå-
gan. Det är lovvärt att en kommitté inte i förväg har
fått för sig vilka resultat man skall komma fram till
utan har en kritisk syn. Det är så vi önskar att en
kommitté skall arbeta.
Jag vill åter upprepa angående den kommunala
kompetensen att vi hade två debatter för inte så länge
sedan i kammaren. I det ena fallet var det blomsteraf-
färer som spökade. I det andra fallet gällde det möj-
ligheter för kommuner att samordna egen verksamhet
som ligger inom varje enskild kommuns egna kompe-
tensområde. Det ansågs innebära ett hot om ett par
kommuner med vardera 5 000 invånare skulle börja
samarbeta - det skulle bli monopol. Det handlade om
verksamheter som låg inom den kommunala kompe-
tensen. I de frågorna tycks vi numera vara överens.
Anf. 58 ELISA ABASCAL REYES (mp):
Fru talman! Jag vill uttrycka min glädje över att
konstitutionsutskottet beslutat att förorda ett tillkän-
nagivande med anledning av den motion jag väckt om
begreppet ras i fråga om människor i svensk lagstift-
ning.
Jag har stor förståelse för att motionens att-satser
har avstyrkts då inte heller jag kan instämma i dem.
De kom att se ut på ett annat sätt än jag själv ville
efter den byråkratiska behandling som motionen
måste genomgå i riksdagen.
Ärendet har beretts noggrant och yttranden har in-
hämtats från Vetenskapsakademien, Språknämnden
och samordnaren för svensk översättning vid Europe-
iska kommissionen.
Vetenskapsakademien har, utan att stödja sig på
motionens yrkanden, bekräftat ett av de huvudsakliga
påståenden som görs där, nämligen att begreppet ras i
fråga om människor helt saknar vetenskaplig grund.
Detta är, enligt min mening, centralt.
Språknämnden anför att "rent verbala reformer le-
der sällan till någon verklig förändring". Det argu-
mentet hade varit betydligt intressantare om
Språknämnden i sitt yttrande även diskuterat vad
konsekvenserna av ett inkorrekt fördomsfullt språk-
bruk har för effekt angående verkliga förändringar.
Jag är ändå medveten om att Språknämnden pekar
på ett viktigt problem. Själva syftet med en ändring av
språket riskerar att försvinna helt och beslutet förlorar
sin legitimitet om en ändring av ett traditionellt
språkbruk ändras genom ett politiskt beslut och inte
genom att språkbruket i sig ändras på s.k. naturlig
väg, dvs. med tiden.
Människor kommer även fortsättningsvis att tala
om olika raser. Begreppsanvändningen, som är ett arv
från tidigare förlegad kunskap och fördomar, är väl
inarbetat i vårt samhälle. Ett exempel på det är den
annonsering som Sveriges television gjorde för det
senaste avsnittet av Dilemma. I annonseringen talas
det om att ett rasbråk bryter ut i Malmö, dvs. under-
förstått olika raser bråkar med varandra.
Men varför ändra språkbruket? För det första: Om
man verkligen respekterar lagstiftningen och tar i
beaktande den mycket noggranna tolkning som sker i
vårt rättsväsende av formuleringar i lagstiftningen,
kan man tycka att det är skäl nog att inte använda ett
otydligt och inkorrekt språkbruk. Vi är så aktsamma
om att inte annars använda slentrianmässiga uttryck i
vår lagstiftning.
För det andra: Vem spelar man i händerna genom
att fortsätta att använda ett förlegat och värdeladdat
språkbruk? Här måste jag återigen citera Språknämn-
den som enligt min mening har gjort en missuppfatt-
ning.
Språknämnden anför i sitt yttrande till konstitu-
tionsutskottet: "Rent språkligt kan tilläggas följande.
Redan motionärerna själva använder orden rasism
och rasist, vilka uppenbarligen skulle hänga i luften
om själva grundordet ras skulle avskaffas." I motio-
nen har på inget ställe förordats att grundordet ras
avskaffas helt. Det är den första missuppfattningen.
Vidare är Språknämndens argumentation underlig om
man betänker att det finns en del trosföreställningar
som benämns som ismer. Den som talar om ismerna,
t.ex. anarkism, socialism, konservatism, buddhism
osv., måste kunna beskriva anhängare av en viss tros-
föreställning eller annan åskådning utan att själv göra
sig delaktig av den. På den här punkten tycker jag att
Språknämnden är otydlig.
Samma otydlighet förstärks när man sedan läser
Språknämndens invändningar angående att negativa
ord med anknytning till rasism skulle luckras upp och
försvagas. Som exempel på sådana negativ ord näm-
ner Språknämnden rashets och rasdiskriminering. De
två orden bekräftar rastänkande i sig. Rashets måste
betyda att hetsa olika raser mot varandra. Det finns
enklare och mer precisa ord för detta, t.ex. rasism
eller rasistisk diskriminering. Det tycker jag att
Språknämnden borde ha uttryckt.
Det är också intressant att notera att såväl FN som
Europaparlamentet i olika sammanhang fastslagit att
begreppet ras i fråga om människor är olämpligt.
Ändå har det hängt kvar. Att diskussionen har vunnit
ett visst internationellt gehör tror jag kommer att
underlätta regeringens arbete på ett internationellt
plan för att verka för en utmönstring av begreppet i de
konventioner som även tillämpas i svensk lagstiftning.
Utskottet förordar att regeringen skall göra så.
Jag vill slutligen säga att jag som stark anhängare
av kampen mot rasism är väl medveten om att ett
förändrat svenskt språkbruk i svensk lagstiftning i sig
inte ger upphov till några långsiktiga samhällsföränd-
ringar. Men när tiden är mogen skall man ta tillfället i
akt och låta de förändringar i fråga om kunskap och
uppfattningar som finns i samhället även genomsyra
lagstiftningen.
Vi har med vår motion inte varit ute efter att ma-
nipulera språket för våra egna politiska syften. Tvärt-
om har vi sökt förhindra att svensk lagstiftning i
framtiden drabbas av politisk manipulation genom
språkbruket. Därest vi kan skall vi undvika att spela
rasisterna i händerna. Jag är därför mycket glad över
att riksdagen enhälligt, åtminstone i detta samman-
hang, instämmer i detta.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 10 §.)
8 § Ändring i jämställdhetslagen m.m.
Föredrogs
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU10
Ändring i jämställdhetslagen m.m. (prop. 1997/98:55
delvis)
Anf. 59 CHRISTEL ANDERBERG (m):
Fru talman! I kvinnofridspropositionen föreslår
regeringen såvitt nu är i fråga en skärpning av jäm-
ställdhetslagen. En definition av begreppet sexuella
trakasserier skall införas i jämställdhetslagen, arbets-
givarens ansvar för att motverka sådana trakasserier
vidgas och arbetsgivaren får en skadeståndssanktione-
rad skyldighet att vidta åtgärder i det enskilda fallet.
Till att börja med är Moderata samlingspartiet helt
överens med regeringen om att sexuella trakasserier i
arbetslivet inte kan accepteras. Vi vill t.o.m. gå längre
än regeringen och slå fast att inte någon som helst
form av trakasserier, könsrelaterade eller ej, kan ac-
cepteras i ett civiliserat arbetsliv. Det är vars och ens
skyldighet att i alla sammanhang främja en lika be-
handling av alla, oavsett kön. Trakasserier strider mot
den självklara respekten för människovärdet.
Vi är alltså överens med majoriteten om målet för
arbetet på detta område. Vi är däremot oense om
medlen för att nå dit. Därför yrkar vi avslag på pro-
positionen.
Redan enligt nu gällande bestämmelser i jäm-
ställdhetslagen skall arbetsgivaren, inom ramen för
det aktiva jämställdhetsarbetet, verka för att inte nå-
gon arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier.
Handlingar som är att beteckna som sexuella trakas-
serier är också straffbelagda i brottsbalken. Även i
arbetsmiljölagen och Arbetarskyddsstyrelsens före-
skrifter finns regler som är tillämpliga. Följaktligen
kräver JämO redan nu att arbetsgivarna upprättar en
särskild handlingsplan för hur de avser att motverka
sexuella trakasserier samt för hur en anmälan skall tas
om hand.
Man måste därför fråga sig vart regeringen vill
komma med den föreslagna skärpningen av lagen.
Regeringen har inte visat - inte ens påstått - att nuva-
rande regler inte räcker för att leda till en nöjaktig
hantering i förekommande fall. Det kan väl inte vara
så illa att majoriteten inbillar sig att fenomenet sexuel-
la trakasserier hux flux kommer att upphöra i och med
denna lagändring? En gammal luttrad åklagare vill ta
exemplet med misshandel, som har varit förbjudet i
lag sedan landskapslagarnas tid. Det har som bekant
inte lett till att fenomenet misshandel har upphört.
Snarare har det väl på senare tid tvärtom blivit mer
frekvent och mer allvarligt.
Till en betydande del ser vi moderater regeringens
förslag som ett utslag av den övertro som socialde-
mokraterna alltid hyser på politikens möjligheter att
få bukt med alla företeelser i samhället som man
ogillar. I ett läge när alla talar om vikten av avregle-
ringar på arbetsmarknaden skall vi nu alltså reglera
ännu mer - utan att ens ha gjort klart för oss varför.
Sverige har inte råd med symbolhandlingar. Enligt en
nyligen presenterad undersökning av Näringslivets
ekonomifakta kostar regelbördan svenska företag 70
miljarder kronor om året, eller lika mycket som hela
grund- och gymnasieskolan.
Regeringen föreslår att en arbetsgivare som får
kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit
utsatt för sexuella trakasserier skall utreda omständig-
heterna kring de uppgivna trakasserierna och i före-
kommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan
krävas för att förhindra en fortsättning. Om arbetsgi-
varen inte fullgör dessa skyldigheter skall han betala
skadestånd till arbetstagaren för den kränkning som
underlåtenheten innebär.
Vi kritiserar den föreslagna sanktionen. Förslaget
medför att arbetsgivaren i alla lägen dels blir ansvarig
för att vidta åtgärder, dels blir skadeståndsansvarig
för händelser som han inte kan råda över och där de
objektiva kriterierna är otydliga. Detta innebär att
man närmar sig ett strikt ansvar för arbetsgivaren på
detta område, och det kan vi inte acceptera.
Propositionen är påfallande vag när det gäller vil-
ka krav som kan ställas på arbetsgivaren för att han
skall anses ha gjort vad som skäligen kan krävas. Det
sägs t.ex. i författningskommentaren att arbetsgivaren
inte kan låta utredningen stanna vid att konstatera att
ord står mot ord. Något svävande hänvisas till "de
utredningsmöjligheter som kan erhållas genom sam-
hällets försorg". Vi antar att man avser en polisiär
förundersökning i brottmål angående ofredande. Men
rekvisiten för vad som kan antas utgöra ofredande är
betydligt snävare än de som föreslås för sexuella
trakasserier. Om dessutom ord står mot ord och ingen
annan bevisning står till buds kan inte åklagarna eller
polisen göra annat än att konstatera att brott inte kan
styrkas.
Vad kan arbetsgivaren göra i det läget? Svar: Inte
ett dugg, i de fall där den som påstås ha trakasserat en
arbetskamrat vägrar att samarbeta.
Enligt propositionen kan arbetsgivaren "med be-
aktande av allmänna principer om anställningstrygg-
het och anställningsskydd vidta olika åtgärder". Där-
efter talas om att det kan vara fråga om tillsägelser,
uppmaningar, varningar, omplaceringar och ytterst
uppsägning - allt bedömningar som får göras utifrån
anställningsskyddslagens (LAS) regler.
Det är väl känt att praxis är synnerligen restriktiv
till arbetstagarnas fördel när det gäller att bedöma om
saklig grund för uppsägning föreligger. Genom hän-
visningen till LAS i dess nuvarande lydelse kläms
arbetsgivaren alltså mellan två sköldar: han får välja
mellan att betala skadestånd enligt LAS på grund av
uppsägning eller skadestånd enligt jämställdhetslagen
på grund av att det de facto är omöjligt att effektivt
förhindra fortsatta sexuella trakasserier från en arbets-
tagare som inte låter sig talas till rätta. En sådan ord-
ning är enligt vårt förmenande helt orimlig.
I detta betänkande behandlar AU också ett antal
motioner som rör olika jämställdhetsfrågor. I vad
avser frågan om lönediskriminering hänvisar jag till
det särskilda yttrande som Moderata samlingspartiet
har avgivit. Vi framhåller där att det finns utredningar
som visar att den påstådda lönediskrimineringen av
kvinnor till förmån för män är en myt och att skillna-
derna i lön mellan kvinnor och män i huvudsak beror
på att kvinnor arbetar i låglöneyrken.
Skillnaderna förefaller alltså att i allt väsentligt va-
ra ett resultat av den svenska modellen, dvs. ett pro-
blem som det socialistiska samhället har skapat. Skä-
let till att det har blivit på detta sätt är att stora sam-
hällssektorer som är helt kvinnodominerade arbetsfält
utgör statliga eller kommunala monopol. Härigenom
har den enda arbetsgivaren på området effektivt kun-
nat förhindra en rimlig löneutvecklig för stora grupper
på arbetsmarknaden.
Den offentliga sektorns monopol är en verklig
kvinnofälla. Det faktum att kvinnor av tradition har
klumpats ihop till en anonym massa i stället för att ses
och värderas som individer har ytterligare försämrat
deras lönebildning. De förslag som läggs fram i de
motioner som nu behandlas är inte ägnade att undan-
röja dessa grundläggande strukturproblem.
Fru talman! Detta betänkande borde ha kallats
"Jämställd, jämställdare, jämställdast". Jämställdheten
har, liksom vårdpolitiken, blivit en sportgren där alla
partier nu tävlar om att vara mest kvinnovänliga - allt
i röstmaximerande syfte. Problemet är att den brokiga
floran av åtgärdsförslag inte leder till en lösning av
den reella olikhet som onekligen finns mellan könen,
såsom inlåsningen av kvinnor i den offentliga sektorn
med dess låga löner, som leder till ett allt större bi-
dragsberoende hos kvinnorna.
Enligt Kvinnomaktsutredningen uppgår inte mind-
re än 39 % av kvinnornas disponibla inkomster av
bidrag av olika slag. Det är verkligen inte jämställt.
Det är oacceptabelt.
Den offentliga sektorns monopol på områden som
skola, vård och omsorg innebär också i praktiken ett
näringsförbud för de kvinnor som är verksamma på
detta område. Det är några av de systemfel som vi
moderater vill undanröja.
Men i stället för att fokusera på problemen ägnar
vi oss nu åt att försöka skyla över symtomen. Denna
låtsaslek är ovärdig, men den är politiskt korrekt. Det
bottnar ytterst i att vi har låtit radikalfeministerna i
Regringskansliet och dess omedelbara närhet behålla
problemformuleringsprivilegiet. Dessa personer har
en kvinno- och samhällssyn som är helt främmande
för oss moderater. Därför faller vi inte in i de allmän-
na oreflekterade ropen på mer reglering, mer särbe-
handling, mer kvotering och mer särskilda kvinnopro-
jekt. För oss är utgångpunkten att kvinnor också är
människor. Vad kvinnorna behöver är generella för-
bättringar av familjepolitiken och av skatte- och bi-
dragssystemen. De behöver en större frihet att själva
kunna påverka sina liv med mindre politisk styrning.
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.
Anf. 60 ELVING ANDERSSON (c):
Fru talman! Sverige framhålls ofta i olika interna-
tionella sammanhang som ett föredöme när det gäller
jämställdhet, och det med all rätt. Vid en internatio-
nell jämförelse ligger vi långt framme när det gäller
jämställdheten mellan kvinnor och män.
Men trots detta finns det stora och tydliga brister i
vårt land. Vi har i realiteten en mycket lång väg kvar
att vandra innan vi kan hävda att Sverige är ett jäm-
ställt samhälle. Det finns anledning, tycker jag, att
vara otålig över att framåtskridandet på detta område
går så långsamt som det gör.
Det betänkande som vi nu diskuterar kan delas
upp i två olika delar. Dels handlar det om förändring-
ar i jämställdhetslagen, dels behandlas ett antal mo-
tionsyrkanden från allmänna motionstiden som tar
upp jämställdhetsfrågorna i ett vidare perspektiv.
För att börja med ändringarna i jämställdhetslagen
kan jag säga att det handlar om väldigt svåra avväg-
ningar och tolkningar. Det handlar t.ex. om att defini-
era begreppet sexuella trakasserier. Det är naturligtvis
självklart att inga sexuella trakasserier, och för den
delen inga andra trakasserier heller, är acceptabla på
en arbetsplats eller annorstädes. Men den svåra av-
vägningen är att i lag försöka definiera vad som skall
räknas som sexuella trakasserier och vad som inte
skall göra det. Många gånger handlar det om subjek-
tiva bedömningar och upplevelser, och det är svårt att
fastställa objektiva kriterier.
En annan fråga som är svår att hantera lagstift-
ningsmässigt är arbetsgivarnas ansvar för att förebyg-
ga att sexuella trakasserier kan förekomma på en
arbetsplats. Hur skall ett sådant här förebyggande
arbete ske? När skall förebyggande insatser sättas in,
etc? Det finns ett antal frågor man kan resa.
Detta är som sagt svåra avvägningar, men vi har
från Centerns sida ändå valt att acceptera regeringens
proposition i denna del. Även om lagstiftningen inte i
alla delar kan bli helt glasklar är det av väldigt stor
vikt att samhället, bl.a. genom jämställdhetslagens
bestämmelser, mycket tydligt markerar att det är en
allvarlig fråga och att sexuella trakasserier på en ar-
betsplats aldrig under några förhållanden kan accepte-
ras.
Fru talman! När det gäller den andra delen av be-
tänkandet behandlas en mängd förslag från allmänna
motionstiden. Det råder på centrala områden en väl-
digt stor samsyn mellan en mycket stor majoritet i
utskottet om vikten av att gå vidare på vägen mot ett
mer jämställt samhälle. Men trots att vi har en långt-
gående lagstiftning och trots att vi har en jämställd-
hetsombudsman i Sverige kan vi inte säga annat än att
takten i utvecklingen mot ett jämställt samhälle är
alltför svag.
Löneskillnader till kvinnors nackdel inom samma
yrke består, och likadant är förhållandet mellan typis-
ka mans- respektive kvinnoyrken. När det gäller frå-
gan om vilka som bestämmer i olika sammanhang är
förhållandena med några få undantag sådana, att
kvinnorna är klart underrepresenterade.
Stat och kommuner, likväl som de privata arbets-
givarna, är ungefär lika dåliga i det praktiska jäm-
ställdhetsarbetet. Radikala förändringar måste till för
att situationen skall bli acceptabel.
Lika lön för lika arbete borde vara en självklarhet.
Det skall givetvis inte bara gälla inom samma yrke,
utan också komma till uttryck vid värdering av kvin-
no- respektive mansdominerade yrken. Det är ganska
lätt att inse att t.ex. sjuksköterskor skulle ligga i ett
helt annat löneläge om männen utgjorde en majoritet i
yrkesgruppen.
Jag tror alltså inte att förklaringen till detta är den
som Christel Anderberg redovisade i sitt anförande.
Hon sade att löneskillnaderna beror på att kvinnorna
är inlåsta i ett offentligt monopol, och det är därför
som löneutvecklingen har varit så svag för deras del.
Det finns ju andra delar av den offentliga verksamhe-
ten som är minst lika monopolistiska, t.ex. rättsväsen-
det, där det finns yrkesgrupper som har ganska bra
betalt. Ett exempel är åklagarna. Monopolbegräns-
ningarna finns där, men det är ett typiskt mansdomi-
nerat yrke. Därför tror jag att t.ex. åklagare har ett
helt annat löneläge än vad t.ex. sjuksköterskor har.
I barnomsorgsdebatten har stor kraft lagts på att
diskutera pappamånad som ett sätt att få papporna att
stanna hemma åtminstone en liten del av föräldrale-
digheten. Jag är för min del övertygad om att om
löneskillnaderna på arbetsmarknaden inte var så stora
som de nu är skulle det här problemet med all sanno-
likhet lösas av sig själv. De flesta barnfamiljer har
nämligen inte råd att bortse från de ekonomiska kon-
sekvenserna av hur föräldraledigheten delas mellan
mamman och pappan, och då blir det den, i de allra
flesta fall mannen, som har den högsta inkomsten som
jobbar för att man skall klara familjens försörjning.
Vi kan konstatera att lagstiftning, regler och sank-
tionsmöjligheter uppenbarligen inte räcker för att
uppnå ett jämställt samhälle. Ett problem i samman-
hanget är att sannolikt alltför få känner till eller, ännu
värre, inte vill inse hur illa ställt det är med jämställd-
heten i vårt land. Okunnighet kan motverkas med
upplysning, opinionsbildning och attitydpåverkan.
Det finns därför anledning att som ett komplement till
övriga åtgärder i vårt land initiera en brett upplagd
informations- och opinionsbildningskampanj för att
påskynda jämställdhetsarbetet.
Ett annat sätt att råda bot på de orättvisa löneskill-
naderna är att utveckla olika system för arbetsvärde-
ring. Det här tar vi från Centerns sida upp i en reser-
vation.
Avslutningsvis en liten kommentar till ytterligare
en reservation från Centern till det här betänkandet.
Det handlar om Arbetsdomstolen, dess funktion och
sammansättning vid tvister om lönediskriminering. Vi
understryker att det är oerhört viktigt att en rättvis
könsfördelning speglas i AD:s sammansättning när
man hanterar den här typen av mål. Det finns också
anledning att i den här typen av mål komplettera AD
med experter på diskrimineringsjuridik och jämställd-
hetsfrågor.
Fru talman! Med de här kommentarerna till betän-
kandet och våra reservationer vill jag konstatera att
jag självfallet står bakom samtliga reservationer till
utskottsbetänkandet där Centern finns med men att jag
nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 16
och nr 25.
Anf. 61 CHRISTEL ANDERBERG (m) re-
plik:
Fru talman! Jag har en liten kommentar med an-
ledning av Elving Anderssons funderingar kring löne-
sättningen inom åklagarväsendet.
När jag i tidernas begynnelse började inom
åklagarväsendet var det ett synnerligen mansdomine-
rat verksamhetsområde. Bara ett fåtal procent av hela
kåren utgjordes av kvinnor. Bland de unga jurister
som söker sig till åklagarväsendet i dag är långt över
50 % kvinnor. Det har gått så långt att Riksåklagaren i
sina annonser särskilt måste uppmuntra män att söka
sig till åklagarbanan.
Åklagarväsendet har mycket riktigt haft en ganska
hygglig löneutveckling på senare år, men inte alls av
de skäl som Elving Andersson tror. Orsaken är i stäl-
let att jurister har många olika arbetsgivare att välja
mellan. För en ung åklagare är det t.ex. bara att byta
plats, att skifta från åklagar- till försvararbänken i
rättssalen, så har han eller hon genast förbättrat sin
lön med ca 100 %. Det är uteslutande av det skälet
som åklagarnas löner på senare år har lyft så pass bra.
Det har absolut ingenting alls att göra med könssam-
mansättningen inom åklagarkåren.
Anf. 62 ELVING ANDERSSON (c) replik:
Fru talman! Christel Anderberg gör det litet för
lätt för sig. Hon väljer en strutsmentalitet när hon
vägrar inse sanningen. Hon väljer att inte sen sin
omgivning, att se sanningen. Jag tror att en del av
förklaringen till det här ligger i det som Christel An-
derberg säger. Jag betonade också från talarstolen att
det jag sade inte var hela sanningen.
Jag skulle därför vilja ställa en rak fråga till
Christel Anderberg: Tror Christel Anderberg att t.ex.
sjuksköterskornas löneläge skulle ha varit detsamma
som det är i dag om det hade varit ett mansdominerat
yrke i stället för ett kvinnodominerat?
Anf. 63 CHRISTEL ANDERBERG (m) re-
plik:
Fru talman! Vad jag tror, Elving Andersson, är att
sjuksköterskorna i Sverige skulle ha haft anständiga
löner om det hade funnits fler olika, konkurrerande
arbetsgivare att erbjuda sina tjänster till. Lustigt nog
har den situationen faktiskt uppstått på senare år i och
med att ett stort antal sjuksköterskor har flyttat till
Norge och jobbar där. De har därmed lyft sina löner
med 30-40 %. Nu börjar det uppstå en bristsituation i
Sverige, och jag är övertygad om att landstingen så
småningom kommer att tvingas att försöka locka
tillbaka kvalificerad arbetskraft bl.a. genom att erbju-
da bättre löner. Det skulle de aldrig ha behövt göra
om Sverige hade haft kvar sina murar och kvinnorna
inte hade haft några alternativ.
Av vilket skäl skulle inte kvinnor ha rätt till en
marknad att sälja sina tjänster på, lika väl som män
har och alltid har haft? Tror inte Elving Andersson att
det skulle vara en fördel för kvinnorna om marknaden
fick sätta deras löner i stället för att Elving Andersson
och jag skall göra det här i Sveriges riksdag? Proble-
met för oss är bl.a. att vi inte har några pengar att
utanordna som följd av våra beslut i lönesättningsfrå-
gorna inom den offentliga sektorn.
Anf. 64 ELVING ANDERSSON (c) replik:
Fru talman! Jag har visserligen varit ett antal år i
riksdagen, men jag har aldrig har varit med om att vi
här bestämmer lönerna för sjuksköterskor och andra
offentliganställda grupper. Det måste vara något som
jag har missat under mina år i riksdagen men som
tydligen Christel Anderberg har observerat.
Det är självfallet bra att kvinnor har rätt till en
bred arbetsmarknad. Det måste självfallet vara ett mål
att alla människor skall ha det. Men det är inte så
enkelt som Christel Anderberg gör det när hon bortser
från att det här också finns ett könssamband. Även
bland grupper som finns på en öppen marknad, t.ex.
inom handel och kontor, är typiska kvinnoyrken också
låglöneyrken. Där kan man i varje fall inte hävda att
det är offentliga monopol som styr. Hur kommer det
sig att t.ex. handelsanställda och kontorsadministrativ
personal ligger så oerhört lågt i sin lönesättning? Jo,
det finns naturligtvis ett tydligt samband på så sätt att
det här är kvinnodominerade yrken. Vi ser samma
mönster i både den offentliga och den privata sektorn:
kvinnodominerade yrken är låglöneyrken. Det leder
mig till den ganska självklara slutsatsen att det finns
ett könssamband på det här området.
Anf. 65 ELVER JONSSON (fp):
Fru talman! I detta betänkande behandlas en änd-
ring i jämställdhetslagen, ett förslag som har brutits ut
ur propositionen om kvinnofrid. Det innebär bl.a. ett
förtydligande av arbetsgivarens ansvar att förebygga
och förhindra att någon arbetstagare utsätts för sexuel-
la trakasserier. Det har också väckts ett stort antal
motioner, och från alla oppositionspartier finns också
ett antal reservationer. Jag skall för min del, fru tal-
man, yrka bifall till reservationerna 3 och 11. Självfal-
let stöder jag de andra folkpartireservationerna, även
om vi inte begär omröstning på dem.
Först några reflexioner. Det liberala kravet på
jämställdhet mellan kvinnor och män utgår från re-
spekten för individens egenart. Godtycke, tradition
och diskriminering begränsar både mäns och kvinnors
livschanser. Jämställdhet betyder inte att alla skall
leva och bete sig likadant. Det betyder att alla skall ha
möjlighet att utveckla sin personlighet och dess möj-
ligheter. Därför får inte jämställdhetspolitiken fortsät-
ta att mest vara en kvinnofråga. Den är i högsta grad
även männens fråga.
Könsdiskriminering har sin utgångspunkt i gene-
raliseringar om en viss grupp människors kollektiva
egenskaper och behov, oftast uppbyggd på fördomar
och kulturhistoriskt förankrade uppfattningar. Därför
är just arbetet med att skapa ett mer jämställt samhälle
en central uppgift för oss liberaler.
Folkpartiet har länge varit pådrivande i arbetet
med att förändra samhället i riktning mot att kvinnor
och män ges mer likvärdiga förutsättningar för indivi-
duell utveckling och valfrihet samt likvärdiga friheter,
rättigheter och skyldigheter såväl i arbetsliv som i
omsorg om hem och familj.
Vid varje milstolpe i jämställdhetspolitiken har li-
berala krav ofta fått drivas i kamp mot andra partier.
Inte sällan har de också varit i konflikt med socialde-
mokrater. Ibland tycks det som om socialdemokratin
har satt upp klasskampen som viktigare än könskam-
pen. Facklig makt har varit viktigare än kvinnors makt
och möjligheter. Det krävdes faktiskt en liberal jäm-
ställdhetsminister för att få fram en jämställdhetslag
som också hade bjudande plikter. Den socialdemo-
kratiska oppositionen vid det tillfället röstade ju mot.
Men steg för steg har liberala tankegångar om att föra
jämställdhetsfrågorna framåt ändå vunnit terräng.
Till tonerna av regeringens mer interna lovsång
har jämställdhetsarbetet fallit tillbaka. Jag tror att vi
här måste driva på för att försöka ändra på detta.
Regeringen söker ju ständigt stöd i statistiken om
kvinnors representation. Men det räcker inte. Aldrig
har det varit så många kvinnor i regeringen. Men det
betyder inte att man för den skull har fått ett mer
jämställt samhälle.
I regeringsförklaringen utlovas att regeringens
politik skall genomsyras av ett jämställdhetsperspek-
tiv. Ändå saknas detta i många frågor. För Folkparti-
ets del är jobben den viktigaste jämställdhetsfrågan.
Vi måste få fler jobb genom växande företag, jobb
som också kvinnor kan få lättare tillträde till.
All den utvecklingskraft som kvinnor såväl som
män står för måste släppas fram. Det måste ske genom
att man får bättre möjligheter att utbilda sig, att gå
vidare, att själv ta ansvar och att växa. Det måste
också ske genom att det skapas möjligheter att starta
företag, att använda sin entreprenörsanda, att bruka
sina idéer och att pröva sina vingar. Det skapar ut-
veckling. Det skapar nya jobb. Det skapar effektivitet
och resurssnålhet. Det skapar skatteintäkter - intäkter
som kan användas för mer service, vård och omsorg,
vilket är bra för både kvinnor, män och för våra ge-
mensamma barn.
Ökad jämställdhet är också lönsamt. Det är en-
skilda människors kompetens, uppfinningsrikedom
och arbetsvilja som är grunden för ekonomisk tillväxt.
Om man utgår från det faktum att kompetens och
yrkeskunnande är jämnt fördelade mellan könen inne-
bär det i realiteten att den kompetens som halva be-
folkningen besitter inte i tillräckligt hög utsträckning i
dag tas till vara.
Jämställdhet är ett sätt att fullt ut utnyttja samhäl-
lets begåvningspotential. I ett jämställt samhälle an-
vänds hela humankapitalet. Begåvningspotentialen
medverkar därmed till ökad produktivitet, ekonomisk
tillväxt och ett mer socialt likvärdigt samhälle. I för-
längningen ger detta också kvinnor en stark position
på arbetsmarknaden, en styrka som är positiv för
jämställdheten och som minskar risken för en generell
mobbningssituation eller för trakasserier av kvinnor.
Att släppa loss den kvinnliga skaparkraften är ett
av målen. En väsentlig sak i den för de flesta av oss så
viktiga tjänstesektorn är att den kan drivas i konkur-
rens och valfrihet både för brukare och anställda. Den
kanske allra viktigaste förutsättningen för konkurrens
i tjänstesektorn är att alla de kvinnor som arbetar och
har idéer inom vård, omsorg, utbildning och service
till människor i alla åldrar verkligen får möjlighet att
förverkliga sina idéer också utanför de offentliga
monopolen. Att dessa i stället motarbetas är jäm-
ställdhetsfientligt och utvecklingshämmande.
Det måste, herr talman, löna sig att arbeta även för
småbarnsmammor. Därför måste de arbetslöshetsfäl-
lor och fattigdomsfällor vi i dag har bort. Vi vill också
ha en modern familjepolitik som bejakar delat ansvar
och som gör att det lönar sig att arbeta.
Med det här sagda, herr talman, fångas reservatio-
nen in i allt väsentligt. Jag vill också säga några ord
mer specifikt om reservation 3, som jag redan har
yrkat bifall till, i det aktuella betänkandet. Vi tycker
att det är bra att lagen om sexuella trakasserier blir
tydligare. Men samtidigt visar förslaget på en svaghet
som har rått vid regeringens arbete med propositionen
i det här avseendet. Sexuella trakasserier är ovälkom-
na, nedsättande och förnedrande för dem som drab-
bas. Ofta leder de till rädsla, osäkerhet och skuldkäns-
lor hos den som har blivit utsatt för dem. Vi kan alla
hålla med om att sexuella trakasserier alltid måste
uppmärksammas och åtgärdas.
Regeringen har dock valt att begränsa lagstiftning-
en till att enbart gälla dem som omfattas av lagen om
anställningsskydd. Folkpartiet anser inte att det är
tillräckligt, bl.a. därför att studenter inte omfattas av
den nya lagen. Varför vill inte regeringen ge studenter
samma skydd som politiska ombudsmän?
Studenter vid högskolor och universitet befinner
sig i en liknande situation som andra arbetstagare.
Detsamma gäller värnpliktiga. Det är därför viktigt att
studenters och värnpliktigas situation uppmärksam-
mas när det gäller just de sexuella trakasserierna.
Orsaken till att den nya lagen inte gäller för grupperna
studenter och värnpliktiga är ju enligt regeringens
förslag att de inte omfattas av lagen om anställnings-
skydd.
Folkpartiet vill därför att lagen när det gäller sex-
uella trakasserier skall gälla enligt förebild i arbets-
miljölagen. Då får nämligen både studenter och
värnpliktiga samma skydd som Arbetsmarknadsdepar-
tementets personal.
Anf. 66 HANS ANDERSSON (v):
Herr talman! Låt mig först säga att det här betän-
kandet ju handlar om litet av varje. Dels handlar det
om den skärpning av synsättet på kränkning av kvin-
nor som propositionen om kvinnofrid ger uttryck för
vad gäller arbetsmarknadsområdet. Dels är det en
serie frågor som inte tidigare har behandlats som mer
handlar om det allmänna jämställdhetsområdet och
som specifikt handlar om lönediskriminering och
arbetsmarknadsfrågor.
Jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att vi
har fått en skärpning av lagstiftningen när det gäller
sexuella trakasserier. Det är inte ett alldeles lätt områ-
de att lagstifta på, och utskottet har ju i ganska utför-
liga resonemang diskuterat regeringens texter utifrån
den utgångspunkten. Jag menar ändå att det är av
mycket stor betydelse att vi har fått till stånd den
skärpning som vi har fått.
Christel Anderberg argumenterar här ur moderat
synvinkel som i nästan alla andra sammanhang när vi
diskuterar klasskillnader, fallskärmar och vad det kan
vara. Hon tycker egentligen inte att vi skall diskutera
sådant. När vi väcker frågor om könsdiskriminering i
olika former tycker hon inte heller att det är mycket
säga om specifikt. Det får man klara med marknads-
krafterna.
Jag kan över huvud taget inte förstå det synsättet.
Jag kan inte heller förstå det synsätt som framkommer
i den moderata motionen, och i reservation och sär-
skilt yttrande, om att det här rör sig om frågor i största
allmänhet. Den som begår sexuella trakasserier är en
dummerjöns. Det kan man inte acceptera. Men mode-
raterna vill inte acceptera tydliga mönster; systema-
tiskt förtryck. Det är något som gör att moderaterna,
tror jag, mäler ut sig väldigt kraftigt här.
För oss i Vänsterpartiet, som i vår politiska analys
lägger sådan tyngdpunkt på skillnader som uppstår
dels på grund av klasstillhörighet, dels på grund av
könstillhörighet, är det faktiskt nättupp obegripligt,
det som Christel Anderberg säger.
Det är så uppenbart att den mobbningsverksamhet
som pågår, och som drabbar kvinnor på grund av kön
i mycket högre grad än vad den drabbar män på grund
av att de är män, är en form av sexuellt förtryck, ett
sexualiserat förtryck i form av sexuella trakasserier
och annat.
Vi var möjligtvis något fundersamma över språk-
bruket, eftersom ordet "sexuell" egentligen har en
snävare betydelse på svenska än vad som avses här.
Vi lade fram ett förslag på en omredigering i lagtex-
ten som utskottet accepterade. Vi tycker att det är bra.
Då behåller vi det här begreppet, som är väl etablerat,
om sexuella trakasserier. Men vi klargör att det också
handlar om könsrelaterade beteenden.
Vi har en serie förbättringsförslag som framgår av
vår motion. Till viss del handlar det om vilken krets
av människor som skall täckas in. Vi menar att även
en arbetssökande som utsätts för sexuella trakasserier,
vilket inte är ovanligt, skall ha rätt till skadestånd. Vi
menar, precis som Folkpartiet, att utbildningssektorn
bör inkluderas i det som vi kan hantera ur jämställd-
hetslagens synpunkt - detta har vi motionerat om i
många år - och att det är särskilt viktigt när det gäller
sexuella trakasserier. Otaliga är de kvinnor som i
egenskap av arbetssökande, eller som finns på uni-
versiteten, högskolorna eller gymnasierna och som
har utsatts för sexuella trakasserier. Vi anser att det
vore mycket bra om man fick lagstiftningen att täcka
in detta och inte försökte lösa det vid sidan av genom
högskoleförordningen osv.
Vi har väckt en serie förslag som skulle innebära
en skärpning av tillämpningen av denna lagstiftning
när det gäller skyldigheten att utarbeta en policy, en
handlingsplan för att åtgärda eventuella fall av sexuel-
la trakasserier och att vara mycket noga med att ha
klargjort vem som är arbetsgivarrepresentant i dessa
frågor. Faktum är att om fall som har kommit till
arbetsgivarens kännedom inte utreds utan dröjsmål
finns det ingen skadeståndssanktion. Det finns flera
sådana punkter där vi menar att det hade varit möjligt
att skärpa lagstiftningen. Det borde ha funnits en regel
om skadeståndsskyldighet när det är arbetsgivaren
som utsätter arbetstagaren för sexuella trakasserier.
Nu får man hänvisa till lagen om anställningsskydd
när man har förlorat sitt jobb på grund av en sådan
fråga. Då har han eller hon i enlighet med LAS rätt att
begära skadestånd.
Trots att vi är nöjda med att denna skärpning har
kommit till skulle vi vilja ha förbättringar, skärpning-
ar och utvidgningar. I detta avseende yrkar jag bifall
till reservationerna 4 och 6, vilka föreskriver en
handlingsplan. Det är särskilt viktigt för företag som
har färre än tio anställda, vilka inte har skyldighet att
ha jämställdhetsplaner.
När det gäller den allmänna jämställdhetspolitiken
kvarstår några yrkanden från tidigare motioner. Jag
vill peka på några. Det ena gäller ett kartläggnings-
uppdrag som handlar om könsblindhet. Det är väldigt
vanligt att man tror att man är rättvis och jämställd
men att man lägger fram förslag som får en mycket
olikartad effekt beroende på kön. Christel Anderbergs
anförande framstod som om regeringen utmärktes av
extrem radikalfeminism. Från Vänsterpartiets sida har
vi väldigt ofta sagt motsatsen. Budgetförslag och
lagstiftningsåtgärder som har tillkommit på olika
politikområden tycker vi faktiskt har framtagits utan
att man verkligen har reflekterat över vilka konsek-
venser de skulle få ur könssynpunkt. Vi har alltså
gång på gång ur budgetsynpunkt och i många andra
avseenden tagit upp frågan om att det i detta samman-
hang måste göras konsekvensanalyser som belyser
effekten av lagstiftning, budgetförslag, indragningar,
nedskärningar, skattehöjningar och skattesänkningar
med avseende på hur de drabbar kön. Därför tycker vi
att det finns ett mycket starkt motiv för att uppmärk-
samma vad vi kallar könsblindhet, att man inte tar
hänsyn till hur könen drabbas av olika åtgärder. Vi
har föreslagit en kartläggning av detta, att vi går ige-
nom vår lagstiftning för att se hur den faktiskt verkar.
Jag skall inte här ta upp många exempel, men vi har
gjort det vid tidigare tillfällen. Den som rannsakar den
svenska lagstiftningen och de politiska förslagen skall
finna att de ofta är könsblint utformade utan tanke på
att könet betyder mycket. Det betyder att jag under
mom. 13 yrkar bifall till motion A807 yrkande 1.
Jag kommer då in på något som kan betraktas som
en följetong i riksdagens debatter om jämställdhets-
frågan, nämligen arbetsmarknaden. Vi har i olika
sammanhang tagit upp en mängd frågor som handlar
om den könssegregerade arbetsmarknaden och beho-
vet av riktade insatser för att ge extra stöd, ofta till
kvinnor som enligt vår uppfattning har en sämre
ställning på arbetsmarknaden. De kan finnas i bran-
scher som drabbas hårt av nedskärningar och har
sämre arbetsvillkor. Om vi tittar på arbetstidskontrak-
ten eller deltidsarbetslösheten eller nästan vad vi än
tittar på, horisontellt eller vertikalt, på chefspositioner
eller inte, så faller det nästan alltid dåligt ut för kvin-
nor. Det beror på att könet spelar en så oerhört stor
roll när det gäller fördelning av makt, resurser och
möjligheter i vårt samhälle, oavsett vad Christel An-
derberg tror.
Specifikt förhåller det sig på detta sätt på löneom-
rådet. Vi har under många år hävdat att det föreligger
lönediskriminering. Det handlar i en del fall om direkt
lönediskriminering av enskilda kvinnor. Men den
stora lönediskrimineringen handlar om det som är
bundet till könet - där kvinnor har hamnat i lönearbe-
tet, där har också lönenivåerna varit låga. Det har
värderats lågt. Från början upplevde man väl kanske
att mycket omsorgsarbete och omvårdnadsarbete
egentligen bara var något som kvinnorna tog med sig
hemifrån. Det kanske även gällde matlagningsarbete.
Det var ju sådant som egentligen inte var något riktigt
jobb. Det var ju sådant som kvinnorna alltid hade
gjort hemma. Det fick därför inte den värdering på
arbetsmarknaden som det skulle ha fått om man hade
utgått från objektiva kriterier.
Varje gång som försök har gjorts till objektiv ar-
betsvärdering har man funnit att kvinnodominerade
yrkesområden har värderats upp. Det handlar alltså
om vilken bransch man tillhör, vilket yrkesområde
man tillhör och vilka arbetstider man har, och utfallet
blir mycket stora löneskillnader mellan könen. Kvin-
nomaktsutredningen anger att det är 20 % löneskill-
nad. Om man bortser från vissa saker är den 13 %.
6 % kommer man fram till om man inte kan hitta
några alldeles särskilda strukturella skäl till att det
skulle finnas löneskillnader.
När Christel Anderberg säger att det är fastslaget
att någon könsdiskriminering i egentlig mening
egentligen inte existerar, menar jag att det är falskt.
Den existerar, men svårigheterna att leda den i bevis
är ganska stora, eftersom det är svårt i vissa lägen,
t.ex. på den privata arbetsmarknaden, att få fram rele-
vant jämförelsematerial. JämO har haft flera sådana
svåra fall i sitt arbete.
Vänsterpartiet har under flera år - detta finns ut-
tryckt i reservation 28 - föreslagit en ganska hårdhänt
politik för att komma till rätta med lönediskrimine-
ringen. Visserligen försvarar vi kanske mer än några
andra kollektivavtalsrätten och parternas fria ställning
på arbetsmarknaden, men inte till priset av att man
kränker mänskliga rättigheter och inte till priset av att
man kränker vad Sveriges lagar säger, nämligen för-
bjuder lönediskriminering. Därför har vi anslutit oss
till det som har kommit att kallas för Ontariomodel-
len. Den innebär att man identifierar löneskillnader
med hjälp av arbetsvärderingsinstrument och att man
ålägger parterna att avsätta en viss andel av löneut-
rymmet i enlighet med en plan år efter år för att eli-
minera osakliga löneskillnader. I det arbetet menar vi
att JämO:s resurser för att bevaka denna process skall
förstärkas. Vi har också tagit budgetmässigt ansvar
för detta.
Vi vill förstärka möjligheten att processa i frågan
genom grupptalan. Vi vill över huvud taget få ett
grepp på vad vi upplever och vad vi kallar för den
kollektiva lönediskrimineringen.
Den kollektiva lönediskrimineringen är komplice-
rad eftersom den hänger samman med allmänna vär-
deringar i samhället. Det gäller då en historisk bak-
grund till hur olika delar av arbetsmarknaden har
vuxit fram. Det här är inte så enkelt som om det vore
fråga om ett företag där två personer av olika kön
pekas ut och där man kanske med viss enkelhet kan
hävda att det finns en direkt lönediskriminering. Frå-
gor om indirekt lönediskriminering och kollektiv
lönediskriminering är sådant som vi har uppmärk-
sammat i vår motion.
Jag yrkar bifall till reservation 28.
För att förstärka detta arbete menar vi - i likhet
med, tror jag, Elving Andersson och det framgår
också av reservation 35 - att det är nödvändigt att i
den här typen av mål förstärka Arbetsdomstolen med
diskrimineringsspecialister så att det blir ett mycket
kraftfullare tryck på just diskrimineringsaspekten i
detta sammanhang. Det är nämligen inte alls säkert att
den avgörande skillnaden i sådana här frågor går
mellan arbetsgivare och arbetstagare.
Jag yrkar bifall till reservation 35.
Herr talman! Det gläder mig att vi har har fått en
extra, en särskild, fokusering på frågan om sexuella
trakasserier och diskriminering av kvinnor i arbetsli-
vet. Här borde man ha gått ännu längre. Det framgår
av vad jag här har sagt, och ännu mera framgår det av
våra reservationer.
I den allmänna frågan om mäns och kvinnors
ställning i samhället och om vad politiken kan lyckas
åstadkomma för att upphäva de osakliga och orättvisa
skillnader i fördelningen av makt och resurser mellan
män och kvinnor, inte minst på löneområdet, har inte
särskilt mycket hänt. Tvärtom har den ekonomiska
politiken och arbetet under det senaste året här i riks-
dagen i väldigt många fall föranlett en sämre situa-
tion, inte en bättre.
Det är alltså på sin plats med väsentligt utökade
insatser - kanske inte bara insatser från riksdagens
sida utan också en kamp i hela samhället för att ut-
jämna skillnader mellan män och kvinnor. Det hand-
lar inte om mode eller om enkel populism, Christel
Anderberg! Tvärtom handlar det om kampen för
mänskliga rättigheter och för rättvisa mellan männi-
skor, vare sig de är män eller de är kvinnor.
Anf. 67 CHRISTEL ANDERBERG (m) re-
plik:
Herr talman! Det är inte alls så, Hans Andersson,
att jag själv eller Moderata samlingspartiet bestrider
att det finns ett problem med sexuella trakasserier. Vi
diskuterar gärna det problemet men vad vi vill disku-
tera är åtgärder som rimligen kan leda till en bättre
tingens ordning. Vi är inte intresserade av att sitta här
och diskutera symbolhandlingar. I mitt anförande sade
jag att det redan i ett antal lagar finns förbud mot
sexuella trakasserier. JämO och Arbetarskyddsstyrel-
sen har redan tillsynen över att de lagarna efterlevs.
Vilka är de brister i den nuvarande lagstiftningen
som vi måste komma till rätta med? Inte någon har i
samband med det här lagstiftningsärendet pekat på en
enda punkt där det finns brister. Om det nu finns
brister i den nuvarande lagstiftningen, är då det här
förslaget ägnat att åtgärda de bristerna? Nej, så är det
inte. Ingen - vare sig regeringen eller majoriteten i
utskottet, och inte heller de talare som hittills varit
uppe i debatten - har kunnat peka på ett enda konkret
inslag i den här lagstiftningen som fyller någon lucka.
Jag tror att könsmaktsperspektivet i viss mån fun-
gerar som skygglappar. Sexuella trakasserier är fak-
tiskt inte så våldsamt omfattande som regeringen och
Hans Andersson vill göra gällande.
Arbetarskyddsstyrelsen gjorde 1985 en stor under-
sökning. Det visade sig att sexuella trakasserier an-
gavs i 1 % av svaren. Vanlig mobbning utan sexuella
inslag var åtta gånger vanligare. Varför gör ni ingen-
ting åt mobbningen?
Anf. 68 HANS ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Det finns regler kring mobbningen.
Problemet med er moderater, vilket framgår tydligt av
reservation 1, är att ni avvisar idén om att se sexuella
trakasserier i ett könsperspektiv. Därmed kan man
säga att ni avvisar idén om att den form av grovt
kränkande mobbning som sexuella trakasserier inne-
bär är systematisk och hämtar stöd i kvinnors under-
ordning. Det är alltså vad som anses kan göras och
sägas om kvinnor i vårt samhälle.
Enligt vår uppfattning handlar det i hög grad just
om könsmakt. Vi har också övervägt frågan om att
försöka ha objektiva kriterier av typen att någonting
är ägnat att kränka. Då får man försöka hänvisa till
objektiva kriterier, vilket inte är alldeles lätt. Därför
tror jag att det är olämpligt när det gäller att komma åt
problemet med sexuella trakasserier.
Moderaterna säger också att det inte är klargjort i
vilken omfattning sexuella trakasserier förekommer.
Nej, det är mycket möjligt att allmän mobbning är
vanligare. Då täcks alla sammanhang när det gäller
sådant som moderaterna skulle kalla för mänsklig
drummelaktighet. Det viktiga här är att vi har en sys-
tematik baserad på kön. Därför finns det mycket goda
motiv för att ha en särskild lagstiftning i samman-
hanget.
Anf. 69 CHRISTEL ANDERBERG (m) re-
plik:
Herr talman! Det finns i alla fall några objektivt
mätbara kriterier. Hans Anderson brukar vara rätt så
påläst på alla rapporter och undersökningar och på all
statistik som finns.
I Arbetarskyddsstyrelsens stora undersökning Ar-
betsmiljö 1995 skiljer man mellan sexuella trakasseri-
er och övrig personlig förföljelse, mobbning. Som jag
sade i min förra replik anges sexuella trakasserier i
1 % av svaren, medan annan mobbning är åtta gånger
vanligare. När det gäller mobbning utan sexuella
inslag är det 7,6 % män och 8,2 % kvinnor som svarar
att de någon gång har blivit utsatta för sådan. Det är
alltså ganska små könsskillnader i fråga om mobb-
ning.
Mobbning är mycket mera ett utbrett och stort
samhällsproblem än vad sexuella trakasserier är. Där-
för blir hela diskussionen så sned. Varför denna ko-
lossala fokusering på någonting som trots allt är ett
ganska marginellt problem jämfört med t.ex. mobb-
ning? Kanske beror det på att det här just nu är poli-
tiskt korrekt. Könsmaktsperspektivet har gjort att
sexuella trakasserier är på modet, medan de stackars
människor som utsätts för systematiska förföljelser av
annat slag från arbetskamrater är helt lämnade åt sitt
öde; de är inte politiskt intressanta.
Anf. 70 HANS ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Jag vet inte riktigt vad jag skall sva-
ra. Christel Anderberg gillar inte att frågan om att
skärpa lagstiftningen avseende sexuella trakasserier
väckts. Därför argumenterar hon om någonting som
hon uppfattar som vanligare förekommande. Så kan
man självfallet göra. Jag vet inte hur vanligt det är
med rasistiska tillmälen, etnisk diskriminering osv. i
undersökningar. Det har i många sammanhang varit
svårt att visa. Men genom människor i den verkliga
världen, i vilken jag och de flesta svenskar lever,
märker vi att detta är ett problem och att systematiska
mönster i vårt samhälle illustreras. Precis så är det
med sexuella trakasserier.
Det är oerhört många kvinnor som varit med om
detta och vittnat om detta i en mängd olika situatio-
ner, många under så lång tid att de nästan tagit för
givet att så här skall det vara och accepterat en under-
tryckt roll, accepterat tillmälen som inte borde accep-
teras. Detta är en process där vi bör förändra för att få
likställighet mellan kvinnor och män, och då måste vi
ta människors subjektiva upplevelser på allvar.
Argumentationen att det här inte är ett tillräckligt
problem är för mig en felaktig argumentation. Jag är
helt övertygad om att det här är ett absolut tillräckligt
problem för att det politiska systemet skall försöka
göra någonting åt det. Att göra någonting åt det nu
därför att det uppmärksammas av så många uppfattar
Christel Anderberg som politiskt korrekt. Ja, det må
hon göra, men vi i Vänsterpartiet har drivit detta år ut
och år in då det sannerligen inte var politiskt korrekt.
Vi blev utsatta för en hel del löje för att ha tagit upp
frågor som Christel Anderberg och många andra upp-
fattade som perifera. Men det handlar om grundläg-
gande likställighet i samhället och rättvisa. Det hand-
lar i grunden om mänskliga rättigheter.
Anf. 71 BARBRO JOHANSSON (mp):
Herr talman! I dag behandlar vi betänkandet om
en skärpning av jämställdhetslagen bl.a. vad gäller
sexuella trakasserier. Vi välkomnar det i Miljöpartiet.
Det har vi väntat på länge. Vi vet att jämställdhetsla-
gen gäller arbetslivet och således inte omfattar studen-
ter på högskolor och universitet. Därför har vi före-
slagit att lagen även skall gälla på högskolor, såsom
arbetsmiljölagen. Vi vet att 21 % av studerande - det
gäller kvinnor - på jordbruksskolors agronomutbild-
ningar trakasseras sexuellt. Det är i högsta grad oac-
ceptabelt. Vi skulle vilja att man ställde sig bakom en
skärpning här också.
Vi har föreslagit, liksom Vänsterpartiet, att defini-
tionen av begreppet sexuella trakasserier inte skall
vara sådan att "sexuell natur" skall komma först utan
att ovälkommet uppträdande på grund av kön skall
placeras först, liksom inom EU och många andra
länder. Vi välkomnar att utskottet ställer sig bakom
detta. Det är viktigt.
På stora arbetsplatser kan det vara svårt att veta
vem som är ansvarig för frågan om sexuella trakasse-
rier. Vi tycker att stora arbetsplatser borde utse en
person till vilken man kan vända sig när det gäller
sexuella trakasserier. Det är naturligtvis ett väldigt
känsligt ämne att berätta om. Det kanske skulle vara
lättare om man kunde vända sig till en speciell person
som har tystnadsplikt. Det har även remissinstanser
föreslagit.
Upprättande av jämställdhetsplaner gäller företag
med fler än tio anställda. Vi tycker att man på arbets-
platser med färre än tio anställda åtminstone borde
upprätta en jämställdhetspolicy som kan förevisa vad
som gäller på arbetsplatsen. Det tycker vi skall regle-
ras.
Vi har vidare föreslagit att det förutom skadestånd
skall utgå ekonomiskt skadestånd i de fall där man har
fått uppsöka läkare eller behövt vård för att man blivit
utsatt för sexuella trakasserier. Detta avstyrks av ut-
skottet.
I övrigt har vi väckt en kommittémotion där vi
bl.a. vill att man skall synliggöra skillnaderna. Det
vore ett första steg mot jämställdhet. Vi vill att alla
statliga utredningar skall redovisa könsuppdelad sta-
tistik. Under våren 1997 gjordes en uppföljning som
visade att endast 33 % av totalt 193 utredningar hade
ett jämställdhetsperspektiv. Likaså tycker vi att rege-
ringen skall göra konsekvensanalyser för kvinnor
respektive män när den presenterar förslag till sociala
nedskärningar. Beslut inom socialpolitiken drabbar
ofta kvinnor mer orättvist än män. Det är fortfarande
finanspolitiken som avgör det hela. Under de senaste
årens ekonomiska kris har det varit lätt att hänvisa till
budgetsaneringen, som har varit överordnad allt an-
nat. I bästa fall har man kanske känt till att besluten
fått oönskade effekter för jämställdheten, men man
har ändå känt sig tvungen att genomföra dem. Jag
frågar mig varför förhållandet mellan finanspolitiken
och socialpolitiken inte analyseras i ett könsperspek-
tiv.
Precis som Hans Andersson från Vänsterpartiet
tog upp handlar det också om löneskillnader mellan
kvinnor och män. Det är viktigt. En fungerande ar-
betsvärdering är viktig för att kunna bli ett instrument
för att justera de orimliga löneskillnaderna.
Vi betonar arbetstidslagstiftningens betydelse för
jämställdheten. Miljöpartiet anser att det i nuläget är
den angelägnaste reformen för att komma till rätta
med arbetslösheten. Det är en viktig jämställdhetsfrå-
ga att korta arbetstiden. En kortare arbetsvecka ger
ökade möjligheter för både kvinnor och män att nå
balans i livet vad gäller arbete, fritid och familjeliv.
Eftersom män i realiteten arbetar heltid och kvinnor
till stor del arbetar deltid innebär en arbetstidsför-
kortning ett effektivt sätt att omfördela arbete från
män till kvinnor. Andelen deltidsarbetslösa kvinnor
har fördubblats sedan 1990. De flesta av dessa kvin-
nor arbetar inom vård och omsorg. Att vara arbetslös
handlar om ekonomisk otrygghet med en känsla av
utanförskap, av att inte klara av kraven och inte göra
rätt för sig. En mycket bättre fördelningspolitik vore
att dela på jobben i stället för på pengarna. De som
har jobb arbetar allt hårdare och betalar alltmer för
dem som inte har arbete. Hårt stressande arbete med-
för att tiden inte räcker till för både jobb, familj och
sociala förpliktelser.
Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reser-
vationerna 5, 9 och 30 i betänkandet.
Anf. 72 ROSE-MARIE FREBRAN (kd):
Herr talman! Vi kristdemokrater har som grund
för jämställdhetspolitiken den människosyn som vi
har och som betonar alla människors lika värde. Män
och kvinnor skall självklart ha samma villkor, grun-
dade på denna ideologiska syn. Delaktighet för alla
ligger till grund för vår samhällssyn, att vi alla skall
ha lika villkor för medverkan och delaktighet i sam-
hällsbygget.
Jämställdhet handlar om representativitet och na-
turligtvis också om rättvisa i allra högsta grad. Men
jämställdhetsarbetet måste också i hög grad inriktas
på att ta itu med attityder, nedvärderande attityder,
den bristande respekt som kvinnor ibland, stundtals
också ofta, möter på arbetsplatser, inom politiken, i
organisationsvärlden och familjeliv.
Det som vi allesammans som människor i vårt
land behöver när vi växer upp och fostras är en - jag
vågar faktiskt använda det ordet - indoktrinering, så
att vi verkligen får in i ryggraden alla människors lika
värde, individens okränkbara värde, rätten till integri-
tet och i det här fallet helt oberoende av kön eller
några som helst andra skillnader.
Trovärdigheten i det politiska arbetet på jäm-
ställdhetsområdet kräver naturligtvis att vi inte bara
skapar formell jämställdhet utan att vi också bidrar till
att skapa reell jämställdhet, att vi på det praktiska
planet medverkar till att uppnå ett jämställt samhälle.
Jämställdhetsarbetet måste bli viktigt inom alla politi-
kområden där vissa områden spelar större roll än
andra, men där inget politikområde kan vara undanta-
get.
Herr talman! Ordet mainstreaming har blivit po-
pulärt. Ibland är det svårt att säga vad det riktigt bety-
der på svenska, men det skall väl stå för det sätt på
vilket vi skall arbeta för jämställdhet, att det skall
vara integrerat i allt politiskt arbete.
De två olika regeringarna har under den här man-
datperioden sagt sig vilja stå för detta arbetssätt. Ty-
värr har man ännu inte visat upp särskilt mycket resul-
tat. Resultatet står inte i proportion till det som soci-
aldemokraterna gärna vill ta åt sig när det gäller insat-
ser på jämställdhetsområdet. Vi har tyvärr sett mycket
litet av sådant. Efter maktskiftet 1994 verkade ambi-
tionerna att vara höga. Om socialdemokraterna då var
riktigt ärliga - och det har vi anledning att tro att de
var - är det något av ett misslyckande att inte ha nått
längre.
Under fyrpartiregeringens dagar hade vi den mest
engagerade, den mest målmedvetna, den mest resulta-
tinriktade jämställdhetsminister som någon regering i
vårt land någonsin har haft. Det litet märkliga i sam-
manhanget är att denna jämställdhetsminister inte var
en kvinna, utan det är den ende manlige jämställd-
hetsminister som vi har haft och han har varit den
bästa.
Detta för mig in på något som jag tycker är otro-
ligt viktigt och där samstämmigheten glädjande nog
börjar att bli större och större kring, nämligen att män
och kvinnor måste arbeta tillsammans för att uppnå
det jämställda samhället, det samhälle där alla fullt ut
är delaktiga och har samma möjligheter, rättigheter
och skyldigheter. Det är väldigt bra att det är färre
och färre som står fast vid en mer gammalmodig in-
ställning, att de förtryckta kvinnorna ensamma måste
ta sin sak i sin egen hand och genom att arbeta emot
männen lyfta sig ur sin egen situation. I stället bör vi
tillsammans män och kvinnor arbeta för detta. Mot-
sättningen mellan könen har alltså minskat och vi kan
nu tillsammans stå på barrikaderna.
I det sammanhanget vill jag säga att det för oss
kristdemokrater är viktigt att man inte ens stannar
med att lyfta fram kvinnor och män och gemensamma
insatser. I jämställdhetsarbetet är det otroligt viktigt
att vi också talar om barnen, om kvinnor, män och
barn. Det jämställda samhälle som vi ser framför oss
som en vision - vi har ju inte alls nått dit än - är ett
mjukare och varmare samhälle där de s.k. mjukare
värdena får spela en större roll än i dag. Det är också
ett barnvänligare samhälle än dagens samhälle.
Mot bakgrund av detta vill jag framhålla en reser-
vation som vi kristdemokrater har fogat till betänkan-
det. Där yrkar vi att familjestabilitet skall utgöra ett
politiskt mål i vårt land. Problemet när män och kvin-
nor inte arbetar tillsammans för allas bästa tar sig
olika uttryck. När det gäller barnen är ett stort pro-
blem de frånvarande papporna och den familjesplitt-
ring som vi ser så mycket av. Vi borde kunna vara
överens om att vi skall arbeta för att det skall bli
mindre av detta.
Herr talman! Jag beklagar att de politiska partier-
na i Sveriges riksdag inte kan vara eniga om ett sådant
politiskt mål om familjestabilitet, inte minst för bar-
nens skull. Mål är viktiga. Det är när vi sätter upp bra
mål som val av strategier och medel blir de bästa.
Men nu är det som det är, och därför har vi avgett en
egen reservation, och vi kommer att fortsätta att arbe-
ta för detta.
Herr talman! Jag vill också säga något mycket
kortfattat om sexuella trakasserier. Jag vill uttrycka
min glädje över att alltfler har börjat att lyfta fram
även studenterna när de talar om sexuella trakasserier.
Det finns nu flera motionsyrkanden på detta område
och även reservationer. Tyvärr finns det flera reser-
vationer eftersom man inte har kunnat samsats riktigt
och få en större styrka bakom.
Jag har själv flera gånger motionerat just om stu-
denternas situation och om hur deras intresse hittills
inte har tagits till vara på ett tillräckligt kraftfullt sätt.
Min senaste motion väckte jag under den allmänna
motionstiden 1996. Tidigare har det inte varit särskilt
stor förståelse för den synen, så jag gläder mig över
att fler och fler har upptäckt studenternas situation.
Jag och vi kristdemokrater kan för tillfället nöja
oss med - om det som står i betänkandet är riktigt -
att regeringen har planer på det här området. På s. 12 i
betänkandet står det: Regeringen planerar att vidta
åtgärder för att stärka studenternas ställning. Dessa
uppgifter har utskottet fått från Utbildningsdeparte-
mentet. Jag vill därför fråga den socialdemokratiske
företrädaren för utskottet: Är detta nu prioriterat inom
regeringen? Är det arbete, som utskottet i betänkandet
utlovar, på gång? I så fall skall jag låta mig nöja med
detta och sedan göra en bedömning när regeringen
verkligen kommer till skott om det räcker eller om det
behövs mer.
Jag yrkar bifall till reservation nr 20. För övrigt
står vi kristdemokrater naturligtvis bakom alla reser-
vationer som vi har avgivit.
Tiden har sprungit i väg för mig, så jag har inte
hunnit att plädera för det som står i reservation nr 20,
men det gäller att göra IT-sektorn till den första jäm-
ställda sektorn i Sverige, en ny sektor med nya möj-
ligheter om vi målmedvetet och kraftfullt går in för
det.
Anf. 73 HANS ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Mycket kort: Jag delar i och för sig
Rose-Marie Frebrans uppfattning, och jag hoppas att
jag är en exponent för att män och kvinnor skall kun-
na driva feministiska krav tillsammans. Vi kräver
dock att man erkänner de orättvisor och den under-
ordning som kvinnor lider av i vårt samhälle. Jag tror
att den dag då makten och resurserna fördelas på ett
rättvist och lika sätt mellan män och kvinnor behövs
det ingen särskild kvinnokamp.
Det var som om Rose-Marie Frebran ville antyda
att det är en gammalmodig tanke att kvinnor måste
slåss för sin rätt. Då vill jag bara mycket kort anmäla
att jag har en annan uppfattning. Fortfarande, dessvär-
re fortfarande, krävs det en mycket tydlig kamp av
kvinnor för att de skall åstadkomma sina rättigheter.
Min uppfattning är att man i väldigt många samman-
hang, ute i samhället och politiskt, möts av ett bastant
fördomsfullt motstånd från män som ofta har att ge
upp givna positioner för att vi skall kunna nå den
jämställdhet som kvinnorna slåss för. Jag ville bara
göra den markeringen.
Anf. 74 ROSE-MARIE FREBRAN (kd) re-
plik:
Herr talman! Jag har inga problem med marke-
ringen på slutet, men jag är något förvånad över hur
Hans Andersson har kunnat få intrycket att kvinnor
inte skulle vara med i kampen. I så fall skulle jag ha
påstått att männen skulle driva den ensamma. Det
vore ju fullständigt absurt.
Det som jag däremot betecknar som en litet gam-
maldags hållning är att bara kvinnorna själva - det
finns fortfarande de som har den inställningen - måste
föra kampen mot alla de förtryckande männen, efter-
som alla män är sådana eller i alla fall potentiella
sådana. Det är den inställningen som jag är glad över
att färre och färre är anhängare av.
Fler och fler inser att män och kvinnor tillsam-
mans bör arbeta för det jämställda samhället. Vi kan
inte göra det i motsättning med männen utan tillsam-
mans med männen. Sedan kan män, precis som kvin-
nor, ha olika åsikter om detta - vad förtrycket tar sig
för uttryck, om hur stor omfattningen är och om det
strukturella etc. Men jag hoppas ändå att vi tillsam-
mans skall kunna arbeta mot målet det jämställda
samhället, där alla har lika möjligheter och rättigheter
i reell mening, inte bara i formell mening.
Anf. 75 HANS ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Javisst, det sistnämnda håller jag
med om. Men vad jag ville deklarera var att i kampen
för att upphäva den könsmaktsordning som i dag
råder finns det ett mycket, mycket stort behov av en
självständig kvinnokamp. Jag skulle vilja påstå att det
är den som i i stort sett varje situation har fört politi-
ken framåt på detta område. Man har att möta ett
mycket kraftfullt motstånd från vad jag vill kalla för
patriarkatets företrädare i vårt land.
Anf. 76 ROSE-MARIE FREBRAN (kd) re-
plik:
Herr talman! Just därför att det fortfarande behövs
det som vi kan kalla för en kvinnokamp har de flesta
av våra politiska partier kvinnoförbund eller något
liknande.
Det finns en del frågor som är rena kvinnofrågor,
men jag ser ändå att det finns fler frågor som är bre-
dare än jämställdhetsfrågor.
Anf. 77 MARTIN NILSSON (s):
Herr talman! Låt mig först konstatera att det i
jämställdhetsfrågor nu liksom tidigare finns en bred
politisk enighet i denna kammare. Det är glädjande,
det är bra och det stärker jämställdheten i samhället.
Det finns undantag från den enigheten. Jag tänker
komma tillbaka till dessa litet senare i mitt inlägg.
Men det är uppenbart att alla partier inte deltar i den-
na enighet, vilket redan har debatterats här i kamma-
ren.
Det andra som jag inledningsvis vill konstatera är
att vi i dag har att debattera de förändringar i jäm-
ställdhetslagen som innebär en skärpning i fråga om
de övergrepp som sexuella trakasserier innebär i ar-
betslivet. Det är bra och glädjande att vi har ett för-
slag till ett sådant beslut. Vi kommer också att debat-
tera de övriga jämställdhetsmotionerna från den all-
männa motionstiden 1997. Jag tänker återkomma till
båda dessa punkter och kommer att inleda med en
kort betraktelse av den debatt som finns kring jäm-
ställdheten.
Det har förts något slags debatt i samhället om att
jämställdheten under de senaste åren har stått stilla.
Det sägs att jämställdhetspolitiken har avstannat och
att feminismen är stulen av den politiska högern. Låt
mig säga att en sådan slutats möjligtvis håller i TV:s
soffprogram, men knappast för en närmare gransk-
ning. Jag kommer att ta upp några områden som tyd-
ligt visar att jämställdheten går starkt framåt och att
den politiska högern står för allting annat än rättvisa
och lika möjligheter för män och kvinnor.
Först politiken: Jag skulle vilja hävda att politiken
präglas av en konsekvent tillämpning av mainstrea-
ming-principen. Jämställdheten skall genomsyra alla
politikens och alla samhällets områden. Ingen politi-
ker skall kunna bortse från jämställdheten i sitt be-
slutsfattande.
Visst är det så, som somliga har antytt, att jäm-
ställdheten riskerar att bli mindre synlig i ett samhälle
där man inte har en jämställdhetsminister som i alla
lägen gör olika brandkårsutryckningar och ingripan-
den på andras politiska områden. Samtidigt är det så,
vilket de senaste åren är ett bra exempel på, att main-
streaming innebär att politiken blir mer jämställd. Jag
tror att man egentligen kan se det på alla områden.
Utbildningsområdet är ett tydligt exempel, som vi
har debatterat tidigare. Det har gjorts offensiva insat-
ser för att bryta ett patriarkalt system inom utbild-
ningssektorn. På arbetsmarknadsområdet görs insatser
inom den arbetsrättsliga lagstiftningen för att kvinnor
skall få möjlighet att bryta de vikariats- och deltidsfäl-
lor som de ofta sitter i. Vidare görs satsningar på den
offentliga sektor som ofta är en nödvändig förutsätt-
ning för kvinnors arbetsmarknad. Det görs satsningar
inom utrikespolitiken och inom EU-politiken i form
av ett aktivt arbete i samband med Amsterdamfördra-
get. Det görs satsningar i samband med utnämningar
inom offentlig sektor. Det görs satsningar i samband
med ökade satsningar på JämO. På område efter om-
råde kan man se att jämställdhetspolitiken faktiskt får
genomslag och går framåt.
Jämställdheten debatteras inte lika mycket. Det är
ett problem för alla oss som tror att det krävs en poli-
tisk debatt och diskussion för att jämställdhetsfrågan
skall komma upp på dagordningen. Det är ett problem
som vi alla gemensamt måste fundera på. Men faktum
kvarstår: Jämställdhetspolitiken och de konkreta åt-
gärderna går framåt på område efter område.
Det andra påståendet, att feminismen skulle vara
stulen av den politiska högern, framstår som felaktigt.
Högern har förvisso försökt att desarmera den politis-
ka kraft som finns i kraven på lika rättigheter och lika
möjligheter för kvinnor och män. Det är nämligen inte
bara kvinnor som blir underordnade. Det är en bra
diskussion som kanske inleddes med detta påstående.
Det är ju så att både män och kvinnor är offer för de
stereotyper och de förväntningar som finns i samhäl-
let. Men sammantaget finns det en systematisk och
historisk underordning av kvinnor i samhället. Pro-
blemet med högern är att man försöker att göra det till
en icke-politisk fråga. Man försöker att individualise-
ra problem som helt uppenbart beror på strukturella
och samhälleliga problem. Man kan se det i avsakna-
den på förslag till politiska lösningar.
Vi hade en debatt förra året då Christel Ander-
berg, representant för Moderaterna, fick utropa: Var-
för blev jämställdheten ett Vänsterprojekt? Svaret var
då och är nu ganska enkelt: Det är inget Vänsterpro-
jekt. Det är ett projekt för alla andra partier utom för
just Moderaterna i denna kammare. Orsaken är att
Moderaterna har en total brist på systemkritik i sitt
tänkande. När det förekommer lönediskriminering -
Hans Andersson och Christel Anderberg har tidigare
fört en diskussion om grunderna för den - försöker
man förneka den. Man presenterar inga lösningar och
inga alternativ.
Även när det finns problem med sexuella trakas-
serier, som vi skall diskutera i dag, försöker man på
olika sätt förminska betydelsen av förslag. Man nöjer
sig med de system och ordningar som finns i dag.
Denna brist på systemkritik och att man inte ser
ojämlikheten som finns i samhället gör att jämställd-
heten, också den som Christel Anderberg kallar radi-
kal statsfeminism, blir ett vänsterprojekt eller i varje
fall ett icke-högerprojekt. Jag tror att Moderaterna i
mycket har sig själva att skylla. Det räcker med att se
deras kvinnorepresentation. Det gäller också synpunk-
terna på kommuner, landsting och familjepolitik. På
område efter område för Moderaterna en politik som
systematiskt förstärker sådana här inslag i samhället
och missgynnar kvinnorna. Det är svårt att samtidigt
vara både systemförsvarare och feminist. Jag tror att
det är det som är problemet för Moderaterna.
Jag övergår nu till att tala om den lagstiftning
kammaren behandlar här i dag. Det handlar först och
främst om regeringens förslag om förändringar i jäm-
ställdhetslagen rörande sexuella trakasserier. Det kan
tyckas vara en onödighet att fatta beslut och stifta
lagar om sådant här. Det borde vara så, som någon
har varit inne på, att det är en mänsklig rättighet att
slippa sexuella trakasserier.
Olika undersökningar har gjorts om hur omfattan-
de detta är. SCB har i en undersökning kommit fram
till att det rör sig om ungefär 40 000 arbetstagare som
årligen känt sig trakasserade på sina arbetsplatser. Det
kan tyckas vara en icke tillräckligt omfattande siffra
för att man skall behöva vidta åtgärder. Det har ju
också Moderaterna anfört i sin argumentation. Per-
sonligen tycker jag att det är 40 000 för många. Det
behövs en lagstiftning som signalerar om aktiva åt-
gärder och insatser. Det är ett instrument för att be-
kämpa sexuella trakasserier. Det är beklagligt att
Moderaterna inte ansluter sig till den breda majoritet
som finns bakom förslaget.
Lagförslaget som sådant omfattar arbetstagare. I
flera motioner ställs krav på att det skall omfatta ock-
så andra grupper; studenter, värnpliktiga och arbets-
sökande. Elver Jonsson förde fram sådana krav här
tidigare. Jag konstaterar att i denna fråga har den
nuvarande regeringen på intet sätt en annan uppfatt-
ning än vad den borgerliga regeringen och den folk-
partistiske socialministern Bengt Westerberg hade.
De hade exakt samma uppfattning, nämligen att sex-
uella trakasserier nödvändigtvis inte blir tillåtna där-
för att det inte står något annat i lagen. Tvärtom har
högskolorna självfallet ett ansvar i alla fall.
Den nuvarande regeringen går nu ett steg längre
när den inför krav mot sexuella trakasserier i högsko-
leförordningen. På den punkten kan jag säga till Rose-
Marie Frebran: Ja, detta är ett prioriterat område. Det
är inte bara något som utskottet har fått reda på under
hand, utan det är också ett löfte som utbildningsminis-
ter Carl Tham har uttalat offentligt. Jag är helt överty-
gad om att vi kommer att få se resultat inom en inte
alltför avlägsen framtid.
Som somliga har varit inne på innebär lagen en
definition av vad sexuella trakasserier är. Utskottet
gör en mindre justering - som jag vet att både Miljö-
partiet och Vänsterpartiet varit inne på - när det gäller
definitionen. Man vill signalera att detta inte bara
handlar om ovälkommet uppträdande av sexuell natur,
utan också om ovälkomna handlingar grundade på
kön. Skillnaden kan tyckas vara enbart semantisk,
men detta är en signal om att det hela har en vidare
betydelse.
Arbetsgivarna får ett ansvar att vidta förebyggan-
de åtgärder. Det signalerar att detta är en tydlig del av
arbetsgivarens personalpolitik. Arbetsgivaren förvän-
tas klart och tydligt ge till känna att sexuella trakasse-
rier inte är acceptabla. Arbetsgivaren förväntas ha
rutiner för hur en anmälan om sexuella trakasserier
skall behandlas. Det finns en del krav på att det också
borde regleras exakt hur detta skall gå till, vem man
skall möta osv. Enligt utskottets uppfattning finns det
ingen anledning att göra något sådant i lag.
Det förs diskussioner kring ett antal andra sakfrå-
gor. Jag tror att vi kommer tillbaka till dem i repliker-
na.
Det är viktigt att sända ut en signal om att arbets-
givaren har ett ansvar. Arbetsgivarens ansvar innebär
också att arbetsgivaren faktiskt leder och fördelar
arbetet på arbetsplatsen. Så länge man har det ansva-
ret har man också en skyldighet att se till att sådana
här avarter som sexuella trakasserier inte förekommer.
Man kan, som Christel Anderberg, säga att detta
är ett omfattande krångel och hinder för verksamhe-
ten. Jag vill säga att det inte är det för de arbetsgivare
som sköter sig, som gör ett bra arbete och ser till att
det finns en bra arbetsmiljö. Uppenbarligen finns det
också sådana som inte tar tag i det hela, och då blir
det förstås problem. Men då behövs också en rejäl
handling, eftersom det är ett rejält problem. I den mån
detta är ett problem uppstår det krångel, och i den
mån det inte är något problem uppstår inget krångel.
I övrigt behandlar utskottet de motioner som in-
lämnats under den allmänna motionstiden 1997. Jag
tänker inte gå igenom alla, men jag kommenterar
några.
Folkpartiet har uppfattningen att jämställdhet-
sperspektivet inte genomsyrar regeringens politik. Jag
tror att jag har visat att så inte är fallet. Jag tycker att
det är litet uppseendeväckande att säga att regeringen
prioriterar gamla, manligt dominerade branscher. Det
vore intressant att få reda på vad det egentligen inne-
bär. Är den stora välfärdssatsning som görs på kom-
muner och landsting liktydig med en satsning på
gamla, manligt dominerade branscher? Vad är i så fall
Folkpartiets politik? Jag trodde att Folkpartiet hade
varit en del av just de besluten. Argumentationen är
något märklig.
I flera motioner pekas på behovet av att bryta upp
den könsuppdelade arbetsmarknaden. Utskottet delar
den uppfattningen tillsammans med regeringen, och
konstaterar att mycket faktiskt händer. Det finns s.k.
brytprojekt inom ramen för AMS och uppdrag för
högskolor och universitet att försöka se till att få en
jämnare könsfördelning på vissa strategiskt viktiga
utbildningar. Jag har noterat att en högskola i mitt
hemlän, Jönköpings län, som inte var en av dem som
fått direktiv, utan några krav från statsmakterna har
startat egna projekt för att få en ökad andel manligt
studerande på förskollärarutbildningen.
Jag tror att detta kan vara en signal till dem som
kräver snabbare och fler åtgärder i form av lagstift-
ning. Det finns faktiskt också krafter ute i samhället
som verkar för en ökad jämställdhet. Det är inte alltid
bäst att i alla lägen driva fram en snabb lagstiftning,
utan man måste också försöka påverka det skeende
som händer ute.
Ytterligare ett område som nämnts är utnämnings-
väsendet. Jag kan bara konstatera att här sker ganska
stora och snabba framsteg. Senare kommer statistik
som redovisar en uppgång när det gäller kvinnors
representation i styrelser och nämnder.
I en flerpartimotion krävs en bred informa-
tionskampanj om jämställdhet. Det finns anledning att
erinra om att det bedrivits ett antal kampanjer både
när det gäller pappaledighet och kvinnofrid, där staten
och regeringen har varit inblandade.
Herr talman! Allting går inte att räkna upp här. Jag
konstaterar bara att allting inte är bra, men att utveck-
lingen går åt rätt håll. Det tycker jag att man skall
vara ärlig nog att erkänna. En del av detta är att det
finns en väldigt bred politisk enighet här i kammaren.
Det finns krafter som vill se framsteg i jämställdhets-
politiken. Vi vill se en utveckling som går snabbare
och som driver på. Detta är ett i grunden hälsosamt
tecken. Vi kan glädjas åt det förslag vi har att behand-
la i dag, och jag tror att vi kommer att få se fler för-
slag som driver på jämställdhetspolitiken framöver.
Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till ut-
skottets förslag och avslag på samtliga reservationer.
Anf. 78 CHRISTEL ANDERBERG (m) re-
plik:
Herr talman! Det är en socialdemokratisk regering
som föreslår en skärpning av jämställdhetslagen när
det gäller sexuella trakasserier. Därför har ni social-
demokrater också bevisbördan för att den skärpningen
verkligen behövs.
Om det förekommer 40 000 sexuella trakasserier i
Sverige håller jag fullständigt med Martin Nilsson om
att det är 40 000 för mycket. Dessvärre är det så att
hur mycket vi än sitter i denna kammare och förbjuder
dumt mänskligt uppförande så kommer det inte att
försvinna. Frågan är: Är det något fel på den lagstift-
ning vi redan har, och vari består i så fall de felen och
bristerna?
Martin Nilsson försökte låtsas som om vi ännu
inte skulle ha tagit avstånd från sexuella trakasserier.
Men det finns ju redan reglerat i jämställdhetslagen.
Har den lagen och de reglerna inte räckt? Ni i majori-
teten har inte på något sätt påvisat vilka brister ni vill
åtgärda. Tror ni verkligen att det här kommer att leda
till det önskade målet?
Tyvärr är nog mycket av detta bortom politiska
faktorer. Vi politiker kan inte påverka detta hur
mycket vi än önskar det.
Anf. 79 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Låt mig konstatera att Christel An-
derberg tyvärr bekräftar de ändå ganska låga förvänt-
ningar som man kanske skulle ha haft på just det här
området.
Jag hade tyckt att det hade varit kul - och låt mig
använda uttrycket kul - att i något annat sammanhang
när det gäller straffrättsliga frågor höra moderaterna
hävda just den argumentation som man använder nu.
Man säger att straffet inte spelar någon roll för frågan
om det sker brott eller förekommer andra negativa
företeelser. Tänk om moderaterna hade använt den
argumentationen i kriminalpolitiken. Det hade förvis-
so varit en ny sorts politik. Men det kanske inte alltid
hade varit den bästa.
Jag tror att påföljder påverkar. Jag tror att det
spelar roll. I den bemärkelsen är det nya lagförslaget
bättre än det gamla. Det innebär inte att vi kommer att
få bort 40 000 fall av sexuella trakasserier. Men det
innebär att fler människor som utsätts för detta kom-
mer att veta att de har lagen på sin sida. Det är inte
oväsentligt. Det är viktigt. De kommer att kunna häv-
da rätten att slippa bli kränkta i sin vardag.
Detta är inte en engångsföreteelse. Som jag tidiga-
re försökte säga är det tyvärr så att moderaterna sys-
tematiskt undviker att se de här formerna av kränk-
ning. De undviker att försöka göra någonting åt de
brister i jämställdheten som faktiskt finns i samhället.
För det är en brist i jämställdhet. Som Hans Anders-
son sade är det huvudsakligen kvinnor som drabbas,
även om män också drabbas ibland och behöver det
skydd som lagen faktiskt kan ge.
Men det handlar inte bara om detta. Det gäller in-
om område efter område. Det gäller synen på den
offentliga sektorn, synen på kvinnors behov av en väl
fungerande barnomsorg och synen på lönediskrimi-
nering. Inom område efter område undviker modera-
terna att se brister i jämställdheten och att göra något
åt dem, och det är ett problem.
Anf. 80 CHRISTEL ANDERBERG (m) re-
plik:
Herr talman! Den moderata kriminalpolitiken går
ut på att man förlägger det straffrättsliga ansvaret till
den som begår en straffbar handling. Den innebär inte
att man lyfter över ansvaret från den enskilde indivi-
den och lägger över det på någon annan, i detta fall
arbetsgivaren. Det är det som det här förslaget går ut
på. Det är något förvirrande för oss.
Nu är det ju så, Martin Nilsson, att de som blir ut-
satta för kränkande handlingar redan i dag har rätten
att få detta åtgärdat. Ni har ju inte ens påstått att den
nuvarande lagstiftningen inte skulle vara tillräcklig.
Tror ni verkligen att lagstiftning löser alla pro-
blem? I många andra sammanhang brukar ni ju hänvi-
sa till arbetsmarknadens parter. Jag har en skrift som
heter Att ta hand om och motverka sexuella trakasse-
rier på arbetsplatsen. Det policydokumentet är utfär-
dat av jämställdhetsutskottet vid Rådet för Utveck-
lingsfrågor SAF, LO, PTK. Varför kan vi inte även på
detta område överlåta till dem som befinner sig ute på
arbetsplatserna att försöka ta tag i problemen och
hantera dem på ett tillfredsställande sätt? Varför skall
vi som politiker lägga oss i och försöka detaljreglera
detta? Vad är det ni vill åstadkomma rent konkret?
Anf. 81 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Först säger Christel Anderberg att
den här lagen inte innebär någon stor förändring för
dem som är utsatta för trakasserier. Å andra sidan
hävdar hon att det kommer att innebära mycket
krångel för arbetsgivarna att ta hand om detta. Det
kommer att innebära nya lagar och regleringar som
förbjuder en massa saker. Jag får inte den ekvationen
att gå ihop. Jag kan inte säga: Å ena sidan spelar inte
detta någon roll, å andra sidan innebär det en massa
nya arbetsuppgifter. Jag tror inte att många andra
heller får den moderata argumentationen att gå ihop.
Det är klart att parterna spelar roll. Det är bra att
parterna tar ansvar. Det är bra att parterna gör saker.
Men det friskriver inte oss från vårt ansvar.
Det är ju också så, om man skall vara ärlig, att
parterna, i alla fall arbetstagarorganisationerna, vad
jag vet inte har opponerat sig mot denna lagstiftning.
Man tycker att det är en bra och nödvändig skärpning
av jämställdhetslagen.
Jag får inget svar på de andra synpunkterna när
det gäller moderat jämställdhetspolitik. Jag tror att det
hade varit bra om det hade varit fler kvinnor i den
moderata riksdagsgruppen. Jag tror att det möjligtvis
förskjuter perspektivet. Nu skall inte jag hävda att
Christel Anderberg motsvarar någonting annat än det
hon brukar kalla oss för, nämligen radikala statsfe-
minister. Men det är ganska långt från det hon brukar
kalla oss, kan jag konstatera.
Jag tror faktiskt att en oroande faktor är att mode-
raterna är ett sådant stort parti i det som skulle kunna
bli en alternativ regering. Det är ett problem för mo-
deraterna, men det är också ett problem för de andra
partierna i den tilltänkta koalitionen. Det vore en fara
om den politik som moderaterna står för när det gäller
jämställdhet också skulle bli ett regeringsalternativ.
Jag hoppas och tror att det inte är så.
Anf. 82 ELVER JONSSON (fp) replik:
Herr talman! Martin Nilsson efterlyser vad Folk-
partiet skulle vilja som inte redan är uppfyllt av rege-
ringen.
Jag försökte peka på att det brister i att släppa loss
den kvinnliga skaparkraften, något som från liberalt
håll är ett av delmålen. En stor del av den för de flesta
av oss så viktiga tjänstesektorn borde kunna vara med
i konkurrens och valfrihet för både brukare och an-
ställda. Vi tror att konkurrens inom tjänstesektorn, där
det arbetar kvinnor som har idéer om vård, omsorg
och utbildning, skulle tillföra något nytt. Det skulle
också främja jämställdheten. Vi har ju i dag näst intill
yrkesförbud inom de kvinnodominerade yrkena, där
det är så svårt att få starta och komma i gång.
Jag skulle vilja fråga: Vad är det för jämställdhet-
sperspektiv i regeringens ja till att subventionera köp
av typiskt manliga tjänster och i det starka motståndet
till att införa en skattesubvention på t.ex. alla hus-
hållstjänster?
Vi vet ju att den förra jämställdhetsministern,
Marita Ulvskog, tyckte att varje kvinna gott kan putsa
sina fönster själv. Samma minister ansåg också att
skattesubventioner gärna får användas för att män
skall kunna anställa andra män för att måla samma
fönster. Det är ingen nyhet, men det är ändå ett fak-
tum.
Jag vill fråga Martin Nilsson: Vad är det som gör
att man från socialdemokratiskt håll är så trög att
upprätta en likvärdighet som skulle ge ökad jäm-
ställdhet?
Anf. 83 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Först angriper Elver Jonsson de of-
fentliga monopolen. Det visar sig handla om de gamla
manligt dominerade branscherna. Att vi inte har luck-
rat upp dem visar sig vara det som döljer sig bakom
Folkpartiets formulering.
Till att börja med är det fel. De allra största delar-
na i dag är inte monopolverksamheter. Visst finns det
en stark offentlig sektor och en offentlig tjänstepro-
duktion. Men inom äldreomsorg, barnomsorg och
skola finns det ju alternativ, och det finns möjligheter.
Diskussionen om yrkesförbud är något annat
märkvärdigt. Då kommer vi in på debatten om ifall
man på olika sätt skall subventionera eller sänka
skatter för olika privata tjänster. Det är en diskussion
man kan ta. Men det är inte liktydigt med yrkesför-
bud. Det innebär inte heller att regeringen har satsat
på gamla manligt dominerade sektorer på bekostnad
av kvinnligt dominerade sektorer. Inte minst satsning-
en på kommuner och landsting innebär ju att detta
inte är fallet, och det vet Elver Jonsson.
Sedan bara en fråga till Elver Jonsson. Varför in-
förde inte Bengt Westerberg allt det som Elver Jons-
son nu pratar om, bl.a. det här med studenter och
Högskoleförordningen? Det är en sådan fråga.
Det är faktiskt så att den nuvarande regeringen gör
väldigt mycket av det som den gamla regeringen
talade om men aldrig genomförde. Man går från ord
till handling.
Jag tror att Folkpartiet har ett problem när man
talar om vikten av dubbla nomineringar samtidigt som
man är det parti som riskerar att efter nästa val få den
sämsta kvinnorepresentationen i riksdagen. Det be-
hövs kvinnor som driver frågor i jämställdhetspers-
pektiv, och jag tror att Folkpartiet skulle förlora på att
inte få en jämnare kvinnorepresentation i riksdagen än
vad man nu verkar få.
Anf. 84 ELVER JONSSON (fp) replik:
Herr talman! Vad först gäller representationen här
i riksdagen: Jag tror att jag vågar påstå att alla partier
som gör dåliga val också får en dålig kvinnorepresen-
tation. Detta gäller Folkpartiet men i hög grad också
Socialdemokraterna.
Martin Nilsson frågar mig vidare närmast vädjan-
de: Varför då bråka om detta? Ja, vi har ju sett hur
tungt det har varit för friskolor och för dem som vill
bli entreprenörer inom vårdsektorn, där det finns
kvinnor med mycket hög kompetens. De unga gossar-
na i kritstrecksrandiga kostymer på de tekniska områ-
dena har det mycket lättare vad gäller subventioner.
Vi har i utskottet vid tillfällen när Martin Nilsson
har varit med t.ex. talat om riskpengar. Det är en
väldig skillnad mellan män och kvinnor när det gäller
riskpengar. Det kan låta konstigt och högst hypote-
tiskt, men det är ett faktum. Kvinnor har ett handikapp
när de träder in på banken och ber om lånestöd för att
kunna komma i gång med en egen verksamhet, oav-
sett vad det då skulle handla om. Vi lever i ett mans-
samhälle.
Bengt Westerberg hann inte med allting men väl-
digt mycket, och han drev jämställdhetsfrågorna
energiskt. Martin Nilsson beskärmar sig över mot-
stånd från andra partier och över hur det kan gå för
regeringar i andra kombinationer, men man skall
också erinra sig det sega motstånd som vi fick möta
från socialdemokratiskt håll. Det har skett en förbätt-
ring, men det var ett understatement när Martin Nils-
son själv sade: Allting är inte bra.
Anf. 85 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Det är ju inte så att Bengt Wester-
berg inte hann med detta. Bengt Westerberg hann
lägga fram en proposition som hade rubriken Delad
makt - delat ansvar. Han skriver där uttryckligen att
de ändringar som Elver Jonsson nu föreslår, och kriti-
serar socialdemokratin för att inte göra tillräckligt
mycket för, inte är aktuella. Elver Jonsson kan gärna
sedan få låna propositionen för läsning.
Jag tror att kvinnorepresentationen är ett problem.
Jag hoppas i all välmening att Folkpartiet förmår att
vända den statistik som inte minst Liberala Ungdoms-
förbundets ordförande har varnat för, med en extremt
låg kvinnorepresentation. Det blir inte mindre viktigt
när Folkpartiet säger att man vill samarbeta med Mo-
deraterna, vars jämställdhetspolitik står väldigt långt
från den folkpartistiska. Så visst är det här viktigt.
Elver Jonsson tar upp ett antal andra frågor, om
riskkapital osv. Jag håller med honom på de punkter-
na. Detta avgränsar oss ytterligare från den extrema
politik som förs ute på den politiska högerkanten, där
man säger att marknaden skall lösa problemen. Detta
visar på behovet av politiska insatser för ökad jäm-
ställdhet, och där är Folkpartiet och Socialdemokra-
terna i stora delar överens. Jag tycker att det är ett
positivt statement att göra i en sådan här debatt att vi
faktiskt har ett slags gemensam grundsyn i dessa frå-
gor.
Anf. 86 ROSE-MARIE FREBRAN (kd) re-
plik:
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag
uppfattar Martin Nilssons uttalande om Carl Thams
löften så att det verkligen kommer att göras någonting
ganska snart för studenterna, som jag aktualiserade i
mitt anförande. För övrigt kan man säga att fyrparti-
regeringen på det området tog ett initiativ redan i
början av sin regeringstid. Riksdagen antog redan
1992 en ny högskolelag, som gav högskolan ett an-
svar för att alltid iaktta jämställdhet i hela sin verk-
samhet.
Det hade varit bra om man hade hunnit gå vidare,
men det har tagit nästan fyra år för socialdemokrater-
na att göra något mer. Man har alltså minst sagt inte
varit särskilt skyndsam på detta område.
Jag skulle vilja ställa en fråga till Martin Nilsson
när det gäller IT-sektorn, som vi har aktualiserat i vår
motion. Utskottet behandlar vårt krav tillsammans
med en del andra frågor på den segregerade arbets-
marknaden och hänvisar till brytprojekt. Utan att över
huvud taget säga något om IT-sektorn som en ny
sektor som håller på att växa fram avfärdar man allti-
hop i en enda mening. Inte heller här anses något
särskilt uttalande nödvändigt, och man motiverar inte
på något sätt sitt ställningstagande.
Eftersom man hänvisar till
"brytprojektsammanhang" vill jag ställa frågan på sin
spets: Skall vi vänta med att göra någonting åt den här
sektorn tills vi behöver ta till brytprojekt, eller skulle
vi kunna utnyttja det förhållandet att en ny sektor
håller på att växa fram så, att vi inte efteråt skulle vara
tvungna att rätta till saker utan kunde få det rätt från
början?
Jag läste nyligen att bara 25 % av studenterna in-
om IT-utbildningar är kvinnor. Varför inte försöka
göra någonting åt det nu?
Anf. 87 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Det är en bra fråga, och den förtjänar
också det svar som ges i regeringens vårproposition,
nämligen att regeringen avser att i budgetpropositio-
nen återkomma med en IT-satsning framför allt riktad
till kvinnor. Kd framhåller i sin motion att framför allt
de kvinnor i sekreterarbranschen osv. som har tappat
sina jobb har det problematiskt. Det är fråga om en
oerhörd strukturomvandling. Det sker likaså en stor
strukturomvandling inom offentlig sektor. Det vore
bra med insatser för att se till att IT-sektorn blir en
mer jämställd bransch.
Jag skulle delvis vilja opponera mig när det gäller
IT-sektorn och säga att den kanske inte längre är helt
ny. Det är en ganska etablerad bransch, även om den i
och för sig fortfarande växer. Det finns dock anled-
ning att se till att den blir mer jämställd. Det handlar
alltså inte bara om brytprojekt. Det kommer förslag
på detta område, och dem kan vi kanske diskutera
vidare.
Det finns ett problem med kristdemokraternas
förslag att göra IT-sektorn jämställd. Det är i och för
sig ett bra projekt, men problemet är att också bra
idéer och projekt måste åtföljas av praktiskt handlan-
de. Vilka konkreta åtgärder vill man vidta? Det vimlar
ju inte av sådana. Jag tycker att det vore intressant,
för att återknyta till det som Rose-Marie Frebran sade
i sitt inledningsanförande, att få reda på vilka politis-
ka åtgärder som krävs för att uppnå det som kristde-
mokraterna reserverat sig till förmån för, nämligen
familjestabilitet som ett politiskt mål.
Från majoritetens sida är vi tydliga på den punk-
ten. Inte heller vi tycker att det är bra med frånvaran-
de pappor. Vi tror att barn behöver båda sina föräld-
rar. Men samtidigt är det tveksamt om familjestabili-
tet - jag tror att Christel Anderberg skulle ha hållit
med mig, om hon hade varit närvarande - är ett poli-
tiskt område som är enkelt att styra. Det vore intres-
sant att få veta hur man uppnår den familjestabilitet
som kd efterlyser.
Anf. 88 ROSE-MARIE FREBRAN (kd) re-
plik:
Herr talman! När det gäller IT-sektorn kan jag väl
hålla med om att det inte är en helt ny bransch i den
meningen att den har växt fram under de senaste två,
tre åren. Den har börjat komma tidigare än så, men
jag tror inte att Martin Nilsson kan lyfta fram någon
nyare bransch som växer fram med kraft och som
kommer att få lika stor omfattning, en bransch där vi
kan förverkliga den ambition som vi kristdemokrater
har.
Det gäller en av de allra nyaste branscherna, som
växer med kraft och där vi verkligen kan göra någon-
ting. Det bör där inte återigen bara vara fråga om att
komma in i efterhand och göra någonting t.ex. för
kvinnor som har förlorat sina kontorsarbeten, utan det
är också fråga om i det reguljära utbildningsväsendet,
t.ex. i grundutbildning på högskola, försöka att uppnå
en högre grad av rekrytering av kvinnliga studenter,
så att killar och tjejer i ungefär lika stort antal kom-
mer in i den här sektorn, inte bara 25 % kvinnor utan
helst 50-50. Åtminstone borde vi kunna hålla oss
inom spannet 40-60, som vi använder när vi talar om
jämställda branscher.
I en sådan ny bransch är det också jätteviktigt att
fånga upp dem som har förlorat sina kontorsarbeten,
och det är riktigt att vi lyfter fram det i motionen.
Jag hinner inte ta upp frågan om familjestabilite-
ten. Det står i motionen på vilket sätt vi anser att detta
skall påverka politiken. Läs på det en gång till.
Anf. 89 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Jag håller med mycket av det Rose-
Marie Frebran säger om betydelsen av att i reguljär
utbildning, ungdomsutbildning, osv. uppnå en jämna-
re könsfördelning. Det känns bra att veta att vi har en
del sådana verksamheter där vi både kan se insatser
och resultat.
Det gäller kanske framför allt försöken att öka an-
delen manliga studerande inom förskoleutbildningar.
Det finns ett antal sådana utbildningar. Det är mycket
möjligt att den idé som Rose-Marie Frebran för fram
också bör övervägas i andra sammanhang när det
gäller IT-sektorn. Det händer ändock en del. Vi får se
om det är tillräckligt eller om vi kanske skall åter-
komma till det.
Rose-Marie Frebran sade att det står om famil-
jestabiliteten i motionen. Jag tycker inte att det står så
tydligt. Det är viktigt att försöka se till att barnen har
rätt till båda sina föräldrar. Med den vårdnadspropo-
sition som regeringen har lagt fram får vi en lagstift-
ning som underlättar pappors och mäns deltagande i
föräldraskapet.
Däremot är jag mer tveksam till om politiken skall
försöka upprätthålla kärnfamiljen vid de tillfällen
kärnfamiljen inte av sig själv vill upprätthålla sin
existens. I vissa lägen kan det vara en nödvändighet
att skiljas och bryta upp därför att förhållandet och
familjen inte fungerar. Att försöka göra kärnfamiljen
till ett övergripande politiskt mål och med politiska
medel försöka bevara stabiliteten i familjen tycker jag
är väldigt tveksamt, och det yrkar också utskottet
avslag på. Jag vidhåller den uppfattningen.
Anf. 90 HANS ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Först vill jag mycket kort säga något
angående frågan om sexuella trakasserier. Vi har
föreslagit en del ganska praktiska skärpningar. Låt
mig ta ett exempel. Vi föreslår att man i lagen skall
fastslå plikten att ha handlingsplaner och policy för att
komma åt sexuella trakasserier. Varför skulle det vara
så omöjligt?
Jag vill återigen ställa frågan: Varför är det omöj-
ligt att vidga täckningsgraden i lagen till utbildnings-
området? Det är ett område där det så uppenbart finns
motsvarande förhållanden som i arbetslivet och där vi
vet att problemet med sexuella trakasserier är stort.
Martin Nilsson hade en lovsång till jämställdheten
i vårt land och vad politikerna lyckats med. Jag skulle
önska att jag kunde känna lika varmt för politiken och
för utvecklingen som Martin Nilsson, men jag gör inte
det. När jag tar del av Kvinnomaktsutredningen är det
ett dystert resultat. Det finns oerhört mycket att göra.
Det måste gå något fortare.
Jag har en direkt fråga. Varför inte ta fasta på vårt
förslag om en kartläggning av könsblindheten? Det
behöver inte alltid vara dolda avsikter eller att man
har idén om att diskriminera kvinnor. Könsblinda
strukturer får väldigt ofta oönskade effekter. Jag har
en lång rad exempel från lagstiftning och budgetsane-
ring om det skulle behövas.
På s. 27 och även på s. 28 i betänkandet står vad
utskottet säger om löneskillnader. Gång på gång ut-
trycker utskottet ståndpunkten: Vi är för närvarande
inte beredda att föreslå utökade befogenheter för
JämO. Vi är inte beredda att ge ett tillkännagivande
om arbetsvärdering. Den svenska lagen bygger på att
det står arbetsgivaren fritt att i samråd med arbets-
marknadsorganisationerna komma fram till de meto-
der som skall lösa dessa problem.
Det är ju mot lagen att vi har lönediskriminering,
och vi har lönediskriminering! Vad är det som gör att
socialdemokraterna inte får ändan ur vagnen och
kommer med ett realistiskt program för att bekämpa
lönediskriminering?
Anf. 91 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Hans Andersson delar inte den lov-
sång till utvecklingen, som han kallar det, som jag
försökte presentera här. Om man studerar Kvinno-
maktsutredningen finns där en lång beskrivning av de
problem och de brister som finns i jämställdheten i
dag och som har funnits. Det intressanta att diskutera
är, och den diskussionen närmade sig Hans Andersson
på slutet: Går utvecklingen åt rätt håll, och går den, i
Hans Anderssons tappning, tillräckligt fort? Därom
kan man ha synpunkter. Min slutsats är att utveckling-
en går åt rätt håll. Det tror jag är viktigt att slå fast.
Hans Andersson kommer sedan in på ett antal de-
taljfrågor. Det handlar om studenternas ställning i
jämställdhetslagen. Vår tradition har där varit att
jämställdhetslagen berör arbetslivet, arbetsmarknaden
och arbetstagarna. Det finns anledning att försöka se
till att man får väl fungerande åtgärder mot sexuella
trakasserier i högskolan och på universitet. Jag tror att
vi kommer att kunna göra det utan att för den skull
ändra i jämställdhetslagens grundläggande inriktning.
Låt oss ta en diskussion om det visar sig att så inte
skulle vara fallet. Jag tycker att man annars riskerar
att inte ens pröva de modeller som finns med högsko-
leförordningen, osv.
När det gäller frågan om könsblindhet i lagstift-
ningen är det bara att konstatera att det finns därför att
lagar inte per definition alltid omprövas. Men i takt
med att lagarna omprövas och förnyas sker en pröv-
ning med jämställdhetsglasögon och en utveckling.
Det är riktigt att Socialdemokraterna när det gäller
lönebildningen har ett något större förtroende för
parterna och tror att parterna kan göra någonting åt
det än vad Vänsterpartiet har. Men det är inte så att vi
tiger still med lagstiftning. Vi har gett nya resurser till
JämO - inte tillräckligt enligt Hans Andersson, men
likväl ändock nya. Det finns ett flertal fall som är
uppe till behandling. Vi avvaktar dem. Det innebär
inte passivitet. Det innebär att vi prövar lagstiftning-
en.
Anf. 92 HANS ANDERSSON (v) replik:
Herr talman! Jag har hållit på länge med dessa
frågor. När det gäller studenter, utbildningsväsendet
och arbetslivet har jag varit med i diskussioner sedan
år 1992 kring jämställdhetsfrågor. Varje gång har
man sagt: Når vi inte fram med andra metoder får vi
kanske ta upp en diskussion.
Jag tar Martin Nilsson på orden. Jag tror att vi får
ta en rejäl diskussion om hur vi kan få en effektiv
diskrimineringsbekämpning inom utbildningsväsen-
det. Det är ett mycket stort känt problem.
Könsblindheten i lagstiftning och i politik är ett så
stort ämne att jag inte hinner kommentera det mer här.
Vi har lagt fram en mängd förslag som knyter an till
vår ståndpunkt i flera olika avseenden.
Låt mig bara notera att jag såg en rapport från LO
om kvinnolöner. LO gör ju en kön- och klassanalys
årligen. Det kan vara viktigt att läsa in den till proto-
kollet. De LO-kvinnor som arbetar heltid har inkoms-
ter som motsvarar 84 % av männens. För TCO gäller
siffran 78 % och för SACO 76 %. I toppen hittar jag
SACO-män och därefter TCO-män, i botten hittar jag
LO-kvinnor och snäppet ovanför TCO-kvinnor.
Vi har en köns- och klasstrappa. Kön och klass
samverkar och ökar orättvisorna. När vi lägger fram
operativa förslag för att gagna en utveckling mot
jämställdhet får vi år efter år höra: Ja, men inte nu.
Nej, inte så starkt. Parterna får försöka klara detta.
Ingen kan vara en starkare försvarare av avtalsfri-
het och parternas fria ställning på arbetsmarknaden än
jag. Men inte till priset av att man bryter mot mänsk-
liga rättigheter, och inte till priset av att man bryter
mot Svea Rikes lag. Tänk om och kom med oss i en
effektiv bekämpning av lönediskriminering, Martin
Nilsson!
Anf. 93 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Når vi inte fram får vi pröva nya
metoder, sade Hans Andersson att han hade mött som
respons. Då borde Hans Andersson just nu vara glad,
eftersom han får nya metoder. Han får att regler mot
sexuella trakasserier skrivs in i högskoleförordningen.
Sedan kan naturligtvis Hans Andersson tycka att detta
inte är tillräckligt och att det kommer att behövas mer.
Men låt oss se vad denna nya åtgärd, som ännu inte
har trätt i kraft, innebär ute i verkligheten.
När det gäller lönediskrimineringen talar Hans
Andersson om klass och kön. Jag tror inte att vi har
någon avvikande synpunkt i analysen mellan Vänstern
och Socialdemokraterna på den punkten.
Det förekommer skillnader i lönesättning vad gäl-
ler både klass och kön. Det skulle vara glädjande att
kunna känna det som ett framsteg att parterna, inte
minst LO, i det sammanhanget försöker göra låglöne-
satsningar som faktiskt kommer även kvinnor till del
och som kanske till viss del kan utgöra en sådan ut-
jämning.
Vi hörde en beskrivning av denna väg som körd
och död och krav på en ännu hårdare lagstiftning än
den vi har i dag. Men jag tror att parterna tillsammans
med den lagstiftning som nu gäller kan vara ett bra
verktyg. Om det visar sig att det verktyget inte är
tillräckligt bra, så låt oss ta den diskussionen då. Hans
Andersson får då i alla fall återkomma till diskussio-
nen om lönediskriminering - om än inte till diskus-
sionen om sexuella trakasserier i högskolan.
Anf. 94 LENNART ROHDIN (fp):
Herr talman! I dag känner många kvinnor sig
svikna, inte bara av politikerna, utan också av journa-
listerna och feministerna. Vart tog alla vackra ord om
jämställdhet vägen? Det skriver Petra Ulmanen i en
nyligen utkommen debattbok. Den är egentligen en
uppgörelse med hur jämställdhetsfrågorna hanterats
av socialdemokraterna sedan regeringsskiftet 1994 -
och särskilt sedan statsminister Göran Persson flytta-
de ansvaret för jämställdhetsfrågorna från Statsråds-
beredningen till ett fackdepartement.
Sveriges mest jämställda riksdag har inte direkt
lett till någon sprudlande aktivitet i riksdagens jäm-
ställdhetsdebatter, och det beror inte på att jämställd-
heten tagit några jättekliv framåt under de här åren.
Vare sig i budgetdebatten den 17 december eller i
dagens debatt har vi något ansvarigt statsråd som
deltagare. Det är givetvis ingen skillnad mot hur det
brukat vara i många andra debatter den här mandat-
perioden. Men det tyder ju inte heller på att jäm-
ställdheten skulle vara någon påtaglig profilfråga för
ministären Persson valåret 1998.
För oss som deltagit aktivt i jämställdhetsdebatten
sedan den kom i gång på allvar under 60-talet, är det
givet att konstatera att väldigt mycket har hänt. Det är
mycket som förändrat förutsättningarna för män och
kvinnor att gestalta sin tillvaro utifrån sina personliga
utgångspunkter som självständiga individer, och inte
utifrån de roller som samhälle och omgivning uttalat
eller omedvetet förväntar sig av dem. Trots det blir
jag oroad över att utskottsmajoriteten förefaller vara
så nöjd över utvecklingen.
Engagerade motioner får under avsnittet Mål och
inriktning för jämställdhetsarbetet till svar: Deras
synpunkter "är inte kontroversiella" och "dessa frågor
är tillgodosedda genom den utveckling och det arbete
som pågår". Jag ser för min del inte alls med lika stor
tillförsikt på det samhälle som mina två döttrar nu är
på väg ut i.
Herr talman! Jag tror mig inte om att vid den här
tidpunkten i dagens debatt kunna åstadkomma någon
förändring, men jag vill ändå lyfta fram en aspekt från
min motion om män och jämställdhet som ingen nap-
pade på i debatten i december. Om ett par veckor får
jag för övrigt tillfälle att återkomma i en debatt med
jämställdhetsministern här i kammaren.
Trots de många välkomna framstegen är det
mycket långt kvar till det jämställda samhället. Det är
ett samhälle där inte allt görs lika och i samma ut-
sträckning, men där individen kan göra ett eget,
självständigt val. I ett jämställt samhälle måste inte
50 % av sjuksköterskorna vara män och 50 % av
bilmekanikerna vara kvinnor. Men dagens könsbund-
na yrkesval hos våra ungdomar är i hög grad fortfa-
rande ett resultat av yttre förväntningar och förebil-
der. Vägen är fortfarande lång till jämställdhet för den
enskilde individen, men först då blir kön en oväsent-
lig tillhörighet, som gör varje individ unik.
Men fortfarande tvingas väldigt många kvinnor
kämpa mot fördomar och diskriminerande attityder
för att kunna hävda sin rätt till lika rättigheter och lika
lön. En nästan lika stor representation i politiska för-
samlingar har hittills inte gett samma ansvar och infly-
tande. Här krävs förändringar av arbetsformer och
prioriteringar.
Det som gör det fortsatta jämställdhetsarbetet så
mycket svårare är naturligtvis att vi med politiska
åtgärder och förändrad lagstiftning kommit väldigt
nära ett till formen jämställt samhälle. Det motsäger
inte på något sätt Hans Anderssons resonemang om
könsblindhet. Det lät klokt. Det är väldigt lätt att säga
att alla nu har lika rätt, men väldigt många kvinnor vet
av egen erfarenhet att det inte räcker.
Många kvinnor känner vanmakt inför oförstående
- kanske framför allt män - som förnekar att kvinnor i
dag, trots formell jämställdhet, fortfarande är utsatta
för subtila utestängningsmekanismer såväl i arbetsliv
som i samhälle och politik, eftersom dessa fortfarande
präglas av manliga synsätt och värderingar, som varit
och är normbildande. Kvinnor - och även vi män -
kan med all rätt hävda att kvinnliga synsätt och vär-
deringar har mycket att tillföra på dessa områden.
Men, herr talman, på samma sätt kan män känna
vanmakt när de i sin tur får höra att allt skulle bli bra
med jämställdheten om bara män tog sitt ansvar för
hem och familj. Till denna uppfattning ansluter sig
utskottet - om det alls har förstått. Man konstaterar
bara: "Inte minst är männens roll viktig när det gäller
ansvaret för hem och familj." Det ligger väldigt nära
denna generella syn att se bristen på jämställdhet som
ett resultat i första hand av männens svek inför hem
och familj. Och visst har många av oss män svikit,
men det är långt ifrån hela verkligheten.
Det är, precis som för kvinnor, inte bara en fråga
om formellt lika rätt och ansvar. I det moderna sam-
hället utestängs många män lika subtilt genom tradi-
tionellt kvinnliga synsätt och värderingar från att delta
i hem och i sociala relationer utifrån sina förutsätt-
ningar. Män borde på samma sätt kunna hävda att de
med sina utgångspunkter har mycket att tillföra på det
området.
Jämställdhet förutsätter att den som har makt och
ansvar delar med sig såväl i hemmet som i arbetslivet
och politiken. Men det är inte alltid en fråga som
löses med politiska beslut, även om jag är övertygad
om att t.ex. ett jämnare uttag av föräldraledigheten
skulle vara ett viktigt bidrag i det arbetet.
Till de snart kanske inte ens särskilt subtila ute-
stängningsmekanismer vad gäller män i förhållande
till barn och familj hör dessutom det alltmer utbredda
ifrågasättandet av mäns förhållande till fysiskt och
sexuellt våld.
Om man skall pröva varje man som önskar arbeta
med barn i skola och förskola, om man skall kring-
gärda frågan om generellt delad vårdnad med allsköns
försiktighetsåtgärder, om man med statsmedel under-
stödjer opinionsbildning som utpekar varje man som
potentiell våldtäktsman och hustrumisshandlare, om
man som regeringen ser kvinnovåld i ett perspektiv av
den manliga kulturens kopplingar till våld mot kvin-
nor - då sänder man ut signaler som kommer att göra
målet om ökad jämställdhet också i fråga om mäns
förhållande till barn och familj fortsatt avlägset.
Anf. 95 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Jag sade i mitt inledningsanförande -
och vidhåller den uppfattningen - att både män och
kvinnor är fast i stereotyper, fast i de problem som
finns i det icke jämställda samhället. Det gäller även
det som Lennart Rohdin var inne på, nämligen män-
nens ansvar för familjen. Det är inte bara ett ansvar,
utan det är också en möjlighet och en rättighet. Många
män stängs också ute från det positiva det faktiskt
innebär att ta ansvar för familjen. Jag tror inte att vi är
oense om det.
Lennart Rohdin fastade på den fråga som också
Hans Andersson var inne på, nämligen att det finns en
politisk samstämmighet om inriktningen - med vissa
undantag, som jag redogjorde för tidigare. Man kan
diskutera hur snabbt det går. När Lennart Rohdin
använder ordet "fortfarande" i nästan alla uppräk-
ningar av problemen i samhället, signalerar han att vi
kanske inte klarat att bemästra alla jämställdhets-
problem som finns i samhället. Det är en riktig analys.
Frågan gäller förändringarnas takt och balansen mel-
lan å ena sidan lagstiftningen och å andra sidan sam-
hällsutvecklingen i stort. Där är vi inte oense.
Jag måste dock ta upp en sak som jag reagerar
mot. Jag har noterat att det varit en del av argumenta-
tionen från ledande folkpartister vid ett antal tillfällen,
och nu ansluter sig Lennart Rohdin till dem. Det är
synsättet att jämställdheten skulle ha prioriterats ned
på grund av att jämställdhetsministern råkar befinna
sig på ett annat departement än tidigare. I Lennart
Rohdins verklighetsbeskrivning kompletterades reso-
nemanget med att jämställdhetsministern råkat vara
frånvarande vid några debatter, som ytterligare ett
exempel på hur jämställdheten har prioriterats ned i
verkligheten.
Jag tycker att det vore viktigare, bättre och mer
rätt att diskutera substantiella frågor. Jag försökte
göra det i mitt inlägg genom att peka på ett antal om-
råden där jag tror att jämställdheten faktiskt har för-
bättrats och inte försämrats. Det borde vara viktigare
än var en minister råkar vara placerad organisatoriskt.
Anf. 96 LENNART ROHDIN (fp) replik:
Herr talman! Jag väntade mig egentligen inte att
Martin Nilsson, med sin bakgrund i tidigare arbete
kring de här frågorna, skulle ha en annan uppfattning
än den jag framförde när det gällde männens situation
och de svårigheter som män också möter för att kunna
leva upp till sitt ansvar för hem och familj. Men jag
försökte påpeka att problemet är att det så sällan
kommer fram i debatten. Det är en bit av jämställd-
hetsdebatten som fortfarande i stort sett bara har bör-
jat. Den behöver också föras in. Bristen på jämställd-
het drabbar både män och kvinnor.
Sedan håller jag med Martin Nilsson om att den
avgörande frågan egentligen inte är var jämställdheten
sköts i Regeringskansliet. Men när vi ser att jäm-
ställdhetsdebatten försvinner från den offentliga de-
batten och när vi ser att regeringens företrädare i den
debatten är så frånvarande är det klart att vi ställer oss
frågan vad detta beror på. Tidigare låg frågan i Stats-
rådsberedningen. Under den borgerliga regeringen
med Bengt Westerberg var det vice statsministern
som hade hand om de här frågorna.
Det kunde möjligen påverka möjligheterna att
delta i debatten. I de frågor som jag tog upp, t.ex.
synen på män och fysiskt och sexuellt våld, saknas en
jämställdhetsminister som går in och gör klart att vi
inte har en annan generell syn på män än vi har på
kvinnor och människor i allmänhet. Det saknas en
jämställdhetsminister som kan göra klart att det är lika
angeläget med kvinnor och män i hem, skola och
förskola. Den debatt som förs riskerar att ge helt fel-
aktiga signaler. Jag önskar att Martin Nilsson i sin
nästa replik också håller med mig om att det är
mycket farliga signaler som nu går ut till de unga
osäkra män som står inför att bilda familj, skaffa barn
eller välja att jobba i skola och förskola.
Anf. 97 MARTIN NILSSON (s) replik:
Herr talman! Det är ofta så i den politiska debatten
att generaliseringar och bilder av hur verkligheten ser
ut inte alltid stämmer överens på individnivå. Det är
ju ett problem. Behovet av att analysera och klargöra
mäns och kvinnors inbördes relation i samhället och
risken för kvinnlig underordning, som ju ändå finns i
samhället, kan förstås leda fram till det som Lennart
Rohdin är rädd för, nämligen någon form av manligt
skuldbeläggande. Därmed kan det också leda till
något slags distanserande från det som borde vara en
diskussion om vad jämställdheten i familjen och ar-
betslivet faktiskt innebär.
Jag tror att det går att föra debatten på ett annat
sätt. Jag önskar att det gör det. Jag önskar att vi både
kan analysera hur könsklyftorna ser ut i samhället och
motivera och driva fram de män som skall forma sin
mansbild. Jag tror egentligen inte att vi är så oense
där.
Låt mig sedan något kommentera den organisato-
riska frågan. Jag har inte studerat några uttalanden,
men jag är inte säker på att folkpartister var mer op-
timistiska och mer positiva till jämställdhetsdebatten
under Mona Sahlins ministerskap än under Ulrica
Messings. Den här debatten om männens roll initiera-
des, om jag minns rätt, bl.a. under den förra social-
demokratiska ministären före 1991. Den dirigerades
inte heller då från Statsrådsberedningen, och det är
inte säkert att det har lett till att debatten är mer eller
mindre synlig. Jag tror att detta är ett sätt att vinna
billiga poäng i en politisk debatt. Jag tycker att det är
litet synd i den viktiga och substantiella debatt om
jämställdheten i samhället som Lennart Rohdin i öv-
rigt ägnar sig åt. Jag hoppas att vi kan fortsätta den
debatten.
Anf. 98 LENNART ROHDIN (fp) replik:
Herr talman! Jag tycker inte att det är en oväsent-
lig fråga om man syns i debatten. Det är förhållande-
vis ofta så i dag i svensk debatt att den blir ganska
ensidig. Därför ger den också väldigt ensidiga signa-
ler. Vi får väldigt många besked, även från Statistiska
centralbyrån och andra som tittar på detta på ett mer
vetenskapligt sätt, om att det är färre män som söker
sig till skola och förskola och att det är fler män som
lämnar dem. Det finns säkert många olika anledningar
till detta, men en är naturligtvis det alltmer högljudda
ifrågasättandet av om män över huvud taget är lämp-
liga för detta eller om man särskilt bör pröva dem i
det här sammanhanget.
Då är det viktigt att ledande jämställdhetspolitiker,
inklusive ansvarigt statsråd, är med i debatten. Jag
sade i mitt inlägg att i många avseenden, utan att gå
emot vad Hans Andersson har sagt om könsblindhet,
har vi formellt sett kommit ganska nära det jämställda
samhället. Men det är så mycket annat som återstår
som har att göra med normbildning och liknade. Då
har jämställdhetsministern och vi som politiska före-
trädare ett särskilt ansvar att delta i detta.
Jag vill hävda att detta skedde i hög grad under
vice statsminister Bengt Westerbergs ledning i den
förra regeringen. Mona Sahlin hann inte så långt som
ansvarig på det här området, men hon gav åtminstone
signaler. Efter snart fyra år av socialdemokratisk
regering kan vi se att det inte blev så väldigt mycket
av detta. Dessutom blev det tyst i debatten.
Den organisatoriska hemvisten och liknande be-
höver inte alls avgöra de här sakerna, lika litet som
kvinnorepresentationen. Det vore väldigt olyckligt om
vi fick en sämre kvinnorepresentation i den här riks-
dagen, men i Folkpartiet vet vi att antalet män eller
kvinnor inte avgör hur aktiva vi är i jämställdhetsde-
batten. Det visar bl.a. de som har deltagit i dagens
jämställdhetsdebatt från Folkpartiet.
Anf. 99 EWA LARSSON (mp):
Herr talman! Jag vill börja med att säga att jag
delar den uppfattning som flera har framfört här i
debatten om att det är viktigt med substans i jäm-
ställdhetsarbetet och att takten i jämställdhetsarbetet
är viktig. Vi gjorde låglönesatsningar även 1976 när
jag var fackligt aktiv. Vi uttalade inte så tydligt att det
var riktat till kvinnor eftersom det råkade vara så att
alla lågavlönade var just kvinnor. Det är ändå 22 år
sedan, och man hade gjort låglönesatsningar innan
dess också. Det är viktigt med takten.
Jag tänkte prata litet grand om bilden av kvinnan i
medierna nu. Vid FN:s fjärde kvinnokonferens i Bei-
jing i september 1995 antogs ett handlingsprogram,
Plattform för aktion. En av de punkter som antogs var
just kvinnor och medier. Där betonades mediernas
och det globala kommunikationssystemets genomslag
vad gäller opinionsbildning och möjligheter att belysa
kvinnors villkor. De stereotypa beskrivningarna av
kvinnor och män i medierna uppmärksammades sär-
skilt, och man tryckte på behovet av att spegla kvin-
nors och mäns olika roller i samhället. Vikten av fler
kvinnor i beslutsfattande positioner inom medierna
betonades också.
Slutsatsen som världens länder enades kring under
det här medieavsnittet var att man vill, självfallet med
hänvisning till pressfriheten, att regeringarna uppma-
nar medierna att vidta självsanerande åtgärder.
Nu är det också viktigt att komma ihåg att när vi
talar om medier i dag är det svårt att precisera vad vi
egentligen menar. Man kan ju läsa tidningar via Inter-
net. Den digitala tekniken öppnar nya dörrar för att
förmedla rörliga bilder. Vi vet dock att en bild säger
mer än tusen ord.
I min motion har jag ställt frågan på vilket sätt re-
geringen uppmanar och uppmuntrar till självsanering i
alla dessa mediesammanhang vad avser just bilden av
kvinnan i medierna.
Herr talman! Jag vill tacka för svaret på motionen.
Jag skall ta med mig svaret när jag bjuds in av olika
kvinnoorganisationer för att debattera uppföljningen
av FN:s kvinnokonferens. Svaret är: Inga särskilda
åtgärder behövs nu vad avser uppföljning av FN-
konferensen. Så var det med det.
Vän av ordning kan då ställa följande fråga: När
behöver åtgärder vidtas? Är det nästa år eller om tio
år?
Miljöpartiet har motionerat inom ett specifikt om-
råde, nämligen bilden av kvinnan i medierna. Utskot-
tet hänvisar då till radio- och TV-lagen. Bra, det tack-
ar vi för. Jag vet det. Jag har själv varit med och sett
till att det numera står att vikten av jämställdhet mel-
lan könen skall beaktas. Utskottet anger också att
pressen antagit etiska riktlinjer och att regeringen
beviljat projektmedel. Det är bra. Så nu behövs inget
mer göras då?
Jag tycker att de enstaka motioner som tar upp
krav på uppföljning och kräver aktivitet har behand-
lats nonchalant av utskottet. Det mest pinsamma är att
det är så få motioner. Det är tre motioner. Men med
en sådan här självgod behandling kan jag förstå att det
politiska intresset svalnar.
Ett av mina yrkanden, herr talman, är att riksdagen
skall begära att regeringen återkommer med besked
om vilka positiva förändringar som erhållits utifrån
den handlingsplan som Sverige har godkänt. Då sva-
rar utskottet att det inte behövs, eftersom det inte
finns några absoluta krav på tidsplan för när länderna
på nationell nivå skall genomföra sina åtgärder - ett
häpnadsväckande svar!
Jag saknar också Mona Sahlin vid rodret. Jag hör-
de att någon uttryckte det tidigare. Hon var med och
ledde regeringens delegation i Beijing. Vi i den
svenska delegationen kunde vara stolta över att vara
med och representera världens mest jämställda parla-
ment. Men nu - nej.
Fru talman! Vet ni att kemi och biologi alltid har
lockat kvinnor? Vet ni att det på högskoleutbildningar
inom områden som miljö och naturresurser går dub-
belt så många kvinnor som män? Nej, det vet ni inte,
för den bilden av kvinnor ges inte. Vet ni att kvinnors
erfarenheter helt saknas i samhällsplaneringen i dag?
Ja, det vet ni förmodligen. Det framgår med förkros-
sande tydlighet om man försöker ta sig ned till Centra-
len härifrån. Men vet ni att det nu finns en strategi för
resursmobilisering framtagen för att kunna få in kvin-
nors erfarenhet när det gäller regional tillväxt, villkor
och möjligheter - rita om kartan, helt enkelt? Jag tror
att det är få som vet om det i dag. Det stämmer nämli-
gen inte med den allra vanligaste bilden av kvinnan -
kvinnan som offer.
Slutligen, fru talman, vill jag säga ett ord om den
bild av kvinnan som Kvinnomaktsutredningen ger.
Jag påstår att dessa 13 volymer på ett mycket tydligt
sätt eliminerar bilden av det jämställda Sverige, även
om nu Martin Nilsson politiskt vill någonting annat.
I tidningen Ny Kvinnokraft sammanfattas utred-
ningsresultaten med några strecksatser:
- Sverige är inte ett jämställt land.
- Arbetslivet fungerar inte rationellt.
- Könskvotering är vanlig - inom parentes sagt
alltid till männens fördel.
- Män är som korkar - de flyter alltid upp.
- Det är bättre att satsa på könsbyte än på utbild-
ning.
- Offentliga sektorn exploaterar kvinnor.
Den bilden av kvinnan vill jag förstärka med en
kort information om att svenska företag styrs av män
- 97 % av ledamöter i börsnoterade företags styrelser
är män, och det finns en kvinna som vd bland 229
börsnoterade företag.
Jag påstår att bilden av kvinnan bidrar till hur
kvinnors kompetens tas till vara i samhällsbygget, hur
vi tar för oss och hur vi blir mottagna. Och så anser
arbetsmarknadsutskottet att ingenting behöver göras
just nu. Suck!
För att nu inte Martin Nilsson skall resa sig och
säga att jag är generell och dömer ut för mycket vill
jag bara säga att det i dagens Aftonbladet finns 32
bilder av män, 5 av kvinnor och 7 blandade. I Expres-
sen finns det 45 bilder av män, 21 av kvinnor och 9
blandade. Då har jag inte räknat med sporten. Sedan
kan vi diskutera hur vi finns med på de bilderna, men
nu har min taletid gått ut. Tack!
Anf. 100 MARTIN NILSSON (s) replik:
Fru talman! Jag tycker att Ewa Larsson gör en
riktig analys när hon säger att Kvinnomaktsutredning-
en visar att Sverige inte är ett jämställt land. Jag tror
inte heller att någon har påstått det. I mitt inlednings-
anförande hävdade jag behovet av att se att kvinnor
systematiskt är underordnade i samhället. På den
punkten tror jag inte att vi är oeniga.
Det som vi behöver diskutera är takten och i vil-
ken mån man skall ingripa med olika politiska styr-
medel. Här är det möjligen så att Ewa Larsson och
Miljöpartiet företräder en mer interventionistisk syn
när det gäller medierna än vad vi socialdemokrater
gör, dvs. att staten skall ingripa mer i medierna. Det
är ju en diskussion som kan tas. Det är bara att kon-
statera att de åtgärder som Ewa Larsson eventuellt
skulle vilja ha genomförda inte är gjorda, delvis bero-
ende på ett politiskt val.
Vi försöker att uppfylla FN-dokumentet, och jag
tror att vi på väldigt många områden har gjort det.
Sverige har också gjort en redovisning av vad som har
gjorts med anledning av Pekingkonferensen.
Det är dock riktigt som Ewa Larsson säger: Kon-
kreta åtgärder kring medierna och jämställdheten i
medierna är någonting som vi får diskutera. Vi tror
mycket på en diskussion med medierna, en dialog
kring vem som syns och de bilder och stereotyper som
ges i medierna. Att det är som Ewa Larsson säger är
riktigt, men frågan är vad man skall göra åt det och
vad som är statens roll. Det är en viktig diskussion att
ta.
Anf. 101 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Det som Sverige har åtagit sig att göra
är ju att uppmuntra till självsanering. Då säger ar-
betsmarknadsutskottet att ingenting behöver göras just
nu, och det är jag mycket kritisk till.
Ett tips är att aktivt arbeta i den riktning som
Martin själv nu anger, nämligen att diskutera. Om ni
bestämde er för att alla era ministrar under ett halvår
vid varje tillfälle när de träffar medier, håller föredrag
eller på något sätt är ute bland människor avslutar
med en liten information om hur bilden av kvinnan i
dag ser ut - så att vi kan dra upp rullgardinen och alla
kan se det här, till att börja med - tror jag att vi kom-
mer väldigt långt.
Anf. 102 HANS KARLSSON (s):
Fru talman! Jag skall uppta kammarens tid med en
detalj i det som kammaren nu har debatterat en längre
stund. För drygt en månad sedan fick jag en motion i
min hand som hette A8, en moderat motion på pro-
positionen Kvinnofrid. Jag skall inte säga att jag läser
alla motioner som produceras i detta hus, men dem
som rör arbetsmarknad och en del andra områden som
jag känner särskilt intresse för försöker jag att åtmins-
tone översiktligt ta mig igenom.
När jag läser den här moderata motionen måste
jag säga att jag blir mörkrädd. Dessvärre kan jag
också konstatera att den minst sagt uppseendeväckan-
de formuleringen också delvis återfinns i reservation
nr 1.
Vad är det då Moderaterna säger? Det jag nu tän-
ker prata om handlar om sexuella trakasserier. Jo,
man påstår i sin motion och i reservationen att det inte
handlar om något maktperspektiv utan att det är
"fråga om vanlig mänsklig obetänksamhet eller
drummelaktighet". Detta säger Moderaterna i en
kommittémotion i fråga om en grupp som är utsatt
och utnyttjad och om en företeelse som uppskattas
beröra 40 000 personer per år, såsom vi tidigare har
hört här. Det var någon som för en stund sedan und-
rade om det var tillräckligt många för att man skulle
försöka göra något åt problemet.
Jag blir rädd därför att det här förhållningssättet
ger uttryck för en tillåtande, ursäktande och överslä-
tande uppfattning om sexuella trakasserier och i för-
hållande till utsatta och utnyttjade människor, oftast
kvinnor.
Jag tycker också att det är oansvarigt att uttrycka
sig på det här sättet eftersom det sänder signaler. Vi
har pratat ganska mycket om signaler här, och detta
sänder också signaler. Det sänder signaler om att det
inte är så farligt. Man behöver inte ta itu med detta.
Det kan väl få passera. Ingen skall ägna särskilt an-
svar och särskild tid åt det här.
Vad jag ser i den här bilden är ett moderat för-
hållningssätt inte enbart till kvinnor i arbetslivet utan
också till arbetslivet över huvud taget. För vem är det
som bestämmer på arbetsplatsen? Jag vet att det före-
kommer att moderater reser landet runt och läser
sagor om att det är facket som bestämmer.
Men jag och andra som har 25-30 års erfarenhet
av arbetslivet vet att det är arbetsgivarna som be-
stämmer på arbetsplatserna. Därav följer också att det
måste vara arbetsgivarna som har möjlighet att ta itu
med de misshälligheter som råder på arbetsplatserna.
Detta fritar inte någon enskild från ansvar, men det är
inte alltid så lätt för den enskilde att ta itu med över-
grepp och övertramp. Många har en mycket utsatt
situation på arbetsmarknaden i dag.
Vi kunde också tidigare höra att Christel Ander-
berg tyckte att man kunde fixa detta med avtal. Det är
litet trist att Christel Anderberg inte är kvar i kamma-
ren, därför att då skulle jag ha frågat henne hur mode-
raterna vill ha det. Man har ju i andra motioner talat
om att man inte tycker om kollektivavtal. Skall då
enskilda löntagare träffa avtal om att det inte får före-
komma sexuella trakasserier på arbetsplatserna? Nå-
gon moderat kanske vid lämpligt tillfälle kan ge mig
svar på den frågan.
I år är det också valår. Vi kan i den här kammaren
se att gränsen är helt klar mellan de partier som tycker
att jämställdhet har en hög prioritet och att sexuella
trakasserier med alla till buds stående medel skall
bekämpas och de som inte tycker det. Det är en tydlig
gränsdragning. Det finns ett parti som inte tycker att
detta är en angelägen fråga, det är Moderaterna. And-
ra partier, med några små skiftningar, tycker att detta
är en viktig fråga. Detta gör att jag tycker att det finns
anledning för kvinnor på svensk arbetsmarknad att
vara oroliga inför valåret 1998, vara oroliga för vad
som kan tänkas hända om detta parti, det enda parti
som inte tycker att sexuella trakasserier är något stort
problem som man skall åtgärda, skulle få sätta sin
prägel på det framtida regeringsarbetet. Jag tycker att
alla bör besinna moderaternas förhållningssätt när
man står inför ett avgörande i det kommande valet.
Fru talman! Med detta mitt inlägg vill jag också
säga att jag självklart stöder utskottets hemställan i
dess helhet.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 10 §.)
9 § Europarådets sociala stadga
Föredrogs
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU12
Europarådets sociala stadga (prop. 1997/98:82)
Anf. 103 HANS ANDERSSON (v):
Fru talman! Detta kommer i och för sig inte att bli
någon större diskussion. Jag skall göra ett mycket kort
inlägg.
Det är trots allt mycket viktigt att vi på internatio-
nell nivå får konventioner och stadgor som bidrar till
att förbättra situationen på arbetsmarknaden, i arbets-
livet och för människors välfärd. Det är viktigt att
sådana konventioner, resolutioner och stadgor blir
ratificerade.
I det här fallet har vi två reservationer som hänförs
till betänkandet. Det beror på att vi vill gå något läng-
re. När det gäller tilläggsprotokollet ville vi försöka få
en prövning av om inte andra ideella organisationer
än partsorganisationer kunde finnas med för att driva
sina frågor och bevaka rättigheter för dem som är
särskilt berörda. Vi tänkte t.ex. på handikapporgani-
sationer.
Regeringen vill att man skall avvakta praxis, så får
man se vilka organisationer som skall kunna ges en
klagorätt. Men vi menar att ett av de bästa sätten att
etablera en praxis är att ge möjlighet för organisatio-
nen att agera. Det kräver faktiskt att länder också
godkänner artikel 2 i tilläggsprotokollet till den socia-
la stadgan.
Revisionen av den europeiska stadgan 1996 tar
upp ett antal frågor som handlar om arbetstagares
säkerhet. En fråga som dyker upp där och som vi har
drivit länge på nationell basis, men också i anslutning
till ILO-konventioner, är frågan om företagshälso-
vård. Alla arbetstagare skall omfattas av förebyggan-
de hälsovård inom företagshälsans ram.
Där har utvecklingen varit ganska negativ i Sveri-
ge. Vi har begärt att man gör saker, att det skall
komma till stånd utredningar. Det sitter i och för sig
en utredning nu, och regeringen argumenterar för att
man inte bör godkänna artikel 3:4 därför att det vore
att gå före regeringens eget beslut efter en utredning.
Men vi är också bundna till ILO-konventionen
161, rekommendation 171, om företagshälsovård. Vi
anser att vi har tappat väldigt mycket mark när det
gäller företagshälsovården och att det här är en viktig
fråga. Vi hade verkligen helst sett att vi hade godkänt
artikel 3:4. Jag tror också att det är viktigt för att
upprätthålla respekten för de internationella åtagan-
den, stadgor och konventioner som kommer till stånd.
När länder som Sverige är försiktiga och inte gör
tillräckliga åtaganden kan det också vara svårare för
länder som är mindre ambitiösa på det här området än
vad vi är att komma efter.
Med respekt för kammarens tid skall jag inte yrka
bifall till våra reservationer. Men jag vill ha det här
sagt och därmed också stryka under den vikt som vi
lägger vid den här typen av internationellt arbete.
Anf. 104 BERIT ANDNOR (s):
Fru talman! Låt mig inledningsvis bara instämma i
det Hans Andersson sade om att det är två mycket
viktiga internationella överenskommelser som vi nu
skall godkänna, den reviderade sociala stadgan och
tilläggsprotokollet. Det är faktiskt så att den sociala
stadgan är den näst viktigaste av Europarådets kon-
ventioner. Den viktigaste rör frågan om de mänskliga
rättigheterna. Tillsammans med tilläggsprotokollet
garanterar den sociala stadgan vissa grundläggande
ekonomiska och sociala rättigheter i medlemsländer-
na.
Tidigare innehöll stadgan 19 artiklar, det finns nu
31 stycken. Här finns olika rättigheter reglerade som
rör arbetet. Det rör rätt till skäliga arbetsvillkor, fö-
renings- och förhandlingsrätt och liknande saker, men
också frågor om rätt till social trygghet, rätt till social
och medicinsk hjälp och även skydd för vissa särskil-
da grupper som barn, äldre och handikappade.
I detta sammanhang tycker jag att det också finns
anledning att påminna om att Europarådet har genom-
gått en ganska stor förändring under de senaste åtta
åren. Bakgrunden är naturligtvis Berlinmurens fall
och de många ansökningar som då kom till Europarå-
det om medlemskap från de f.d. öststaterna.
Sedan 1990 har vi fått 16 nya medlemsländer i
Europarådet. Vi är nu 40 medlemsländer i den här
gemenskapen. Till detta kommer ytterligare 5 stycken
ansökningar från länder som vill bli medlemmar och
vi har 4 stycken med gäststatus.
Gäststatus handlar om att ge eventuella medlems-
länder insyn i Europarådets arbete och att även förbe-
reda dem för de krav som ett medlemskap formellt
ställer, dvs. respekt för demokrati, mänskliga rättighe-
ter och rättsstatens principer.
Det senaste landet som sökte medlemskap var
Förbundsrepubliken Jugoslavien. Vårt senaste med-
lemsland är Ryssland.
Organisationen har genom sina olika samarbetsor-
gan oerhört stora möjligheter att både inleda och
fördjupa ett samarbete med just de forna öststaterna
och framför allt främja den demokratiska utveckling-
en som pågår i dessa länder.
Den reviderade sociala stadgan är en oerhört vik-
tig del i det arbete som pågår. Detta är en ständigt
pågående process i Europarådets arbete där de olika
medlemsländernas åtaganden ständigt är föremål för
en fortlöpande uppföljning, återrapportering och
diskussion. Det gäller inte bara de nya medlemslän-
derna. Det gäller även de s.k. gamla länderna. Ett land
som Sverige är ett sådant exempel. Vi har i Sverige
blivit utsatta för granskning och också fått en del
påpekanden från Europarådet för en del brister som
faktiskt finns i vårt land.
Vi instämmer helt i ställningstagandet i betänkan-
det om att det internationella arbetet är oerhört viktigt
för att stärka de ekonomiska och sociala rättigheterna.
Detta bör ges hög prioritet i vårt arbete. Det kan vi
göra på olika sätt, bl.a. i FN och framför allt i arbetet i
Europarådet.
Tyvärr är arbetet i Europarådet inte tillräckligt
mycket uppmärksammat och kanske inte tillräckligt
mycket känt bland allmänheten. Tyvärr är arbetet inte
tillräckligt känt i vare sig Sveriges riksdag eller bland
regeringsorganens olika institutioner. Bakgrunden är
att arbetet ofta blandas ihop med arbetet i Europeiska
unionen.
För länderna i Europa är Europarådet den arena
som finns för mellanstatligt samarbete och för gemen-
sam utveckling. Det finns i dag 40 medlemsländer.
Det skall ställas mot Europaunionens 15 medlemslän-
der. Även om vi ser en utvidgning på gång inom den
europeiska unionen, kommer ju Europarådet att under
överskådlig tid framöver att vara det organ som inne-
bär ett samarbete mellan länderna i Europa. Vi sam-
arbetar kring viktiga frågor som demokrati, mänskliga
rättigheter och rättsstatens principer.
Den reviderade stadgan kommer att ha stor bety-
delse för arbetet och utvecklingen i Central- och Öst-
europa. Man är där i färd med att omarbeta alla de
system som fanns tidigare och formera något nytt
efter de nya förhållanden som råder.
Betänkandet innebär att vi godkänner i stort sett
samtliga artiklar. Det finns några undantag. De som
inte föreslås för godkännande är sådana som vi inte
ansett förenliga med allmänt vedertagna uppfattningar
i Sverige. Det rör dels tilläggsprotokollets artikel 2,
dvs. andra nationella enskilda organisationers rätt till
kollektivt klagomålsförfarande.
Vi är i princip positiva till detta, Hans Andersson.
Vi anser att de nationella organisationerna har en
viktig roll att spela. Vi vet för litet om hur detta
kommer att fungera. Vi har inte ett nationellt inflytan-
de för hur detta skall se ut. Det finns all anledning att
avvakta den praxis som kommer att utvecklas. Vi kan
löpande avge en förklaring och ansluta oss till denna
artikel om vi så skulle önska.
Den andra reservationen rör den reviderade socia-
la stadgans artiklar 2:1 om skälig arbetstid och 3:4 om
förebyggande företagshälsovård.
När det gäller den förebyggande företagshälsovår-
den delar jag den uppfattning som Hans Andersson
har redogjort för, nämligen att det är viktigt att vi
följer de internationella åtagandena. Men vi står just
nu i begrepp att se över den förebyggande företags-
hälsovården. Det finns anledning att avvakta. Vi pe-
kar i betänkandet på att vi förutsätter att regeringen
snarast återkommer till riksdagen med förslag om
utformningen i framtiden av den förebyggande före-
tagshälsovården.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut fattades efter 10 §.)
10 § Vissa stiftelse- och associationsrättsliga
frågor, m.m.
Föredrogs
Lagutskottets betänkande 1997/98:LU19
Vissa stiftelse- och associationsrättsliga frågor, m.m.
Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
Beslut
KU26 Författningsfrågor
Mom. 1 (såvitt avser rösträttsålder)
1. utskottet i motsvarande del
2. res. 3 (mp)
Votering:
249 för utskottet
16 för res. 3
20 avstod
64 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 133 s, 65 m, 5 c, 19 fp, 16 v, 1 mp, 10
kd
För res. 3:   1 s, 1 v, 14 mp
Avstod: 2 s, 18 c
Frånvarande:  25 s, 15 m, 4 c, 7 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Elisa Abascal Reyes (mp) anmälde att hon avsett att
rösta nej men markerats ha röstat ja.
Mom. 1 (såvitt avser rösträtten för invandrare)
1. utskottet i motsvarande del
2. res. 2 (v)
Votering:
242 för utskottet
32 för res. 2
9 avstod
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 65 m, 11 c, 20 fp, 10 kd
För res 2:   17 v, 15 mp
Avstod: 9 c
Frånvarande:  25 s, 15 m, 7 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 2 (gemensam valdag)
1. utskottet
2. res. 4 (m, c, fp, mp)
Votering:
154 för utskottet
129 för res. 4
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 1 c, 1 fp, 16 v
För res. 4:   64 m, 21 c, 19 fp, 15 mp, 10 kd
Frånvarande:  25 s, 16 m, 5 c, 6 fp, 6 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 3 (personvalet)
1. utskottet
2. res. 7 (v, mp)
Votering:
160 för utskottet
32 för res. 7
91 avstod
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 1 m, 23 c, 1 v
För res. 7:   1 m, 16 v, 15 mp
Avstod: 1 s, 62 m, 19 fp, 9 kd
Frånvarande:  25 s, 16 m, 4 c, 7 fp, 5 v, 3 mp, 6 kd
Hans Hjortzberg-Nordlund (m) anmälde att han avsett
att avstå från att rösta men markerats ha röstat nej.
Birgitta Wistrand (m) anmälde att hon avsett att avstå
från att rösta men markerats ha röstat ja.
Mom. 6 (folkomröstningsinstitutet)
1. utskottet
2. res. 10 (mp)
Votering:
207 för utskottet
16 för res. 10
62 avstod
64 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 1 m, 23 c, 20 fp, 17 v, 10 kd
För res. 10:  1 m, 15 mp
Avstod: 62 m
Frånvarande:  25 s, 16 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 12 (författningsdomstol)
1. utskottet
2. res. 15 (m, fp, mp)
Votering:
174 för utskottet
110 för res. 15
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 23 c, 2 fp, 13 v
För res. 15:  65 m, 18 fp, 3 v, 14 mp, 10 kd
Frånvarande:  25 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 6 v, 4 mp, 5 kd
Tanja Lindeborg (v) anmälde att hon avsett att rösta
ja men markerats ha röstat nej.
Mom. 13 (insatser för att slå vakt om demokratin,
m.m.)
1. utskottet
2. res. 16 (mp)
Votering:
253 för utskottet
15 för res. 16
16 avstod
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 65 m, 23 c, 20 fp, 1 v, 9 kd
För res. 16:  15 mp
Avstod: 16 v
Frånvarande:  26 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 6 kd
Mom. 15 (införlivandet av konventioner med svensk
rätt)
1. utskottet
2. res. 18 (mp)
Votering:
268 för utskottet
15 för res. 18
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 63 m, 22 c, 20 fp, 17 v, 10 kd
För res. 18:  15 mp
Frånvarande:  25 s, 17 m, 5 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 16 (skiljande av domare från befattning med
pågående mål)
1. utskottet
2. res. 19 (v)
Votering:
267 för utskottet
17 för res. 19
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 65 m, 23 c, 20 fp, 14 mp, 10 kd
För res. 19:  17 v
Frånvarande:  26 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 4 mp, 5 kd
Eva Thede (mp) anmälde att hon avsett att rösta ja
men markerats som frånvarande.
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
KU29 Lagstiftningsprocessen
Mom. 2 (stärkt kommunal självstyrelse)
1. utskottet
2. res. 1 (m)
Votering:
195 för utskottet
65 för res. 1
25 avstod
64 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 22 c, 20 fp, 17 v
För res. 1:   65 m
Avstod: 15 mp, 10 kd
Frånvarande:  25 s, 15 m, 5 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 4 (en jämställdhetsbestämmelse i riksdagsord-
ningen)
1. utskottet
2. res. 3 (v, mp)
Votering:
253 för utskottet
33 för res. 3
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 64 m, 23 c, 20 fp, 10 kd
För res. 3:   1 m, 17 v, 15 mp
Frånvarande:  25 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 7 (subsidiaritetsprincipen i praktiken)
1. utskottet
2. res. 5 (fp)
Votering:
255 för utskottet
29 för res. 5
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 64 m, 23 c, 1 fp, 17 v, 15 mp
För res. 5:   19 fp, 10 kd
Frånvarande:  26 s, 16 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 8 (demokratiska effekter av EU-medlemskapet)
1. utskottet
2. res. 6 (mp)
Votering:
250 för utskottet
16 för res. 6
17 avstod
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 62 m, 23 c, 20 fp, 10 kd
För res. 6:   1 m, 15 mp
Avstod: 17 v
Frånvarande:  26 s, 17 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
AU10 Ändring i jämställdhetslagen m.m.
Mom. 1 (avslag på regeringens förslag om ändring i
jämställdhetslagen)
1. utskottet
2. res. 1 (m)
Votering:
214 för utskottet
65 för res. 1
70 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 129 s, 23 c, 20 fp, 17 v, 15 mp, 10 kd
För res. 1:   65 m
Frånvarande:  32 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 3 (utvidgning av jämställdhetslagens tillämp-
ningsområde)
1. utskottet
2. res. 3 (fp)
3. res. 4 (v)
4. res. 5 (mp)
Förberedande votering 1:
18 för res. 4
15 för res. 5
251 avstod
65 frånvarande
Kammaren biträdde res. 4.
Förberedande votering 2:
22 för res. 3
32 för res. 4
227 avstod
68 frånvarande
Kammaren biträdde res. 4.
Huvudvotering:
169 för utskottet
32 för res. 4
84 avstod
64 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 1 m, 23 c, 1 fp, 9 kd
För res. 4:   17 v, 15 mp
Avstod: 64 m, 19 fp, 1 kd
Frånvarande:  26 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 5 (arbetsgivarens ansvar för förebyggande
åtgärder)
1. utskottet
2. res. 6 (v)
Votering:
186 för utskottet
29 för res. 6
69 avstod
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 22 c, 19 fp, 9 kd
För res. 6:   17 v, 12 mp
Avstod: 65 m, 1 fp, 3 mp
Frånvarande:  25 s, 15 m, 5 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 6 kd
Mom. 8 (ekonomiskt skadestånd)
1. utskottet
2. res. 9 (v, mp)
Votering:
189 för utskottet
32 för res. 9
65 avstod
63 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 23 c, 20 fp, 10 kd
För res. 9:   17 v, 15 mp
Avstod: 65 m
Frånvarande:  25 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 11 (mål och inriktning för jämställdhetsarbetet)
1. utskottet
2. res. 11 (fp)
Votering:
225 för utskottet
18 för res. 11
42 avstod
64 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 63 m, 23 c, 1 fp, 1 v, 1 kd
För res. 11:  18 fp
Avstod: 2 m, 16 v, 15 mp, 9 kd
Frånvarande:  25 s, 15 m, 4 c, 7 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 13 (kartläggning av könsblindhet i lagstiftning-
en)
Yrkanden:
1. utskottet
2. mot. A807 yrk. 1 (v)
Votering:
252 för utskottet
18 för mot.
15 avstod
64 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 64 m, 22 c, 20 fp, 10 kd
För mot.:    1 c, 17 v
Avstod: 15 mp
Frånvarande:  25 s, 16 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 14 (kampanj för ökad jämställdhet)
1. utskottet
2. res. 16 (c, fp, v, mp, kd)
Votering:
199 för utskottet
84 för res. 16
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 63 m
För res. 16:  23 c, 20 fp, 16 v, 15 mp, 10 kd
Frånvarande:  25 s, 17 m, 4 c, 6 fp, 6 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 16 (könsuppdelad arbetsmarknad m.m.)
1. utskottet
2. res. 20 (kd)
Votering:
199 för utskottet
11 för res. 20
71 avstod
68 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 134 s, 7 m, 22 c, 19 fp, 17 v
För res. 20:  1 c, 10 kd
Avstod: 56 m, 15 mp
Frånvarande:  27 s, 17 m, 4 c, 7 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 19 (utveckling av arbetsvärdering m.m.)
1. utskottet
2. res. 25 (c)
Votering:
136 för utskottet
38 för res. 25
110 avstod
65 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 1 v
För res. 25:  23 c, 14 mp, 1 kd
Avstod: 65 m, 20 fp, 15 v, 1 mp, 9 kd
Frånvarande:  26 s, 15 m, 4 c, 6 fp, 6 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 23 (kollektiv lönediskriminering m.m.)
1. utskottet
2. res. 28 (v)
Votering:
201 för utskottet
19 för res. 28
63 avstod
66 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 135 s, 23 c, 20 fp, 13 mp, 10 kd
För res. 28:  17 v, 2 mp
Avstod: 63 m
Frånvarande:  26 s, 17 m, 4 c, 6 fp, 5 v, 3 mp, 5 kd
Mom. 24 (arbetstid och jämställdhet)
1. utskottet
2. res. 30 (mp)
Votering:
206 för utskottet
13 för res. 30
63 avstod
67 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 136 s, 35 m, 23 c, 1 fp, 1 v, 10 kd
För res. 30:  13 mp
Avstod: 29 m, 19 fp, 15 v
Frånvarande:  25 s, 16 m, 4 c, 6 fp, 6 v, 5 mp, 5 kd
Mom. 27 (rättegångsregler m.m.)
1. utskottet
2. res. 35 (v)
Kammaren biföll utskottets hemställan med acklama-
tion
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
AU12 Europarådets sociala stadga
Kammaren biföll utskottets hemställan.
LU19 Vissa stiftelse- och associationsrättsliga
frågor, m.m.
Kammaren biföll utskottets hemställan.
11 § Homosexuella och barn, m.m.
Föredrogs
Lagutskottets betänkande 1997/98:LU28
Homosexuella och barn, m.m.
Anf. 105 TANJA LINDERBORG (v):
Fru talman! Homosexuella kvinnor och män dis-
krimineras på flera sätt i svensk lagstiftning. Den
kanske mest påfallande formen av särbehandling finns
inom de bestämmelser som rör föräldraskapet. Enligt
nu gällande lagstiftning kan endast ett gift, heterosex-
uellt par adoptera barn. Det är alltså på förhand ute-
slutet att ett homosexuellt par skall kunna adoptera
barn. Det är inte ens möjligt med s.k. styvbarnsadop-
tion, dvs. att en kvinna eller en man adopterar sin
partners biologiska barn så att de tillsammans blir
föräldrar i juridisk mening.
Den viktiga skillnaden mellan heterosexuella och
homosexuella sambor är att förstnämnda kategori
alltid har möjlighet att ingå äktenskap och därmed få
rätten att bli prövade som adoptivföräldrar. Men även
ensamstående personer har möjlighet att adoptera
barn. Här finns det inget hinder i lagen för att en ho-
mosexuell man eller kvinna skulle kunna komma i
fråga som adoptivförälder. En fördomsfull och nega-
tiv syn på homosexuella som föräldrar har dock med-
fört att det aldrig har hänt att en öppet homosexuell
person har fått godkännande som adoptivförälder.
Enligt Vänsterpartiets uppfattning har ingen kvin-
na eller man rätt att adoptera barn. Adoptionslagen är
inte en rättighetslagstiftning för vuxna utan en trygg-
hetslagstiftning för barn. Beslut i ett adoptionsärende
måste och skall därför alltid utgå från barnets bästa.
Att svensk lagstiftning utestänger homosexuella
från möjligheten att bli prövade som adoptivföräldrar
handlar inte om hänsynen till barnens bästa utan om
en negativ syn på homosexualitet och homosexuella.
All forskning och alla mänskliga erfarenheter på om-
rådet pekar på att en persons lämplighet som förälder
har mycket litet att göra med huruvida föräldrarnas
sexuella läggning är homo-, bi- eller heterosexuell.
Det är tvärtom på det sättet att den internationella
forskning som finns på området visar att homosexuel-
las barn mår precis lika bra som andra barn. De ut-
vecklas på precis samma sätt som andra barn, och de
är inte heller mer mobbade. Barn till homosexuella
tycker dessutom precis lika mycket om sina föräldrar
som andra barn gör. Det centrala är om föräldern har
kapacitet att ge barnet kärlek, trygghet och bekräftel-
se.
Fru talman! I dag är det faktiskt tillåtet för homo-
sexuella att skaffa barn. Det finns alltså ingen lag som
förbjuder homosexuella att göra det. Och sanningen
är att homosexuella har barn. Det finns ca 40 000
barn i Sverige med minst en homosexuell förälder.
Det är viktigt att lagstiftningen tar hänsyn till detta
faktum.
Det är därför som jag med stor glädje konstaterar
att ett enigt utskott står bakom kravet på en utredning
om i första hand dessa barns rättsliga ställning. Ut-
redningen skall också ta upp om de skillnader som
finns mellan gifta par och par som lever i partnerskap
är sakligt motiverade vad gäller möjligheterna till
styvbarnsadoption. Därför yrkar jag bifall till hemstäl-
lan i utskottets betänkande i den delen.
Men i detta betänkande, fru talman, behandlas
också några motioner som rör insemination för kvin-
nor som lever i registrerat partnerskap. Återigen på-
minner jag om att det inte finns någon lag som för-
bjuder homosexuella att skaffa barn. Därför har
många lesbiska kvinnor låtit inseminera sig i hemmet
eller rest utomlands till någon klinik för att få insemi-
nationen utförd.
Problemet med detta är ju att befruktningen ofta
sker med sperma som inte är hiv-testad. Det finns
alltså inga garantier för att sperman så att säga är
frisk. Därmed utsätter kvinnan såväl sig själv som
barnet för ett stort risktagande och i värsta fall också
för en stor fara.
Förutom etiska och medicinska skäl anser jag att
lesbiska kvinnor som lever i parförhållanden inte skall
diskrimineras jämfört med gifta par. Därför yrkar jag
bifall till Miljöpartiets och Vänsterpartiets reservation
i den delen.
Anf. 106 YVONNE RUWAIDA (mp):
Fru talman! I dag lägger vi fram ett betänkande
som är ett utskottsinitiativ. Det är ett steg i rätt rikt-
ning vad gäller homosexuella i samhället i dag.
Jag vill först reflektera litet grand över samhället.
Jag läste i dag en artikel i Aftonbladet som visar hur
företagen väljer när de nyanställer. De säger ja till
män som är smala, snygga, friska, heterosexuella och
mellan 30 och 39. Helst skall de också vara barnlösa
icke-rökare. Man säger nej till kvinnor, fula, tjocka,
homosexuella och rökare.
De homosexuella får ett säkert nej av 11 % och ett
troligt nej av 18 %, alltså på grund av den man älskar.
Det här är något som präglar samhället i dag. Vi har
en diskriminering av homosexuella. Det är sorgligt att
riksdagen inte är redo att gå till handling i frågor som
rör homosexuella. Vi borde faktiskt skämmas över
den lagstiftning som finns som rör homosexuella, dvs.
som rör de människor som är kära i en person av
samma kön.
Det gäller t.ex. frågan om grundlagsskydd för ho-
mosexuella. På grund av regeringens handlingsför-
lamning måste man nu vänta till senast år 2002 för att
komma någon vart. Och det är en skam. Vad skall jag
säga till de anhöriga till de personer som har dödats i
Sverige - mer än 27 personer under de senaste tio
åren - för att de är homosexuella? De har dödats på
grund av den de älskar. Vad skall jag säga till den
personen?
Vi tänker inte införa homosexuella i lagstiftningen
om hets mot folkgrupp. Varför? Hur skall jag motive-
ra detta? Jag tycker att den politik vi har är en skam
för Sverige.
Debatten och beslutet kring homosexuellas rätt att
adoptera barn måste naturligtvis grundas på hur man
skapar största möjliga trygghet för barnen. Men i dag
lever ungefär 40 000 barn i homosexuella familjer.
Det är en verklighet i Sverige i dag. Och dessa barn
har inte samma rättsskydd som andra barn därför att
vi har en diskriminering av homosexuella i det svens-
ka samhället och i den svenska lagen.
Partnerskapslagen var den första lagen som ut-
tryckligen förbjuder homosexuella att adoptera barn.
Det betyder att om man lever ett liv som öppen homo-
sexuell och ingår partnerskap har man inte rätt att
adoptera barn. Men om man döljer sin sexuella lägg-
ningar har man faktiskt enligt lagen, om inte myndig-
heten kommer på det, rätt att adoptera barn. Det är en
absurd situation, och man tar inte hänsyn till barnens
bästa.
Jag är ändå glad att lagutskottet och riksdagen i
dag går längre än Justitiedepartementet, dvs. att man
efter Socialdemokraternas kongressbeslut om att man
ville ha en utredning om homosexuellas barn tar detta
initiativ. Justitieministern har själv sagt till RFSL och
andra att man inte har råd att göra en sådan utredning.
Det handlar om prioriteringar. Att ta bort förtryck i
det svenska samhället och att se till barnens bästa är
ingenting som man kan eller borde prioritera bort. Jag
stöder alltså tillsättandet av en utredning, eftersom det
är ett steg på vägen. Men jag hoppas att frågan inte
begravs i pappersexerciser och byråkrati och att ut-
redningen sker snabbt.
Adoptionslagarna tillkom 1917 i ett samhälle då
homosexuella var något som var abnormt. Man var
sjuk om man var homosexuell. Man skulle inte ha
barn utanför äktenskapet, eftersom det var en skam.
Vi har i dag en debattör, Chatrine Pålson från
Kristdemokraterna, som vill tillbaka till 1917 och de
värderingar som då rådde, värderingar som förtryckte
och skadade de allra flesta, värderingar som inte läng-
re speglar det svenska samhället. Chatrine Pålsson
säger att det är för barnens bästa. En av de intressanta
sakerna som hon sade i dagens tidning var att barn i
homosexuella familjer skulle utsättas för stora på-
frestningar från omvärlden och att vi just därför inte
kan tillsätta en sådan utredning, för barnens bästa.
Men barn lever i dag i homosexuella familjer. Vill
Chatrine Pålsson att dessa barn skall omhändertas av
samhället? Med Chatrine Pålssons argumentation -
den är farlig - skulle t.ex. människor med invandrar-
bakgrund stämplas som olämpliga föräldrar. Ensam-
stående kvinnor skulle kunna stämplas som olämpliga
föräldrar. Antirasister, som utsätts för våld, skulle
kunna stämplas som olämpliga föräldrar. Det är en
argumentation som är farlig. Fördomar mot en sam-
hällsgrupp får inte användas som ett skäl för att be-
handla den gruppen sämre.
En annan debattör i dag, socialdemokraten Anders
Ygeman, säger i dag i Dagens Nyheter:
Varför skall de tiotusentals barn som bor hos ho-
mosexuella föräldrar inte ges ett rättsskydd som alla
andra barn?
Den frågan ställer jag också. Jag hade hoppats att
vi under denna mandatperiod skulle komma längre än
till denna utredning.
I samband med betänkandet behandlas även mo-
tioner från allmänna motionstiden om bl.a. assisterad
befruktning. Ett lesbiskt par som har ingått part-
nerskap har inte rätt att få assisterad befruktning. Det
har däremot ett heterosexuellt par efter prövning. Den
realitet som vi befinner oss i är att lesbiska par i dag
söker sig utomlands för att kunna få assisterad be-
fruktning. Det händer även att de hittar andra vägar,
vägar som är farliga för dessa par och dessa barn,
bl.a. samlag med en man, vilket är möjligt men också
en obehaglig upplevelse för någon som är lesbisk,
eller befruktning i hemmet. Detta är ingen bra situa-
tion. Det vore bra om även lesbiska par i dag skulle
kunna få assisterad befruktning. Därför yrkar jag
bifall till reservationen.
I detta anförande instämde Annika Nordgren (mp).
Anf. 107 KERSTIN HEINEMANN (fp):
Fru talman! Från Folkpartiet har vi i flera motio-
ner tagit upp förhållandena för de barn som växer upp
i homosexuella förhållanden. I det betänkande som nu
föreligger har vi fått gehör för våra motioner.
Det finns barn i dessa förhållanden i dag och deras
förhållanden och deras rätt måste vi tillgodose. Bar-
nens rättigheter får absolut inte vara avhängiga av i
vilken typ av förhållande föräldern lever i. Vi har
därför i våra motioner krävt en utredning, bl.a. om
rättsskyddet för barnen. Det är därför som vi står
bakom utskottets betänkande om att man utifrån bar-
nets perspektiv ytterligare skall belysa den rättsliga
situationen för de barn som växer upp i homosexuella
familjer.
Vi stöder också förslaget om att de frågeställning-
ar som kan uppkomma med anledning av barnens
förhållanden skall bli föremål för en förutsättningslös
utredning, där olika aspekter på barnens behov och
rättigheter ges en noggrann genomlysning. Att även
möjligheterna till styvbarnsadoptioner ses över ser vi
som viktigt. Den här frågan har nu diskuterats under
ett antal år, och det är viktigt att den bli ordentligt
belyst innan något beslut i någon riktning fattas.
Fru talman! Jag vill bara ytterligare en gång beto-
na att den här utredningen måste ske utifrån barnens
behov och rättigheter och inte utifrån föräldrarnas
behov och rättigheter.
Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till
hemställan i utskottets betänkande.
Anf. 108 CHATRINE PÅLSSON (kd):
Fru talman! Jag vill börja med att yrka avslag un-
der mom. 1 i utskottets hemställan. Jag vill berätta
varför. Vi kan bara konstatera att frågan om homo-
sexuellas rätt att adoptera barn återigen har aktualise-
rats.
I samband med tillkomsten av partnerskapslagen
för homosexuella, då jag själv var ledamot, var en av
de tunga motargumenten att partnerskapslagen skulle
följas av krav på rätt att adoptera barn. Mina invänd-
ningar viftades bort, och både socialdemokrater och
folkpartister hävdade med kraft att detta inte skulle
ske. Lagen om partnerskap är inte första steget utan
steget, var det besked som jag fick. Nu närmar vi oss
den situation som bl.a. jag och övriga kristdemokrater
varnade för, då man är beredd att i varje fall tillsätta
en utredning i frågan.
Fru talman! I varje fråga som rör barnen, och det
gäller naturligtvis även denna fråga, är det absolut
nödvändigt att fråga vad som är det bästa för barnet.
Det måste vara det grundläggande perspektivet. Låt
oss klargöra och slå fast det självklara. Barn har i
grunden rätt till båda sina föräldrar, och ett barn be-
höver både sin mamma och sin pappa.
Ibland görs tankefelet att samhälleliga institutioner
som äktenskap och adoption skulle vara till för att
stärka de vuxna individernas självkänsla och självför-
verkligande. Så är det inte. Deras starka juridiska
ställning motiveras främst av att skydda barnen och
säkerställa deras bästa. Det bästa för ett barn är att
växa upp med sina båda biologiska föräldrar.
Fru talman! Givetvis vet vi att verkligheten många
gånger är en annan än idealet. I sällsynta och olyckli-
ga fall kan faktiskt båda föräldrarna vara olämpliga.
När det därför av olika skäl inte går att låta barnet
växa upp med båda föräldrarna måste så långt det är
möjligt den naturliga familjesituationen efterliknas.
Hela vår lagstiftning syftar till att stärka barnets rätt
till båda föräldrarna. Det är därför som gemensam
vårdnad vid skilsmässa nu kommer att bli regel. Det
behövs alltså starka skäl för att frångå den regeln.
När adoption blir aktuell måste för barnets skull så
långt det är möjligt den naturliga och ideala familjesi-
tuationen efterliknas så att barnet får sitt behov av
såväl manlig som kvinnlig förebild tillgodosett. Ge-
nom barnpsykologin vet vi hur viktiga de tidiga åren
är för att utveckla en sund självbild och självkänsla
och för att få sin könsidentitet utformad och bekräf-
tad. Då kan det omöjligt vara i barnets intresse att
berövas möjligheten till en naturlig identifikations-
process.
Fru talman! Yvonne Ruwaida angrep mig på en
rad punkter. Jag vet att det ibland är svårt och jobbigt
att ha respekt för andra människors synpunkter och
grundläggande värderingar. De här signalerna om
barnens situation är faktiskt inte enbart mina, utan
Magnus Kihlström - han är barnpsykiatriker och har
jobbat mycket i Socialstyrelsens vetenskapliga råd -
har också bl.a. uttalat sig på samma sätt. Han har både
erfarenhet och kompetens när det gäller det som han
talar om.
Jag hoppas att vi inte är oense om att ett barn be-
höver båda sina föräldrar och att det är väldigt viktigt
att samhället i lagstiftningen så långt det över huvud
taget är möjligt strävar efter detta.
Jag tror att det i vissa frågor är viktigare än i andra
att signalsystemen blir solklara. Självklart skall vi, när
familjen av någon anledning inte orkar hålla ihop,
göra det allra bästa för barnen i den situationen. Det
gäller alla barn, alltså även barn till heterosexuella.
Fru talman! Härmed vill jag tacka för ordet. Jag
yrkar, som sagt, avslag beträffande mom.1 och nämn-
da utredning.
Anf. 109 YVONNE RUWAIDA (mp) re-
plik:
Fru talman! Ingen ifrågasätter barns rätt till sin
mamma och pappa. Jag och övriga i Miljöpartiet var
med om att stärka detta med gemensam vårdnad.
Här handlar det inte om att frånsäga barn deras
rätt till mamma eller pappa. Först och främst handlar
det om en utredning. Vi går inte så långt som jag
tycker att man i dag borde, eller skulle kunna, gå. På
Chatrine Pålsson låter det som att det inte finns barn i
homosexuella familjer i dag, som att det inte är viktigt
att se till att dessa barn får samma rättsskydd som
andra barn. Den situationen verkar inte vara en del av
Chatrine Pålssons verklighetsbild.
Oavsett vad man kan tycka menar jag att man bor-
de stödja en utredning som bara skall se till hur det
egentligen ser ut. Att stödja en sådan utredning är att
se till barns bästa. Jag tycker att Chatrine Pålsson
faktiskt bortser från dessa barn när hon inte ens vill
stödja en utredning. Det handlar inte om en utredning
som säger vilket beslut det hela skall leda till. Det
handlar i stället om en förutsättningslös utredning. Jag
förstår faktiskt inte Chatrine Pålssons argumentation
just på den punkten.
Vidare tycker jag att Chatrine Pålsson bortser från
de barn som finns och på något sätt vill negligera
samma rättsskydd för dem. Jag tycker att det är be-
klagligt.
Anf. 110 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Jag vet - detta har jag tidigare nämnt
- att det finns barn som i dag lever under nämnda
förhållanden. Det finns också många barn som lever
med en förälder, och då diskuteras inte vilken sexuali-
tet vederbörande har. I alla de fallen behöver barnen
ett bra omhändertagande dvs. att förmyndare utses
osv. Det sköts ju via de sociala myndigheterna.
Självklart skall alla de barnen få det stöd som de
behöver. Det är dock inte ett argument för att lagstifta
eller utreda om adoption eller styvbarnsadoption.
Ja, vad är det då för farligt med att vara med i en
utredning? Flera talare här har bekräftat glädjen över
att en utredning kommer till stånd, vilket är ett steg i
rätt riktning i de här frågorna, men jag och mitt parti
vill inte ha adoption för homosexuella. Nästan dagli-
gen i denna kammare händer det ju att vi av olika skäl
avslår förslag om utredningar; många gånger därför
att vi inte vill åt det hållet. Jag kan alltså inte förstå att
detta skulle vara så konstigt. Det här är en grundläg-
gande synpunkt som jag har och också står för.
Anf. 111 YVONNE RUWAIDA (mp) re-
plik:
Fru talman! Chatrine Pålsson säger att det inte
skall bli någon adoption för homosexuella. Men det
finns fall där barns - i det avseendet tycker jag att
Chatrine Pålsson bortser från barnens bästa - ena eller
båda föräldrar dör. Kanske är närstående släkting
homosexuell. Närståendeadoption kan man i dag inte
ens diskutera därför att lagstiftningen utesluter männi-
skor just på grund av deras sexuella läggning. I det
här fallet vore närståendeadoption det bästa. Tycker
inte Chatrine Pålsson också det?
Chatrine Pålsson har anfört argument när det gäl-
ler detta med att homosexuella är olämpliga som
föräldrar. Hon stämplar ungefär 20 000 par i Sverige,
som är föräldrar, som olämpliga föräldrar. En annan
fråga är att man säger att det finns fördomar mot den
gruppen. Det är dock inte ett argument som enligt min
mening över huvud taget kan användas. Att den grup-
pen är utsatt är inget argument för att säga att de här
personerna är olämpliga.
Det finns homosexuella som i dag är föräldrar. Det
borde vara en självklarhet att pröva människors
lämplighet som föräldrar eller vårdnadshavare men
det skall inte ha med sexualiteten att göra. I stället
handlar det om hur man är som förälder.
Psykologiska institutionen vid Göteborgs universi-
tet har studerat barn som växer upp med homosexuel-
la föräldrar och visar, liksom andra psykologer gör,
att det inte är familjeformen som har största betydel-
sen för barns utveckling. I stället handlar det just om
hur barn uppfostras och vilket stöd man får i samhäl-
let. Chatrine Pålsson ger inte de här barnen något
stöd.
Anf. 112 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Jag har aldrig någonsin yppat att ho-
mosexuella skulle vara sämre föräldrar. Jag har tvärt-
om sagt att det inte handlar om den saken. Mina
ställningstaganden och argument grundas på barnens
rätt. Detta är viktigt men det får jag nog säga många
gånger för att det inte skall missförstås. Det handlar
alltså inte om att homosexuella skulle vara sämre
föräldrar.
Vidare har jag aldrig sagt att en biologisk förälder
som är homosexuell är olämplig. Det handlar i stället
om grundläggande värden på en helt annan nivå. Jag
ber Yvonne Ruwaida att inte missförstå mig på den
punkten.
Anf. 113 TANJA LINDERBORG (v) re-
plik:
Fru talman! Jag måste haka på diskussionen och
fråga Chatrine Pålsson varför Kristdemokraterna inte
vill ge de tusentals barn till homosexuella föräldrar
samma rättsliga ställning som andra barn. Varför vill
ni diskriminera de här barnen? Det handlar faktiskt
om diskriminering. Är det verkligen till barns bästa att
man inte vill se till att de här barnen omfattas av
samma lagstiftning som barn till heterosexuella? Här,
Chatrine Pålsson, tycker jag att ni talar med kluven
tunga.
Min följdfråga måste bli: Tycker Chatrine Pålsson
att det i lag skall vara förbjudet för homosexuella att
skaffa barn?
Anf. 114 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Lagen är normativ. En lag som stiftas
är normativ för värderingar. Det går inte att, och man
skall inte heller, lagstifta om dessa saker. Vi männi-
skor har naturliga förutsättningar för olika saker. Men
hitintills har vårt land, tillika i stort sett alla länder i
världen, haft som princip barnens rätt. Det står i FN:s
barnkonvention. Det viktiga är att barnens perspektiv
någon gång får en framträdande position.
När det gäller de barn som nu finns i de relatio-
nerna har jag redan sagt att det är viktigt att man ord-
nar för dem. Den stora krisen och svårigheten där är
att de förlorat en förälder. Det är det som är det stora
traumat. Det är inte det att de inte kan bli adopterade
av homosexuella föräldrar, utan det är att familjen
inte kunnat hållas ihop. Det är viktigt att man löser
problemet för alla barn som lever så, även om det inte
är fråga om homosexuella.
Anf. 115 TANJA LINDERBORG (v) re-
plik:
Fru talman! Jag måste säga att jag förstod mycket
litet av det där. Chatrine Pålsson talar om traumat för
de barn vars biologiska föräldrar går bort och som
sedan lever i ett homosexuellt förhållande. Det får
ordna sig på något sätt. Det skall inte vara en själv-
klarhet att en homosexuell partner eller en lesbisk
kvinna skall kunna adoptera det föräldralösa barnet.
Det får ordna sig på något sätt. I tidigare inlägg har
Chatrine Pålsson sagt att de får bli föremål för om-
händertagande eller satta under förmyndare. Menar
verkligen Chatrine Pålsson att dessa barn skulle flyt-
tas till något familjehem och ryckas upp med sina
rötter? Vad är det ni menar? Jag är oerhört förvånad.
Jag fick inte heller svar på min fråga om Chatrine
Pålsson och Kristdemokraterna anser att det i lag skall
vara förbjudet för homosexuella att skaffa barn.
Anf. 116 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Jag har aldrig sagt att barn som har en
homosexuell förälder skall omhändertas, aldrig nå-
gonsin. Men alla barn som förlorar en förälder får
automatiskt en förmyndare. Det är så överallt därför
att det är en trygghet för barnen, så också för de här
barnen.
Anf. 117 KERSTIN HEINEMANN (fp) re-
plik:
Fru talman! Jag känner mig osäker på om det är
rätt mot barnet med en styvbarnsadoption i homosex-
uella förhållanden. Jag tror att det är väldigt många
som känner så. Jag känner mig osäker på om vi tar till
vara dessa barn rätt över huvud taget i samhället i
dag. Det är därför som jag tycker att det är så viktigt
att vi får en förutsättningslös utredning som belyser
vad som är problemet, vad man kan göra, vad som är
rätt gentemot barnet. Det är därför jag har svårt att
förstå Chatrine Pålsson.
Jag vill helt enkelt ställa en fråga: Vad är det som
Chatrine Pålsson är så rädd för?
Anf. 118 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Ja, Kerstin Heinemann, min rädsla
ligger i att det här är ett nästa steg i processen för en
adoption för homosexuella. Det är den rädsla jag har
som följt frågan under många år. Jag vet att det finns
många inom Kerstin Heinemanns parti som också vill
ha det så.
Anf. 119 KERSTIN HEINEMANN (fp) re-
plik:
Fru talman! Det var ett klart svar, att resultatet av
en utredning skulle gå mot vad man tycker. Det kan
faktiskt bli så att utredningens resultat passar kd allde-
les perfekt. I de flesta partier har vi olika åsikter. En
del har sina åsikter klara, andra vill ha frågorna mer
belysta. Det är just det jag vill ha för att så småning-
om, när förslaget kommer till riksdagen, kunna ta rätt
ställning och fatta rätt beslut som är bra för barnen.
Anf. 120 ANDERS YGEMAN (s):
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till
utskottets hemställan och avslag på reservationen. Jag
kan med glädje konstatera att de obscena gesterna
tidigare från denna talarstol med väljarnas hjälp nu-
mera förpassats till kammarens läktare.
Jag vill också tacka lagutskottets samtliga ledamö-
ter för det konstruktiva klimat som råder i utskottet
och att vi över alla parti- och blockgränser har kunnat
enas i dessa viktiga frågor.
Det här betänkandet handlar om barn, och det är
viktigt att komma ihåg att det är barnen vi diskuterar
och att det är barnens behov som måste avgöra. För
att leva upp till FN:s barnkonvention måste vi vid
varje tillfälle sätta barnens önskemål i fokus.
Lagutskottet har med barnens bästa för ögonen
behandlat motionerna om homosexuella och barn. I en
enda fråga har utskottet varit oenigt. Det rör homo-
sexuellas möjlighet till assisterad befruktning. Där vill
utskottet avvakta Socialstyrelsens utvärdering av de
möjligheter till assisterad befruktning som i dag finns.
Utskottet menar att det knappast gagnar barnens bästa
att innan utvärderingen skett utvidga kretsen som
skulle ges möjlighet till assisterad befruktning.
Fru talman! I övriga delar levererar utskottet ett
enigt betänkande. Utskottet har med barnens bästa för
ögonen och i total enighet föreslagit en utredning om
barn och homosexuella. Utredningen skall ske ur
barnens perspektiv, och utredningen skall belysa den
rättsliga situationen för de barn som växer upp i ho-
mosexuella familjer.
Jag skulle här vilja citera Jesus när han i Matteu-
sevangeliet 18 kapitlet 10 versen talar om ett barn han
kallat till sig:
"Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa
små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser
min himmelske Faders ansikte."
I dag lever tiotusentals barn i homosexuella famil-
jer. Dessa lever under andra juridiska regler än de
som växer upp i heterosexuella familjer. Utredningen
skall undersöka om dessa skillnader är sakligt motive-
rade och om lagstiftningen med Jesu ord "inte förak-
tar någon enda av dessa små".
Fru talman! Om vi menar allvar när vi talar om
barnens bästa är det en självklarhet att utreda denna
fråga. Det är glädjande att ett enigt utskott klarat att
sätta barnen i fokus och sätta barnen i främsta rum-
met. Hur någon på fullt allvar kan hävda att inte utre-
da dessa barns rättstrygghet skulle kunna gynna bar-
nen är för mig en gåta. Jag tror att gåtans lösning står
att finna i ideologiska blockeringar. Så här skriver
Roger Fransson, anställd av Kristdemokraterna som
politisk sekreterare i Uppsala i Kristdemokraternas
egen tidning Kristdemokraten: "Dessutom föreskriver
vår kristet etiska grund en skepsis till en homosexuell
livsstil, vilken vi onödan inte vill utsätta våra barn för.
Dessutom är den vetenskapliga grunden för att homo-
sexualiteten skulle vara normal mycket svag. Till
exempel har Charles W. Socarides framlagt teorin att
homosexualitet är en pre-oidipal störning." Det är en i
raden av obskyra yttranden från kristdemokrater runt
om i landet.
Det är mot denna bakgrund vi skall se Kristdemo-
kraternas styvnackade motstånd mot den utredning
alla andra partier i Sveriges riksdag ställt sig bakom. I
stället för att sätta barnen i främsta rummet ställer
Kristdemokraterna sina egna ideologiska irrfärder i
centrum. Det är ledsamt och beklämmande.
Jag yrkar åter bifall till utskottets hemställan i dess
helhet.
I detta anförande instämde Cinnika Beiming, Inger
Segelström, Carina Moberg, Tone Tingsgård, Anita
Persson, Martin Nilsson, Bengt Kronblad, Karin Ols-
son, Lena Sandlin, Eva Arvidsson, Kerstin Kristians-
son, Carin Lundberg, Eva Persson Sellin och Lars U
Granberg (alla s).
Anf. 121 YVONNE RUWAIDA (mp) re-
plik:
Fru talman! Vi fick höra vad Jesus tyckte, men
inte vad den socialdemokratiska kongressen tyckte.
Jag kan med glädje berätta att på Miljöpartiets kon-
gress beslutade vi att ta bort all diskriminering av
homosexuella i all lagstiftning, inklusive sådan lag-
stiftning som partnerskapslagen och adoptionslagen.
Anders Ygeman undrade om skillnaden i rättsläget
för dessa barn var sakligt motiverat. Det skall man
tydligen se över. Men vad anser Anders Ygeman och
socialdemokraterna? Är skillnaderna i rättsläget för
dessa barn sakligt motiverat?
Anf. 122 ANDERS YGEMAN (s) replik:
Fru talman! Till att börja med kan jag säga att om
Yvonne Ruwaida vill diskutera s-kongressen eller
påverka den vill jag förorda att hon byter parti. Då
kan också hon säkert bli vald som ombud på den
socialdemokratiska partikongressen.
När det gäller sakläget tycker jag att vi skall
överlåta det åt utredningen. Jag vill varken som
Yvonne Ruwaida slå fast en åsikt eller som Chatrine
Pålsson slå fast en annan åsikt. Det skall bli mycket
intressant att se vad utredningen kommer fram till. Jag
ser med stor tillförsikt fram mot utredningens resultat.
Anf. 123 YVONNE RUWAIDA (mp) re-
plik:
Fru talman! I klartext säger Anders Ygeman att
han inte tycker att skillnaderna är sakligt motiverade.
Han tar inte avstånd från det. Han säger t.o.m. att det
finns skillnader som borde vara sakligt motiverade,
dvs. att vissa människor inte är lämpade som föräldrar
t.ex. på grund av deras sexualitet. Det är det som
Anders Ygeman indirekt säger när han här i plenisa-
len inte tar ställning till om skillnaderna i rättsläget är
sakligt motiverade eller inte.
Anf. 124 ANDERS YGEMAN (s) replik:
Fru talman! Jag tycker att Yvonne Ruwaida skall
glädjas med det historiska beslut som riksdagen nu
kommer att fatta. Det ställer Sverige i frontlinjen när
det gäller att försvara homosexuellas rättigheter.
Jag tycker att man försöker göra det bästa till det
näst bästas fiende precis som centerungdomens ordfö-
rande ...
Anf. 125 ANDRE VICE TALMANNEN:
Repliken gäller inte centerungdomens ordförande.
Anf. 126 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Det sista som Anders Ygeman sade
var ju intressant: Den här utredningen kommer att
ställa Sverige i frontlinjen när det gäller homosexuella
och deras antidiskrimineringsfrågor.
Då är farhågorna med att man skall se över detta
med adoptionsfrågorna berättigade. Om det inte är så,
Anders Ygeman, vill jag veta det i dag. Den här ut-
redningen i anledning av alla motioner måste ju bety-
da att man gör en förutsättningslös utredning på dessa
områden.
För tre år sedan fanns det ingen politisk företräda-
re som här i kammaren sade det som sägs här nu. Då
var man mån om att först få igenom partnerskapsför-
slaget, och man sade att det inte var aktuellt med
adoption av barn. Vad är det som har ändrats under
dessa tre år, eftersom det nu enligt Anders Ygeman är
så befängt att tycka annorlunda än vad socialdemokra-
terna och majoriteten i utskottet tycker.
Sedan tycker jag att det är bra att Anders Ygeman
läser Bibeln. Gör det mera!
Anf. 127 ANDERS YGEMAN (s) replik:
Fru talman! Chatrine Pålsson frågade mig vad som
hade förändrats. Det är mycket i världen som föränd-
ras och med världen förändras politiken. Jag tycker att
det vore bra om kds tog konsekvenserna av detta även
på andra politikområden.
Jag använder ordet "rättigheter" och inte begrep-
pet "antidiskrimineringslagstiftning". Lagutskottet har
konstaterat att det finns rättsolikheter, och dem vill vi
nu utreda. Jag tror att det är den rätta vägen att gå.
I motsats till Chatrine Pålsson är jag inte orolig för
resultatet av en utredning eller att den skulle komma
fram till ett annat resultat än vad jag önskar. Jag tror
nämligen att man, om man gör en förutsättningslös
utredning, kan komma fram till mycket bra saker.
Anf. 128 CHATRINE PÅLSSON (kd) re-
plik:
Fru talman! Givetvis skall vi utvecklas och för-
ändras. Som kanske Anders Ygeman har sett har vi
bytt partinamn. Vi heter numera Kristdemokraterna.
Vi utvecklas också, och det hoppas jag att också An-
ders Ygeman kan göra.
Anf. 129 ANDERS YGEMAN (s) replik:
Fru talman! Fortsätt med det, men jag hade hop-
pats på något större förändringar av kristdemokrater-
nas politik än ett skyltbyte. Men jag får återkomma
till den diskussionen.
Anf. 130 RAGNHILD POHANKA (mp):
Fru talman! Jag har arbetat för homosexuellas rät-
tigheter under många år. Jag tycker att det är viktigt
att de får samma rättigheter som alla andra i samhäl-
let. Jag stöder också naturligtvis en utredning i det här
fallet. Men jag har några tillägg som jag ändå vill
göra.
Att få vårdnaden om ett barn är en sak och att ad-
optera ett barn är en annan sak. Det finns naturligtvis
inget skäl för att inte en homosexuell skall kunna få
vårdnad om ett barn. Men det finns några skäl som
jag har emot adoption - därmed inte sagt att jag inte
kommer att rösta emot det.
Om man skiljer sig och ingår ett nytt förhållande
är det oerhört ovanligt att barnen från det föregående
förhållandet adopteras. Varför gör man inte det? Jo,
för att barnen har rätt till den andra biologiska föräl-
dern. Och varför skulle det vara annorlunda när det
gäller barn till homosexuella? De har möjligen ett
ännu större behov av att träffa den andra föräldern av
ett annat kön och få en förebild av det könet. Det är
väldigt viktigt att detta kommer med i bilden.
Sedan tycker inte jag alltid att det är världens
största lycka att leva i en hel familj. Det är så många
barn som far illa i familjer. Om alla barn på jorden
hade en vuxen, en förälder, som brydde sig om dem
skulle världen se helt annorlunda ut. Jag tycker alltså
inte att det är självklart att en familj alltid skall vara
det bästa.
När det gäller utländska adoptioner blir det flera
länder som drar sig ur adoption till Sverige om de ser
att vi godkänner homosexuella som adoptionsföräld-
rar. Javisst, det är en fördom. Men trots det finns det
ett stort behov för barn i andra länder att få ett hem
och gärna i Sverige. Om dessa länder ytterligare sätter
sig emot att deras barn adopteras till Sverige får vi
ändå ta detta på allvar. Jag vet ju hur det är.
Jag tycker att man skall ha rätt att träffa sin bio-
logiska förälder. Jag har sett ett lesbiskt par där
mamman inte hade någon artificiell insemination. Hon
hade skaffat sig ett barn på naturligt sätt. Då frågade
man det paret: Kommer barnet att få träffa sin biolo-
giska pappa? Aldrig i livet, svarade paret, därför att vi
är redan två. Det skälet får mig att baxna. Det finns
människor även i heterosexuella förhållanden som
förvägrar barnet att träffa den andra föräldern, även
om det inte alls är någon våldsam person.
Det här är allvarligt. Detta är ingen enkel sak. Jag
tror att den behöver utredas ordentligt av en parla-
mentariskt tillsatt utredning. Det finns alltså skäl som
talar emot en adoption, men därmed inte sagt att man
vill diskriminera de homosexuella, vilket jag absolut
inte vill göra. Det är ju inte på grund av för mycket
kärlek som den här jorden är så dålig, det är på grund
av för litet kärlek. Var kärleken uppenbarar sig har
väl ingen som helst betydelse, utan det viktiga är att
man får älska den som man älskar.
Anf. 131 TANJA LINDERBORG (v) re-
plik:
Fru talman! Jag känner ett behov av att kommen-
tera detta med internationella adoptioner. Enligt min
uppfattning håller inte Ragnhilds argument riktigt,
därför att en internationell adoption kan ju bara ge-
nomföras om givarländernas och mottarländernas
myndigheter är eniga om att ett visst barn skall adop-
teras av ett visst par. Därför har givarlandet möjlighet
att kontrollera den som blir adoptivförälder. Jag me-
nar att det inte finns några som helst rimliga skäl att
tro att andra länder skulle upphöra att adoptera barn
till svenska föräldrar bara av den anledningen att vi
skulle ändra lagstiftningen.
Anf. 132 RAGNHILD POHANKA (mp) re-
plik:
Fru talman! Många av oss har talat om just barns
osäkerhet om de skall få behålla sina föräldrar. Lika-
väl som i homosexuella förhållanden kan det hända
att föräldrar till ett adopterat barn dör. Så resonerar
man i en del av givarländerna. Man vet ju inte om
barnet hamnar hos ett homosexuellt par, vilket jag
inte tycker är någon olycka. Men jag talar om länder-
nas inställning. Det här har jag ganska stort underlag
för. Det är nog faktiskt så, Tanja, att man inte vet hur
det är ur dessa länders synpunkt. Jag tycker att det är
enkelriktat och inte så bra. Det kan vara så att de
säger: Nej, det här barnet kan trots allt hamna hos ett
par som skiljer sig, varefter den ena föräldern inleder
ett homosexuellt förhållande och barnet blir kvar där.
Det kan hända att föräldrarna omkommer och andra
besvärliga situationer.
Man måste alltså tänka på många saker. Det är
inte så enkelt.
Anf. 133 TANJA LINDERBORG (v) re-
plik:
Fru talman! I princip delar jag naturligtvis Ragn-
hild Pohankas uppfattning att man här måste väga in
väldigt många aspekter. Men jag delar inte farhågan
för att de internationella adoptionerna skulle minska
eller t.o.m. upphöra, eftersom givarlandet skall kom-
ma överens med Sverige. Jag tror att Sverige intar en
mycket pragmatisk hållning, för det handlar ju fortfa-
rande om att man skall utreda om de blivande föräld-
rarna är bra.
Både Ragnhild och jag är överens om att homo-
sexuella par är precis lika bra föräldrar som jag tror
att Ragnhild är och som jag tycker att jag är.
Anf. 134 MARIETTA DE POURBAIX-
LUNDIN (m):
Fru talman! Efter att ha lyssnat på majoritetens fö-
reträdare Anders Ygeman, som var mycket tydlig i sitt
huvudanförande när det gäller syftet med den utred-
ning som lagutskottet har beställt, tänker jag inte ta
upp kammarens tid för annat än att yrka bifall till
hemställan i lagutskottets betänkande 1997/98:LU28.
Trots att ett antal andra talare har tolkat in mycket
mer än vad som är skrivet i betänkandet, tolkar jag
som moderat in precis bara det som står i betänkandet
och inget annat. För oss moderater är barns bästa
alltid en ledstjärna. Därför tycker vi att det är viktigt
att man utreder hur de barn som vi vet redan bor i
homosexuella parförhållanden har det.
Därför yrkar jag bifall till hemställan i betänkan-
det.
Överläggningen var härmed avslutad.
Beslut
Mom. 1 (homosexuella och barn)
Yrkanden:
1. utskottet
2. utskottets hemställan med den ändring som föran-
leddes av bifall till det av Chatrine Pålsson (kd)
framställda yrkandet om avslag på tillkännagivandet
till regeringen
Votering:
254 för utskottet
14 för yrk.
4 avstod
77 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 130 s, 59 m, 16 c, 19 fp, 16 v, 14 mp
För yrk.:    2 m, 1 c, 11 kd
Avstod: 1 s, 1 m, 2 c
Frånvarande:  30 s, 18 m, 8 c, 7 fp, 6 v, 4 mp, 4 kd
Eskil Erlandsson (c) anmälde att han avsett att rösta ja
men markerats ha avstått att rösta.
Eva Thede (mp) anmälde att hon avsett att rösta ja
men markerats som frånvarande.
Mom. 5 (homosexuellas rätt till assisterad befrukt-
ning)
1. utskottet
2. res. (v, mp)
Votering:
243 för utskottet
28 för res.
4 avstod
74 frånvarande
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Partivis fördelning av rösterna:
För utskottet: 132 s, 62 m, 20 c, 20 fp, 9 kd
För res.:    16 v, 12 mp
Avstod: 3 mp, 1 kd
Frånvarande:  29 s, 18 m, 7 c, 6 fp, 6 v, 3 mp, 5 kd
Övriga moment
Kammaren biföll utskottets hemställan.
12 § Mellanstatliga organisationer
Föredrogs
Utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU7
Mellanstatliga organisationer (förs. 1995/96:RR12)
Andre vice talmannen konstaterade att ingen talare
var anmäld.
Beslut
Kammaren biföll utskottets hemställan.
Beslut om uppskjuten votering
På förslag av andre vice talmannen medgav kam-
maren att återstående ärenden på dagens föredrag-
ningslista fick avgöras vid morgondagens arbetsple-
num.
13 § Totalförsvarsplikten
Föredrogs
Försvarsutskottets betänkande 1997/98:FöU7
Totalförsvarsplikten (skr. 1997/98:4 delvis)
Anf. 135 ANNIKA NORDGREN (mp):
Fru talman! I det betänkande som kammaren skall
debattera i dag finns ett stort antal olika pliktfrågor.
Försvarsutskottet har samlat ihop dem i det här betän-
kandet. Många av de frågor som jag har tagit upp i
motioner har hänskjutits av utskottet till den nyligen
tillsatta Pliktutredningen. Det gäller bl.a. frågor om
disciplinansvar, vapenfri tjänst och totalförsvarsplik-
tiga med invandrarbakgrund.
En sak som Pliktutredningen inte skall behandla
rör ett avskaffande av pliktsystemet som sådant. Det
tycker jag är synd. Jag tycker att de stora och genom-
gripande utredningarna som riksdagen tillsätter skall
göra förutsättningslösa prövningar både av det system
som vi har i dag och av olika system som kan tänkas
bli aktuella i framtiden. Det är det som jag tycker är
meningen med en utredning. Annars blir utredningar
ett verktyg för att bekräfta en tes som någon vill driva.
Jag har reserverat mig till förmån för att Pliktut-
redningen även skall analysera effekterna av ett av-
skaffande av pliktsystemet. Därmed yrkar jag bifall
till reservation nr 1.
Försvaret står inför många förändringar. Det är
därför viktigt att man sammanfogar resultatet av
Pliktutredningen - och då helst den genomgripande
genomlysning som jag vill ha - med vad som är ak-
tuellt på andra områden. Om det går riktigt till skall
detta helst sammanfogas i en enhetlig bedömning av
hur vi vill göra med vårt försvar. Frågan om det skall
vara pliktsystem eller inte är då en viktig del.
Vad är det då för argument som man får höra mot
ett avskaffande av pliktsystemet? Ett av de vanligaste
- för att inte säga det vanligaste - är att folkförank-
ringen därigenom bibehålls. Det anger också utskottet
i betänkandet som ett skäl till avslaget på Miljöparti-
ets motion. Enligt Miljöpartiets uppfattning är det en
felaktig analys som ligger bakom detta.
Förbättrad utbildningskvalitet, motivationshöjande
åtgärder och undanröjande av orättvisor är mycket
mer förtroendeskapande och effektivare än att utbilda
största möjliga antal ungdomar. Det viktigaste ur
motivations- och effektivitetssynpunkt är dock något
annat, nämligen att man utbildar för att möta hot som
är relevanta. Vi behöver en relevant och adekvat
utbildning. Utbildningssystemet bör ha en annan in-
riktning enligt min mening.
Sammanfattningsvis tycker jag att det viktigaste är
att slå fast att det är viktigare att fråga vad vi utbildar
för och hur denna utbildning går till än att pressa
igenom så många som möjligt genom ett pliktsystem.
I dag är det ju inte heller så många som gör sin
värnplikt, totalförsvarsplikt eller civilplikt.
Vi har ju faktiskt i realiteten ingen allmän plikt i
dag. Den är först och främst inte allmän eftersom den
endast omfattar halva befolkningen. Kvinnor mönstrar
frivilligt. Män som vill göra värnplikt nekas ofta och
placeras i stället i utbildningsreserven. Just nu är det
ungefär 40 % av männen i Sverige som genomför
totalförsvarsplikt. Dessutom skall det bli ännu färre
med anledning av de svarta hål som har uppdagats i
Försvarsmaktens ekonomi. Det behandlas just nu av
försvarsutskottet i andra propositioner.
Samtidigt som allt detta sker och samtidigt som
det är så få som genomför utbildningen kallar man
tvångsmässigt in ungdomar som inte vill göra värn-
plikt. De som vill hamnar ofta i utbildningsreserven.
De som vägrar trots att de blir inkallade döms fortfa-
rande till fängelsestraff. Det innebär i realiteten att
Sverige har samvetsfångar. Det tycker jag är oaccep-
tabelt. Jag anser att totalvägran skall avkriminaliseras.
Därför yrkar jag bifall till reservation 4, som tar upp
den här saken.
En annan viktig faktor att diskutera i en sådan här
debatt är att en stor andel av dem som kallas in avgår
under pliktjänstgöringstiden. Vi har alltså höga av-
gångstal. Dessutom, vilket man skulle kunna tycka är
en paradox, har det gjorts undersökningar av försvar-
sviljan hos ungdomar. Det visar sig att efter det att
man blivit inkallad, under tiden man gör sin pliktut-
bildning, minskar försvarsviljan och förtroendet för
Försvarsmakten. Det här måste på något vis föranleda
en diskussion och en debatt. Pliktutredningen måste
enligt min mening titta på vad det är som gör detta.
Vad drar vi då för slutsats från Miljöpartiets sida?
Vi konstaterar att det är dags för ett nytt system som
bygger på frivillighet kombinerad med motivation och
meriter. Det är inte alls så att Miljöpartiet vill ha en
yrkesarmé. Det är mycket viktigt att militären inte blir
en separat maktfaktor i samhället. Det skall vi minska
förutsättningarna för så mycket som möjligt. Miljö-
partiet förordar därför en frivillig värntjänst i stället
för den totalförsvarsplikt vi har i dag. Värntjänsten
har vi diskuterat tidigare i kammaren. Jag vill bara
kortfattat redogöra för det system som vi har arbetat
fram.
Värntjänsten skall vara anpassad till den vidgade
hotbild som riksdagen tidigare har beslutat om. Värn-
tjänsten skall vara öppen för både kvinnor och män.
Den skall ge en relevant utbildning för att möta hot
inom ramen för den vidgade hotbilden. Den innebär
kortfattat att alla i riksdagen är överens om att man
inte bara skall räkna stridsvagnar på andra sidan grän-
sen när man diskuterar säkerhetspolitiska hot. Man
skall också se t.ex. på konsekvenserna av sociala och
ekonomiska skillnader i och mellan stater, miljöut-
veckling och vattenbrist i världen. Man skall se till
vad det kan bli för konflikter på grund av de här orsa-
kerna.
En konkret utbildningsmöjlighet som jag vill
nämna här i dag i debatten och som Pliktutredningen
naturligtvis måste diskutera är en internationell fred-
stjänst. Bl.a. Sveriges kristna råd har arbetat fram en
utbildningsplan där man tar upp det här. Jag har mo-
tionerat om det här tillsammans med Hanna Zetter-
berg från Vänsterpartiet. Även andra enskilda ledamö-
ter i riksdagen har motionerat med anledning av det
här utmärkta förslaget. Jag utgår från att Pliktutred-
ningen kommer att behandla förslaget.
Fru talman! Betänkandet behandlar också frågan
om rasism och främlingsfientlighet inom totalförsva-
ret. Det finns en reservation i betänkandet. Miljöpar-
tiet har upprepade gånger ända sedan 1995 motionerat
om frågan.
Försvarsutskottet har i full enighet uttalat sig
kraftfullt mot rasism och andra former av främlingsfi-
entlighet. Vi har sagt att det aktivt måste motarbetas
med alla de medel som är förenliga med vår demo-
krati och vårt rättsväsende. Utskottet har uttalat att
den som med utgångspunkt i rasistiska eller främ-
lingsfientliga handlingar eller beteenden visar sig
uppenbart olämplig för sin tjänst självfallet med lagli-
ga medel skall kunna skiljas från tjänsten.
Utskottet skrev det här i ett betänkande för ett an-
tal år sedan. Efter det har vi kunnat följa debatten i
medierna om missförhållanden inom totalförsvaret
och Försvarsmakten. Ett exempel som brukar tas upp
är Marinkommando Väst. Man försökte hemförlova
en rekryt på grund av hans kriminella förflutna och
hans nazistiska sympatier. Totalförsvarets överkla-
gandenämnd sade då att man inte alls kunde göra det
därför att det inte fanns någon laglig grund för att
förhindra värnpliktiga som försvaret inte vill ha.
Rådet för insyn i Försvarsmakten har skrivit till
regeringen. Jag citerar deras skrivelse: "Rådet har
också fått information om fall av rasistiska åsikter hos
enstaka soldater under grundutbildning och inom
internationell tjänstgöring". Man konstaterade vidare
att "gällande regelsystem inte fullt ut medger att
olämplig anställd militär personal kan avstängas från
sin verksamhetsutövning eller olämpliga värnpliktiga
skiljas från sin utbildning". Rådet har föreslagit att
regeringen initierar en översyn av bestämmelserna
inom det här området.
Vi har alltså kunnat konstatera att det finns ett be-
hov av ändrad lagreglering. Det har regeringen hittills
tyvärr inte konstaterat. Försvarsministern gav dock
ganska nyligen Totalförsvarets pliktverk i uppgift att
utreda hur man handskas med den här frågan.
Men ett steg på rätt väg har nu i alla fall tagits.
Det är anledningen till att jag inte yrkar bifall till den
reservation i dagens betänkande som tar upp den här
frågan. Så sent som i går biföll nämligen ett enigt
utskott en motion som jag har skrivit med anledning
av en proposition om behandling av personuppgifter
om de totalförsvarspliktiga. Om riksdagen beslutar
om detta den 12 maj innebär det att Pliktverket skall
kunna få uppgifter om en person som har dömts för
hets mot folkgrupp ur polisens s.k. belastningsregis-
ter.
Försvarets pliktverk har i dag rätt att ur polisens
register få uppgifter om vilka som dömts för vålds-
brott, tillgreppsbrott, brott mot vapenlagen och nar-
kotikabrott. Men man har alltså inte rätt att få uppgif-
ter om dem som dömts för hets mot folkgrupp. Ut-
skottet biföll enhälligt att så skall vara fallet numera.
Det handlar alltså om att det ankommer på regeringen
att införa en sådan regel i aktuell förordning om be-
lastningsregister.
Trots att det betänkande vi diskuterar inte tar nå-
got steg framåt just i frågan om rasism och främlings-
fientlighet inom Försvarsmakten har det alltså hänt
något som skickar ut en viktig signal i samhället, som
jag ser det.
Slutligen, fru talman, vill jag rikta mig direkt till
mina meddebattörer i försvarsutskottet och ställa två
frågor som jag hoppas att jag kan få svar på:
1. Vad anser du är den viktigaste faktorn för en stark
folkförankring?
2. Anser du att pliktsystemet som det ser ut i dag är
rättvist? Om inte, vad är de viktigaste sakerna som
man måste ändra på?
Anf. 136 ÅKE CARNERÖ (kd):
Fru talman! Kristdemokraterna anser att försvaret
skall grundas på allmän totalförsvarsplikt där alla
tjänstepliktiga får en meningsfull och tydlig utbild-
ning mot krigsuppgiften och som leder till krigspla-
cering inom totalförsvaret. Alla tjänstbara män och
kvinnor skall ses som en resurs för totalförsvaret. Det
är en stor tillgång, menar vi, med en bred uppslutning
kring landets säkerhets- och försvarspolitik, där var
och en bidrar med sin kunskap och förmåga. Totalför-
svarsplikten ökar insynen i försvaret och befäster dess
folkliga förankring. I en konflikt finns det inga bättre
soldater än de som försvarar gemensamma värden,
sina landsmän och sin hembygd. Inställningen att vårt
land är värt att försvaras får inte försvagas.
Fru talman! Utskottet skriver att förutsättningarna
för plikttjänstgöring har ändrats i en rad avseenden
sedan lagen om totalförsvarsplikt beslutades och
menar att det behövs en översyn av pliktsystemet med
hänsyn till hur det fungerar i praktiken. Vi kristdemo-
krater håller med om detta men menar att den tillsatta
parlamentariska Pliktutredningen bör ta ett helhets-
grepp och göra en bred och allsidig översyn av plikt-
systemet bl.a. utifrån den debatt som har ägt rum i
vårt land.
I denna översyn måste pliktpersonalens totala si-
tuation vad gäller såväl den ekonomiska, sociala,
arbetsmarknadsmässiga som studiesociala situationen
ingå. Motiven för pliktutbildning, försvarsupplysning
och information, uttagningsprinciper, orättviseaspek-
ter, kompensationsansvar och förplägnadsansvar är
några av de områden som vi tycker bör belysas. Plikt-
systemet är en viktig del av vår försvarsprincip, och
därför bör en reformering ske så att inte trovärdighe-
ten för folkförsvaret undergrävs. Jag yrkar därför
bifall till reservation 3 under mom. 4.
Den som blivit uttagen till pliktutbildning får göra
ekonomiska uppoffringar i jämförelse med den som
hamnar i utbildningsreserven eller ej blir antagen till
grundutbildning. I avvaktan på resultatet av den avise-
rade översynen föreslog kristdemokraterna därför att
dagsersättningen borde höjas med 5 kr per dag, från
nuvarande 40 kr per dag till 45 kr per dag. I vårt bud-
getförslag för utgiftsområde 6 hade vi avsatt 50 mil-
joner kronor för innevarande år.
Fru talman! Genom 1996 års totalförsvarsbeslut
ställde sig riksdagen bakom förslaget att totalför-
svarspliktiga som utbildats med civilplikt frivilligt bör
kunna ingå som en resurs vid civila internationella
insatser. Efterfrågan på s.k. multifunktionella opera-
tioner har ökat, vilket innebär att fredlig konflikthan-
tering kan få en viktig roll i internationell konfliktfö-
rebyggande verksamhet.
Konfliktförebyggande insatser måste sättas in ti-
digt efter varningar om en annalkande konflikt. Meto-
der för att med icke-våld förändra en konfliktsituation
borde därför finnas med som alternativ i den civilp-
liktsutbildning som bedrivs inom det svenska totalför-
svaret. Utbildningen skulle vara en förberedelse och
träning i civil fredstjänst, t.ex. i samarbete med svens-
ka folkrörelser.
Personal i civil fredstjänst skulle kunna utgöra ett
viktigt stöd till lokala fredsbyggande och våldsföre-
byggande initiativ och fungera som opartiska observa-
törer och stödpersonal åt demokratins företrädare i
känsliga konfliktsituationer.
Europaparlamentet har betonat att det kommer att
bli en angelägen uppgift att ta fram och vidareutveck-
la icke-militära metoder för att förebygga, begränsa
och lösa konflikter och bl.a. angett möjligheten att
upprätta en europeisk civil fredskår inom ramen för
en gemensam säkerhetspolitik. Kristdemokraterna
menar därför att en pliktutbildning i civil fredstjänst
skulle kunna vara ett svenskt bidrag till en europeisk
fredskår när det gäller att stödja humanitära åtgärder
och stå till tjänst med olika förtroendeskapande åtgär-
der.
Fru talman! Utskottet håller med om vikten av ett
ökat internationellt engagemang för att med icke-våld
kunna förebygga och förändra konflikter i positiv
riktning och framhåller att metoder för fredlig kon-
flikthantering behöver utvecklas liksom framtagandet
av utbildningar.
Jag är medveten om att enligt nuvarande lagstift-
ning skall uttagning med plikt endast ske för totalför-
svarets behov och att ingen får tas ut med plikt för att
utbildas för internationella uppdrag. I ett yttrande
under mom. 5 har bl.a. kristdemokraterna redovisat
sin hållning i denna fråga och utgått från att Pliktut-
redningen utreder möjligheterna att införa en interna-
tionell civil fredstjänst i civilpliktsutbildningen.
Anf. 137 KARIN WEGESTÅL (s):
Fru talman! Jag tänker redogöra för de frågor som
tas upp i den regeringsskrivelse som utgör underlag
för dagens betänkande.
Regeringen redovisar först resultatet av den för-
söksvisa utbildning om cirka tre månader som man
efter rekrytering från hemvärnet frivilligt kan genom-
gå. Därefter kan vidareutbildning ske inom hemvär-
net.
I den försöksvisa utbildning som har pågått under
1997 och 1998 har sammanlagt bara 300 personer
deltagit. Av de 10 000 som hade placerats i utbild-
ningsreserven var det alltså bara 300 som anmälde
intresse. Regeringen anser att tiden för det här försö-
ket har varit för kort. Det finns t.ex. möjlighet att få
utbildning på flera ställen. Man kommer att följa
försöksverksamheten, eftersom man tycker att det är
viktigt att rekryteringen till hemvärnet förbättras. Alla
utskottsledamöter anser att frivilligorganisationerna är
viktiga i totalförsvaret.
Därefter görs en redovisning av hur många kvin-
nor som sedan lagen om totalförsvarsplikt trädde i
kraft den 1 juli 1995 har skrivits in för värnplikt. Inte
heller de är så många, nämligen 550. Av dem skrevs
dock 225 in under det senaste inskrivningsåret, 1997.
Det är alltså tydligt att det finns ett ökande intresse.
Den nya pliktutredning som regeringen har tillsatt och
som har börjat arbeta under namnet "1998 års pliktut-
redning" har fått i uppgift att särskilt utreda situatio-
nen för kvinnorna i pliktutbildning.
Regeringen anför vidare att den har givit Statens
räddningsverk i uppdrag att påbörja utbildningen av
civila beredskapsstyrkor. De som det gäller kallas
beredskapsmän - även om deras benämning borde
ändras till beredskapspersonal - för kommunernas
behov. Utbildningen har börjat vad gäller pliktperso-
nal för sociala uppgifter och för stabs- och informa-
tionsuppgifter, och den skall fortsätta vad gäller tek-
nisk verksamhet.
ÖCB har fått i uppgift att undersöka möjligheten
att utbilda till civila uppgifter inom miljöskydd under
förhöjd beredskap och att skapa resurser på länsnivå.
Myndigheterna skall redovisa det samlade behovet till
kontrollstationen 1999. Flera av de motioner som
behandlas i detta betänkande berör detta område.
Pliktutredningen har också fått i uppdrag att utreda
om pliktsystem skall kunna införas för tjänstgöring
vid svåra påfrestningar på samhället i fred.
När det gäller meritvärdering, som regeringen be-
handlar i sin skrivelse och som tas upp i flera motio-
ner, har man inom Försvarsmakten utarbetat ett be-
tygsformulär, som använts på prov. Det har visat sig
fungera bra och används nu i verksamheten. Pliktut-
redningen har till uppgift att se över meritvärderingen
i utbildningarna.
Regeringens förslag om förbättrade förmåner för
dem som skadats under sin plikttjänstgöring har redan
antagits av riksdagen. Förmåner som utgår vid skada i
tjänsten kan nu erhållas tidigare än vad som förut
gällt. Vidare har begravningshjälpen för totalför-
svarspliktiga som avlider under tjänstgöringen höjts
från ett halvt till ett helt basbelopp.
I flera motioner tar man upp frågan om de total-
försvarspliktigas förmåner i deras helhet. Detta ingår
inte direkt i Pliktutredningens nuvarande uppgifter
men kommer med säkerhet att beröras inom utred-
ningens mycket omfattande översynsarbete.
I betänkandet behandlas 21 motioner med 35 yr-
kanden med anknytning till totalförsvarsplikten. Re-
geringens beslut att tillsätta en utredning för att se
över tillämpningen av totalförsvarspliktlagen, som
trädde i kraft 1995, uppfattas i motionerna genomgå-
ende som positivt. Mycket har hänt under de år som
lagen tillämpats. En översyn behövs och har också
krävts av flera berörda instanser.
Många av de förslag som tas upp i motionerna in-
går i Pliktutredningens direktiv. I flera motioner be-
rörs t.ex. disciplinansvar och rättsliga frågor. Discip-
linansvaret skall ses över av Pliktutredningen. De
flesta av motionernas förslag kommer, som sagt, att
behandlas av utredningen. Därför yrkar jag bifall till
utskottets hemställan och avslag på samtliga motio-
ner.
Eftersom jag fortfarande har litet taletid kvar,
skulle jag vilja ta upp också de frågor som Annika
Nordgren nyss reste. Hon ville först och främst av-
skaffa totalförsvarsplikten och tyckte att det var synd
att man inte kunde utreda den frågan samtidigt som
man nu ser över hela systemet. Jag vill peka på att
detta helt enkelt beror på att det finns en stor enighet
om att vi skall ha ett pliktsystem och en totalför-
svarsplikt i det svenska försvaret. Annika Nordgren
sitter själv med i utredningen och kan där ta upp dessa
frågor, men jag vill peka på att anledningen till att
detta inte ingår i direktiven är att det inte finns majori-
tet för det.
Annika Nordgren vill att totalförsvarsvägran skall
avkriminaliseras. Jag kan hålla med så till vida att jag
tycker att det är onödigt med fängelsestraff. Denna
fråga diskuterades redan i den förra pliktutredningen,
och den kommer säkert upp igen. Jag tycker däremot
inte att man helt skall ta bort sanktionerna. Vi har
sanktioner inom totalförsvaret över huvud taget.
Dessutom skall man tänka på att vi har en tjänsteplikt
som gäller för alla i Sverige, både för svenskar och
för utlänningar, från 16 till 70 års ålder. Det skulle
vara ganska underligt om någon skulle få säga: Jag
vill inte ställa upp på någonting, även om det skulle
behövas. Jag tror inte att man är beredd att acceptera
det utan vidare.
Annika Nordgren tog också upp frågan om avhop-
pen från utbildningen och menade att intresset för
utbildningen efter hand avtar.
Det har gjorts undersökningar som visar detta,
men det är inte något helt allmängiltigt. Detta ger
dock självfallet signaler om att man måste se till att ha
en utbildning som är så beskaffad att de unga männi-
skor som tar av sin tid för att få utbildningen också
tycker att den känns meningsfull. Jag tycker att man
skall kunna förvänta sig av Försvarsmakten att den
kan tillhandahålla en sådan utbildning.
Fredstjänst, inte minst i Svenska kyrkans regi och
med dess utbildning, tror jag är en sådan sak som vi
kommer att diskutera i Pliktutredningen. Det är näm-
ligen viktigt att finna former för hur man också skall
kunna ge andra än dem som gör militär värnplikt
möjlighet att komma ut och hjälpa till internationellt.
Det finns många uppgifter som behöver göras. Detta
har vi lyft fram i utredningen, och jag tror säkert att vi
skall kunna klara av det.
När det gäller främlingsfientligheten är jag lika
glad som Annika Nordgren för att vi var helt överens
om att kräva att brottet hets mot folkgrupp skall tas in
i det register som Pliktverket har tillgång till när det
gör sin uttagning. Jag hoppas verkligen att vi får ett
sådant beslut i riksdagen också.
Frågan om olämpliga värnpliktiga, som är krimi-
nella och som har visat sympatier för rasistiska orga-
nisationer osv., är något som vi har diskuterat ganska
mycket. I dag har jag tagit reda på att regeringen
bereder ett uppdrag till Försvarsmakten och Pliktver-
ket att de skall redovisa hur de tillämpar de person-
kontroller som de har möjlighet att göra efter det att
de fick utökade möjligheter 1996. Då fick de möjlig-
het att göra fler registerutdrag. Utifrån detta kommer
man sedan att göra en redovisning eller ett förslag,
som kommer att vara klart i augusti. Jag hoppas alltså
att vi kan återkomma till detta.
Anf. 138 ANNIKA NORDGREN (mp) re-
plik:
Fru talman! Ja, det finns en bred enighet om Plik-
tutredningens fundament, dvs. plikten. Men det är
mycket som det har funnits en ganska bred enighet om
när det gäller försvarsfrågor och som har blåst omkull
ganska rejält under den senaste tiden. Sedan har det
lappats, lagats, pusslats, sytts och gjorts mycket saker
för att få ihop resonemang och hur verkligheten ser ut.
Det är inte alltid det går ihop.
Förhoppningsvis kommer vi under nästa år att ta
ett mer samlat grepp på Försvarsmakten och hur vi
vill att den och totalförsvaret skall utvecklas. Då me-
nar jag att det vore bra om vi hade ett underlag som
belyser hur ett avskaffande av pliktsystemet skulle
kunna se ut. Återigen vill jag betona att det inte är
någon yrkesarmé som Miljöpartiet pratar om, utan det
handlar om en utbildning som bygger på frivillighet
och meriter. Den skall också ses som ett annorlunda
koncept för hur försvaret skall utformas.
Karin Wegestål nämnde meriter som en del av det
som Pliktutredningen skall titta på. Det känns relevant
att diskutera detta. Det är nämligen något som vi har
pratat om många gånger. Gång på gång har vi slagit
fast att man skall få en bra meritvärdering när man
gör sin utbildning. Detta skulle fungera som en morot
och göra att det hela känns mer relevant. Det händer
inte så väldigt mycket, men det har bedrivits en del
försöksverksamhet.
Jag menar att detta är en av de delar som ger en
viktig folklig förankring - man känner att utbildning-
en både är meriterande och känns relevant. Återigen
vill jag ställa en fråga till Karin Wegestål, inte minst
mot bakgrund av att den socialdemokratiska kongres-
sen slog fast hösten 1997 att värnplikten skall åter-
upprättas: Är det enligt socialdemokratin det viktigas-
te för folkförankringen hur många som utbildas, eller
är det något annat? Och i så fall vad?
Anf. 139 KARIN WEGESTÅL (s) replik:
Fru talman! Det var många frågor på en gång.
När det gäller utbildning av personal till totalför-
svaret är det uppgifterna inom försvaret som man tas
ut till som är det viktigaste. Vi har slagit fast att man
inte skall utbilda fler än så många som kan krigsplace-
ras. Det är den målsättning som finns.
Sedan kan man diskutera de uppgifter som finns
eller som kommer att finnas. Vi har en kontrollstation
1999, där Försvarsberedningen skall ge ett underlag
till en diskussion kring hur försvaret skall se ut med
anledning av den omvärldsförändring som har skett.
Därefter kommer man att kunna göra ett förslag till
hur försvaret skall utformas. Detta skall göras inte
minst med tanke på den vidgade hotbild som vi är
överens om, och de uppgifter som kan komma att
behövas i det sammanhanget.
Anf. 140 ANNIKA NORDGREN (mp) re-
plik:
Fru talman! Jag tolkar Karin Wegestål så att det är
uppgifterna som är det viktigaste. Jag vet att ett fun-
dament för Socialdemokraternas inriktning i den här
frågan är hur man skall utbilda för krigsuppgiften. Om
man tittar närmare på det hela ser man dock att vissa
uppgifter som nu görs inom ramen för totalför-
svarsplikten inte leder till en krigsplacering. Jag tän-
ker på arbete i stall osv.
Skall jag också tolka Karin Wegestål så att det är
uppgifterna som är viktigast för folkförankringen? Jag
är inte säker på att det är så. Jag menar att det vikti-
gaste är att man anser att utbildningen är adekvat och
relevant, och att utbildningen sker på ett sådant sätt
att man också får civil dokumentation och civila meri-
ter för det som man har lärt sig under sin utbildning.
Inte minst måste man också utbilda för någonting som
känns viktigt och meningsfullt. Ungdomar har kanske
generellt sett en litet annorlunda syn på vad det är för
hot som Sverige står inför och kan möta. Det är nog
inte de stridsvagnar på andra sidan gränsen som jag
pratade om förut, utan det är andra hot som känns
relevanta att förebygga.
Återigen frågar jag om det är uppgifterna som är
viktiga för totalförsvarsförankringen, eller är det civil
dokumentation, dvs. motivation och meriter? Kommer
Karin Wegestål fram till det senare kanske man ändå
skulle titta på hur en frivillig värntjänst skulle kunna
se ut.
Anf. 141 KARIN WEGESTÅL (s) replik:
Fru talman! Jag tycker att det är två olika frågor
som Annika Nordgren tar upp. För totalförsvaret är
det nämligen viktigt att fylla de uppgifter man har,
men för den enskilde är det naturligtvis lika viktigt att
man får en rejäl utvärdering av de kunskaper man har
skaffat sig och ett papper att visa upp. Det är ju en
viktig utbildning som man får.
Jag håller med Annika Nordgren om att det har
varit väldigt svårt att komma fram med detta. Det har
varit på gång väldigt länge, men nu har det i alla fall
kommit så långt att man har kommit överens om ett
betygsformulär som man har prövat, som man anser
är bra och som man skall kunna använda. Det skall
också kunna ge uppgifter om vad man är bra på. Det
skall inte bara gälla de rent formella kunskaperna,
utan också ledarskapsförmåga, kommunikation, hur
man fungerar i grupp osv. Det är viktigt, och det skall
finnas med i de här sammanhangen.
Anf. 142 HENRIK LANDERHOLM (m):
Fru talman! Att konstatera att pliktsystemet är i
kris är inget särskilt kontroversiellt påstående. Krisen
är ekonomisk, politisk och moralisk. Aktuella under-
sökningar visar att allt färre av de duktigaste bidrar
till det nationella försvaret, men också att rekrytering-
en till officersyrkena och till hemvärnet sakta men
säkert urholkas eftersom plikttjänstgöringen i dag är
bas också för den rekryteringen.
Ända sedan 1800-talets senaste år har den politis-
ka enigheten i pliktfrågan varit tämligen stor - i det
närmaste bedövande. Värnplikten och totalför-
svarsplikten har medvetet höjts över partigränserna.
Det beror enligt min uppfattning på två grundläggan-
de förhållanden. Frågan är av långsiktig säkerhetspo-
litisk betydelse, och systemet fungerar dåligt om be-
slutsfattandet präglas av snabba ryck och stora skift-
ningar. Sist men inte minst innebär pliktsystemet
också en mycket stor frihetsinskränkning för den
enskilde medborgaren.
När vi politiska beslutsfattare använder statens
yttersta tvångsmakt, frihetsberövandet, och ianspråk-
tar våra kanske allra dugligaste unga män krävs
mycket starka motiv. Motiven bakom plikten måste
vara oomtvistade. Om det har de politiska partierna
varit överens, åtminstone fram till försvarsbeslutet
1996.
Under 70- och 80-talen havererade den dåvarande
tillämpningen av allmän värnplikt, som vi kallade det
då. Genom låga anslag och ett krampaktigt fasthållan-
de vid principen att alla skulle inkallas utbildade
försvaret generationer av soldater till förband med
alltmer föråldrad och nedsliten utrustning. Repeti-
tionsutbildning genomfördes i allt mindre omfattning.
Det var inte bara en farlig väg. Den var också helt
felaktig, eftersom den ledde till ett sämre försvar med
sämre förband och lägre motivation. Dessutom sluka-
des pengar som kunde ha finansierat verklig värn-
kraft.
År 1990 tillsattes den första pliktutredningen för
att komma till rätta med problemen. Resultatet blev
ett nytt pliktsystem och en sammanhållen totalsför-
svarsplikt, som ersatte det gamla systemet. Grund-
principerna är ganska enkla: Värn- och civilplikt skall
bara grundas på behovet i krigsorganisationen eller
fredstida beredskap. Fler skall inte utbildas än vad
som behövs för att täcka detta behov, och utbild-
ningstiden för varje enskild skall heller inte vara läng-
re än vad som är nödvändigt för att denna skall kunna
lösa sin uppgift.
Men redan innan den nya lagen trätt i kraft, vilket
den skulle göra den 1 juli 1995, gjorde socialdemo-
kraterna - eller åtminstone regeringen - helt om i
pliktfrågan. Den försvarspolitiskt oerfarne Thage
Peterson styrde om regeringspolitiken så att plikten
blev viktigare än behoven. Med ljus och lykta
dammsögs hela totalförsvaret på möjliga, s.k. behov.
Om uppgifterna hade någon relevans till andra sats-
ningar i försvaret spelade då ingen roll. Plikt till varje
pris - ju fler desto bättre! Det var det motto som
präglade inventeringen.
Men det hela gick ganska långsamt. Försvarsmak-
ten kunde inte hitta något behov av korttidsutbildade
för t.ex. bevakningsuppgifter, hur de än letade när de
ställde detta mot andra behov. I de civila delarna av
totalförsvaret visade sig också intresset vara mindre
än väntat. Kommunernas behov skulle definieras i
försvarsbeslutet 1996 och låg till grund för beslutet
om utbildning av civila beredskapsmän. Det utlovades
att definitionen av behoven skulle vara färdig bara
några månader efter beslutet vi fattade i december
1996. Nu, ett år senare, är det ännu inte klarlagt vilka
behov kommunerna har.
Detta är egentligen en ren skandal - samtidigt
tickar ju utbildningen av dessa beredskapsmän på och
ökar dessutom i omfattning utan att behoven är klar-
lagda. 400 utbildades 1997, 800 utbildas nu i år och
nästa år utbildas 1 600. Ännu vet ingen till vilken
nytta. Det finns alltså kraftfulla skäl att helt ompröva
den här utbildningen i samband med nästa års kon-
trollstation, som ju skall ompröva personalbehovet
både på den civila och militära sidan, vilket Karin
Wegestål påpekade.
Den fråga vi som ansvarstagande politiker måste
ställa oss är om den här utvecklingen på pliktområdet
kan tillåtas fortsätta. Är det så viktigt att hålla liv i
lagstridiga idéer från en svunnen tid att det motiverar
en konfrontation i pliktfrågan? I stället för att drömma
sig tillbaka till den tid då grundutbildning av alla unga
män var både nödvändigt och självklart, bör vi värde-
ra verkligheten. Är det verkligen rimligt att 10 000
unga människor varje år skall frihetsberövas i tre
månader till föga nytta för att tillgodose det som jag
skulle vilja beteckna som något av en ideologisk
besatthet? Är det verkligen rimligt i dagens verklig-
het?
Som jag ser det gäller det nu att rädda pliktsyste-
met genom en ny ordning, som av unga människor
upplevs som rimlig och rättvis. Den kan komma att
kosta mer. Sannolikt, men inte säkert, kommer färre
att kallas in. Förändringar är nödvändiga för att inte
pliktsystemet helt skall kollapsa. Det vore mycket
allvarligt, eftersom det inte går att försvara Sverige
med ett yrkesförsvar eller med ett frivilligt rekryterat
försvar under överskådlig framtid.
Folkförankringen kräver ett försvar som männi-
skor kan vara stolta över och känna som meningsfullt.
En föga meningsfull pliktutbildning till halvdana
soldater eller beredskapsmän med mycket diffusa
behov bakom förankrar inte det svenska försvaret hos
folket mer än t.ex. det danska systemet. Plikten är
nödvändig, inte i första hand för folkförankringens
skull utan för att klara behoven av tillräckligt många
och tillräckligt bra medarbetare i det militära i det
civila försvaret.
Nuvarande försvarsminister, som inte är närvaran-
de här, tycks i den allmänna debatten vara på väg att
trampa fel i värnpliktsfrågan. Inget annat land i värl-
den går mot ett större antal värnpliktiga. De som jag
ser det hittills dåligt övertänkta idéerna som nyligen
presenterades om att lansera en korttidsutbildning är
det kanske tydligaste exemplet på detta feltrampande.
Favorit i repris, kan man tycka om korttidsutbildning-
en, men här handlar det faktiskt inte om någon favorit.
Korttidsutbildning av värnpliktiga räddar inte värn-
plikten, utan påskyndar tvärtom urholkningen och
minskar respekten för systemet ytterligare.
Det är som jag tidigare sade: Det är lätt att dröm-
ma sig tillbaka till den gamla tiden då nästan alla unga
män gjorde sin värnplikt. Det var bra då, men det är
inte möjligt nu. Den vägen är stängd. Det är varken
ekonomiskt eller moraliskt försvarbart.
Ofta hävdas att fler borde genomföra grundut-
bildning i rättvisans och folkförankringens namn,
vilket jag antydde tidigare. Ytterligare ett argument är
att det skulle underlätta upprustning i framtiden och
på så sätt stödja den anpassningsdoktrin som vi hittills
varit hjälpligt överens om. I det sista avseendet måste
frågan bli: Varför genom en breddutbildning av
många angripa det minsta problemet först, det som är
lättast att ta igen? Värnpliktsutbildning på bredden
utgör inte flaskhalsen i arbetet att skapa fler och bättre
förband när det behövs.
För bara några veckor sedan inledde den nytillsat-
ta Pliktutredningen sitt arbete. Ingenstans i direktiven
står det att grundprinciperna för pliktrekrytering i
dagens lagstiftning skall frångås. Lagen bygger på
plikt efter behov, att inte fler än nödvändigt skall tas
ut och att utbildningstiden inte skall vara längre än
vad som är nödvändigt för att uppgiften skall kunna
lösas. Det är goda principer. Jag förutsätter att direk-
tiven till utredningen och de tilläggsdirektiv som
enligt uppgift skall presenteras i dagarna skall ses som
ett försök av regeringen att återskapa den nationella
enighet i pliktfrågorna som varit självklar i snart ett
sekel.
Från min utgångspunkt måste dagens uppenbara
missbruk av framför allt civilplikten få ett slut. När vi
använder statens tvångsmakt, som innebär att unga
människors bästa tas ifrån individen och tillförs det
gemensammas bästa, måste det politiska ansvaret
enligt min mening också tas gemensamt. Vi som är
svenska folkets valda ombud måste var och en kunna
se dem som tas ut till rikets försvar i ögonen. Vi
måste kunna säga till varje individ: Ja, du behövs, och
vi har tillsammans sett till att du får den bästa utbild-
ningen och den bästa utrustningen för att kunna lösa
din uppgift, som ytterst kan handla om liv och död,
både för den enskilda och för ett fritt Sverige. Denna i
grunden moraliska fråga är den allra viktigaste för
pliktsystemets framtid.
Fru talman! I dagens betänkande hänvisar man i
mångt och mycket till den pliktutredning som just
påbörjat sitt arbete. Det gör man alldeles rätt i. Än
finns tid att återskapa koncensus i pliktfrågorna, och
jag yrkar bifall till utskottets hemställan, inte minst
för dess tydliga avslag på ett förslag om avskaffande
av värnplikten.
Anf. 143 KARIN WEGESTÅL (s) replik:
Fru talman! Det sista var nästan nödvändigt. Jag
tyckte faktiskt att Henrik Landerholm började i den
andra ändan, så jag tänkte att jag skulle påminna
honom om att vi faktiskt har en stor majoritet bakom
en totalförsvarsplikt i Sverige. Men det kom ju och
blev tydligare på slutet.
Henrik Landerholm är missbelåten med Pliktut-
redningen och den totalförsvarspliktlag som kom fram
genom den och som fungerat sedan 1995. Därför är
det konstigt att han inte tycker att det är bra att man
nu tillsatt en ny pliktutredning som skall se över det
här. Det är väl rimligt att göra det? Vi vet alla att det
funnits problem på detta område.
Också jag skulle vilja nämna en försvarsminister
som varit klåfingrig i det här sammanhanget. I dis-
kussionen om hur man skulle ta ut ungdomar till total-
försvarsplikten, i synnerhet på den militära sidan, var
det aldrig meningen att man i första hand skulle höja
ribban och ta ut dem som Henrik Landerholm kallar
de duktigaste i Sverige. Det var meningen att alla
skulle kunna ha en uppgift, och att man skulle ta ut
folk till de platser som behövde fyllas. Alla svenska
ungdomar skulle kunna finna en uppgift. Nu har vi
fått en ny sorteringsmaskin som vi egentligen inte
hade tänkt oss. Därför är det bra att vi ändrar det nu.
Anf. 144 HENRIK LANDERHOLM (m) re-
plik:
Fru talman! Tvärtom! Lagen om totalförsvarsplikt,
som började tillämpas den 1 juli 1995, är en mycket
bra lag. Mitt parti stod fullständigt bakom den, och
jag förutsätter att den är grunden också för den ut-
redning som nu skall se över tillämpningen av total-
försvarsplikten.
Det är en bra lag därför att den bygger på plikt
efter behov. Den bygger på att ingen skall göra plikt
längre tid än vad som behövs för att man skall kunna
lösa sin uppgift. Den bygger på att inte fler skall tas ut
än vad som går att relatera till behoven. Jag är inte
missnöjd med lagen om totalförsvarsplikt. Tvärtom är
den ett fundament. I den fanns också den prövning
som Annika Nordgren diskuterade tidigare om yrkes-
försvar kontra pliktrekrytering.
När det gäller tidigare försvarsministrars eventuel-
la övertramp kan jag bara konstatera att den nya lagen
som reglerar detta gäller från den 1 juli 1995. Den
började verka under den socialdemokratiska regering-
ens tid. Från mitten på 80-talet till mitten på 90-talet
hade vi olyckligt nog en oreglerad urholkning av
värnpliktssystemet där de politiska beslutsfattarna inte
hade ledning i den lagstiftning som då fanns.
Min fråga till Karin Wegestål är om hon fortfa-
rande anser att de tre grundläggande principerna i
lagen om totalförsvarsplikt alltjämt skall vara gällan-
de eller om det finns skäl som gör att man skall gå
ifrån de tre grundprinciperna, och då skulle jag gärna
vilja att hon redovisade dem för kammaren också.
Anf. 145 KARIN WEGESTÅL (s) replik:
Fru talman! Jag kan svara ja direkt. Jag står bak-
om dessa tre grundprinciper. Men det finns saker som
Henrik Landerholm och jag inte är överens om.
Jag tycker t.ex. att det är väldigt viktigt att man
har resurser som kan vara till hjälp i det civila samhäl-
let om man skulle råka ut för ett krig. Vi vet mycket
väl att i de moderna krigen är det civilbefolkningen
som råkar mest illa ut. Därför behövs det människor
som kan finnas till hands för att skydda befolkningen,
hjälpa dem till rätta, se till att det finns mat, se till att
de får sjukvård och röja upp när hus rasar samman
och människor blir begravda. Vi har en helt annan
uppfattning om hur viktig den civila utbildningen är.
Folk har länge frågat varför vi håller på med detta
med stridsvagnar osv. som Annika Nordgren tog upp.
Jag tror att vi behöver diskutera en helt annan typ av
försvar. Jag tror att vi kommer att göra det med tanke
på den situation som vi har nu. Då menar jag att det
viktigaste är att man i stället har den materiel, den
utbildning och de människor som behövs till en annan
typ av försvar. Jag tycker inte att Moderata samlings-
partiet brukar vara så särskilt radikalt när det gäller att
tänka sig förändringar inom det militära försvaret.
Anf. 146 HENRIK LANDERHOLM (m) re-
plik:
Fru talman! Karin Wegestål tillvitar mig åsikter
som jag inte har. I och med beslutet om lagen om
totalförsvarsplikt konstaterade denna kammare i enig-
het att totalförsvarsplikten skall tillämpas såväl på det
civila försvaret som på det militära försvaret. Perso-
nalbehov för det civila försvaret skall kunna lösas
också genom grundutbildning. Det är inte det som är
mitt problem. Om behoven tydligt går att definiera är
det självklart att plikt även skall kunna tillämpas om
det inte finns några andra sätt att lösa personalför-
sörjningsbehoven.
Problemet är tillämpningen, Karin Wegestål.
Problemet är att de civila beredskapsstyrkor som
lanserades 1995 och realiserades 1996 inte har den
stabila grund i behovsanalysen som gör att jag kan stå
här på kammarens golv och säga: Ja, detta behövs.
Anledningen till det är att utgångspunkten för att
skapa dessa civila s.k. beredskapsstyrkor inte var
behoven i sig utan behovet av så många utbildnings-
platser som möjligt. Det är anledningen till att jag är
tveksam. Min tveksamhet bygger inte ett ögonblick på
att det inte skulle finnas anledning att stärka, förnya
och modernisera det civila försvaret. Det behövs
definitivt. Och också för att göra det var lagen om
totalförsvarsplikt en milstolpe.
Men för att detta skall vara ett transparent system
där de politiska partierna skall kunna ha respekt för
varandra krävs ju att behovsanalysen grundas på be-
hoven. När jag berättar i denna kammare att de behov
som enligt beslutet 1996 skulle vara definierade ett
halvår senare ännu inte finns klarlagda, trots att ut-
bildningen ökar år efter år, är det ett allvarligt memen-
to också för Karin Wegestål och hennes partikamrater
att tänka efter om det har varit behovet i sig eller
behovet av antalet utbildningsplatser som har styrt
införandet av den nya tremånadersutbildning som
riksdagen fattade beslut om i december 1996.
Anf. 147 ANNIKA NORDGREN (mp) re-
plik:
Fru talman! Henrik Landerholm redogjorde här
för en av de grundläggande principerna, nämligen att
inte fler skall tas ut än vad som är nödvändigt. Men
nu kan vi konstatera att man skall ta ut färre av eko-
nomiska skäl. Eller skall det tolkas så att vi tar ut färre
för att man plötsligt, kanske på grund av de ekono-
miska skälen, har upptäckt att behoven är mindre?
Jag tycker att detta ganska tydligt visar att vi redan
i dag har den här ryckigheten och de tvära kasten i
beslutsfattande som jag tror Henrik Landerholm ut-
tryckte det. Man grundar inte de olika besluten på
någon genomgripande analys. Då kommer jag fram
till att det vore värdefullt att, trots den breda politiska
majoriteten, undersöka och förutsättningslöst diskute-
ra i t.ex. Pliktutredningen hur ett avskaffande av plikt-
systemet skulle kunna se ut och vad det får för effek-
ter. Det är möjligt - man skall ju gå in i en sådan
utredning med öppna ögon - att vi skulle komma fram
till att det trots allt är så att man skall grunda detta på
pliktsystemet. Det är så mycket som är i gungning.
Man vill undvika framtida ryckighet, t.ex. att rege-
ringen plötsligt aviserar att vi måste göra någonting
helt annat och gör det utan att ha genomlyst det först.
Jag tror att varken Moderaterna eller Miljöpartiet vill
vara med om det.
Varför inte granska även det här konceptet i Plik-
tutredningen, Henrik Landerholm?
Anf. 148 HENRIK LANDERHOLM (m) re-
plik:
Fru talman! Man kan ägna statsmakternas resurser
till väldigt många olika saker. Men när man gör en
analys av vad som känns meningsfullt att över huvud
taget analysera, måste det ligga inom rimlighetens
ramar eller som man sade i det militära: Det måste
finnas med på måltavlan.
En rent frivillig rekrytering till det svenska försva-
ret, såväl civilt som militärt, finns inte med inom
överskådlig framtid, åtminstone med den målbild som
jag har. Om vi konstaterar att det gäller för alla andra
partier utom Miljöpartiet, är det uppenbarligen så att
det inte känns som en fråga som behöver stå på dag-
ordningen i dag. Dessutom är det ju så att frågan om
pliktrekrytering eller yrkesförsvar eller kalla det fri-
villig rekrytering - ett frivilligt försvar blir ju en form
av yrkesförsvar även om detta yrke utövas under en
relativt kort period av den enskildes liv - togs ju upp
och diskuterades ordentligt i den pliktutredning som
satt 1990-1991. När det gäller de grundläggande
faktorerna har ingenting förändrats, i alla fall enligt
min uppfattning.
Jag utesluter inte att vi med stora säkerhetspolitis-
ka och militärtekniska förändringar i framtiden åter-
igen måste ställa oss frågan om pliktrekrytering är det
rimligaste sättet att försörja vårt försvar, men det
betyder inte att frågan är akut för dagen. Vi är inte där
i dag. Vi har så många problem med det existerande
systemet som vi faktiskt bör ta tag i först. De handlar
om tillämpningen av de grundvalar som vi definierade
i lagen om totalförsvarsplikt.
Det allvarliga just nu är att regeringen kanske sä-
ger en sak och gör en annan, dvs. folkförankringen i
pliktens form är retoriskt det viktigaste i regeringens
pliktpolitik. Å andra sidan används ju grundutbild-
ningen som en budgetregulator. Resultatet har blivit
att sedan 1994 är det i realiteten allt färre som har
genomgått sin grundutbildning oavsett den retorik
som har varit den officiella från de befattningshavare
som har haft ansvaret på de här områdena.
Anf. 149 ANNIKA NORDGREN (mp) re-
plik:
Fru talman! Jag menar att det har skett stora sä-
kerhetspolitiska förändringar i vår omvärld. Nu vet
jag att Henrik Landerholm och jag ser de här säker-
hetspolitiska förändringarna på litet olika sätt. Vi ser
dem kanske med olika ideologiska glasögon. Men jag
menar att den förändringen har skett och att det be-
hövs en genomgripande analys på alla fronter inom
försvarspolitiken.
När det gäller frågan om det meningsfulla i att ut-
reda någonting även om Miljöpartiet råkar vara en-
samma om att driva det, kan jag möjligen återkomma
om några år och på ett eller annat sätt hävda att det
hade varit klokt. Man kan spara mycket pengar på sikt
även om det kostar litet extra för statsmakterna att
göra en sådan utredning. Man skulle slippa få den här
ryckigheten och få en genomlysning som känns tro-
värdig. Det är också en viktig signal i samhället att vi
gör trovärdiga utredningar som också är utredningar
och inte teser som vi driver på olika sätt.
Detta kan slutligen utmynna i en fråga till Henrik
Landerholm. Kan den minsta gemensamma nämnaren
för Moderaterna och Miljöpartiet efter den här debat-
ten vara att vi är överens om att det danska systemet
är intressant att titta på? Många av de danska totalför-
svarspliktiga, eller vad deras motsvarighet heter,
upplever att det har ett stort inslag av frihet samtidigt
som det grundas på en form av plikt. Kan vi vara
överens om att det kan vara intressant att förutsätt-
ningslöst analysera det?
Anf. 150 HENRIK LANDERHOLM (m) re-
plik:
Fru talman! Frågan om hur man ser på pliktrekry-
teringen är nog kopplad till en annan grundläggande
försvarspolitisk fråga, nämligen den om hur man
bedömer behovet av ett relativt stort militärt försvar.
Där går det en rågång mellan Miljöpartiet och alla
andra partier. Miljöpartiet har helt enkelt en helt an-
nan syn på vilken storlek och utformning en eventuell
militär försvarsorganisation skall ha. Att när man i
grunden är motståndare till ett militärt försvar - och
det upplever jag att många miljöpartister är - också
ifrågasätta pliktrekryteringen är helt naturligt. Det
påpekar Annika Nordgren också.
Men när man under överskådlig framtid ser en
försvarsorganisation, militär och civil, omfattande
många hundratusen män och kvinnor, kan inte jag i
min sinnebild se framför mig att en land med Sveriges
stora yta och lilla befolkning skulle kunna grunda
rekryteringen av tillräckligt många och tillräckligt bra
medarbetare i det militära och civila försvaret på
något annat än plikt. Därför känns det inte menings-
fullt att utreda yrkesförsvar eller frivillighet.
Det danska systemet grundas på plikt. Jag hoppas
att den pliktutredning som nu är tillsatt kommer att
beskåda detta system, inte minst genom studiebesök
på plats. Det är min övertygelse att även om pliktsys-
temet skall verka i fortsättningen - och därom är jag
övertygad - behövs det mer av morot, mer av merit-
värdering, mer av kompensation, mer av information
och mer av attraktion för att systemet skall fungera i
längden och rekrytera tillräckligt många och tillräck-
ligt bra medarbetare till det militära och civila försva-
ret.
(forts.)
Ajournering
Kammaren beslutade kl. 18.02 att ajournera för-
handlingarna till kl. 19.00 för middagsuppehåll.
Återupptagna förhandlingar
Förhandlingarna återupptogs kl. 19.00.
13 § (forts.) Totalförsvarsplikten (forts. FöU7)
Anf. 151 EVA FLYBORG (fp):
Fru talman! Folkpartiet avvisar tanken på att
pliktutbilda i princip alla vapenföra unga män utan att
behov av dem i krigsorganisationen föreligger. Det
gör att vi också avvisar tanken på korttidsutbildning
som ett alternativ för att kunna kalla in alla vapenföra
unga män till pliktutbildning. Det måste helt enkelt
finnas en grundläggande respekt för den enskilde
individens frihet och integritet.
Totalförsvarsplikten bör i fortsättningen utformas
så att könsneutral pliktuttagning kommer att gälla för
hela totalförsvaret. I vårt förslag till utformning av
försvarets krigsorganisation skulle väsentligt färre tas
ut till militär grundutbildning. I försvarsbeslutet 1996
avvisade vi också tills vidare förslaget beträffande
civila beredskapsstyrkor mot bakgrund av att rege-
ringen inte kunnat presentera något underlag rörande
behov av och former för en sådan pliktutbildning.
I detta sammanhang välkomnar vi dock att den
kommande översynen med förtur skall behandla frå-
gor gällande uppskovsregler och disciplinansvar. Vi
välkomnar likaså att översynen omfattar frågor röran-
de utbildningens meritvärde för såväl värnpliktiga
som civilpliktiga. Arbetet inom Försvarsmakten i
dessa frågor får dock inte avstanna i avvaktan på
översynen. Det bör tvärtom påskyndas.
I takt med att allt färre tas ut till plikttjänstgöring
måste förhållandena bringas i allt bättre överens-
stämmelse med dem som gäller i det civila samhället.
Plikttjänstgöringen måste också i största möjliga
utsträckning formas så att den för den enskilde blir en
tillgång också efter fullbordad utbildning.
Vi välkomnar därför den nu av regeringen tillsatta
översynen av pliktfrågorna. Vi förutsätter att den
kommer att innebära en återgång fullt ut till de prin-
ciper för plikttjänstgöringen som låg till grund för
riksdagens beslut 1994 om totalförsvarsplikt. Vi av-
står därför i detta sammanhang från reservationer.
Därmed inte alls sagt att vi inte har synpunkter.
Fru talman! Vi i Folkpartiet har i 25 punkter i vår
motion om totalförsvarsplikten angivit de förhållan-
den som enligt vår mening bör ligga till grund för den
fortsatta synen på totalförsvarsplikten. Jag skall här
bara kort beröra några av dessa.
Först gäller det flexibiliteten i totalförsvarsplikten.
Totalförsvarsplikten ger, genom att i princip vid en
könsneutral uttagning ha hela befolkningen som re-
kryteringsunderlag, maximala möjligheter att i varje
läge på ett rationellt sätt kunna tillgodose kvantitativa
och kvalitativa krav i totalförsvarets personalförsörj-
ning. Totalförsvarsplikten kan enligt vår mening bätt-
re än något annat system ge en bra personalförsörj-
ning med en aktuell utbildning av de pliktiga.
Jag vill här nämna något om faran med rigida
principer. I stark kontrast till totalförsvarspliktens
principer står tanken att vapenutbilda alla män. Med
en sådan tillämpning av en s.k. allmän värnplikt -
som är en manlig värnplikt - styrs den militära
grundutbildningen inte av försvarsmässiga övervä-
ganden. Den styrs i stället med 20 års fördröjning av
det årliga antalet födda gossebarn. Det är ungefär lika
rationellt som att koppla skolväsendet eller pensions-
systemet till den svenska älgstammens utveckling.
Den rigida synen på den allmänna värnplikten innebär
dessutom - vilket erfarenheten visar - att vi får stora
brister i de civila funktionerna.
Vi säger nej till resursslöseri, fru talman. Stora
belopp har slösats bort genom att många tusen fler
värnpliktiga än vad som behövs för omsättningen av
krigsorganisationen genom åren har tagits in. Att
utbilda en värnpliktig kostar 100 000-200 000 per
soldat beroende på utbildningens innehåll. Detta slö-
seri inom en nästan helmanlig verksamhet står i stark
kontrast till hur kvinnodominerade verksamheter
klämts åt hårt under senare år. Vad anser t.ex. rege-
ringens jämställdhetsansvariga om försvarets utbild-
ningsvolym?
Militär korttidsutbildning är inte egentligen aktu-
ellt, anser vi, förrän bortåt år 2020. Vi har länge i
Folkpartiet hävdat att man självklart bör anpassa
utbildningstiden till utbildningsändamålet. Mycket
tyder å ena sida på att utbildningstiden inte riktigt
räcker till för att ge allsidigt användbara fältförband.
Det är å andra svårt att motivera att förplägnads-
värnpliktiga skulle ha längre utbildningstider än
värnpliktiga med kvalificerade stridsuppgifter. I prak-
tiken behöver man dock inte ta ställning till detta
förrän strax före år 2020. Tills dess finns det ett över-
skott av soldater i åldrarna 20-40 år med betydligt
längre grundutbildning som bör tas i anspråk innan
man tittar på det här med korttidsutbildning.
Man bör förenkla och förbättra mönstringsförfa-
randet. Mönstring och uttagning skall göras rationellt.
Det finns många skäl att ifrågasätta det svenska sys-
temet med tvådagarsförrättningar. T.ex. har Danmark,
som Annika Nordgren tidigare talade om, ett system
med betydligt mindre tidsåtgång och kostnader. En
fungerande öppenvård gör det naturligt att individens
husläkare skulle kunna leverera de nödvändiga medi-
cinska uppgifter som behövs inför prövningen utom i
fråga om specialundersökningar för t.ex. vissa flyg-
tjänster eller ubåtstjänst. Inskrivningsläkaren upprepar
i dag ofta redan gjorda undersökningar.
När det gäller den kvalitativa delen av mönstring-
en är det inte ovanligt att den endast tar mellan tio och
tjugo minuter. Under en tvådagarsmönstring går alltså
mellan tio och tjugo minuter åt till att tala med en
psykolog som skall göra den nödvändiga kvalitativa
bedömningen. Detta är alldeles fel. Då är det kanske
inte underligt att en och annan olämplig slipper ige-
nom granskningen. Det gäller t.ex. människor med
rasistiska åsikter.
Vi måste också ta större hänsyn till individens
egen önskan. Vid uttagningen bör individens egen
önskan tillmätas mycket stor betydelse. Motivation
betyder mycket för att man skall få ett bra resultat av
utbildningen. Detta innebär inte ett yrkesförsvar, men
det innebär ett ökat utrymme för den enskilde indivi-
den.
Fru talman! Vi vill inte ha någon utbildning för
våldsbenägna personer eller rasister. Från principen
att för pliktutbildning i första hand ta ut personer som
själva vill måste undantag göras när man har anled-
ning att misstänka att vapen- eller sprängutbildning
kan missbrukas. Om alla tas ut med allmän värnplikt
riskerar i högre grad vapenutbildning att ges också till
våldsinriktade och kriminella personer. I ett läge då
bara en del av en åldersklass ges vapenutbildning
måste samhället så långt som möjligt se till att inte
vapenutbilda sina egna fiender. Militär utbildning har
vid flera tillfällen under senare år missbrukats av
våldsmän och rånare. Folkpartiet stöder härvidlag det
eniga betänkande som inom kort kommer att föreläg-
gas riksdagen för beslut.
Sedan vill jag ta upp pliktutbildningens civila
meritvärdering. De som ändå gör uppoffringen att
genomgå en värnplikts- eller civilpliktsutbildning bör
så långt möjligt få tillgodoräkna sig relevanta utbild-
ningsmeriter. Totalförsvaret måste snarast öka an-
strängningarna att lösa frågan om just meritvärdering-
en. Detta är viktigt för att öka motivationen att ge-
nomgå pliktutbildning, men framför allt för att skapa
så goda villkor som möjligt för dem som gör uppoff-
ringar till nytta för det totala försvaret.
I fråga om ekonomisk ersättning vid pliktutbild-
ning är det ju så att färre uttagna ökar såväl anled-
ningen som möjligheterna att faktiskt ge en bättre
ekonomisk ersättning. Det ligger inget egenvärde i att
ha låga ersättningar till personer som tas ut med
pliktlag. Motivation och utbildningsresultat påverkas
säkerligen negativt om ersättningarna är alltför låga.
40 kr per dag kan ju inte anses vara speciellt mycket.
När man bara tar ut så många som behövs till utbild-
ningen kan man också ge rimligare ekonomisk ersätt-
ning.
Den sista sak som jag vill ta upp litet speciellt
handlar om könsneutral uttagning. Vid uttagning till
militär eller civil totalförsvarsutbildning inom ramen
för plikten, där hänsyn tas till den enskildes önskemål,
finns inte längre någon anledning att behandla män
och kvinnor olika. Där en civil utbildning hos indivi-
den är av stort värde som grund för en totalförsvars-
placering finns inte heller någon anledning att göra
skillnad mellan könen.
Under de snart 20 år som Folkpartiet liberalerna
har pläderat för en totalförsvarsplikt har partiet envist
hävdat att värnplikten bör göras könsneutral. Man
skulle då tillgodose de samlade personalbehoven både
inom civilt och militärt försvar genom att utgå från
hela befolkningen. Trots det hittillsvarande talet om
allmän värnplikt har det ju faktiskt i verkligheten bara
varit manlig värnplikt.
Vi anser att det skall vara hela folkets försvar -
inte halva. Kvinnor har visserligen i dag rätten att
frivilligt fullgöra en värnplikt utan att behöva binda
sig för en fortsatt officerskarriär. Kvinnor som mönst-
rat kan numera också ingå i utbildningsreserven. Det
är bra. Men det räcker inte.
Samma grundkrav på deltagande i rikets totala
försvar måste ställas på både kvinnor och män. Vi har
alla rättigheter, och vi har alla skyldigheter. Vi måste
nu likställa flickor med pojkar även inom Försvar-
smaktens område. Vi måste som ett litet land tillvarata
all den kompetens som vi förfogar över och inte välja
bort halva årskullen 18-åringar innan vi ens har prövat
dugligheten.
Regeringen och Försvarsmakten har också tidigare
gett uttryck för att de anser att för att öka antalet
kvinnliga officerare i försvaret måste också basen,
dvs. de som genomgår pliktutbildningen, breddas.
Men, fru talman, det gör man faktiskt enklast genom
att övergå till en könsneutral tillämpning i urvalspro-
cessen, precis som Henrik Landerholm tidigare argu-
menterade, för att säkerställa antalet officerare. Anta-
let värnpliktiga påverkas inte, eftersom det är krigsor-
ganisationens storlek som styr det årliga rekryterings-
behovet och inte ett fixerat antal.
Fru talman! Till sist: De värnpliktiga kommer från
många skilda verksamheter i samhället. De bidrar
med sina olika kunskaper och erfarenheter till mång-
falden i den militära verksamheten. Detta är själva
styrkan i folkförsvarstanken. Vilken förankringstanke
ligger bakom att vi i dag utestänger halva befolkning-
ens erfarenheter och kompetens, Karin Wegestål?
Kanske är det så att en gammal sanning i dessa korri-
dorer är: Vill du inte så tillsätt en utredning.
Anf. 152 KARIN WEGESTÅL (s) replik:
Fru talman! Jag kan förstå Eva Flyborgs otålighet
när det gäller jämställdheten och kvinnors deltagande
på lika villkor i totalförsvaret. Men detta är inte så
enkelt. När vi öppnade möjligheten för kvinnor att
anmäla sig för att inte bara bli officerare utan även för
att göra sin värnplikt var det för att se hur pass stort
intresset var, som ett försök. Men intresset har inte
varit så väldigt stort. Jag tror att det är mycket som
man måste diskutera, hur man skall förbereda för
dessa kvinnor. Det är dock ett helt främmande område
och en helt ny kultur. Och det är inte heller så lätt för
organisationen att ta emot flickor när man är så in-
ställd på att utbilda bara unga män. Jag tror att det är
bra att kvinnorna kan komma in stegvis.
När det gäller plikten kan man fråga vem som är
mest utsatt för plikt under sin levnad, om det är män
eller kvinnor, och om det bara är så enkelt att vi poli-
tiker kan bestämma att vi skall lägga mer plikt på
kvinnorna och på så sätt friställa en del män, eftersom
vi antagligen inte kommer att behöva en större andel i
totalförsvaret därför att vi har både män och kvinnor.
Anf. 153 EVA FLYBORG (fp) replik:
Fru talman! Det är riktigt, Karin Wegestål, att vi
är otåliga. Men jag tycker att vi har pläderat för detta i
så många år. Folkpartiet har under minst 20 år talat
för en könsneutral uttagning till totalförsvaret. Riktigt
så otåliga kanske vi inte är. Otåligheten grundar sig
emellertid på insikten och åsikten om att lika skyldig-
heter och lika rättigheter oftast, för att inte säga alltid,
går hand i hand.
Karin Wegestål säger också att det är en ny kultur.
Mellan raderna säger hon att de flickor och kvinnor
som kommer in i försvaret får det svårt därför att de
möter en kompakt manlig kultur och därför att de bara
är några enstaka där de kommer in. Men, fru talman,
om alla mönstrar och många fler kvinnor kommer in
samtidigt är det ett utmärkt sätt att råda bot just på det
faktum att de är så få i varje förband.
Jag får återkomma till vad Karin Wegestål sade,
eftersom jag glömde att skriva ned det.
Anf. 154 KARIN WEGESTÅL (s) replik:
Fru talman! Det har ju tillsatts en pliktutredning,
och jag är alldeles säker på att dessa frågor kommer
att tas upp i den. Jag tror därför inte att Eva Flyborg
skall förtvivla, eftersom jag tror att detta är något som
kommer i framtiden. Vi kan kanske i Pliktutredningen
ta ytterligare ett steg i den riktning som Eva Flyborg
önskar sig.
Anf. 155 EVA FLYBORG (fp) replik:
Fru talman! Vi kan alltid hoppas att Pliktutred-
ningen kommer fram just till att det inte är tillräckligt
att kvinnor kan ansöka om att få göra militär
grundutbildning. Vi som är ett litet folk måste tillvara-
ta all kompetens som vi har. Att mönstra både kvinnor
och män och att välja ut de bästa kan jag över huvud
taget inte inse att det skulle ha någon negativ effekt på
något. Men, som sagt, vi får se vad utredningen kom-
mer fram till, men vi kommer att bevaka den noga.
Anf. 156 JAN JENNEHAG (v):
Fru talman! Det är naturligtvis ingen slump att ett
flertal av dem som deltar i denna debatt också är
ledamöter i Pliktutredningen.
Jag tror att engagemanget för hur vi skall lösa
pliktfrågorna i framtiden kommer att öka framöver.
Just nu är det mest en fråga för dem som råkar delta
just nu i utbildningen och för ett antal specialintresse-
rade, vare sig de har det som ett politiskt område eller
något annat. Jag tror att vi kan vänta en betydligt
större debatt i samhället i allmänhet om dessa frågor.
Fru talman! Jag tänkte börja med de två frågor
som Annika Nordgren ställde i sitt anförande. Jag tror
att de var ungefär följande.
Vilken är den viktigaste faktorn för folkförank-
ringen? Jag tycker nog att Annika Nordgren besvarar
den frågan i sin reservation nr 1. Där skriver hon:
Det viktigaste ur motivationssynpunkt är att man
utbildar för att möta hot som uppfattas som verkliga
och relevanta. Det är viktigare att fråga vad vi utbil-
dar för och hur denna utbildning sker än att pressa
igenom så många som möjligt.
Självklart är det så. Totalförsvarets organisation
måste ha trovärdiga uppgifter. Och utbildningen
måste leda till dessa uppgifter. Det har poängterats
flera gånger under denna debatt att så inte är fallet.
Det är naturligtvis något som vi måste ändra på.
Varför har vi över huvud taget ett pliktsystem?
Även det har flera talare varit inne på. Personalbeho-
vet, dvs. totalförsvarets möjligheter att få ett tillräck-
ligt antal med tillräckligt god kvalitet, är naturligtvis
avgörande.
Jag tror inte att vi kan definiera detta som något
slags demokratisk rättighet. Om vi ser det historiskt
och om vi ser hur världen ser ut i övrigt och även
utifrån situationen i Sverige i dag är det inte så. Det är
behovet som styr och som skall styra, vilket vi i prin-
cip är överens om.
Jag tror också att en viktig del i ett fungerande
pliktsystem måste vara att det är uthålligt. Vi kan inte
vara beroende av tillfälliga svängningar i behovet
eller i opinionen för att vi skall få systemet att funge-
ra. Jag tror inte heller att ett system med enbart an-
ställda och frivilliga har den uthålligheten. Jag tror
inte ens att det skulle räcka för att säkerställa behoven
i dag.
Ett pliktsystems karaktär är naturligtvis också av
det slaget att samhället måste förbehålla sig rätten till
sanktioner för dem som inte vill göra sin plikt. Så gör
vi med andra plikter i samhället, t.ex. skatteplikten.
Jag menar att vi bör avskaffa fängelsestraffet för total-
försvarsvägran, men någon sanktion måste samhället
ha. I annat fall blir plikten en illusion.
Annika Nordgren frågade också om dagens system
är rättvist. Nej, naturligtvis är det inte det. Vad som är
rättvist eller inte har naturligtvis inte heller någon
objektiv innebörd, utan det är acceptansen rent all-
mänt hos en någorlunda stabil majoritet som karakte-
riserar om det är rättvist eller inte. Det finns mängder
av företeelser i vårt samhälle som uppenbarligen är
orättvisa eller som i varje fall av många uppfattas som
orättvisa.
Ett progressivt skattesystem tycker många är
orättvist. Jag tycker att det är helt naturligt. Jag tycker
också att det är naturligt att de som har mest att ge får
bidra mer, vare sig det gäller pengar eller tid av sin
ungdom eller sitt liv, för att lösa en samhällsuppgift. I
annat fall skulle t.ex. vårt system med att befälsuttag-
na har en längre och mera kvalificerad utbildning
börja skaka om vi inte accepterade just det faktum att
här finns en orättvisa i den meningen att det inte krävs
lika mycket av var och en. För att säkra acceptansen
av denna orättvisa måste vi ge belöning till den som
utsätts för den, så att orättvisan accepteras. Vi kom-
mer aldrig att få ett system som i någon mening ob-
jektivt är rättvist.
En annan funktion hos ett pliktsystem som jag
också tycker är väsentlig gäller det kollektiva ansvaret
för våldet. Detta kan vi heller inte lösa i ett system
med enbart anställda och frivilliga. Ytterst gäller det
dödandet. Skall det vara möjligt att utkräva ansvar för
vissa personer och vissa grupperingar efter en kon-
flikt? Det blir oerhört komplicerat om vi inte accepte-
rar ett system som i någon mån säkrar det kollektiva
ansvaret. Jag tror att ett pliktsystem är den enda möj-
ligheten att få den effekten.
Vidare tror jag att pliktsystemet fortfarande, i
varje fall för den tid som vi behöver diskutera nu när
vi skall planera för hur den överblickbara delen av
vårt totalförsvar skall se ut, har en folklig förankring
och en acceptans. Därför tycker jag att den majorite-
ten inte behöver ifrågasättas. Vi behöver alltså inte nu
utreda om vi skall ha ett pliktsystem eller inte.
Fru talman! Det som behandlas i detta betänkande
kommer till stora delar att tas upp i Pliktutredningen.
Jag tror att dess arbete och resultat kommer att röna
ett större politiskt intresse än de här frågorna hittills
har gjort.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 23 april.)
14 § Kulturarvsfrågor
Föredrogs
Kulturutskottets betänkande 1997/98:KrU12
Kulturarvsfrågor
Anf. 157 JAN BACKMAN (m):
Fru talman! Det är två reservationer i detta betän-
kande som jag kommer att uppehålla mig vid.
Dessutom skall jag litet grand kommentera ort-
namnsvården.
I reservation 1, som jag yrkar bifall till, behandlas
myndighetsstrukturen inom kulturmiljöområdet. Vi
moderater har under flera år drivit frågan om att ren-
odla Riksantikvarieämbetets, RAÄ:s, uppgifter. Ett
första steg på den vägen har nu tagits genom att sedan
den 1 januari 1998 RAÄ och Statens historiska muse-
er är två separata myndigheter. Denna renodling bör
naturligtvis fortsätta.
I det läge som vi nu befinner oss i har vi accepte-
rat att avvakta de utredningar som just nu pågår bl.a.
inom Kulturdepartementet; detta i konsekvens med
våra ställningstaganden i några av de övriga ärenden
som kulturutskottet har haft att handlägga under den-
na vår. På en punkt vill vi dock inte avvakta. I stället
ställer vi oss bakom Miljöpartiets motion. Det gäller
då att skilja myndigheten Riksantikvarieämbetet från
genomföranderesursen UV. Här kan man peka på att
motsvarande åtgärder har vidtagits på andra områden.
Det är därför lämpligt att nu utreda vilka effekter en
sådan uppdelning skulle få. Om utredningen gjordes
snabbt och effektivt skulle resultatet kunna föreligga
när departementet är färdigt med sin strukturutred-
ning. Vid genomförandet av de olika förslagen skulle
då en samordning kunna ske.
Under tiden är det viktigt att den verksamhet som
UV bedriver får en alltmer affärsmässig profil och att
UV inte särbehandlas av de länsstyrelser som har att
fatta beslut om arkeologiska undersökningar. Privata
och offentliga arkeologer måste tillförsäkras samma
objektiva behandling vid valet av undersöknings-
ansvarig när det gäller olika objekt.
Min kommentar beträffande ortnamnen gäller en
formulering i betänkandet på s. 12: "I linje med vad
utskottet uttalat tidigare förutsätter utskottet att Sta-
tens lantmäteriverk, Posten AB och övriga ort-
namnsansvariga instanser avstår från åtgärder som
skulle kunna skada de kulturhistoriska intressena på
ortnamnsområdet innan riksdagen tagit ställning till
regeringens kommande förslag om ortnamn."
Av en händelse har jag via Internet kommit i kon-
takt med ett skånskt företag, T-kartor Sweden AB i
Kristianstad, som på uppdrag lägger upp databaser för
kartframställning och producerar olika typer av kartor
från dem. Man har bl.a. tagit fram en kulturturistkarta
över en kommun i Sverige där t.o.m. runstensnamnen
finns medtagna. Den moderna datatekniken innebär
stora möjligheter att lagra stora mängder uppgifter
som sedan kan tas fram och utnyttjas i olika samman-
hang. Här kan de kulturmiljövårdande instanserna i
kommuner och på länsmuseer göra en värdefull insats
genom att se till att deras kunskaper tillförs de olika
kartdatabaser som läggs upp.
Fru talman! Den andra reservationen som jag vill
beröra är reservation 2 under hemställanspunkten 11.
Reservationen bygger på en fyrpartimotion om stöd
för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg.
Här vill vi reservanter att det stöd på 500 000 kr som i
dag utgår ur Vasamuseets intäkter skall vederfaras
äran av att få ett eget anslag. Beroendet av Vasavar-
vets intäkter, som från början gällde museets över-
skott, är både onödigt och ologiskt - onödigt därför
att man inom den myndighet som både anslaget och
museet lyder under lika gärna skulle kunna se till att
de här pengarna redan från början fanns i ett särskilt
anslag och ologiskt därför att sambandet mellan de
bevaringsvärda skutorna och regalskeppet Vasa måste
betraktas som utomordentligt svagt.
Jag var i dag på förmiddagen på en konferens om
de svenska museijärnvägarna. Under en femtonårspe-
riod hade de ett investeringsbidrag på 250 000 kr
genom Statens Kulturråd, bekostat av lotterimedel.
När lotterimedlen inte längre kunde disponeras fanns
det inte någon beredskap hos Kulturrådet för att ta
dessa pengar någon annanstans. Bidraget upphörde
därför.
Enligt min uppfattning finns det ingen anledning
att riskera att skutstödet skall behöva möta samma
öde. Självfallet anser också vi moderater att huvudan-
svaret måste ligga på ägaren men de stora ideella
insatser som görs och de positiva effekter som de
välhållna fartygen har i sina hemmahamnar och på de
farvatten där de seglar - för övrigt med klara parallel-
ler till museijärnvägarna - gör det angeläget att stödet
får en fast budgetbyråkratisk form.
Fru talman! Jag yrkar, som sagt, bifall bara till re-
servation 1.
Anf. 158 MARIANNE ANDERSSON (c):
Fru talman! För att veta var vi är nu och kunna gå
vidare in i framtiden måste vi veta varifrån vi kom-
mer. Det är just det konstaterandet som gör kultur-
arvsfrågorna så viktiga för oss. Kunskapen om rötter-
na och historien, alldeles särskilt den lokala, är en stor
förutsättning för vår identitet, självkänsla och vår
förmåga att möta omvärlden.
En av de absolut viktigaste bärarna och förmed-
larna av vårt svenska kulturarv är hembygdsrörelsen.
Den har nått ut till varje hörn av vårt land. I varje län
finns mer än 100, i flera län mer än 300, föreningar.
Här förekommer ett outtröttligt ideellt arbete för att
bevara och utveckla vårt kulturarv lokalt. Det handlar
mycket om att stärka den lokala identiteten, inte minst
hos barn och ungdomar. Hembygdsrörelsens bidrag
till den centrala organisationen har minskat under
senare år trots att verksamheten egentligen har ökat.
Det är ganska ohållbart för en så vittförgrenad organi-
sation att hålla kontakter med medlemsföreningarna
och sköta sådana saker som kontakter med myndighe-
ter och remissyttranden med en så liten organisation
som det är i dag. Jag är därför mycket glad att ett
enigt utskott nu med anledning av en c- och s-motion
helt enkelt ger regeringen i uppdrag att göra en sam-
ordnad helhetsbedömning av behovet av stöd till
hemsbygdsrörelsen och som ett resultat av detta beak-
ta detta i budgetarbetet. Det känns väldigt bra att vi
har kunnat enas om det.
Vi är helt överens i kulturutskottet om värdet av
hembygdsrörelsen och det arbete som man gör där.
Jag kan bara nämna en sådan sak som att i den
Unescokonferens som var här i Stockholm för ett par
veckor sedan hölls ett seminarium om förorterna. Man
tog upp att också förorterna är hembygd för många
människor. Det är viktigt att den här verksamheten
kan spridas dit. Det har man glömt bort i den andra
verksamhet som hembygdsrörelsen har. Där är man
intresserad av detta, men det handlar också om resur-
ser och om att klara av att jobba med det också. Det
är en bortglömd del av våra hembygder.
Ortnamnen är en viktig del av kulturarvet. Vi har
behandlat det många gånger i utskottet. Jag tänker
inte orda mer som detta. Vi förutsätter att det kommer
något bra i den proposition som är aviserad.
Sedan har vi en organisationsfråga. Det gäller be-
hovet av en ny organisation på kulturmiljöområdet
och en renodling av riksantikvarieämbetet och den
arkeologiska undersökningsverksamheten. Jag tycker
att det är principiellt viktigt att skilja de här båda
verksamheterna åt. Jag finns inte med på reservatio-
nen. Det är egentligen ett förbiseende som jag får ta
på mig själv, men jag kommer att stödja den reserva-
tionen vid en eventuell votering. Jag tycker att det är
viktigt att man skiljer på beslut, tillsyn och utförande
av verksamheten. Jag tycker inte alls att det är fel att
föregripa det pågående arbetet när vi vet vad vi tyck-
er. Jag vill erinra om att vi nyligen gjorde ett föregri-
pande när vi beslutade om ett marinmuseum. Då hade
vi en helt annan konstellation av partier som beslutade
om det. Vi hade faktiskt samma inställning då som vi
har den här gången.
Jag vill kommentera den enda reservation som vi
har, den om landsarkiven. Det handlar om en översyn
av frågan om landsarkivens struktur och etablering
eventuellt även av nya landsarkiv. Vi tycker att det är
viktigt att landsarkivens material görs tillgängligt för
t.ex. de regionala högskolorna. Det är också viktigt att
se över den nya teknikens betydelse. Vi står självklart
bakom den här reservationen, men jag tänker inte yrka
bifall till den för att spara kammarens tid när vi så
småningom skall rösta i morgon.
Slutligen, fru talman, vill jag bara säga när det
gäller skutstödet att vi har varit överens i alla partier-
na i kulturutskottet om att det är väldigt viktigt att
stödja den verksamheten. Sedan är vi inte riktigt
överens om precis hur man skall utforma det organisa-
toriskt. Den stödform som finns just nu kan se litet
knepig ut, men jag kan inte riktigt se hur vi skall kun-
na ändra den på ett bra sätt utan att anslå mera pengar.
Därför ställer jag inte upp på den reservationen utan
ansluter mig till majoriteten.
Anf. 159 CHARLOTTA L
BJÄLKEBRING (v):
Fru talman! Vårt kulturella arv består både av
materiella värden och av icke-materiella värden, vil-
ket gemensamt bildar det kollektiva minnet i vårt
samhälle. De här rikedomarna är våra, och vi måste
bevara dem väl. De går aldrig att ersätta utan försvin-
ner den här kunskapen eller förstör vi dessa rikedo-
mar vid t.ex. ett vägbygge förlorar vi dem. Samtidigt
är våra resurser begränsade. Det är fysiskt, psykiskt
och ekonomiskt omöjligt att faktiskt bevara alla spår
av det förgångna. Hur skall vi välja? Det är inte alltid
så lätt.
Den här propositionen bygger på motioner från
allmänna motionstiden. De flesta av motionerna har
avstyrkts, men vad gäller bidrag till Hembygdsför-
bundet har utskottet kommit överens om att det skall
göras en helhetsbedömning av behovet av bidrag till
det kultur- och naturmiljöarbete som utförs av Sveri-
ges hembygdsförbund och andra ideella organisatio-
ner inom kulturområdet. Om medlen för bidrag till
Hembygdsförbundet från miljö- och naturvårdsbudge-
ten minskar bör regeringen beräkna ökade medel för
ändamålet på kulturbudgeten. Jag tycker att det är
väldigt bra att vi i utskottet har kommit överens som
den här skrivningen. Det är annars lätt att en verk-
samhet som har flera finansiärer hamnar mellan två
stolar. Till slut när alla har hyvlat på anslaget faller
hela verksamheten. I och med den här skrivningen vill
vi inom kulturområdet ta ett ansvar för att våra hem-
bygdsföreningar kan fortsätta att verka. Vi anser det
viktigt för vårt kulturarv att de finns kvar.
En annan fråga i betänkandet är om det alltid skall
tillämpas ett anbudsförfarande vid arkeologiska un-
dersökningar. Riksantikvarieämbetet är myndigheten
för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. På läns-
nivå ansvarar länsstyrelserna för att de regionala mu-
seerna skall bruka och bevara kulturarvet. De centrala
verksamheterna och den regionala verksamheten
samverkar i det här arbetet.
Vänsterpartiet anser att det är klokt att länsstyrel-
sen gör bedömningen om en upphandling skall ske
eller ej. Om kompetensen finns inom den egna orga-
nisationen är det viktigt att den först och främst an-
vänds därifrån. Därför är det klokt att upphandling
sker när man själv inte har kompetensen eller saknar
resurser att utföra ett större arbete. Vi anser att skriv-
ningarna i betänkandet 1996/97KrU12 är bra. Det
finns ingen anledning att riva upp dem. Därför yrkar
jag avslag på förslaget.
Vänsterpartiet har fogat tre reservationer till be-
tänkandet, bl.a. reservation 7 om arkivens roll i data-
åldern. Där anser vi att den nya tekniken bör medföra
nya arbetssätt och öka tillgängligheten för allmänhe-
ten av de material som finns bevarade i våra arkiv. Vi
anser att arkivmaterialet behöver lyftas fram på ett
tydligare sätt än vad som görs i dag och att arkivma-
terialen skall göras tillgängliga för nya grupper av
människor i hela landet. I dag är det så att mycket av
arkivmaterialen fortfarande registreras och arkiveras
på ett i dag föråldrat sätt.
Vi i Vänsterpartiet anser att politiken för de nuva-
rande arkiven inte bör ligga fast, men vi anser att
arkivväsendets resursutnyttjande, lokalisering och
möjligheter i en informationsteknisk tid snarast bör
omstruktureras. Därför yrkar jag bifall till reservation
7.
När det gäller reservationerna 3 och 4 angående
en ökning av skutstödet och inrättande av ett särskilt
kustkulturstöd ställer jag mig givetvis bakom dessa.
Men jag yrkar i dag bifall till enbart reservation 2,
som är en flerpartireservation. Vi anser att medel skall
anvisas för de kulturhistoriskt värdefulla segelfarty-
gen i ett särskilt anslag över statsbudgeten, inte som
nu genom bidrag från Vasamuseet.
Fru talman! Vårt kulturarv är viktigt för vår nutid.
Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för att
gamla träbåtar kan renoveras, vårdas och segla igen.
Det rör sig om stora kostnader och arbetet utförs ofta
av ideella föreningar. Ur 1995/96 års kulturstöd sökte
hela 25 fartyg bidrag, och den sammanlagda summa
som man ansökte om uppgick till 6 miljoner kronor.
Tillgängligt att fördela detta år var 740 000 kr. Som
tidigare här har sagts måste Sjöhistoriska museet
fördela 500 000 kr av Vasamuseets biljettintäkter till
skutstöd. Det är tydligt att det finns ett betydligt större
behov än så.
Intresset för vår historia och gångna tiders lev-
nadsförhållanden, arbetsförhållanden och hant-
verkstraditioner ökar i vårt samhälle i dag. Intresset
för vilka fortskaffningsmedel som man använde förr
och hur de fungerade bör stimuleras. Sådana kunska-
per kan även utveckla det miljötänkande som är vär-
defullt om vi skall få en hållbar utveckling på miljö-
området i framtiden.
I en tid när arbetslöshet och snabba samhällsför-
ändringar får framtiden att kännas oviss sneglar vi rätt
så mycket bakåt i tiden. Hur gjorde folk förr för att
skapa en dräglig tillvaro? Hur kan vi ta till oss det
goda i de gamla beprövade kunskaperna? Hur skall vi
kunna använda dem i vår tid så att vi skall kunna välja
rätt väg för framtiden? Båtar, fikserinäring, båt som
fortskaffningsmedel och kustkultur är en del, men
givetvis bör kulturarvet lyftas fram inom alla samhäl-
lets delar. Det är viktigt att minnas så att vi inte åter-
upprepar det som var dåligt. Vi bör i stället ta till vara
det som är bra.
Anf. 160 EWA LARSSON (mp):
Fru talman! Det var roligt att också en socialde-
mokrat har anmält sig till debatten. Det är ändå fråga
om sju reservationer.
Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1 un-
der mom. 1 och reservation 2 vid mom. 11.
I den första reservationen tar man upp problemet
med att sitta på två stolar samtidigt. Jag vet att det
finns en del riksdagsledamöter som arbetat på den
talangen, men när det gäller att fördela och arbeta
anser Miljöpartiet att det har sina fördelar att inte
samma myndighet har att utöva tillsyn och upphandla
tjänster och själv utöva samma verksamhet.
Viss renodling har redan påbörjats i och med att
Historiska museet och Riksantikvarieämbetet tog ut
skilsmässa i år. Starka principiella skäl talar för att
även UV och Riksantikvarieämbetet bör separera.
Dagens dubbelroller där samma myndighet fattar
beslut och har tillsyn över kulturmiljövården samti-
digt som den själv deltar i arkeologiska undersök-
ningar verkar inte helt sund. Därför vill vi att det skall
tillsättas en utredning som undersöker vilken betydel-
se en separation skulle medföra. Vi vill alltså inte
föregripa utredningen, utan vi vill att det skall tillsät-
tas en utredning som blir färdig samtidigt som den
andra utredningen. Jag vet inte om Marianne Anders-
son förstod mig här. Vi vill alltså inte föregripa ut-
redningen. Det är jättekul att Centern står bakom den
här reservationen.
Fru talman! Som det är i dag uppstår det otrevliga
situationer som t.ex. i Uppsala där ett personligt
ställningstagande hos en myndighet mot privat arkeo-
logi misstänks ligga bakom ett avslag på att anlita en
fristående arkeolog. Det skall inte behöva förekomma
misstankar av den här typen, vilket inte heller behövs
om man renodlar rollerna. Om nu någon förhastat tror
att det går att bli rik på arkeologiska utgrävningar är
man inne på fel tankegångar. I dag finns det en fristå-
ende arkeologikonsult, så det är inte precis någon
överhettad marknad. Kvalitet, kompetens och seriosi-
tet skall ligga till grund vid anbudsförfarande, dvs.
samma regler gäller för alla.
Fru talman! Så över till våra fantastiska skutor och
de eldsjälar som vårdar och bevarar dem för oss och
för framtiden. Här vill vi också renodla och föreslår
att stödet till de kulturhistoriskt intressanta segelfarty-
gen skall fördelas direkt över ett särskilt anslag i
statsbudgeten. I dag har Statens sjöhistoriska museum
att avsätta en halv miljon kronor till skutstöd varje år.
Pengarna skall tas från överskott som museet förvän-
tas få från det helt avgiftsfinansierade Vasamuseet,
även om inte Vasamuseet har något överskott. Det är
säkert att det är så, även om man inte tror det.
Men vän av ordning inser raskt att detta är ett ex-
tremt dåligt tricksande. I likhet med Marinmusei-
kommitténs förslag i betänkandet Nya samverkans-
former inom den sjöhistoriska museiverksamheten vill
Miljöpartiet m.fl. partier här att man skall inrätta ett
särskilt anslag till de värdefulla segelfartygen. Det är
bara Centern och socialdemokraterna som inte vill
det. Vi vill alltså ha ett s.k. skutanslag i stället för att
en del av Vasamuseets intäkter används.
Vår förhoppning är regeringen kommer tillbaka
till riksdagen med ett sådant förslag, och varför då
inte passa på att se över även stödets omfattning? I
Norge sköter man sina skutor mycket bättre än vad vi
gör här och man ger rikligt med statligt stöd. Jag
tycker att det är pinsamt att påpeka att våra kuststäder
med sin sjöfart står för en stor del av Sveriges histo-
riska utveckling. I dag förutsätter de gamla skutornas
skötsel kommersiella intäkter, och det är inte speciellt
bra.
Anf. 161 MARIANNE ANDERSSON (c)
replik:
Fru talman! Jag vill bara göra en liten kommentar
till Ewa Larsson. Jo, jag är mycket medveten om att
det är en utredning som föreslås, men i betänkandet
står det att man inte skall föregripa det som sker i
Regeringskansliet. Vi säger nu att vi vill ha en utred-
ning. Jag är alltså helt medveten om hur reservationen
lyder. Jag ville bara klargöra detta.
Ewa Larsson talade om skutstödet. Det är inte av
överskottet från Vasamuseet som dessa pengar skall
tas utan det är av intäkterna, vilket är väldigt viktigt
att skilja på eftersom när man talar om intäkterna är
farhågorna för att det inte skall bli några pengar gans-
ka obefogade.
Anf. 162 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Museet skall först och främst klara sin
egen avgiftsfinansierade verksamhet med hjälp av
intäkterna. Överskottet skall sedan gå vidare till Sjö-
historiska museet som därefter förmedlar dem vidare
till skutorna och de eldsjälar som sköter dem. Om det
inte blir något överskott, blir det inte heller någonting
att ge till Sjöhistoriska museet. Då skall alltså Vasa-
museets egen avgiftsfinansierade verksamhet gå med
minus. Så är det ju inte. Vi kan inte hålla på med det
här tricksandet.
Anf. 163 LEO PERSSON (s):
Fru talman! Detta betänkande tar upp kulturarvs-
frågorna. Jag vill passa på att yrka bifall till utskottets
hemställan i betänkandet och avslag på samtliga re-
servationer.
Betänkandet innehåller också, som många har
sagt, ett tillkännagivande. Det gäller Sveriges Hem-
bygdsförbund, andra ideella organisationer och det
viktiga jobb som de utför. Vi påtalar vikten av att de
får resurser i form av ett tillräckligt anslag i framti-
den. Detta ger utskottet enhälligt till känna. De utgör
en mycket viktig del i arbetet med kultur- och na-
turmiljöarbetet.
Utskottet beskriver också en liten nyhet i betän-
kandet. Man skriver i betänkandet att man bör över-
väga huruvida bevarandeinsatser rörande transport-
medel av olika slag borde ingå i de kommande sats-
ningarna på det industrihistoriska kulturarvet. Detta är
väldigt viktigt nu när Riksantikvarieämbetet och re-
geringens särskilt utsedda man skall arbeta med att
föreslå industriminnen som vi skall göra särskilda
insatser för i framtiden. Det är också sagt att regering-
en skall återkomma i 1999 års budget med speciella
medel för att ordentliga insatser för industriminnen
skall kunna göras. Därför tycker jag att det är bra att
utskottet skriver att även olika slag av transportmedel
för industrins utveckling - var de har använts osv. -
skall bli belysta på ett tydligt och bra sätt.
Jag vill sedan kommentera några av reservationer-
na.
I reservation nr 1 tar man upp behovet av en ny
organisation inom kulturmiljöområdet. Det har ju
skett en hel del under året. Man förslår ändå att det
skall tillsättas en utredning om ifall UV skall skiljas
från Riksantikvarieämbetet.
På s. 8 i betänkandet beskriver utskottet rätt väl
vad detta betyder. Utskottet har bestämt sig för föl-
jande: Enligt utskottets uppfattning bör riksdagen inte
föregripa regeringens ställningstagande till den ovan
angivna utvärderingen som Riksantikvarieämbetet
gjort av organisationsförändringar inom myndigheten.
Det har faktiskt gjorts vissa förändringar. Man bör
kanske vänta och se vad den inventering som redovi-
sades när Riksantikvarieämbetets företrädare besökte
utskottet får för positiva följder.
När vi ändå är inne på detta med industriminnen
osv. vill jag ta upp en viktig motion i betänkandet
som handlar om motorfabriken Pythagoras i Norrtälje.
Med anledning av att man nu håller på att välja ut och
förorda ett antal industriminnen har utskottet inte
velat ta ställning till en speciell företeelse i sak. Men
utskottet tycker att det som har lyfts fram i motionen
är väldigt viktigt och återkommer när man ser försla-
gen till de satsningar av nationell natur som skall
göras framöver för att levandegörande industrimin-
nen.
Reservation nr 2 innehåller ett särskilt anslag till
skutstöd. Ewa Larsson säger rätt tydligt att hon tycker
att det skall vara ett nytt anslag, men hon säger inte att
anslaget skall vara större. I motionen talar man om att
anslaget skall ligga på samma nivå. Man hänvisar till
en utredning som har föreslagit att det skall vara ett
särskilt anslag osv. Utskottet har ändock på olika sätt
försökt att tillgodose möjligheten att ge ett bärkraftigt
anslag utifrån modellen för Vasamuseet. Som tidiga-
re har sagts har man gjort förändringen att anslaget
inte längre är knutet till överskottet, utan det är intäk-
terna från Vasamuseet som fördelas till skutstödet.
Någon höjning av anslaget har inte utlovats.
Det finns mycket att kommentera i betänkandet.
Men jag passar återigen på att yrka bifall till utskot-
tets hemställan och avslag på reservationerna.
Anf. 164 JAN BACKMAN (m) replik:
Fru talman! Det var bra att Leo Persson uppmärk-
sammade passusen i betänkandet om att det industri-
historiska arvet också bör innehålla transportmedel av
olika slag. Det är nämligen skälet till att vi reservanter
inte har fullföljt det yrkande 2 som fanns i motionen
om skutstödet, nämligen att stödet skulle utökas till att
omfatta även ång- och maskindrivna fartyg. Vi tycker
att diskussionen om transportmedlen på ett naturligt
sätt inkluderar yrkandet i motionen.
När det sedan gäller frågan om utvärderingar och
utredningar kan vi vara överens, Leo Persson, om att
det pågår en utredning om myndighetsstrukturen inom
kulturområdet på departementet. Det pågår också en
utvärdering av omorganisationen inom Riksantikva-
rieämbetet. Nog vore det väl naturligt om man, när
departementets utredning är färdig, också kunde ha en
utredning som byggde på ämbetets utvärdering för att
sedan i ett samlat grepp kunna ta ställning även till
frågan om RAÄ och UV.
Anf. 165 LEO PERSSON (s) replik:
Fru talman! Jag kan naturligtvis hålla med om att
de saker som Jan Backman nämner utreds och utvär-
deras. Men vi tycker inte att vi skall ta ställning just
nu. Vi kommer så småningom att få möjlighet att
pröva frågan på nytt.
Anf. 166 EWA LARSSON (mp) replik:
Fru talman! Det är för mig obegripligt varför man
fortsätter med tricksandet med utdelning av skutstöd.
Det är obegripligt för alla, måste jag säga. Om man
räknar med att ta från intäktssidan om det inte blir
något överskott blir det ju konfiskering av medel, fast
det blir Sjöhistoriska museet som får betala det.
Jag skall läsa innantill, så att ni förstår vad det
handlar om: Regeringen förordar dock att Statens
sjöhistoriska museer i fortsättningen skulle avsätta
500 000 kr per år av intäkterna från Vasamuseets
verksamhet till bevarande av kulturhistoriskt värdeful-
la segelfartyg. Detta belopp skulle således avsättas
oberoende av om ett överskott av den avgiftsfinansie-
rade verksamheten uppstått.
Blir det inget överskott, blir det alltså ett minus
som skall tas från ordinarie verksamhet. Det är bättre
att renodla stödet till en egen post, eller hur?
Det talas här om en utredning. Så sent som den
23 mars i år fick utskottets ledamöter ett brev, där
man misstänkliggör länsstyrelsen i Uppsala för att
anbudsförfarandet när det gäller arkeologiska utgräv-
ningar inte har gått riktigt till.
Så skall det väl ändå inte behöva vara! Man skall
inte misstänkliggöra människor på det här sättet. Där-
för tycker vi i Miljöpartiet att man snabbt skall tillsät-
ta denna utredning för att kunna se vilka effekter som
kan förväntas uppstå om UV och Riksantikvarieämbe-
tet skiljs åt.
Anf. 167 LEO PERSSON (s) replik:
Fru talman! När det gäller frågorna om UV och
om UV skall höra hemma i den organisation som den
ligger under, Riksantikvarieämbetet, tycker jag att vi i
dagsläget skall vänta med dessa.
Vi får se om de åtgärder som man från Riksantik-
varieämbetet redovisade när de var hos oss - det
arbete som skall komma ur den nya organisationen
och det nya sättet att arbeta - om inte det ger resultat
som ändå går i den linje som även Ewa Larsson är
inne på.
Jag har nämligen en förhoppning om att man har
insett att det har förekommit vissa besvärligheter, men
att man har fått syn på dem, kommer att åtgärda dem
och se till att det blir ett bättre resultat. Om det inte
blir ett bättre resultat får vi återkomma senare.
Anf. 168 GÖTHE KNUTSON (m):
Fru talman! Det finns ett par motioner som jag har
mitt namn under. Den ena handlar om bevarandevär-
den och utvecklingsbehov i finnskogskulturen. Finn-
skogen finns i de nordvästra delarna av Värmland och
även i östra delarna av Norge. Jag skulle vilja tala
mycket om de bevarandevärden som där finns. Nu
tänker jag emellertid ägna mig åt ett annat område av
bevarandevärde.
Det handlar om de gamla kulturhistoriskt värdeful-
la fartygen. Alla har vi sett dem och ser dem. Här i
Stockholm finns några tiotal av de verkligt gamla
fartygen. Vi kan ta promenader året runt och njuta av
dessa kulturhistoriska företeelser.
Vi ser också de fartyg som har blivit vrak. De har
inte kunnat vänta ut den hjälp som skulle kunna ges
av företag som vill hjälpa till med bevarandet av en
kulturskatt som kommer att gå förlorad om vi inte tar
vara på den. Men nu har företagen varit väldigt dåliga
på detta - de företag som borde ha varit på alerten. Å
andra sidan har vi ju haft varvskris i åtminstone två
omgångar. Det kanske är förklaringen till varför så
många av de fina gamla fartygen, segelfartyg och
andra som har blivit motordrivna, ligger som vrak på
botten i Stockholms hamnar, i Göteborg och på
många andra ställen.
Om vi åker ut i landet och ser oss omkring där det
finns större och mindre hamnar ser vi att man där har
tagit vara på ett och annat fartyg. Det har kommunal-
politiker gjort, men naturligtvis också människor som
med sina händer har arbetat med detta och som kan
yrket som gamla båtbyggare. Dessa finns förvisso
också representerade i Stockholm.
Jag har svårt att tro att det finns någon uppgift
man kan ge sig själv som är så arbetsam, och ibland
så hopplös, som att skaffa sig och ta sig an ett gam-
malt fartyg - ju större och ju äldre, desto mer arbete.
Det är inte ens sjuårsplaner, som man brukar skämta
om ibland, som gäller, utan detta är helt enkelt ett
arbete som kan synas oändligt. Många fortsätter bok-
stavligen till den egna tidens slut.
Men det är tack vare dessa entusiaster, dessa skut-
ägare vid kajerna, som vi har dessa klenoder. Det är
tack vare dem som vi har denna fantastiska utsmyck-
ning i Stockholms hamnar.
Under kulturhuvudstadsåret som inträffar i år
kommer runt hundra fartyg att angöra Stockholms
hamnar. Det är allt ifrån ett litet passagerarfartyg som
sjönk i Vänern för hundra år sedan, och som har tagits
upp från botten där under stor uppmärksamhet. Det
har dessbättre kunnat ställas i skick. Det fartyget skall
nu via Vänern och Göta kanal ta sig upp till Stock-
holm och utgöra en del av den marina utsmyckningen
under kulturhuvudstadsåret. Det kommer att finnas
väldigt mycket att se på, precis som under de stora
seglingarna som framför allt Blekinge skärgård och en
del andra delar av kusterna har glädje av.
Jag tror inte att det finns något mer arbetsamt
projekt som en enskild person kan ta sig an än att
köpa eller bli delägare i ett äldre fartyg - 70-80 eller
kanske 100 år gammalt. Vi kallar dem för skutor.
Vi är flera från olika partier som har blivit mer
eller mindre entusiaster för detta i politiken. Jag ser
de motioner som har väckts under senare år som in-
slag i en synnerligen opolitisk del av vår verksamhet.
Här är det nämligen fråga om bevarandevärden.
En sak kan vi vara helt på det klara med, nämligen
att dessa fartyg som vi kan gå ned och se på i Stock-
holms hamn - för att ta det närmaste området - inte
kommer att finnas om så där en 70-80 år, åtminstone
inte de som är hundraåriga nu. De kommer inte att
finnas om 70-80 år om det inte sker ordentliga insat-
ser också från samhällets sida. Och nu talar jag inte
om stora pengar. Det nämndes en summa här ...
Förlåt, fru talman, jag borde ha anmält mig för 14
dagar sedan, men jag gjorde det nu när jag fick tillfäl-
le och visste att jag skulle kunna delta. Men jag ber
att få hänvisa till motionstexten och till allt det som ni
har möjlighet att se när sommaren glider in och alla
de här fartygen kommer att ankra upp - förutom dem
som finns där redan i dag. Låt oss för allt i världen ta
vara på kulturvärden! De här går förlorade.
Anf. 169 LEO PERSSON (s):
Fru talman! Jag kan hålla med Göthe Knutson i
väldigt mycket av det han har sagt om värdet av att
detta arbete görs av dem som äger båtarna. Det skall
vi naturligtvis vara tacksamma för.
Det som staten möjligen kan göra på sikt är det
som vi har pratat om här och som man kan läsa i be-
tänkandet. Det står att utskottet anser att det är befo-
gat att överväga huruvida bevarandeinsatser rörande
transportmedel av olika slag borde ingå i kommande
satsningar i det industrihistoriska arvet.
Vad gäller vissa av de här båtarna kan de faktiskt
bli föremål för hantering i den sektorn på något sätt.
Men det blir mer som stimulanser. Det är viktigt att
det är ägarna till fartygen som känner huvudansvaret.
Anf. 170 GÖTHE KNUTSON (m):
Fru talman! Jag uppfattade det senaste inlägget
från utskottets talesman som utomordentligt positivt.
Men vi står faktiskt bara i början. Under 80-talet
väcktes någon motion på det här området av en leda-
mot från norra Bohuslän. Han frågade nyligen: Blir
det någonting av det här eftersom ni har tagit upp det
igen i riksdagen?
När jag fick frågan sade jag att jag utgår från att
det skall finnas en så stark känsla för en epok som
eljest kommer att bli totalt utplånad, åtminstone i
verkligheten. Än så länge kan vi inte bara se dessa
gamla fartyg som är 70, 80 och över 100 år och som
finns i hamnarna. De kan också användas, seglas,
befaras. Enda sättet att bevara ett sådant gammalt
fartyg är att hela tiden använda det. Annars går det
förlorat och ligger bland de andra vraken utmed våra
kuster.
Förhoppningen som vi alla har är att vi även i
nästa generation, och i nästa, skall kunna ha dessa
minnesmärken kvar. Det skulle också vara värdefullt
om det blev maskindrivna fartyg. Men segelfartygen
innebär ju något alldeles speciellt i vår historia.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 23 april.)
15 § Vård av missbrukare m.m.
Föredrogs
Socialutskottets betänkande 1997/98:SoU17
Vård av missbrukare m.m.
Anf. 171 ANNIKA JONSELL (m):
Fru talman! På bara ett par år har antalet psykiskt
sjuka hemlösa fördubblats i Stockholm. Genom psy-
kiatrireformen 1994 skulle de psykiskt sjuka slippa bo
på institution. De skulle få frihet och värdighet och ta
del av och vara en del av det övriga samhället. I allt-
för många fall blev det inte mycket av värdigheten.
Den här utvecklingen var just vad den moderate
ordföranden i Psykiatriutredningen, Sten Svensson,
varnade för. Han krävde också att de psykiskt sjuka
skulle ingå i personkretsen för LSS. Detta har mode-
raterna fortsatt att verka för, och det kommer vi att
fortsätta att göra till den dag det blir verklighet.
Mest utsatta är de som är psykiskt sjuka och
dessutom missbrukare. Statistik visar att över hälften
av alla alkoholister också lider av någon form av
psykisk störning. Bland narkomaner är andelen ännu
större. Det här innebär att missbrukarvården inte bara
handlar om att få människor ur sitt missbruk. Det
handlar också om att behandla psykiska sjukdomar.
Detta ställer mycket stora krav på behandling och
vård, allt detta samtidigt som det i dag finns en
mycket bristfällig uppföljning och kvalitetssäkring av
missbrukarvården.
En av de saker som dock säkert går att säga är att
det är bland de frivilliga organisationerna, trots deras
sinsemellan så stora spännvidd i former och metoder,
som man kan påvisa ordentliga rehabiliteringsresultat.
Jag vill därför understryka hur viktiga de insatser är
som de frivilliga organisationerna gör för grupper av
grava missbrukare, särskilt i storstäderna.
Verksamheten är av särskilt stor betydelse för
människor som av olika skäl inte vill ha kontakt med
myndigheterna. Det verkar också som om organisa-
tioner som Stadsmissionen och Frälsningsarmén, för
att ta några exempel, känner till fler missbrukare och
hemlösa utslagna människor än kommunernas social-
förvaltningar.
I den hearing som socialutskottet arrangerade den
5 februari i år var det också företrädare för dessa
organisationer som gav skrämmande vittnesmål om
hur just gruppen med dubbel diagnos - missbruk och
psykisk störning - blir större och större bland dem
som de hjälper. På gruppboenden för psykiskt sjuka
är de nämligen inte välkomna om de dessutom har
missbruksproblem, och många stödboenden för miss-
brukare tar inte emot psykiskt sjuka.
De som mest av alla skulle behöva hjälp hamnar
alltså mellan två stolar i de offentliga institutionerna
och skulle inte ha någonstans att ta vägen om det inte
vore för de frivilliga organisationernas härbärgen och
behandlingshem.
De som arbetar på ungkarlshotellet Monumentet i
Stockholm blev i höstas så förtvivlade över att en klar
majoritet av deras hyresgäster var gravt psykiskt stör-
da att de beskrev några av dessa personers personlig-
heter för att uppmärksamma politikerna på problemet.
Så här kunde det låta:
Ung, gravt psykiskt sjuk missbrukare. Har legat på
psykiatrisk avdelning. Isolerad från omvärlden, går
bara ut för att köpa öl på Konsum. Tvättar varken sig
eller sina kläder. Hår och skägg får växa. Samlar
tidningar på rummet utan att läsa dem.
Ett annat exempel:
Flykting, svårt psykiskt störd. Alkohol- och nar-
kotikamissbrukare. Onåbar och aggressiv. Vandrar
runt som en osalig ande. Skriker och slår sina grannar
i korridoren.
Jag tar ett exempel till bland de många:
Missbrukare med grav psykisk störning. Får me-
dicin på öppen medicinsk mottagning. Tvångstankar.
Mycket labil. Kan bli våldsam, har köpt yxa och såg.
Hör röster för jämnan och skrattar vansinnigt. Sover
till sent på eftermiddagen, är vaken på nätterna.
Detta var alltså vad man kan kalla ett vanligt ung-
karlshotell. Man kunde tro att det mera befolkades av
vad vi tidigare kallade a-lagare eller gubbar som
hamnat litet på glid. Svårt psykiskt störda människor
tvingas alltså bo där.
De frivilliga organisationernas arbete borde stimu-
leras och värderas mycket mera än vad som görs i
dag. Socialtjänsten borde vara öppen för samverkan åt
många olika håll och regelbundet använda sig av de
frivilliga organisationernas erbjudanden om vård- och
behandlingsplatser. Socialtjänsten borde vara skyldig
att stödja frivilligt socialt arbete. Detta borde stå i
socialtjänstlagen. Därigenom kan också ytterligare
nedläggningar av vårdhem som bedrivs av stiftelser
och ideella organisationer undvikas.
Fru talman! För att vinna tid åt kammaren vill jag
endast yrka bifall till den ena av de två moderata
reservationerna, nämligen reservation 7 om de ideella
organisationerna. Givetvis står vi liksom tidigare även
bakom vår reservation om en ny lag om vård av miss-
brukare som skulle göra det möjligt att gå in och
hjälpa i ett tidigare skede än vad som är fallet i dag.
Anf. 172 KERSTIN HEINEMANN (fp):
Fru talman! Sammanfattningen till detta betänkan-
de är på tre rader och inte speciellt upplysande för
dem som har ett ansvar för missbrukarvården. Men
betänkandet innehåller en rad uppmaningar och kon-
stateranden som är viktiga att föra vidare till dem de
berör. Här är några som jag vill lyfta fram.
Utskottet skriver på s. 14: "Enligt utskottet är det
dock tveksamt om kommunernas öppenvårdsinsatser
kan möta behoven hos de mest utsatta missbrukar-
grupperna, framför allt yngre narkotikamissbrukare
med psykisk störning".
Detta är ju något som måste rättas till. Det är ett
bekymmer att nå många missbrukare. Den utfrågning
vi hade i februari om missbruk visade att alltför
många missbrukare inte söker narkomanvården. En
del av dessa är kända inom hälso- och sjukvården,
andra av ideella organisationer som t.ex. Frälsnings-
armén. Men, som sagt, de söker inte hjälp på det ställe
som skulle falla sig naturligt för dem. Därför måste vi
söka kunskap om varför man inte söker narkomanvård
utan vänder sig till andra vårdgivare.
Utskottet anser att ökade ansträngningar måste gö-
ras för att utveckla motivationsarbete, behandlings-
planering och omhändertagande av gruppen yngre
narkotikamissbrukare. Detta måste också föras ut till
ansvariga.
Vi från Folkpartiet ser med glädje att utskottet
stöder vårt motionsyrkande om att ta till vara de an-
hörigas och missbrukarnas synpunkter på förebyg-
gande insatser, vård och rehabilitering. Böckerna om
Sara bör läsas av alla inom missbrukarvården, särskilt
de avsnitt där Sara och hennes pappa tar upp en rad
förslag till åtgärder.
Sara var en flicka som växte upp i en vanlig fa-
milj, i ett vanligt bostadsområde med föräldrar och
med syskon som det gått bra för, medan Sara gick in i
narkotikamissbruk via tobak och alkohol. Hon blev så
småningom både prostituerad och hivsmittad och
avled sedan i aids.
Fru talman! Kommunernas ansvar för ett varierat
och flexibelt utbud av vårdinsatser som också passar
missbrukande kvinnor understryks liksom länsstyrel-
sernas och Socialstyrelsens tillsynsansvar när det
gäller insatser särskilt för unga narkotikamissbrukare,
missbrukare med psykisk störning, kvinnliga missbru-
kare och invandrare med missbruksproblem.
Socialtjänstens ansvar för vården, oberoende av
om den ges i frivilliga former eller med stöd av LVM,
framhålls också.
Utskottet understryker vidare vikten av att kom-
munerna kontinuerligt ägnar de bostadslösa stor upp-
märksamhet och ser till att stödinsatserna blir så ef-
fektiva som möjligt. Vi vill understryka vikten av
samverkan med ideella organisationer, att nya meto-
der och arbetsinsatser behöver utvecklas, att insatser-
na för hemlösa och vilka effekter de haft behöver
följas och utvärderas.
Detta betänkande innehåller således en rad upp-
maningar, främst till kommuner och länsstyrelser samt
till Socialstyrelsen. De får inte begravas utan måste
föras ut till dem som de berör.
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 under
mom. 3 och vill här särskilt lyfta fram behovet av
utredning och kvalitetssäkring av den vård som i dag
ligger utanför länsstyrelsens och Socialstyrelsens
tillsynsansvar samt framhålla att nedskärningarna i
vården inte får drabba metadonbehandlingsverksam-
heten, på grund av den risk för ökad hivsmittspridning
som en sådan nedskärning skulle föra med sig.
Vi står givetvis också bakom den andra reserva-
tionen, men jag yrkar här alltså bara bifall till reser-
vation nr 3.
Anf. 173 STIG SANDSTRÖM (v):
Fru talman! Som Kerstin Heinemann nyss sade
från denna talarstol innehåller detta betänkande
många bra tankar och även många bra förslag och
uppmaningar till kommunerna. Det som vi här be-
handlar hör ju inte i första hand till riksdagens ansvar-
sområde utan tillhör mera de kommunala angelägen-
heterna, nämligen hur man tar hand om sina svagaste
medborgare.
Betänkandet består till tre fjärdedelar av en hea-
ring som utskottet gjort med 22 av landets främsta
experter på missbruksvård. Däri ligger också tyngd-
punkten i betänkandet. Jag rekommenderar alla dem
som vill ta reda på hur nutidshistorien ser ut att ta del
av utskriften från den hearingen. Vi fick också av
Annika Jonsell och Kerstin Heinemann några exempel
på tillståndet i landet, som ju inte är bra.
De lärdomar som vi kan dra av hearingen är att
personer som har dubbel diagnos - psykiskt störda
och missbrukare - är den grupp som har farit mest illa
under den senaste tiden. Den har enligt de rapporter
som vi fått från Frälsningsarmén och Stadsmissionen
också ökat dramatiskt. Den har hamnat mellan två
stora strukturomvandlingar, för det första Psykädelre-
formen, som tvingade ut dem från institutionerna till
ett enskilt boende, för det andra den samtidiga stora
strukturomvandlingen i form av stora sparpaket i
nedskärningspolitiken, som tvingade kommunerna att
sluta skicka folk till institutioner, äldrehem och lik-
nande typer av verksamhet och i stället övergå till
öppen verksamhet. Detta har också skett under de små
ekonomiska omständigheter som den senaste tidens
besparingar har inneburit.
Det är alltså helt uppenbart att denna grupp har
kommit i kläm. Jag tycker samtidigt att utskottet visar
stort intresse för den här gruppen, stor empati och stor
vilja. Det gäller inte minst utskottets ordförande,
vilken, som Annika Jonsell här tidigare nämnde, ock-
så var ordförande i Psykiatriutredningen. Vi har ägnat
stor uppmärksamhet åt de här grupperna, och jag
utgår från att vi kommer att fortsätta att göra det.
Detta är inte den sista gången som vi tar upp de här
frågorna.
Det var också många som i hearingen uppmärk-
sammade den åtstramade socialtjänstlagen. Man har
tagit bort missbrukarnas frihet att välja vårdgivare när
de frivilligt söker stöd och hjälp för att komma ut ur
sitt missbruk. De har inte längre samma rätt att styra
sitt val till det behandlingshem eller den behandlings-
form som de själva vill söka sig till. Deras överklag-
ningsrätt har tagits bort, och kommunerna har fått
betydligt större makt att påverka valet.
Detta påtalades från flera håll i hearingen, bl.a.
från Frälsningsarmén, som har stor erfarenhet, men
även av Anders Carlberg, som företräder RFHL-
grupperna. Även om vi tycker att detta betänkande i
huvudsak är bra har vi avgivit en reservation till för-
mån för återinförande av den rättighet som den en-
skilde missbrukaren tidigare hade att påverka sitt
vårdval. Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt
till utskottets hemställan.
Anf. 174 RAGNHILD POHANKA (mp):
Fru talman! Under det senaste året har Miljöpar-
tiet gjort ett flertal studiebesök i olika kommuner och
län, där vi har diskuterat och tagit del av kommuner-
nas insatser för missbrukarvården. Det har varit väl-
digt viktiga och givande besök, och vi har träffat
många socialtjänstemän med engagemang i de här
frågorna. Tyvärr har vi inte haft några möten med
missbrukare utöver dem som vi har träffat på institu-
tionerna, men vi kommer att satsa även på det.
Jag anser att den frivilliga vården fungerar ganska
bra, och jag hoppas att vi kommer att kunna behålla
den uppfattningen. Man kan dock ställa frågor om hur
den grupp av missbrukare som inte är intresserad av
vård behandlas. De besked som jag har fått ger all
anledning att känna stor oro. Flera gånger har det
varit svårt att få klara besked om hur man agerar när
det gäller tunga missbrukare som inte vill ha vård. På
några ställen har personalen varit mycket öppen och
sagt att missbrukare som socialtjänsten får vetskap om
kallas till ett möte med socialtjänsten. Om de kom-
mer, försöker man komma överens om en lämplig
behandling, och det går oftast ganska bra. Om miss-
brukaren inte kommer till det överenskomna mötet,
läggs handlingarna åt sidan.
Gamla missbrukare, dvs. de som är över 25 år -
de kallas alltså för gamla missbrukare - släpper man
helt, om de inte själva är intresserade av vård. Det
finns socialtjänstemän som tror att man om några år
kommer att sätta gränsen vid 18 år. Man har även
uttryckt sig så att det inte är någon idé att låta miss-
brukare vila och äta upp sig för att sedan gå ut och
fortsätta sitt missbruk.
Fru talman! Miljöpartiet delar inte den uppfatt-
ningen. Vi anser att man måste försöka. Även om man
misslyckas i många fall, får man inte ge upp. Även om
missbrukaren återgår till sitt missbruk, har det ändå
varit av värde för missbrukaren att få komma i bättre
kondition och hälsa. Det har också varit av värde för
de anhöriga som fått andrum, och det har varit värde-
fullt för samhället, eftersom många missbrukare måste
begå brott för att kunna förse sig med narkotika och
alkohol. Dessutom kan ju insatsen fungera och gör det
också i en del fall.
Man talar många gånger om att missbruksvården
är oerhört dyr, och det är den. Men det är betydligt
dyrare för samhället om de här personerna fortsätter
sitt missbruk, finansierat genom brott, och bryter ned
sin hälsa.
Det är olyckligt att det gjorts så stora neddrag-
ningar inom tvångsvården. På några år har platsantalet
minskat från över tusen till 342 utan att antalet miss-
brukare i samhället har minskat. Det här har skett på
grund av att vården inte efterfrågats av kommunerna.
Om neddragningarna motiverats med att det inte finns
ett behov, hade det varit begripligt och riktigt.
Regeringen borde ha utrett behovet och analyserat
varför kommunerna inte efterfrågat platser i LVM-
vården innan platsreduceringen genomfördes.
Regeringen borde ha låtit SIS utveckla tvångsvår-
den i stället för att minimera den.
Regeringen borde ha underlättat för kommunerna
att vårda de allra tyngsta missbrukarna i stället för att
lägga över en större del av vårdkostnaderna på kom-
munerna. Staten bör ta ett större ansvar för den här
vården. Vi känner till att byrån för bostadslösa män i
Stockholm har träffat ett avtal med LVM-hemmet i
Hedemora. Vi anser att staten skall öka bidragsdelen,
förslagsvis till 60 %, något som föreslås i vår bud-
getmotion, för att kommunerna skall ha råd att skicka
sina missbrukare till vårdhem.
I dag är det också den märkliga situationen att
kommunen eller kommundelen utreder om det finns
ett behov av tvångsvård. Om de kommer till slutsatsen
att det behövs vård får de också stå för kostnaden. Om
kommunen eller kommundelen har ebb i kassan finns
det en stor risk, även om man inte vill att det skall
vara så, att det påverkar utredningsresultatet. Man
måste skilja på dem som har ansvar för en utredning
och dem som har ansvar för kostnaden.
Jag yrkar bifall till reservation 5 och ställer mig
bakom Stig Sandströms reservation 1, som tar upp
möjligheten att överklaga beslut om vård. Vi tycker
att det är ett stort misstag att det inte finns en möjlig-
het att rättsligt pröva en socialnämnds beslut om vård
av missbrukare.
Sedan vill jag tala litet om de hemlösa. Det är en
fråga som har varit uppe till diskussion i utskottet,
vilket jag känner till fast jag tyvärr sällan har tid att
delta i arbetet, eftersom jag sitter i ett annat utskott.
Man har tidigare nonchalerat frågan, men i det här
betänkandet har jag nästan fått hela min motion till-
godosedd. Det finns därför inget skäl att reservera sig.
Men jag vill ändå tala litet grand om detta, eftersom
jag tycker att det är så viktigt.
I Miljöpartiets budget hade vi föreslagit 50 miljo-
ner kronor för bostäder. Här har vi fått 30 miljoner av
Allmänna arvsfonden. Det tycker jag är en bra början.
Man kan heller inte börja stora byggnationer och
ombyggnader på en gång. Det kanske är lämpligt att
börja med vårt förslag om 50 miljoner eller utskottets
förslag om 30 miljoner. Jag tycker att man nu tar
frågan om uteliggare och hemlösa på allvar på ett helt
annat sätt än man gjorde 1989 då jag skrev min första
motion om detta.
Det har alltså hänt någonting. Ute i mindre städer
är det likadant. Det ena härbärget efter det andra
öppnas. Vi har ett i Borlänge. I Falun är man på väg
att öppna ett, Gävle har ett, och Örebro har ett. Det
finns säkert flera, men jag har inte lagt dem på min-
net. Det händer någonting. Uppmaningen till kommu-
ner och landsting att ta den här frågan på allvar, som
det står i betänkandet, tycker jag är väldigt fin.
Detta är en av de motioner som så småningom har
blivit tillgodosedd. Det visar att även små partier inte
skall ge upp utan fortsätta att kämpa för sina idéer.
När tiden är mogen går de igenom.
Det finns ett annat problem som jag tycker att ut-
skottet skulle tagit upp. Det gäller tiggarna. Man tror
nu på vissa håll att man kan lösa problemet genom att
förbjuda dem att vara på vissa ställen. Det är natur-
ligtvis inte lämpligt. Man borde försöka att göra nå-
gonting åt problemet och inte bara angripa symtomen.
Förut gav man dessa människor kaffe och samlade
ihop dem till Frälsningsarméns hem utanför Centra-
len, men sedan fick man inte vara där. Därefter gjorde
man det nere i Klarakvarteren, men sedan fick man
inte vara där. Nu är man borta på Norra Bantorget.
Dit kommer inte de som man vill samla upp för natt-
härbärge. Det är för långt bort.
Man vill städa undan på offentliga ställen. Detta är
inte en riksdagsfråga, men jag vill ändå ta upp den. Vi
kan inte städa bort dessa problem. Jag tror att jag har
varit på alla hem som finns i Stockholm förutom ett,
och dessutom på andra orter. Jag vet litet grand om
hur det ser ut. Det görs ändå väldigt litet, eftersom det
inte räcker till.
Om man har varit några nätter ute på stan och
samlat upp människor vet man litet grand vad det
handlar om. Jag hoppas att vi skall fortsätta kampen
för att ge dessa människor en värdigare tillvaro. Det
är inte fråga om egna lägenheter utan det är fråga om
tak över huvudet, litet mat på kvällen, tillfälle att
tvätta sig själv och att tvätta kläder.
Det är ett bra sätt att börja. De människor vi kan
rehabilitera skall vi naturligtvis hjälpa. Men vi vet att
det inte går med alla.
Anf. 175 CHATRINE PÅLSSON (kd):
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till
reservation 6 under mom. 3. Jag står självklart bakom
de reservationer jag ställt mig bakom i utskottet men
yrkar för tids vinnande inte bifall till dem.
Skall jag väl ta vara på min broder? Ekot från en
tragedi för länge sedan når oss fortfarande på våra
promenader, i soffan framför TV-apparaten och fram-
för tidningen. Frågan måste besvaras gång på gång av
oss alla var och en.
Vi som sitter i denna kammare och är valda att fö-
reträda svenska folket ställs inför många beslut. Som-
liga frågor är mer massmedialt intressanta än andra.
Ibland har en fråga föregåtts av intensiva diskussio-
ner, uppvaktningar och protester. Lobbyister och
intressegrupper springer om varandra för att föra fram
sina åsikter och slåss för sina revir, och det är bra.
Ibland är det betydligt lugnare, och beslut kan
fattas utan alltför mycket diskussion på vägen. Det
kan bero på att frågan är väldigt liten eller på att det
är helt uppenbart vad som måste göras så att alla
faktiskt tycker samma sak. Men det kan också bero på
att det är en fråga som saknar starka företrädare. Ad-
vokaterna som skall föra talan lyser med sin frånvaro.
Jag kan tycka att det är så litet grand när det gäller
frågor om missbrukarvården.
Fru talman! Att vara utslagen är att ha misslyckats
och känna att man har en låg status. Man är utanför
arbetslivet. Man kanske saknar fast bostad. Troligen
är familjen också splittrad. Man är kort sagt utsöndrad
från samhällsgemenskapen. Det finns inte många som
ställer upp och tar kamp för dessa människor.
Många av de goda krafter som ändå finns med och
de människor som gör ett värdefullt arbete för att efter
bästa förmåga ta hand om sin broder eller syster bru-
kar för det mesta vara engagerade i någon form av
ideell verksamhet. Vi har många vittnesmål om vilka
resultat man kan få när människor som brinner arbetar
för att dra upp andra människor ur drogträsket. Det är
de s.k. eldsjälarna, som jag tror att ett samhälle aldrig
klarar sig utan.
Det går att förändra en till synes hopplös situation.
Men det sker inte av sig självt. Det kostar tålamod,
det kostar tid, det kostar pengar, och det kostar kärlek
och värme. Vi vet att kommunerna under de senaste
åren har dragit in mycket stora resurser från missbru-
karvården. Vi kristdemokrater ser med oro på hur
människor i dag får kämpa för att deras barn eller
familjemedlemmar skall få den vård de behöver för
att komma ifrån sitt missbruk.
Detta är ett totalt misslyckat sätt att handskas med
resurser. Människor som går under i onödan och som
kunde ha räddats är en oersättlig förlust. Men även
krasst samhällsekonomiskt är det en dålig affär att
spara in pengar på missbrukarvården. Totalt sett för-
lorar samhället på att inte åtgärda människors miss-
bruksproblem. Det är jag övertygad om.
Vi har de senaste åren sett en trend som visar att
kommunerna satsar alltmer på öppenvården, medan
behandlingshemmen fått allt färre klienter. Detta
beror inte bara på att missbrukarna blivit färre eller på
att problembilden ser annorlunda ut, utan det är resul-
tatet av ett kortsiktigt tänkande som slår igenom. Den
dyrare vården på behandlingshemmen väljs bort till
förmån för billigare öppenvårdsinsatser.
Fru talman! Jag vill inte ställa dessa två mot var-
andra. Det behövs både-och. Men jag har tidigare här
i kammaren varnat för trender och för att man hamnar
i antingen det ena eller andra diket. Jag är övertygad
om att vi inom missbrukarvården behöver ha behand-
lingsvårdplatser, vi behöver kanske kontaktfamiljer
och vi behöver öppen vård. Och självfallet skall ingen
som kan få sin vård och behandling i öppna vårdfor-
mer vistas på vårdinrättningar. Men det är precis lika
viktigt att vi skapar förutsättningar för en välanpassad
vård och omsorg för dessa grupper.
Fru talman! Jag tror att samhället i framtiden
kommer att behöva alla goda krafter i vården av
missbrukare, inte minst i form av ett ideellt och med-
mänskligt engagemang. Kanske går det att kombinera
ett medmänskligt engagemang med professionell, god
vård. Men jag tror att det är viktigt att vi gör en or-
dentligt prognos, så att vi ser vilka behoven är och
vilka omsorgsformer som behövs i framtiden.
Anf. 176 CHRISTINA PETTERSSON (s):
Fru talman! I betänkande 1997/98:SoU17 behand-
las motioner om vård och behandling av missbrukare
samt insatser för hemlösa personer. Motionerna har
väckts under den allmänna motionstiden 1997. Till
betänkandet finns sju reservationer fogade. Det finns
också ett protokoll från en offentlig utfrågning i soci-
alutskottet den 5 februari 1998, som handlade om
missbrukarvården.
Det har skett en förändring i missbrukarvården.
Från att vården tidigare fanns på institutioner satsar
kommunerna nu alltmer på öppen vård. Likaså an-
vänder man sig i dag i mindre utsträckning av tvångs-
vård än tidigare. Antalet platser på Statens institu-
tionsstyrelse har minskat, som vi har hört. Detta fram-
kom också vid den offentliga utfrågningen.
Socialstyrelsen har gjort en särskild studie för att
besvara frågan om vilka konsekvenser en minskad
användning av tvångsvård fått för de tyngsta missbru-
karna. Studien har gjorts i kommuner som i stor ut-
sträckning utnyttjat tvångsvård tidigare och där
minskningen varit särskilt stor. Studien visar att vår-
den för denna grupp missbrukare inte har minskat
under perioden 1992-1996.
Boendestödet har ökat men också den frivilliga
institutionsvården. Men jag vill understryka att det är
mycket viktigt att vi noggrant följer utvecklingen när
det gäller vården av missbrukare. Det finns skäl att
vara extra uppmärksamma på vården av yngre miss-
brukare, psykiskt sjuka missbrukare och kvinnliga
missbrukare. Vi vet att detta är grupper där missbru-
ket och utslagningen ökar. Socialstyrelsens studie
kallas Balans i missbrukarvården. Det är viktigt att
tänka på det. Det är lätt att pendeln svänger antingen
mot institutionsvård eller mot öppenvård. Det måste
finnas både-och.
När det gäller den öppna vården finns det många
positiva skäl för att vårda missbrukare i hemmiljö.
Man kan arbeta med nätverk och se till hela familjesi-
tuationen. Att åka till en institution och bli nykter för
att sedan komma hem till en både trasig och trasslig
vardag är ofta dömt att misslyckas. Man har fått åka
fram och tillbaka mellan institution och hemkommun.
Men när man nu satsar på öppenvård i kommunerna
är det viktigt att den är kvalitativt god och att det
finns personal med utbildning och erfarenhet som
arbetar inom den öppna vården. Detta diskuterade vi
när vi beslutade om ändringar i socialtjänstlagen.
Jag vill också understryka att socialnämnden har
en skyldighet att i samförstånd med den enskilde
planera vården, liksom att ansvara för att ge missbru-
karen den hjälp och vård som missbrukaren behöver.
När det gäller de hemlösas situation så vill jag slå
fast att det är helt oacceptabelt att det finns hemlösa
och uteliggare i vårt välfärdsland. Socialstyrelsen har
genomfört en kartläggning av hemlösa i Sverige. I
rapporten ges en utförlig beskrivning av de hemlösas
situation. Där betonas också vikten av att utveckla
socialtjänstens metoder för arbetet med hemlösa, bl.a.
genom att skapa boendeformer med bättre anpassad
kravnivå vad gäller stöd och kontroll i boendet.
Det behövs anpassade insatser för särskilda grup-
per av hemlösa. Det gäller psykiskt störda missbruka-
re och hemlösa kvinnor. Problemet med de hemlösa
är komplext. Det handlar inte om kommuners ovilja
att lösa problemen. Jag vill påstå att de flesta kommu-
ner försöker hitta lösningar för de hemlösa. Men det
handlar också om de attityder från hyresvärdar och
grannar som man möter i arbetet med att hitta bostä-
der åt de hemlösa.
Som exempel vill jag nämna Stockholm, där man
avsatt 25 miljoner kronor det här budgetåret för att
skapa boendeformer med bättre anpassad s.k. kravni-
vå och hitta lösningar på missbrukares och hemlösas
bostadsproblem. Man har tillsatt personer för att leta
lokaler där man kan bygga anpassade bostäder, men
fortfarande har man inte kunnat använda de 25 miljo-
ner kronorna. Man har hittat lämpliga lokaler, och
man har pengar. Men människor som bor i områdena
och de lokala politikerna tycker visserligen att det är
bra att man skall lösa problemen för de hemlösa, men
de säger också att de hemlösa tyvärr inte kan bo i
deras område. Så här har det varit under året då man
försökt komma till rätta med problemen. Enligt det
senaste jag hörde kommer lösningar att finnas. Vi
hoppas att situationen skall bli bättre.
Jag vill också säga till Ragnhild Pohanka att det är
bra att man bygger härbärgen i flera små städer. Det
behövs säkert på många ställen. Här i Stockholm är
det sällan fullbelagt på härbärgena. Det finns platser
för dem som behöver. Alla vi som åker tunnelbana
träffar på de personer som tigger pengar. Man behö-
ver inte betala någonting för att övernatta på ett här-
bärge. Man får plats där ändå.
Fru talman! Jag vill göra några kommentarer till
de reservationer som finns. Vänsterpartiets reserva-
tion handlar om rätten att överklaga beslut om vård.
Det är en fråga som vi debatterade mycket inför be-
slutet om ändringar i socialtjänstlagen. Majoriteten i
utskottet har inte ändrat uppfattning sedan dess. Men
det är viktigt att följa utvecklingen, precis som vi sade
i juni 1997. Som jag sade tidigare i mitt anförande har
nämnden en skyldighet att planera vården tillsammans
med missbrukarna.
Det finns reservationer när det gäller vård av
missbrukare från Moderaterna, Folkpartiet, Vänster-
partiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Reserva-
tionerna har olika infallsvinklar.
I Moderaternas reservation vill man tydligen satsa
mer på tidiga insatser. Här är vi överens, men vi är
inte överens om att förstärka tvånget i vården. Sverige
är ett av de få länder i Europa som tillåter tvångsvård
av missbrukare. Jag tror att det är viktigt att vi hante-
rar det här instrumentet ytterst varsamt och i stället
uppmuntrar det frivilliga.
Folkpartiets reservation handlar om ökad forsk-
ning. Där vill jag hänvisa till den forskning som sker
vid SIS. Dessutom har Stockholms universitets styrel-
se, efter samråd med Socialvetenskapliga rådet, beslu-
tat att inrätta ett särskilt centrum för socialvetenskap-
lig alkohol- och drogforskning vid universitetet.
Forskningen vid centrumet skall omfatta konsumtion,
prevention och behandling. Resultatet av behandling
med metadon är kanske inte alltid så positivt som
framhålls i reservationen. Vi bör vara mycket restrik-
tiva till dess att forskningen kan visa andra resultat än
i dag.
I reservation 7 framhålls vikten av samarbete med
frivilligorganisationer. Vi är överens om att de gör
mycket fina insatser för missbrukare och hemlösa i
vårt samhälle. När vi gjorde ändringar i socialtjänst-
lagen beslutade vi också att kommunerna skall ut-
veckla samarbetet med frivilligorganisationerna.
Fru talman! Vården av missbrukare och bostäder
till hemlösa är mycket viktiga frågor. Det handlar om
de allra svagaste grupperna i vårt samhälle. När vi nu
har fått ordning på Sveriges ekonomi och kan priori-
tera de områden som vi vill utveckla, t.ex. vård, om-
sorg och utbildning, måste de svagaste grupperna vara
med i den prioriteringen.
Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och
avslag på reservationerna.
Anf. 177 RAGNHILD POHANKA (mp) re-
plik:
Fru talman! Det skall bli en kort replik. Varför är
inte härbärgena ens fulla när det finns ett antal tusen
som skulle behöva vara där? Om man går dit förstår
man varför. Det är så många psykiskt sjuka och grava
missbrukare där. På vissa håll får de bo 11-14 perso-
ner i samma rum. Det finns faktiskt de som hellre åker
med nattbussen. Jag har pratat med en del som sade:
"I dag blir det nattbussen. Vi kommer kanske i mor-
gon eftersom vi behöver duscha och göra oss i ord-
ning, men i dag blir det nattbussen. Man sover bättre
där än med 12-13 andra i samma rum."
Man måste förbättra kvaliteten på härbärgena.
Man skall inte anklaga dem för att de ser ut så här,
men de behöver förbättras litet. Några ligger kanske
och skriker hela natten i det här rummet. Det är inte så
trevligt för en missbrukare, och ännu mindre för en
som inte missbrukar. Kvaliteten behöver nog höjas.
Människor ligger nere i avloppstrummor, men det är
inte avlopp där längre. Jag har varit och besökt dem
också. De finns på de mest konstiga ställen. Jag har
varit ute med Frälsningsarmén flera nätter, och jag har
varit ute med andra också. Mycket beror på detta.
Därför vill jag säga att det inte räcker med det antal
som finns, inte ens i Stockholm.
Anf. 178 CHRISTINA PETTERSSON (s)
replik:
Fru talman! Det finns flera skäl till att härbärgena
inte alltid är fullbelagda, bl.a. det Ragnhild Pohanka
tar upp om att det inte är så hög standard på dem. Det
är också beroende på vilken tid i månaden det är. När
missbrukare får sin pension kan de kanske hitta andra
lösningar. Ju längre från pensionsdagen det är, desto
fler blir det på härbärgena.
Det största problemet är ändå det som jag pekade
på i mitt anförande, nämligen att man faktiskt har
försökt att hitta bättre lokaler och andra lösningar,
men att det är oerhört svårt att hitta lokaler. Det blir
protester från de boende när det blir känt att man vill
bygga ett härbärge i ett område.
Sedan är det också viktigt att komma ihåg att här-
bärget skall vara den yttersta nödlösningen. Därifrån
skall man slussas vidare till ett annat boende. I Stock-
holm är det tänkt att dessa 25 miljoner skall användas
till ett bättre anpassat boende än det på härbärgen.
Anf. 179 RAGNHILD POHANKA (mp) re-
plik:
Fru talman! Jag håller med Christina Pettersson
om de skäl som hon nämner. Det finns också årstids-
relaterat boende. På somrarna bor man ute. De tycker
att det går ganska bra jämfört med att krypa in på
härbärgena. Sedan kostar det ju faktiskt pengar på de
flesta ställen, och det är ju inte alltid de har det. Nu
avvisar man dem i regel inte även om de saknar peng-
ar. Det vet jag också, men det blir ju ännu dyrare.
Jag håller med om detta. Jag är medveten om en
del av problemen, och det finns säkert fler. Jag vill
definitivt inte lämna någon kritik till härbärgena. De
har varit det enda man har haft, men jag önskar en
bättre standard på dem.
Anf. 180 ROLAND LARSSON (c):
Fru talman! Jag delar naturligtvis den oro för
missbrukarvården och de hemlösas situation som här
och på annat sätt har kommit till uttryck. Det är inte
värdigt ett humanistiskt samhälle att tusentals männi-
skor med missbruksproblem eller psykiska sjukdomar
skall sakna någonstans att bo på natten eller tak över
huvudet. Det är inte värdigt ett humanistiskt samhälle
att psykiskt sjuka människor med missbruksproblem
skall leva isolerade och inlåsta bakom några dörrar
utan kontakt med andra människor. Det finns mycket
kvar att göra här.
Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att den
bästa insatsen man kan göra mot missbruket är att
göra så mycket som möjligt för att inte missbruk skall
uppstå. Det handlar om de insatser vi kan göra för att
förbättra samhället och skapa förutsättningar för
människor att leva på ett sådant sätt att de inte behö-
ver drabbas av missbruk. Det handlar också om att
hindra att samhället fylls upp med droger och alkohol
som sprids till ungdomar, framför allt illegalt.
Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte
finns några patentlösningar inom missbrukarvården.
Missbruket ser väldigt olika ut. Vi pratar här i dag om
det missbruk som syns tydligt, om det missbruk vi alla
kan se när vi går på gator och torg. Men det finns
också ett missbruk som döljer sig bakom relativt
välansade fasader. Det finns ett missbruk som döljer
sig bakom en social situation som kan verka ganska
trygg. Bakom dessa fasader finns ett stort missbruk.
Mycket av den misshandel som ibland kommer i
dagen har sin grund i ett missbruk i familjekretsen.
Alla människor är individer. Därför kräver också
missbrukarvården individuella insatser. Alla männi-
skor har sina förutsättningar. Därför krävs också att
missbrukarvården anpassas till de behoven.
Respekt måste gälla även människor med miss-
bruk. Vi får aldrig göra avkall på rätten till en egen
identitet. Bakom ett till synes ovärdigt sätt att leva
finns alltid en mänsklig värdighet. Denna värdighet
måste alltid respekteras.
Det är viktig att understryka att vården av miss-
brukare är ett ansvar som åvilar kommunerna och
socialtjänsten. Det är därför inget onaturligt att vård-
former och vårdinnehåll utvecklas litet olika i kom-
munerna runt omkring i landet. Att missbrukarvården
alltmer har kommit har präglas av närhet och mång-
fald betyder ju inte att den totalt sett har blivit sämre.
Av de olika undersökningar som gjorts av bl.a. Soci-
alstyrelsen har det också framgått att så inte är fallet -
trots de ekonomiska åtstramningar som kommunerna
tvingats göra på senare år.
Men övergången till mer av öppenvård och frivil-
lig institutionsvård har ännu inte förmått att möta
vårdbehoven hos de tyngsta och mest utsatta missbru-
karna. Metoderna för och sättet att arbeta med vården
av missbrukare behöver därför utvecklas och förbätt-
ras. Det ligger ett tungt ansvar på den kommunala
nivån att klara den här utvecklingen och den här för-
bättringen.
Det är precis som Ragnhild Pohanka sade här
förut i kväll: Det händer saker. Det har vi kunnat
konstatera i detta betänkande. Det händer saker inom
missbrukarvården i positiv riktning. Det ger ändå en
förhoppning om att vi i framtiden skall kunna hitta
metoder och lösningar som är till gagn för de männi-
skor som drabbas av missbruket. Ytterst är det här
trots allt en fråga om hur vi totalt sett kan bygga upp
vårt samhälle. Jag yrkar bifall till hemställan i betän-
kandet.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 23 april.)
16 § En reformerad yrkestrafiklagstiftning
Föredrogs
Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU9
Reformerad yrkestrafiklagstiftning (prop. 1997/98:63)
Anf. 181 LARS BJÖRKMAN (m):
Fru talman! Betänkandet TU9 innehåller bl.a. re-
geringens strävan att skapa en sammanhållen författ-
ningsstruktur för yrkestrafikområdet samtidigt som en
harmonisering av EG:s regelverk och en modernise-
ring av den tillämpliga lagstiftningen sker. Vi modera-
ter ställer oss bakom dessa målsättningar.
Transportnäringen är en mycket viktig kugge i det
moderna samhället. Alla är vi i vår vardag beroende
av att det vi kallar yrkestrafiken fungerar och av att
regelverken är anpassade till dagens behov. Självklart
måste också regelverken vara uppbyggda så att de är
begripliga för såväl utövarna som deras kunder. Sam-
tidigt måste alla få garantier för att konkurrens på lika
villkor kan upprätthållas såväl mellan olika entrepre-
nörer som mellan de olika trafikslagen.
Det är också viktigt att vårt svenska regelverk
även i fråga om yrkestrafiken är i linje med europeisk
lagstiftning och att svensk transportnäring inte utsätts
för konkurrensnackdelar gentemot omvärlden.
Statens uppgift är enligt vår mening att övergri-
pande ansvara för att yrkestrafiken bedrivs säkert och
professionellt. Statens roll är vidare att utöva tillsyn,
genomföra kontroller och utfärda tillstånd för dem
som skall vara yrkesverksamma företagare och förare.
Regelverket skall vara utformat som ett ramverk, och
allmänt bör gälla att den offentliga sektorn inte själv
skall producera tjänster, vare sig i form av utbildning
eller på transportområdet.
I reservation 1 tar vi upp dessa frågor. Vi påpekar
just det olämpliga i att kommunala och andra offentli-
ga förvaltningar eller bolag i dag tillåts bedriva skat-
tesubventionerad verksamhet på en konkurrensutsatt
marknad. Vi vill därför ge regeringen till känna vad
som i reservationen anförs i denna fråga.
Fru talman! Höga kunskapskrav bör ställas på de
personer som i sina yrkesroller påtar sig ansvaret att
transportera människor och gods. De traditionella
yrkestrafikskolor och de branschorganisationer som i
dag svarar för utbildningen av blivande chaufförer bör
enligt vår mening efter ansökan och genomgången
kvalitetskontroll av Vägverket kunna auktoriseras att
hantera och även ansvara för slutproven. Ett genomfö-
rande av vårt förslag innebär en breddning av yrkes-
trafikskolornas kompetens och verksamhetsområde
samtidigt som en ökad konkurrens sänker kostnadsni-
vån. Ansvaret för upprätthållandet av kvaliteten och
den fortlöpande kontrollen av verksamheten bör även
fortsättningsvis ligga på just Vägverket.
De ekonomiska krav för erhållande av trafiktill-
stånd som i propositionen föreslås bli anpassade till
aktuella EG-direktiv ställer vi moderater oss bakom.
Vi poängterar dock tydligt i vår reservation 3 under
mom. 4 vikten av att den uppföljning av efterlevnaden
som kommer att krävas vid granskning av till-
ståndsinnehavare inte får baseras på en bokstavstolk-
ning innebärande att en tillfällig ekonomisk svacka
hos den aktuelle företagaren kan utgöra grund för
indragning av gällande trafiktillstånd.
Enligt vår bestämda mening måste en bedömning
av en yrkesutövares möjlighet att visa sin ekonomiska
överlevnadsförmåga alltid kombineras med en upp-
följning av den vandel vederbörande företagare tidi-
gare iakttagit i verksamheten. Den uppmjukning av
texten som genomfördes vid utskottsbehandlingen går
inte så långt som vi i vår motion föreslagit, men den
får väl ändå ses som ett steg i den riktning som vi har
föreslagit. Jag förväntar mig, fru talman, att majorite-
tens talesman är tydlig på den här punkten när detta
kommer upp och därmed bidrar till att undanröja
oklarheter om hur lagstiftningen i framtiden skall
tolkas.
Fru talman! Den förändring av taxesättningen i
taxiverksamheten som regeringen föreslagit, och som
också tillstyrkts av utskottets majoritet, är enligt vår
mening mycket olycklig. Utmönstringen av den s.k.
brytpunktstaxan innebär att svensk taxinäring förhind-
ras att använda den prismall som tillämpats under
mycket lång tid här i landet och som används över
hela Europa och i stora delar av övriga världen.
Brytpunktstaxan, som innehåller komponenterna
hastighet och tid, innehåller enligt vår och hela taxib-
ranschens mening de incitament för effektiv transport
som gynnar såväl kunden som taxiföretagen. Skälet
för att förbjuda denna taxa är enligt propositionen att
den är svår att förklara för en kund och att priset un-
der färd kan påverkas av den trafiksituation som råder
vid just detta tillfälle. Kunden kan därför inte vid
resans inledning fullständigt överblicka slutpriset.
Det alternativ som enligt majoritetens förslag er-
bjuds är att en presumtiv kund frågar ett antal trans-
portörer vad slutpriset blir för den aktuella transpor-
ten för att därefter slutgiltigt fastställa vem som har
det lägsta priset. Detta sätt att utnyttja det nya syste-
met förutsätter alltid att mer än en bil står till förfo-
gande vid varje tillfälle och att samtliga tillfrågade
förare inväntar kundens besked om att priset har an-
tagits respektive förkastats. Det är inte särskilt realis-
tiskt enligt min mening.
Ett annat scenario, fru talman, kan vara att den
svårighet en chaufför känner över att inte med säker-
het kunna bedöma exakt slutpris leder till att en sä-
kerhetsmarginal byggs in i det pris som kunden er-
bjuds att betala. Vi får alltså i det fallet en prisut-
veckling som går på tvären mot det som regeringen
säger sig vilja åstadkomma.
Ett tredje exempel på ett sådant scenario kan vara
att taxiförare generellt undviker trafikområden där
trafikstockningar kan förekomma. Resultatet i det
fallet blir att utbudet av taxitjänster i främst de stora
städernas mest centrala delar kraftigt försämras. Det
är, framför allt ur kundens perspektiv, en mindre
önskvärd utveckling.
Trots de varningar som vi moderater här framför
innebär det beslut som kammaren kommer att fatta i
denna fråga att brytpunktstaxan förbjuds. Den får
således inte längre tillämpas efter den 1 oktober i år.
Detta får konsekvenser som regeringsförslagets
talesman här i kammaren måste klarlägga innan vi kan
gå till omröstning. Det är mycket viktigt att vi får
klart för oss hur det kommer att fungera.
Över hela landet och inte minst här i Stockholm
finns nu gällande avtal om transporter mellan taxiföre-
tag och såväl privata företag som kommunala och
landstingskommunala upphandlare. Vid dessa upp-
handlingar har kravet från köparna ofta varit att just
brytpunktstaxan skall ligga till grund för prissättning-
en. Förhandlingar mellan trafikköpare och säljare
pågår just i dessa dagar på ett antal platser i landet.
För alla dessa inblandade måste här i dag och nu
klargöras om avtal slutna på dessa grunder äger gil-
tighet efter det att den nya lagen träder i kraft. Eller
innebär utskottsmajoritetens förslag att de inte längre
får tillämpas? Bara här i Stockholm löper avtal om
transporter baserade på den snart förbjudna taxan på
miljardbelopp. Inte bara jag och Moderaterna utan
hela taxinäringen, transportköparna och inte minst
skattebetalarna som finansierar de samhällsbetalda
resorna väntar på svaret. Vi förutsätter att det kommer
här från talarstolen.
Fru talman! I den nyligen avlämnade vårproposi-
tionen gör regeringen ett stort nummer av att den
föreslår enklare regler för främst småföretagare. Av-
sikten från regeringen sägs vara att den vill underlätta
för befintliga näringsidkare och samtidigt skapa nya
arbetsplatser. Det är ett positivt anslag, om än något
senkommet. Viljan från regeringspartiet att leva upp
till denna ambition avspeglar sig väl i hur man hante-
rar frågorna kring biluthyrningsverksamheten. I pro-
positionen säger regeringen att branschen fungerar
helt tillfredsställande. Men trots detta vidhåller man
det omfattande och uppenbarligen helt onödiga regel-
verket för just denna näringsgren. Om regeringsföre-
trädarna vill ha någon trovärdighet kring den påstådda
viljan till förenklingar på småföretagarområdet så
finns det här en bra möjlighet att konkret visa prov på
detta.
Slutligen, fru talman, vill jag kommentera frågan
om internordisk taxitrafik. I den allmänna internatio-
naliseringen av vår vardag lyckas vi inte alltid lösa de
mest näraliggande problemen. När det gäller möjlig-
heten att över de nordiska gränserna åka med inhems-
ka taxifordon finns det åtskilliga hinder för att genom-
föra detta. Det går i dag inte för en svensk resenär att
till en norsk flygplats förbeställa sin vanliga svenska
taxiåkare för att bli hemkörd. Samma sak gäller över
finska och danska gränser. Öresundsbron går mot sitt
färdigställande, och i det sammanhanget känns det
närmast pinsamt när taxibranschens företrädare påpe-
kar att denna fråga trots flera påstötningar till rege-
ringen ännu inte har fått någon lösning. I utskotts-
skrivningen framgår det att regeringen känner till
frågan. Men när går den till handling? Ett bra tillfälle
för besked i denna fråga borde vara när den socialde-
mokratiske talesmannen redogör för majoritetens
ställningstagande i denna fråga.
I vår reservation nr 13 tar vi upp just detta område
och yrkar på ett tillkännagivande till regeringen. Ut-
skottsmajoriteten har dock avvisat detta förslag och
har därmed självklart ansvaret för att frågan får en
snar lösning.
Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra
reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall
endast till reservation nr 1 i trafikutskottets betänkan-
de 9.
Anf. 182 SVEN BERGSTRÖM (c):
Fru talman! I propositionen föreslås alltså en ny
yrkestrafiklag och en ny lag om biluthyrning samt
vissa följdändringar i nu gällande lagar. Till grund för
denna proposition och för det betänkande som vi i
dag debatterar ligger också den utredning som 1995
års yrkestrafikutredning överlämnade till regeringen
för snart två år sedan, i maj 1996. Syftet med alltihop
är, som Lars Björkman påpekade, att få en samman-
hållen författningsstruktur för yrkestrafiken. Försla-
gen är också ett resultat av en allmän översyn och
modernisering samt anpassning, eller harmonisering
som det heter med ett mer diplomatiskt språkbruk, till
EU:s regelverk.
En viktig förändring jämfört med tidigare är att
kraven på tillräckliga ekonomiska resurser för att
driva yrkesmässig trafik höjs väsentligt.
Bakgrunden till förslaget i propositionen är att den
yrkesmässiga trafiken under lång tid varit mycket
regelstyrd. Under 70- och 80-talen skedde en avreg-
lering. Den började inom godstrafiken, men fortsatte
sedan med persontrafiken under 80-talet.
För att en avreglering skall kunna genomföras på
ett bra sätt är det viktigt att kraven på trafikutövarnas
personliga och ekonomiska lämplighet är noggrant
övervägda. På den punkten har vi från Centerpartiets
sida synpunkter, vilket framgår av reservationen i
betänkandet.
Fru talman! Jag går nu in på några av de förslag
där vi från Centerpartiet har en annan uppfattning än
utskottsmajoriteten. Och jag vill redan här yrka bifall
till reservation 4 om de ekonomiska kraven och reser-
vation 8 om taxiförarlegitimation. Vi står också bak-
om reservation 11 om beställningscentraler, 13 om
internordisk taxitrafik och 15 om tidpunkt för ikraft-
trädande, men jag yrkar för tids vinnande inte bifall
till dem här och nu.
Regeringen och utskottets majoritet förordar starkt
höjda kapitalkrav även för taxiverksamhet, trots att
denna verksamhet inte omfattas av EU-direktiv och
att man därmed inte är tvingad att ändra på den. Man
gör detta trots att man medger att det kan ha negativa
effekter från etableringssynpunkt och därmed för
konkurrenstrycket i branschen. Det vore intressant att
litet grand få argumentationen utvecklad kring varför
man tycker att det är nödvändigt att höja kapitalkra-
ven också på taxiverksamheten.
Från Centerpartiets sida delar vi inte regeringens
uppfattning i denna fråga. Vi tycker att det saknas
tillräcklig grund för de långtgående krav som rege-
ringen och utskottet ställer och förordar följaktligen
avslag på detta förslag.
Jag skall därefter säga något om trafiktillstånd och
det s.k. vandelskravet, där vi tycker att det fanns en
del oklarheter i regeringens förslag. Vid ansökan om
tillstånd till yrkesmässig trafik eller vid frågan om
återkallelse av tillstånd anför regeringen att man skall
bedöma sökandens respektive tillståndshavarens
lämplighet. Då skall man beakta att den sökande till-
ståndshavaren uppfyller kravet på gott anseende, s.k.
vandel. Prövningen omfattar den personliga lämplig-
heten som tillståndshavare och om personen i fråga
kan förväntas följa de regler som gäller för näringen.
Vidare anför regeringen att misstanke om begånget
brott skall kunna utgöra grund för avslag på en ansö-
kan. Prövningsmyndigheten bör enligt regeringen, när
misstanke om att brott begåtts, kunna åberopa detta
förhållande som grund för avslag på en ansökan. Vid
återkallelse av ett tillstånd eller en legitimation bör
det däremot krävas ett lagakraftbundet avgörande i
skuldfrågan som grund för återkallelse.
Från Centerpartiets sida anser vi att denna ordning
är principiellt betänklig. Rättssäkerhetsskäl talar för
att det inte skall vara en skillnad mellan erhållande av
tillstånd, legitimation, och återkallelse. Centerpartiet
anser således att det i båda fallen bör vara samma
grunder för bedömningen. Enligt vår mening bör det
även vid ansökan om tillstånd, legitimation, vara ett
lagakraftvunnet avgörande som grund för avslag. I
denna del tycker vi att utskottets majoritet har skriv-
ningar som tillgodoser våra synpunkter, och jag skall
citera ur utskottsbetänkandet på s. 13, där utskottet
skriver följande:
"En prövningsmyndighet kan givetvis inte grunda
ett beslut på obestyrkta uppgifter. Lika självklart är att
ett beslut om avslag på en ansökan kan överklagas.
Vad utskottet nu anfört synes utskottet ägnat att i
huvudsak tillgodose syftet med motion 1997/98:T10
(c) yrkande 2."
Därmed tycker vi att denna fråga är avklarad och
uttolkad, och därför har vi inte någon avvikande me-
ning i denna del.
När det gäller taxiförarlegitimationen vill jag säga
följande. Centerpartiet har inget att erinra mot att
taxiförarlegitimation är en separat handling skild från
körkortet. Kraven för erhållande av legitimation -
körkort med B-behörighet under en obruten tid av
minst två år eller innehav av körkort med D-
behörighet samt övriga delar avseende medicinska
krav och frågor om yrkeskunnande och laglydnad för
bedömning av lämplighet som taxiförare - anser vi
vara tillräckliga.
Vi anser dock inte att det finns tillräckligt starka
skäl att utöver detta även föreslå en åldersgräns på
21 år. Det förslag där man kräver att sökanden skall
ha fyllt 21 år för att kunna erhålla legitimation tycker
vi alltså skall avslås. För många i den åldern, t.ex. för
högskolestuderande, är möjligheten att köra taxi ett
sätt att dryga ut studielånen. Därför tycker jag att det
är ganska dumt av samhället att höja åldern på det
omotiverade sätt som regeringen föreslår.
Också frågan om obligatorisk anslutning till be-
ställningscentral vill jag helt kort beröra. Regeringen
anför att en utredning bör tillsättas med uppgift att
utreda förutsättningarna för och effekterna av att
införa krav på obligatorisk anslutning till en beställ-
ningscentral eller annat gemensamt organ.
Regeringen tycks mena att detta är ett sätt att, som
man säger, komma till rätta med missförhållanden
inom taxibranschen, främst i storstadsområdena. Vi i
Centerpartiet anser inte att ett sådant generellt krav
behöver införas. Vi tycker att riksdagen redan nu bör
uttala och ge regeringen till känna sin principiella
uppfattning om att obligatorisk anslutning till be-
ställningscentral inte är aktuellt.
Fru talman! Med detta har jag något berört en del
av huvudfrågorna i detta betänkande. Denna sena
timme tänker jag inte ta upp alla ytterligare delar i
utskottets betänkande, utan jag yrkar bifall till reser-
vationerna nr 4 och 8.
Anf. 183 LENNART FREMLING (fp):
Fru talman! Det är ett omfattande lagverk som vi
nu skall diskutera. Yrkestrafiklagstiftningen moderni-
seras genom regeringens förslag. Det är ett bra för-
slag. I huvudsak är vi nöjda med regeringens förslag
och anser att man har lyckats bra. Det är dock vår
uppgift som opposition att lyfta fram några punkter
där det finns brister.
Propositionen har faktiskt blivit försenad en del.
Det var planerat att den skulle komma i höstas. Nä-
ringslivet tar skada av sådan här osäkerhet. Ursprung-
ligen hade man tänkt sig ett ikraftträdande till den 1
juli 1998. Efter beslutet behövs det ju en hel del arbe-
te - myndighetsföreskrifter. Näringsidkarna behöver
också få tid på sig för att få ut information och även
för att kanske vidta vissa tekniska åtgärder. Därför
skall man inte hetsa på med ett införande väldigt
snabbt efter ett beslut. Jag tror att vi här i riksdagen
allmänt sett är rätt dåliga på att ge tillräcklig tid till
ikraftträdande. Av den anledningen har vi i det här
fallet föreslagit att ikraftträdandet borde ske den 1
januari 1999.
Det är synd att hasta på när man nu får en bra lag.
Den skulle ju kunna råka i dåligt rykte bara för att den
införs så hastigt och informationen inte når ut osv.
Riksdagen tar faktiskt ett tungt ansvar på sig. Jag vore
tacksam för kommentarer på denna punkt från majori-
tetsföreträdaren. Detta finns närmare beskrivet i re-
servation 15.
Sedan vill jag kommentera frågan om de ekono-
miska kapitalkraven. Majoriteten för nu in i lagtexten
ett visst belopp. Vi i Folkpartiet anser att det som bör
gälla är EU:s minimikrav. Vi vet ju att EU håller på
att genomföra en ändring av de här kraven. Det
handlar om en avsevärd höjning av beloppen, vilket vi
tycker är bra. Vi tycker dock att man skall fortsätta
med att ange beloppet i en förordning, inte i lagen. Då
behöver vi nämligen inte göra en lagändring när be-
loppet ändras inom EU. Detta finns beskrivet i reser-
vation 5.
Även taxefrågorna vill jag kommentera. I propo-
sitionen föreslås att brytpunktstaxan skall tas bort, att
den skall förbjudas. Detta regeringens förslag är bra.
Det är bra för konkurrensen och därmed för konsu-
menten. Systemet blir enklare, och priset kan därmed
beräknas på ett enklare sätt. Därför stöder vi rege-
ringens förslag på den punkten.
Jag vill också säga något om beställningscentra-
lerna. Det finns de som förordar att ett tvång skall
införas för taxiförare att tillhöra en beställnings-
central. Vi liberaler tycker att det vore dumt att införa
ett sådant tvång. Det är så uppenbart att riksdagen
redan nu skulle kunna uttala sin principiella inställ-
ning i den frågan. Detta beskrivs i reservation 11.
Fru talman! Folkpartiets inställning i ärendet
framgår i detalj av de reservationer som vi har skrivit
under. För att spara kammarens tid denna sena timme
nöjer jag mig med de kommentarer som jag här har
gjort. Jag behöver inte heller yrka bifall till våra re-
servationer.
Anf. 184 KARL-ERIK PERSSON (v):
Fru talman! Som flera talare här varit inne på när
det gäller de kapitalkrav som kommit från regeringen
och som utskottet ställt sig bakom - 100 000 kr för
första fordonet och 50 000 kr för resterande fordon -
har vi i utskottet justerat detta. Jag hoppas - även
Lars Björkman var inne på detta - att det räcker att
utskottet säger att de här villkoren inte behöver upp-
fyllas vid varje enskild prövning, utan att man skall se
till helheten. Jag hoppas verkligen, som sagt, att det
räcker, för då skulle det här faktiskt kunna vara nå-
gonting bra.
Det är ju mycket som kan hända med ett fordon,
t.ex. ett motorhaveri. Det är klart att man skall ta av
sitt eget kapital och inte behöva låna upp pengar. Då
kan inte myndigheterna, i varje fall som jag ser saken,
gå ut och kräva tillbaka tillståndet. Om det är på det
viset tycker jag att det är bra.
Till betänkande TU9 har vi i Vänsterpartiet fogat
en reservation. Jag skall kort återge funderingar kring
det yrkande om avslag på nämnda reservation som
jag faktiskt tycker är ganska roligt. Vi vill ha tidsbe-
gränsade tillstånd. Tillstånden skall inte gälla för
evigt. Vi lever ju i ett samhälle där det sker stora
förändringar. Mycket kan alltså hända. Därför borde
man kunna undersöka om inte detta med en tidsbe-
gränsning av tillstånden kunde vara något.
Avslaget gäller att en tidsbegränsning skulle med-
föra en onödig byråkrati. Detta betonar regeringen.
Om det kan man läsa på s. 14 i utskottsbetänkandet.
Jag undrar om Claes-Göran Brandin delar uppfatt-
ningen när det gäller den problematiken, nämligen att
det skulle bli en onödig byråkrati. Såvitt jag förstått i
utskottet har vi inte varit rädda för byråkrati. Vi gör ju
olika byråkratiska tillsättningar. Det kan gälla jäm-
ställdhet eller att två tre olika kontrollerar järnvägs-
trafiken osv. Sådant skulle ju aldrig komma till stånd
om vi var rädda för onödig byråkrati. Därför undrar
jag om Claes-Göran Brandin verkligen delar uppfatt-
ningen att tidsbegränsade tillstånd skulle medföra en
stor byråkrati. Av talarlistan framgår att Claes-Göran
Brandin har 15 minuter till sitt förfogande. Således
borde jag kunna få ett svar. Men kanske tänker han
försöka testa sitt förstamajtal på oss ledamöter i
kammaren. Då räcker måhända tiden inte till.
Med detta, fru talman, står jag givetvis bakom re-
servation 6 men för att vinna tid åt kammaren yrkar
jag inte bifall till reservationen i fråga.
Anf. 185 ELISA ABASCAL REYES (mp):
Fru talman! Inte heller jag vill göra talmannen be-
sviken när det gäller att uppehålla kammaren. Jag
skall alltså försöka skynda mig.
Jag tror att jag hörde fel när jag hörde Karl-Erik
Persson nämna jämställdheten. I samma andetag
nämnde han den onödiga byråkratin. Jag måste, som
sagt, ha hört fel; det är jag säker på.
Jag vill först och främst säga att det är positivt att
man nu övergett den förföljarmentalitet mot framför
allt taxibranschen som präglat många av de politiska
diskussioner som vi haft i kölvattnet av avregleringen.
Det har varit en hetsig debatt om huruvida taxibran-
schen består av seriösa företagare eller inte. Jag tyck-
er att det här betänkandet andas en vilja till samför-
stånd och en vilja till att utveckla branschen som
sådan. Det ser vi som positivt.
Vi har också försökt ta upp den oro som vi hört
uttryckas från enskilda individer inom branschen vad
gäller arbetsvillkoren för de enskilda förarna. Det har
bekymrat oss i stor utsträckning. Det gäller bl.a. långa
körtider och väldigt betungande ekonomiska åtagan-
den i samband med eget åkeri. Vi är väl medvetna om
att den här bilden ser väldigt olika ut i tätort och i
glesbygd.
De här funderingarna och hänsynen kommer till
uttryck i reservation 7 till betänkandet som jag här-
med yrkar bifall till.
Branschen skall inte bara utvecklas så att det blir
miljövänligare trafik, effektivare, säkrare och billigare
trafik utan den måste även bestå av individer som mår
bra av att verka inom branschen som enskilda aktörer.
Den måste också utvecklas på så sätt att kunderna
känner en absolut trygghet när de använder taxitjäns-
ter.
Taxitrafik är enligt Miljöpartiet de gröna ett gott
komplement till den kollektivtrafik som finns i tätort
och glesbygd. Vi ser därför med väldigt positiva ögon
på näringen som sådan.
Lars Björkman undrade om de höjda ekonomiska
kraven verkligen är i enlighet med det som utskottet
anfört, dvs. att man inte kommer att ha en bok-
stavstillämpning när det gäller den enskilde till-
ståndsinnehavaren. Som delaktig i majoritetsbeslutet i
det här avseendet vill jag hänvisa till det särskilda
yttrande som jag i egenskap som Miljöpartiets repre-
sentant har fogat till betänkandet och där jag verkli-
gen understryker att det måste vara en historisk pröv-
ning, dvs. att man måste ta hänsyn till tillståndsinne-
havarens vandel i övrigt i sin verksamhet. Det här är
någonting som Miljöpartiet kommer att följa upp och
se till att det verkligen blir på det här sättet. Syftet
med de ökade kapitalkraven är inte att ställa till pro-
blem för de förare eller de tillståndsinnehavare som
sköter sig utan att försöka att undanröja de oseriösa
personer som finns inom branschen.
I fråga om utfärdande av tillstånd fick vi under
behandlingen höra det påståendet att vi ville gå väl-
digt långt tillbaka när det gäller avregleringen därför
att vi menade att det var nödvändigt att vid vissa
tillfällen kräva ett tillfälligt stopp. Jag vill understryka
att vi inte har förordat en direkt återreglering av taxi-
näringen. Det kommer inte till uttryck i någon av
Miljöpartiets motioner. Det vi däremot har sagt är att
det kan vara aktuellt att åtminstone ha den undan-
tagsmöjligheten att länsstyrelsen i vissa sammanhang
hos regeringen kan begära att utfärda ett tillfälligt
stopp för nya tillstånd i de fall där branschen är tyd-
ligt överhettad och där marknaden inte längre funge-
rar på ett vettigt sätt för dem som skall försöka livnära
sig inom näringen.
Jag vill slutligen när det gäller återkallelse och ut-
färdande av tillstånd bara kommentera det Centerpar-
tiets representant sade om diskrepans mellan miss-
tanke om brott och ett lagakraftvunnet beslut i dom-
stol om man har blivit fälld. Jag tycker att det är oer-
hört viktigt att vi faktiskt kan ha möjligheten att vänta
med att utfärda ett tillstånd när det finns misstanke om
brott som kan vara så pass allvarligt att det kan drab-
ba tredje person. Med de skrivningar som utskottet
har gjort tycker jag att man har varit så tydlig att det
inte finns någon rättssäkerhetsrisk för enskilda sökan-
de.
Anf. 186 CLAES-GÖRAN BRANDIN (s):
Fru talman! Det har gått nästan exakt nio år sedan
yrkestrafiklagen trädde i kraft. Under de här åren har
bl.a. taxitrafiken avreglerats och Sverige gått med i
Europeiska unionen. För att införliva EU:s regelverk i
svensk lagstiftning och anpassa reglerna efter föränd-
ringar i omvärlden har yrkestrafiklagstiftningen under
åren skrivits om litet här och där.
Nu har vi kommit fram till ett läge då yrkestrafik-
lagstiftningen måste reformeras och moderniseras.
Det måste skapas en sammanhållen yrkestrafiklag-
stiftning. Detta är det ena av regeringens två syften
med propositionen. Det andra syftet är att sätta in
åtgärder mot de stora problemen inom taxibranschen.
Jag kommer därför att först tala om de förslag som
gäller yrkestrafiklagstiftningen i allmänhet för att
sedan gå över till åtgärderna mot problemen inom
taxinäringen.
För att reformera och skapa en sammanhållen yr-
kestrafiklagstiftning har regeringen föreslagit att de
allmänna bestämmelserna om trafiktillstånd skall
preciseras och förtydligas, att kravet på yrkeskunnan-
de flyttas från yrkestrafikförordningen till yrkestrafik-
lagen och att reglerna om taxibehörighet flyttas från
körkortslagen till yrkestrafiklagstiftningen.
Bestämmelserna om trafiktillstånd utökas så att
det hos alla juridiska personer som bedriver yrkes-
mässig trafik, inklusive offentliga organ, skall finnas
en eller flera som är trafikansvariga. Detta innebär
inte att ett företag som ägs av staten, en kommun eller
ett landsting och som kör yrkesmässig trafik får någon
annan eller större rätt att bedriva yrkesmässig trafik
än de har i dag. Syftet är i stället att göra det möjligt
att pröva lämpligheten hos den som har det faktiska
ansvaret för bedrivandet av trafiken.
De allmänna bestämmelserna om trafiktillstånd
förtydligas genom att den trafikansvariges ansvarsom-
råde preciseras och skrivs in i författningstexten.
Preciseringen innebär att den trafikansvarige skall ha
ett särskilt ansvar för att verksamheten, och inte bara
själva trafiken, utövas enligt gällande regler, enligt
god branschsed och på ett trafiksäkert sätt.
I dag finns reglerna om taxibehörighet i körkort-
slagen. Redan när den särskilda förarlegitimationen
för taxi infördes uppmärksammades nackdelarna med
dubbla behörighetskrav. De krav som på olika sätt
ställs på taxichaufförerna bör naturligtvis samlas i en
och samma lagstiftning. Reglerna om taxibehörighet
är en naturlig del av yrkestrafiklagstiftningen och bör
därför flyttas över till yrkestrafiklagen.
För att få starta en yrkestrafikverksamhet och för
att få köpa in och använda fler fordon måste man i
dag förfoga över kapital och reserver om minst
30 000 kr per fordon eller 1 500 kr per sittplats i
fordon som används i persontrafik eller 1 500 kr per
ton av högsta tillåtna vikt. Detta krav återspeglar inte
de ekonomiska förhållandena inom dagens yrkestra-
fik. Dessutom förväntas EU höja sina minimikrav till
9 000 ecu för det första fordonet och därefter 5 000
ecu för varje ytterligare fordon. Därför bör kravet i
framtiden vara 100 000 kr för ett fordon och 50 000
kr för varje ytterligare fordon.
Tanken bakom EU:s ekonomiska krav på yrkes-
trafiken är att näringsidkare i de olika länderna skall
behandlas lika. Dessutom ger de ekonomiska kraven
tillståndsmyndigheterna ett verktyg i kontrollen av
den sökandes ekonomiska möjligheter att bedriva
yrkestrafikverksamhet. För den som planerar att driva
ett yrkestrafikföretag innebär kraven att han eller hon
redan innan verksamheten startas får en överblick
över sina förutsättningar att driva företaget.
Jag kan lugna dem som oroar sig för att man vid
varje tillfälle skall kunna visa upp dessa 100 000 kr.
Trafikutskottet har skrivit i betänkandet att utskottet
vill understryka att kravet på ekonomiska resurser inte
bör innebära att kravet måste vara uppfyllt i varje
enskilt ögonblick. Det står vi bakom, och det lägger vi
också stor vikt vid.
De stora problemen drabbade taxinäringen efter
avregleringen 1990. Tanken med avregleringen var att
det skulle komma fler taxibilar på våra gator och att
konkurrensen skulle stärkas och priserna därigenom
pressas.
Det blev fler taxibilar på våra gator. Vi gick från
"Taxi, var god dröj!" till långa rader av taxibilar
framför restauranger, flygplatser och hotell. Någon
priskonkurrens uppstod däremot aldrig. I stället växte
problemen och människor som inte borde arbeta inom
branschen sökte sig dit. Skattebrotten och annan eko-
nomisk brottslighet ökade. Taxinäringen fick dåligt
rykte, och många människor blev rädda för att åka
taxi.
Efter avregleringen följde tre år med borgerlig re-
gering. De borgerliga regeringsåren betecknades av
handfallenhet och senfärdighet inför de stora proble-
men. Några skärpta regler behövdes inte, bara en
ökad tillsyn. De borgerliga partiernas handfallenhet
får vi leva med än i dag.
En stor del av förklaringen till problemen inom
taxibranschen ligger i att kundkretsen är anonym, att
betalningen ofta sker kontant och att branschen domi-
neras av många små företag. Det gör det enkelt att
fuska med intäkterna, samtidigt som risken att bli
upptäckt är liten. Därför krävs det stora resurser för
spaning och kontroll för att komma åt fusket. Därför
är det inte heller realistiskt att tro att man kan lösa
problemen genom att bara öka tillsynen och kontrol-
len.
Konsumentens position måste stärkas. För att
minska utrymmet för oseriösa chaufförer att ta ut
ockerpriser föreslår regeringen att kraven på prisin-
formation skärps. I dag krävs det bara att information
skall finnas. Enligt regeringens förslag skall informa-
tionen dessutom gå att förstå.
Brytpunktstaxan, som många taxibolag använder i
dag, har gjort det omöjligt att räkna ut priset. Bryt-
punktstaxan innebär att taxametern hela tiden räknar
ut pris per körd sträcka eller pris per körd tidsenhet
för att räkna upp priset för kunden med det som i
varje ögonblick ger den snabbaste ökningen.
För att det skall bli enklare att beräkna priset för
resan innan man kliver in i bilen bör brytpunktstaxan
förbjudas. Detta kommer att leda till att taxibolagen
tvingas att konkurrera med priset, vilket i sin tur
kommer att leda till billigare resor för taxiresenärerna.
Brytpunktstaxan är en gammal rest av den regle-
rade taximarknaden. Det är konstigt att moderaterna,
som av ideologiska skäl brukar vilja avreglera till
varje pris, här slår vakt om en del av det gamla regle-
ringssystemet - ett system som gör det fullständigt
omöjligt att beräkna kostnaden innan man sätter sig i
taxibilen, liksom det gör det helt omöjligt att kontrol-
lera att det pris som man skall betala är korrekt.
Förhållandena för taxitrafiken är olika i olika delar
av landet. En taxiåkare i glesbygden har många resor
som betalas av samhället, medan en taxichaufför i
storstäderna har många resor till och från stora flyg-
platser och järnvägsstationer. Det innebär att en taxi-
åkare i de större städerna ofta får kontant betalning
och att anonymiteten gentemot kunderna är större än i
glesbygden.
De olika förhållandena i landet gör att länsstyrel-
serna med sin lokala förankring och goda lokalkänne-
dom bör få möjlighet att meddela regionala föreskrif-
ter om prisinformation, märkning av fordon och lo-
kalkännedom. För att inte konkurrensen skall snedvri-
das bör de regionala föreskrifterna gälla för trafiken i
länet och inte bara för dem som har fått sitt tillstånd i
det aktuella länet.
För att underlätta tillsynen samlas samtliga frågor
om taxiförarlegitimation och yrkestrafiktillstånd hos
länsstyrelsen i förarens hemlän. Redan i dag är be-
stämmelserna för körkort, förarlegitimation och tra-
fiktillstånd samlade hos länsstyrelsen i hemlänet.
För att upptäcka om ett trafikföretag missköter sin
ekonomi skall sambearbetningen mellan olika register
utökas.
När kraven på dem som vill bedriva yrkesmässig
trafik skärps ökar risken att alltfler struntar i att ansö-
ka om tillstånd för yrkestrafik. För att undvika detta
skärps straffet för olaga yrkesmässig trafik till fängel-
se i högst ett år.
I dag kan en person som kör taxi och över huvud
taget inte har någon taxiförarlegitimation inte straffas.
Regeringen föreslår därför att detta skall kunna leda
till upp till sex månaders fängelse.
Många av problemen skulle kunna lösas om det
infördes krav på obligatorisk anslutning till beställ-
ningscentral. Tillsynen och kontrollen skulle underlät-
tas. Det skulle bli möjligt att komma i kontakt med
taxiföretaget eller den enskilde föraren efter färden.
Därför har regeringen utsett en särskild utredare som
skall se över möjligheterna att göra anslutning till
beställningscentral obligatorisk.
Taxibranschen har fortfarande, nästan åtta år efter
avregleringen, stora problem med skattefusk, svar-
tjobb, illojal konkurrens och ockerpriser. Konsumen-
tens ställning måste stärkas. Regler och straff måste
skärpas, och tillsyn och kontroll måste samordnas och
stärkas. Det betyder inte att vi skall gå tillbaka till
"Taxi, var god dröj!", utan det innebär att åtgärder
skall sättas in så att taxinäringen kan stärkas och ut-
vecklas.
Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till trafi-
kutskottets hemställan samt avslag på övriga motioner
och samtliga reservationer.
Anf. 187 LARS BJÖRKMAN (m):
Fru talman! Låt mig inleda positivt och säga att
det var bra att Claes-Göran Brandin underströk vikten
av en generös tolkning när vi så småningom hamnar i
situationen att vi skall pröva de ekonomiska kraven
för taxiägare och andra verksamma inom yrkestrafi-
ken. Vi är överens om att det behövs en generös
tolkning för att vi inte skall hamna i idiotsituationer.
Sedan besannades i någon mån farhågan att
Brandin hade en förövning till förstamajtalet när han
talade om den borgerliga regeringens kraftlöshet när
det gällde att ta itu med problemen i taxinäringen.
Fyra år efter det att den socialdemokratiska regering-
en tillträdde är det fortfarande den borgerliga rege-
ringens ansvar att det finns problem i landet, påstod
han. Vi känner igen argumentationen, Brandin, men
det hade kanske funnits anledning att något tidigare ta
itu med dessa frågor, om man nu hade haft lösningar-
na på dem.
Jag tror inte att förslaget om borttagandet av den
nu gällande brytpunktstaxan är så genialt att det
kommer att rätta till alla problem när det gäller pris-
sättningen. Det är ju inte brytpunktstaxan som har
förorsakat att vissa åkeriföretag eller enskilda förare
tar till hutlösa priser för att t.ex. transportera turister
från Arlanda till centrala Stockholm. Det är tvärtom
de fastpriser som man erbjuder som inte harmonierar
med den verkliga kostnaden. Jag tror att Brandin får
gå hem och läsa på den läxan, för den har han inte lärt
sig.
Fru talman! I mitt inlägg berörde jag två ämnes-
områden. Det ena handlade om tillämpning av bryt-
punktstaxan i gällande avtal. Jag förutsätter att Bran-
din använder något av sin repliktid för att besvara min
fråga som många människor förväntar sig att få ett
svar på: Gäller brytpunktstaxan vid ingångna avtal
som nu löper? Måste de omförhandlas, eller vilken
situation befinner vi oss i?
Anf. 188 CLAES-GÖRAN BRANDIN (s):
Fru talman! Förstamajtal eller icke förstamajtal,
men jag tycker att jag bara har förklarat den stånd-
punkt som vi socialdemokrater har när det gäller
detta. Under den borgerliga regeringen gjorde inte
moderaterna någonting för att få bukt med de problem
som fanns inom taxi. Det är bara att konstatera. Vi
genomförde avregleringen, och meningen var ju att
länsstyrelserna skulle få större befogenheter för att
klara av detta, men det lyckades man inte med. Det
var det som den borgerliga regeringen under den här
perioden hade möjlighet att göra, att informera läns-
styrelserna eller att stifta lagar.
Jag tänker inte gå in i någon diskussion om bryt-
punktstaxan. Vi vill ta bort brytpunktstaxan i det här
förslaget. Jag kan inte sätta mig in i på vilka grunder
som taxinäringen har träffat sina avtal. Vårt ställnings-
tagande har varit känt, och jag hoppas innerligt väl att
man också ser till att man har haft någon typ av klau-
sul i de nytecknade avtalen. Jag ger mig inte in i den
diskussionen.
Anf. 189 LARS BJÖRKMAN (m):
Fru talman! Förvisso har det funnits en viss tid för
handläggning av den här frågan. Hade det ändå inte,
Claes-Göran Brandin, varit mer rimligt att regeringen
och dess transportkompani här i riksdagen hade tänkt
till i frågan än att låta branschen lösa problemen? Då
hade man kunnat förutse att detta kunde bli ett pro-
blem i stället för att avfärda frågan med att säga att
man inte tänker ge sig in på ett svar på den. Ni är
skyldiga att ge ett svar till alla de människor i den här
branschen som arbetar seriöst och lägger ned hela sin
själ i den här frågan. De måste ha ett svar på frågan
om brytpunktstaxan gäller ingångna avtal? Måste de
förhandlas om, eller var står ni i den frågan? Frågorna
går inte att avfärda med att Brandin inte tänker ta
ställning och att taxinäringen har haft gott om tid.
Regeringen har haft ännu mer tid.
Låt mig ägna bara några sekunder åt den sista frå-
gan som jag berörde, nämligen frågeställningarna
kring den internordiska taxitrafiken. När frågan var
uppe i utskottet avfärdades vår motion med att rege-
ringen handlägger frågan. Min mycket enkla och
anspråkslösa fråga till Claes-Göran Brandin är nu:
Var står ni i den frågan? Ligger det en lösning inom
en rimlig tid framöver? Eller skjuter man på detta inte
bara över första maj utan kanske t.o.m. över valet för
att ta itu med frågorna om man eventuellt får förtro-
endet igen? Det är ett otillständigt sätt att skjuta frå-
gorna framför sig när man inte har ett enda tecken till
svar på hur man tänker sig lösningarna framöver.
Anf. 190 CLAES-GÖRAN BRANDIN (s):
Fru talman! Det förs diskussioner om samverkan
med motsvarande organ i Danmark och Norge. Frå-
gan har också uppmärksammats av Nordiska rådet.
Jag har samma inställning som Lars Björkman, att vi
måste kunna lösa problemet i samma veva som bron
till Köpenhamn och den nya flygplatsen i Gardemoen
invigs. Flygplatsen kommer naturligtvis att utnyttjas
av en hel del människor som bor i närheten av den på
den svenska sidan.
Det görs stora ansträngningar för att man skall
kunna lösa de här delarna. Här har vi ingen annan
ambition än vad Björkman har. Vi hoppas att vi
kommer till en snabb lösning.
Anf. 191 LENNART FREMLING (fp):
Fru talman! Jag måste fråga Claes-Göran Brandin
om utskottets majoritet verkligen har satt sig in i hur
mycket arbete som behöver göras av myndigheter och
branschföreträdare innan de nya lagarna träder i kraft.
Jämfört med det planerade ikraftträdandet den 1 juli
1998 bjuder man på sommarmånaderna juli, augusti
och september. Det är inga bra månader för arbete i
Sverige. Regeringen kortar i praktiken ned förbere-
delsetiden. Näringslivet tar onödig skada, och det kan
jag bara beklaga.
Anser Claes-Göran Brandin att riksdagen tar sitt
ansvar genom att korta ned förberedelsetiden på detta
sätt?
Anf. 192 CLAES-GÖRAN BRANDIN (s):
Fru talman! Ja, det anser jag att vi gör. I och för
sig kan jag hålla med om att tiden är ganska knapp,
men jag tror säkert att man kommer att klara av det
hela under den korta tid man har på sig. Det har gans-
ka länge varit känt att vår avsikt är att lagen skall
gälla från den 1 oktober.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 23 april.)
17 § Vissa elmarknadsfrågor
Föredrogs
Näringsutskottets betänkande 1997/98:NU12
Vissa elmarknadsfrågor
Anf. 193 LENNART BEIJER (v):
Fru talman! Detta betänkande gäller vissa elmark-
nadsfrågor. Det är ett tunt betänkande som man skulle
kunna tro inte har så särskilt stor betydelse. Men
faktum är att bakom rubriken kan man hitta väldigt
viktiga principfrågor när det gäller hur vi skall klara
energifrågorna i framtiden.
I reservation 1, som handlar om att motivera små
och medelstora elkonsumenter att spara el, är man ute
efter att på ett bättre sätt än i dag se till att vanliga
hushåll kan delta i elmarknadsreformen.
Den pågående diskussionen om schablonmätning
och att vanliga hushåll inte skall behöva ha mätare för
timvis mätning handlar egentligen om samma sak. Jag
anser att man mycket väl kan sätta i fråga nödvändig-
heten av timvis mätning. Kravet på särskild mätare till
en kostnad av 2 500 kr omöjliggör naturligtvis att små
och medelstora elkunder blir motiverade att delta i
elhandeln. Men även om man löser problemet med
mätare, antingen genom schablonmätning eller genom
att nätbolaget förser alla kunder med gratis mätare,
kvarstår naturligtvis frågan hur det kan bli intressant
för det vanliga hushållet att aktivt delta i elsparandet,
att bli eleffektiv.
I reservation 1 föreslås att man utreder möjlighe-
ten att minska eller slopa den fasta avgiften och att i
stället höja den rörliga eltariffen. Detta skulle skapa
intresse också för de många små elkunderna. Det
skulle minska elanvändningen och därmed deras el-
kostnader.
Den gamla principen om både en fast och en rörlig
del blir alltmer föråldrad. Jag inser mycket väl att det
kan vara svårt att ta sig ur dessa system. Detta gäller
el, men det gäller också vatten samt faktiskt också
drivmedel som bensin och diesel, där fordonsskatten
kan anses utgöra den fasta delen.
Den prioriterade uppgiften nu, fru talman, är att
minska användningen av el och fossila drivmedel.
Statliga och andra intäkter får inte helt bestämma
olika taxekonstruktioner. Principen att hålla strikt
boskillnad mellan nätbolag och produktions- och
säljbolag kan upprätthållas även om den fasta avgiften
minskas eller slopas.
Fru talman! Den fasta elavgiften motverkar fak-
tiskt den energipolitik som riksdagen har antagit.
Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 1.
Anf. 194 EVA GOËS (mp):
Fru talman! Det är sent lidet. Detta betänkande
skulle ha behandlats i onsdags, men det är därför inte
mindre betydelsefullt.
Att jag står här i talarstolen är därför att jag tycker
att små konsumenter skall få köpa grön el. Med avreg-
leringen har det skett en försämring för de små kon-
sumenterna. Det är de stora konsumenterna som har
gynnats. Detta har vi påtalat ända sedan den dagen då
elmarknaden avreglerades. Tyvärr är det Davids kamp
mot Goliat.
Jag vet, som delägare i ett kooperativt vindkrafts-
bolag, att det är helt omöjligt att få fördelar av avreg-
leringen. Om man har en andel i en kooperativ vind-
kraftsförening skall man betala 2 500 kr för en elmä-
tare, när själva andelen kostar 3 000 kr. Vem gör det?
Jag tycker att det här är ett sätt att stoppa effekti-
visering av energianvändning och val av grön el. Som
Lennart Beijer sade har man också tagit bort möjlig-
heten till hög avgift på den rörliga kostnaden, åtmins-
tone påstår man det. Därför tycker vi att detta skall
utredas åtminstone. Det måste bli en hög avgift på den
rörliga kostnaden, så att det lönar sig att sänka för-
brukningen. Detta vill konsumenterna. De små företa-
gen och de små kunderna vill sänka sina avgifter.
I dag fick jag svar från näringsministern på frågan
om timvis mätning. Han säger: Enligt min bedömning
finns det goda skäl att hålla fast vid kravet på timvis
mätning. Mätarna ger nya möjligheter för kommuni-
kation mellan elkunderna och elleverantörerna.
Jag förstår inte vad det är för kommunikationer.
Är de till för att man skall klaga?
I min kommun har vi upplevt att elpriserna har
höjts drastiskt efter det att avregleringen infördes. Nu
skall man gå igenom överklagandena som ligger i
lager på lager, så det kommer att ta en evinnerlig tid.
Näringsministern fortsätter med att säga att man
skall tillkalla en utredare med uppdrag att utvärdera
system med leveranskoncessioner. Men de leverans-
koncessioner som nu finns gäller till år 2000. Det
betyder alltså att ingenting kommer att hända förrän
år 2001.
Jag tycker att det är barockt att man skall behöva
vänta så länge. Vi vet ju att de flesta, 77 %, av dem
som man har tillfrågat - myndigheter och människor
inom energibranschen - tycker att man skall ta bort
den timvisa mätningen och använda sig av en elscha-
blon precis som i Norge. I Norge kan man säga upp
ett avtal på tre veckor och byta elleverantör. I Finland
skall man införa ett liknande system, och i England
har man ett liknande. Men i Sverige gör vi det så
komplicerat att människor inte kan välja bort fossila
bränslen och kärnkraft och välja grön el därför att det
kostar för mycket.
De som har uttalat sig om detta är bl.a. Sveriges
Konsumentråd, som säger att man i realiteten har
begränsat möjligheterna att byta leverantör på grund
av kostnaderna. Det går inte att skapa konkurrens om
man genom lagstiftning utestänger en stor majoritet
av aktörerna.
Landsorganisationen i Sverige säger att majorite-
ten av 5 miljoner lågspänningskunder i praktiken
utestängs från att handla el hos den billigaste leveran-
tören.
Kravet på timvis elmätning måste också vara
starkt bidragande till att elproducenterna törs köpa
upp kommunala elbolag till orimligt höga priser. I och
med att man är så bunden till sin leverantör i dagslä-
get, och inte har råd att byta, vet de som skall köpa
upp att de har dessa hushållskonsumenter.
Tjänstemännens Centralorganisation säger att det
är obegripligt varför man måste byta elmätare vid
byte av elleverantör. Den elmätare som den vanliga
elkonsumenten har är förseglad och registrerad för
elförbrukningen. Denna registrering läggs sedan till
grund för den kommande fakturan. Varför skulle det
inte kunna gå att fortsätta med det?
Konkurrensverket har också uttalat sig om detta
att undanta flertalet lågspänningsabonnenter.
Konsumentverket har uttalat sig om att man borde
införa schablonmetoder och typkurvor.
Vi bör dra nytta av den erfarenhet och kunskap
som finns i Norge, där metoden tillämpas.
Statskontoret har sagt att Nätmyndigheten aktivt
bör driva på för en övergång till schablonmätning.
Från Svenska Kraftnät har man sagt att man är
positiv till systemet med avräkningsprofiler.
I Norge har man infört detta, och i Finland avser
man att införa ett liknande system för konsumenter
med låg energiförbrukning.
Däremot tycker de som uttalat sig att de som har
hög förbrukning skall ha den timvisa mätningen. Det
är hos dem som den kan göra nytta. Men för de små
abonnenterna gör detta ingen större nytta - i alla fall
inte för dem själva.
Med detta yrkar jag bifall till reservation 2.
Anf. 195 BIRGITTA JOHANSSON (s):
Fru talman! Den elmarknadsreform som denna
kammare beslutade om i oktober 1995 var bra och
viktig. Tanken med reformen var att ge konsumenter-
na en starkare ställning genom att upphandla el i kon-
kurrens.
Utvecklingen har följts med stort intresse från
konsumenter, medier och elföretag. När beslutet fat-
tades underströk utskottet vikten av en skärpning,
uppföljning och övervakning av elmarknadens ut-
veckling. NUTEK fick då uppdraget, och nu är det
Energimyndigheten som har sitt ansvar.
Elmarknaden har varit föremål för årliga uppfölj-
ningar efter detta. Vi har sett att elbolagen övergick
från att bara vara leverantörer som sände räkningar
några gånger per år till att bli serviceföretag som
månar litet mer om sina kunder. Detta är naturligtvis
bra för konsumenterna.
Det finns två reservationer fogade till betänkandet,
som jag vill något kommentera. Vänsterpartiet och
Miljöpartiet vill, precis som redovisats här tidigare,
ha en ändring i systemet för elmätning som gör att det
skulle vara intressant även för vanliga hushåll att
spara el. Jag vill peka på att det alltid är intressant för
både hushåll och företag att spara el. Vänsterpartiet
vill att den rörliga avgiften ökar på den fasta nätkost-
nadens bekostnad.
Elpriset består som vi alla vet av tre delar: den
rörliga kostnaden, nätkostnaden och skatt. Man kan
säga att de är ungefär jämnstora. Före elmarknadsre-
formen kunde man inte se detta, utan det var först när
särredovisningen infördes som det stod klart för kon-
sumenten.
Miljöpartiet vill ha ändrade regler för kooperativa
föreningar som äger och driver vindkraftverk. Samtli-
ga nu lämnade leveranskoncessioner gäller till år
2000. Detta är ett beslut som har legat fast och som vi
alla har varit medvetna om sedan dess att elmarknads-
reformen antogs. Eva Goës verkade vara väldigt för-
vånad över detta, men jag vill peka på att det har
funnits med i tidigare betänkanden.
Inför de nya koncessionerna skall de nuvarande
utvärderas. Denna översyn kommer att påbörjas inom
kort. Frågan diskuterades också förra våren, och vi
visste redan då att frågan om en översyn av leverans-
koncessionssystemet skulle komma upp till behand-
ling.
Vi vet också, och det pekas på detta i utskottsbe-
tänkandet, att länsstyrelserna har fått uppdraget att ta
fram lämpliga områden för ytterligare vindkraft. Det
intressanta är att väldigt många remissinstanser är
positiva. Därför tror vi också att vindkraften kommer
att vara en del i det nya systemet. Vi kan också se
detta i samband med de leveranskoncessionsförhand-
lingar som kommer att börja gälla efter år 2000.
Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets
hemställan i betänkandet och avslag på de två reser-
vationerna.
Anf. 196 LENNART BEIJER (v) replik:
Fru talman! Birgitta Johansson försvarar det nuva-
rande systemet med fasta och rörliga eltariffer. Det
förstår jag, och det respekterar jag naturligtvis.
Men om nu inte förändringen kan komma direkt
vill jag ändå ställa en fråga till Birgitta Johansson.
Har hon inte en viss förståelse för, och tycker hon
dessutom inte själv, att vi skall ha ett system som gör
det intressant för så många som möjligt i landet att
verkligen vara med på att minska sin elanvändning?
Det är väl alldeles självklart att med det nuvarande
systemet kommer det knappast, oavsett hur vi vänder
och vrider oss, att vara särskilt intressant för de flesta
småkunder att spara el. Är vi överens om den princi-
pen kan det innebära att vi framdeles kommer framåt i
frågan.
Anf. 197 BIRGITTA JOHANSSON (s) re-
plik:
Fru talman! Lennart Beijer tar upp en viktig fråga.
Självfallet tycker jag, och även det socialdemokratis-
ka partiet, att det är viktigt att det sparas el.
Tittar vi på ellagstiftningen ser vi att tarifferna för
nätverksamhet skall vara skäliga och utformade på
sakliga grunder. Med saklig grund menas att det hela
skall vara objektivt och icke diskriminerade. Skälig-
hetsprövningar skall kunna baseras på de intäkter och
kostnader som kan hänföras härtill inom det aktuella
koncessionsområdet.
Vi vet också att överföring av el - nätverksamhet
- är en kapitalintensiv verksamhet med höga fasta
kostnader. Kostnader för elöverföringen till en viss
kund utgörs därmed till stor del av de fasta kostnader
som inte kan påverkas så mycket av mindre variatio-
ner i förbrukningen. Det är detta som är litet knepigt.
Jag utgår från att samtliga dessa frågor kommer att
belysas även fortsättningsvis och i samband med de
nya leveranskoncessionsavtalen.
Anf. 198 LENNART BEIJER (v) replik:
Fru talman! Det är så som Birgitta Johansson sä-
ger. Vi använder det här systemet på fler områden i
samhället. Jag tror faktiskt att vi börjar närma oss den
punkt där vi måste ta ställning till de här systemen.
På vattensidan har vi redan problem, framför allt i
kommuner som har ont om vatten, med att den fasta
avgiften avskräcker eller omöjliggör för folk att vara
intresserade av att spara.
Jag tolkar ändå Birgitta Johanssons svar som att
frågan återkommer. Den kommer upp i olika sam-
manhang när vi skall bestämma skattesystem och när
vi skall försöka driva energisparfrågan vidare.
Anf. 199 BIRGITTA JOHANSSON (s) re-
plik:
Fru talman! Det tycks som att Lennart Beijer och
jag är överens i frågan.
Jag kan förstå att det går att försöka föra in fler
frågor i detta med fasta och rörliga kostnader. Det är
ju inte direkt frågor som hamnar i näringsutskottet,
men de är ändå viktiga för samhället och framför allt
för konsumenterna, som skall stå för kostnaderna.
Men just elmarknadsreformen kommer ju att följas
mycket noga av både den nya energimyndigheten och
de utvärderingar som kommer att göras.
Anf. 200 EVA GOËS (mp) replik:
Fru talman! Tycker Birgitta Johansson att det är
rimligt att en liten konsument skall betala 2 500 kr för
en mätare? Det kan man kanske jämföra med ett före-
tag av Volvos storlek. Är det rimligt med den kostna-
den? I Norge kostar det inte något att göra ett byte
och man får göra det på tre veckor. I Sverige får man
vänta i ett halvår. Dessutom kostar det 2 500 kr. Är
det rimligt?
Anf. 201 BIRGITTA JOHANSSON (s) re-
plik:
Fru talman! Eva Goës tar upp frågan om timmät-
ningen. Den diskussionen har vi också haft här tidiga-
re.
Det är naturligtvis riktigt att den tekniska utveck-
lingen kan göra att mätarna inom en ganska snar
framtid kanske kommer att bli ännu billigare. Jag
tycker faktiskt att det är viktigt att det finns timmäta-
re. Dygnsvariationer på elpriset gör nämligen att det
finns incitament som möjliggör ett sparande av el.
Den enskilde konsumenten kan se när han eller hon
skall använda sin el.
Eva Goës vet säkert också att den norska situatio-
nen inte är helt jämförbar med den svenska. Det är
många bitar som saknas. Vi kan inte jämföra med
Norge. Bl.a. har Norge jämnare priser eftersom el-
kraftproduktionen är mer baserad på vattenkraft, och
man använder inte kolkondenskraftverk och annat i
den omfattning som vi gör här i Sverige.
Anf. 202 EVA GOËS (mp) replik:
Fru talman! Det märkliga är ju att Sverige har så
oerhört mycket högre pris. Jag har en prisjämförelse
med Norge exklusive skatt och moms.
Det billigaste är Hedmarks energi. Det kostar
15,55 öre per kWh. Oslo Energi tar 16,12 öre. Det
skiljer alltså 0,57 öre per kWh. I Sverige är det billi-
gast hos Agrokraft. Där kostar det 19,4 öre per kWh.
Högst pris har Vattenfall med 25,4 öre per kWh. Det
är 6 öres skillnad.
Det skulle betyda att om man har en förbrukning
på 20 000 kWh skulle man tjäna 1 480 kr per år om
man bytte elleverantör. Men, som sagt var, vem tror
att man skulle byta elleverantör om man kanske an-
vänder 1 000 kWh och man skulle tjäna någon hund-
ring på att byta? Då betalar man inte 2 500 kr.
Birgitta Johansson sade att syftet var att man
skulle skapa en likvärdig konkurrens och en starkare
ställning för konsumenterna. Jag tycker inte att kon-
sumenterna har fått en starkare ställning i Sverige. Jag
tycker att det är vissa som försöker kapa åt sig av
kakan.
Anf. 203 BIRGITTA JOHANSSON (s) re-
plik:
Fru talman! Eva Goës säger att det inte lönar sig
för den som använder 1 000 kWh. Det kan jag hålla
med om. Men jag undrar vad det är för konsument
som använder så litet el. Jag undrar om det hushållet
finns.
De siffror som Eva Goës redovisar baserar sig
precis som jag sade inledningsvis på att den norska
elproduktionen har en helt annan mix än den svenska
produktionen. Det är en orsak.
En orsak är naturligtvis också att Sverige är ett
större land och att vi inte har samma koncessioner för
överföringar som Norge har. Därav är det naturligtvis
olika priser. Men vi har ändå en prisutjämnande fak-
tor genom den nordiska elbörsen.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 23 april.)
18 § Vissa frågor om arbetstid
Föredrogs
Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1997/98:AU8
Vissa frågor om arbetstid
Anf. 204 CHRISTEL ANDERBERG (m):
Fru talman! Arbetstidskommittén avlämnade sitt
slutbetänkande i september 1996. Rimligen borde
tiden sedan dess ha räckt för att regeringen skulle
kunna lägga fram den proposition om arbetstiden som
hade aviserats till denna vår. Men det är tydligt att
regeringen är splittrad i denna fråga. Eller också är
det av rent valtaktiska skäl som man inte vågar sätta
ned foten nu.
Ganska skickligt har regeringen lyckats undvika
att göra några utfästelser om en generell arbetstids-
förkortning, samtidigt som man fortsätter att inge
många människor förhoppningen om att de skall få
kortare arbetstid utan att det kostar någonting. För
visst finns det de som hoppas få jobba mindre, samti-
digt som väldigt många ser detta som ett överväldi-
gande hot mot familjens ekonomi.
Sveriges problem är inte att vi jobbar för mycket
utan för litet. Sysselsättningen måste höjas om ekva-
tionen skall gå ihop på sikt. Inga Perssonpengar i
världen kan rädda välfärden om Sverige plötsligt
skulle sänka sin produktion av varor och tjänster med
bortåt 20 % som vissa partier drömmer om. Redan nu
har Sverige en internationellt sett mycket låg faktisk
arbetstid. De flesta ekonomer finner ett klart samband
mellan längre arbetstid, lägre arbetslöshet och högre
välstånd.
Arbetstidskommittén gjorde en grundlig genom-
gång av vetenskap, praktiska försök och internationel-
la förhållanden. Den kom fram till att det inte finns
någonting som tyder på att en generell arbetstidsför-
kortning eller ett ännu lägre övertidstak skulle skapa
fler jobb. Snarare kommer det att slå ut många företag
i den internationella konkurrensen eller driva dem
från Sverige. Påståenden från Vänsterpartiet och
Miljöpartiet att kortare arbetstid för männen i indust-
rin skulle skapa fler arbeten för kvinnor i den offent-
liga sektorn är rent nonsens.
Eftersom Moderata samlingspartiet levde i tron att
det skulle komma en proposition om arbetstider nu i
vår skrev vi ingen parti- eller kommittémotion i denna
viktiga fråga under den allmänna motionstiden. Det
känns litet naket just nu. Som tur är har vi två enskil-
da motioner från två moderata bröder, Per Bill och
Sten Tolgfors. De innehåller kloka tankar och vi har
nu reserverat oss till förmån för deras motioner.
Alla, t.o.m. statsminister Göran Persson, talar nu-
mera om vikten av att avreglera den svenska arbets-
marknaden. Och det är just avregleringsperspektivet
som Bill och Tolgfors tar upp. De framhåller med
rätta att arbetsmarknaden inte styrs av andra grund-
läggande förutsättningar än andra marknader. Gör
man en resurs dyr eller svåråtkomlig, t.ex. genom
omfattande regleringar, så kommer efterfrågan på den
resursen att minska. Detta gäller naturligtvis även
efterfrågan på arbetskraft.
I stället för att införa nya kostsamma regleringar
anser vi moderater att det är dags att skrota arbetstids-
lagen som är otidsenlig och innehåller en rad hinder
för arbete och företagande. De grundläggande regler
som behövs till skydd för människors liv och hälsa
finns i arbetsmiljölagen. Därutöver bör anställnings-
förhållandena regleras genom avtal. Kollektivavtalen
har sin givna plats, men det skall också öppnas en
möjlighet för varje arbetstagare att själv träffa avtal
med sin arbetsgivare inom ramen för eller vid sidan
av gällande kollektivavtal.
Vissa av de beslut om arbetsmarknadens avregle-
ringar som måste fattas den närmaste tiden måste
föregås eller kompletteras av en avreglering på euro-
peisk nivå. När det gäller arbetstidsbestämmelser är
Sverige bundet av EG-direktivet om arbetstider. Sve-
rige har emellertid som vanligt ängsligt övertolkat de
krav som direktivet ställer på medlemsländerna.
Arbetstidskommittén hade i uppdrag att undersöka
på vilket sätt flexibla arbetstidsregler skulle kunna
införas i svensk lagstiftning. Tyvärr innebär majorite-
tens förslag att man tar direktivet rakt upp och ned
och lagrar det ovanpå vårt redan befintliga regelsys-
tem. Om kommitténs förslag genomförs blir resultatet
snarare mindre flexibilitet än mer. Den prioriterade
uppgiften för majoriteten blev att stärka incitamenten
för att sluta kollektivavtal. Vi moderater är mycket
kritiska mot att incitament för företagande och nyan-
ställningar helt saknas.
Föreställningen att mängden arbete är begränsad
och bör ransoneras har inget stöd i vare sig teori eller
historiska fakta. Det finns inget stöd för teorierna om
att en generell arbetstidsförkortning skulle generera
fler jobb. Företagen måste i stället kunna utvecklas
och växa för att fler människor skall få jobb i Sverige.
Arbetslösheten kan varaktigt pressas ned endast ge-
nom ökad ekonomisk aktivitet i vårt land.
Moderata samlingspartiet kommer aldrig att ac-
ceptera en i lag bestämd generell arbetstidsförkort-
ning. Att dela på arbetslösheten - det vore den slutli-
ga kapitulationen inför de problem som Sverige brot-
tas med.
Fru talman! Jag avslutar med att yrka bifall till re-
servation nr 5.
Anf. 205 MARGARETA
ANDERSSON (c):
Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till re-
servation nr 1 under mom. 1 vid arbetsmarknadsut-
skottets betänkande AU8. Det handlar om arbetstids-
förkortningar och arbetstidsregler, och jag kan bara
beklaga att vi inte har fått den nya lagstiftning som
man hade aviserat skulle komma under våren 1998.
Den hade behövts eftersom den lagstiftning som vi nu
har inte fungerar så väldigt bra och behöver rättas till.
Vissa EU-regler som vi har strider i en del fall mot
varandra.
Det går dock att göra en hel del inom ramen för
den i dag gällande lagstiftningen. Många företag har
redan börjat diskutera med sina fackliga organisatio-
ner hur man skall hantera dessa frågor, som tas upp i
Arbetstidskommitténs betänkande. Många har kommit
ett stycke på väg, andra är på väg att sluta avtal som
innebär införande av olika former av arbetstidsför-
kortningar, arbetstidsbanker och annat som det finns
utrymme för i den lagstiftning som i dag gäller.
Det finns, som vi från Centerpartiets sida ser det,
ingen lagbunden begränsning av antalet möjliga ar-
betstimmar. Ett företagsamt samhälle ger möjligheter
att öka det totala antalet arbetstimmar, och det behö-
ver vi i vårt land, om vi skall fortsätta att värna sys-
selsättning och välfärd.
Vi tror väldigt mycket på en mer individuellt an-
passad arbetsmarknad, med mycket mer flexibla ar-
betstider. Ett förslag som inte var så tydligt utformat i
kommitténs förslag var att man skall inrätta en arbets-
tidsbank, där man på ett tydligare sätt skapar möjlig-
heter för den enskilde medarbetaren att tillsammans
med företaget förfoga både över arbetstidens längd
och över dess förläggning. I detta fall har arbetsmark-
nadens parter ett gemensamt ansvar för att utforma de
villkor som skall gälla för en arbetstidsbank och även
för hur reglerna för uttag av den inarbetade arbetsti-
den skall se ut.
Det skall också ges ökade möjligheter till lokala
överenskommelser. Det öppnas redan i den lagstift-
ning som gäller vissa möjligheter, men de avser inte
direkt arbetstider utan andra frågor. Vi från Center-
partiet anser därför att det är viktigt att man nu kom-
mer med en lösning på de här frågorna och att man i
de fortsatta förhandlingarna kommer fram till en ar-
betstidsbank, vilket vi tror skulle vara en av lösning-
arna på arbetstidsreglerna.
Anf. 206 SIRI DANNAEUS (fp):
Fru talman! Vi tycker att det är hög tid att refor-
mera de regler som gäller på arbetstidsområdet. Sve-
rige har i dag en helt annan arbetsmarknad än i slutet
på 60-talet, när 40-timmarsveckan arbetades fram.
Även 1982 års arbetstidslag ter sig i dag mycket för-
åldrad. I dag krävs det större flexibilitet på arbetstids-
området. Politikerna skall bestämma mindre, och de
berörda människorna - anställda och företagare -
skall bestämma mer.
Naturligtvis krävs det regler av säkerhets- och häl-
soskäl, men det finns stora möjligheter att avreglera
arbetstidsområdet. Arbetstagare, företagare och fack
kan lösa många av de frågor som hittills har varit
statligt reglerade. Vi föreslår en ramlagstiftning som
ger stort utrymme för flexibilitet, med regler om rätt
till vila, och som medger överenskommelser om för-
skjutningar av arbetstiden inom ramen för en genom-
snittsberäknad arbetstid. Det generella nattarbetsför-
budet bör tas bort, och den enskilde arbetstagarens
möjligheter att få den arbetstid han eller hon vill ha
måste bli större.
Föräldrar som har annan anställningsform än till-
vidareanställning måste också ha rätt till tjänstledighet
för vård av barn. Vi tycker vidare att man löpande
under året enligt egna önskemål skall få disponera den
del av semestern som överstiger fyra veckor.
Fru talman! Vi tror inte att sänkt normalarbetstid
skulle skapa fler jobb. Internationellt finns inget sam-
band mellan kortare arbetstid och låg arbetslöshet. Vi
arbetar inte sammanlagt för mycket i vårt land utan
för litet. Däremot bör det framöver finnas möjligheter
för individer och grupper på arbetsmarknaden att i
större utsträckning än i dag välja kortare arbetstid
framför höjd lön. En arbetstidsförkortning som växer
fram underifrån - i sampel mellan arbetstagare och
arbetsgivare - kan öka produktiviteten.
Vissa tider i ens liv - exempelvis när man har små
barn - kanske man vill arbeta mindre, och andra tider
vill man arbeta mer. Den här typen av avvägningar
bör överlämnas till medborgarna själva, samtidigt
som de generella reglerna i samhället alltjämt bör utgå
från att det skall löna sig bättre att arbeta än att vara
ledig.
Fru talman! Åtskilliga försök har gjorts, speciellt
ute i kommunerna, med förkortade arbetstider. Det
har visat sig att man i flera fall har fått bättre produk-
tivitet, bättre hälsa och trivsel, men det har inte lett
fram till fler sysselsatta. Man klarar inte alla kriterier:
förkortad arbetstid, oförändrad lön och fler sysselsat-
ta. Minst ett kriterium faller bort.
En generell arbetstidsförkortning skulle inte leda
till fler jobb - men lönekompensationen skulle snara-
re leda till färre.
Andra argument som brukar användas i debatten
är jämställdhet, hälsa och livskvalitet.
Jämställdhet betyder för oss liberaler att man skall
få göra sitt eget val. I dag arbetar många kvinnor
ofrivilligt deltid, antingen därför att man inte får ett
heltidsarbete eller därför att ansvar för hem och barn
gör det omöjligt att kombinera med ett heltidsarbete.
Att tvångsmässigt införa en arbetstidsförkortning av
de här skälen för alla grupper är ingen lösning på det
problemet. Kvinnors krav i dag är snarare längre
arbetstid och högre lön och en förändrad inställning,
så att män och kvinnor delar på ansvaret för hem och
barn.
Beträffande hälsoskälet vet vi att många arbeten
leder till belastningsskador såväl fysiskt som psykiskt.
Att se en arbetstidsförkortning som lösning på det
problemet vore helt fel tänkt. I stället måste man änd-
ra och förbättra arbetsmiljön.
Livskvalitet betyder olika saker för varje person -
mer fritid för en del, mer pengar i plånboken för and-
ra. Mixen måste var och en få bestämma själv. En
liberal arbetstidsreform vill ge människorna mer makt
över sina egna liv.
Fru talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till re-
servation 2.
Anf. 207 HANS ANDERSSON (v):
Fru talman! Det är egentligen en väldigt märklig
situation att diskutera arbetstiden vid denna tid på
dygnet och med denna kamp mot klockan, eftersom vi
har en deadline varje kväll. Det känns också ganska
märkligt att diskutera arbetstidsfrågor utifrån ett be-
tänkande vars betänkandetext upptar litet mindre än
en och en halv sida. Den sista dryga sidan avslutas
med: Utskottet avstyrker med det anförda samtliga nu
behandlade motionsyrkanden. Några argument för att
avstyrka någonting ges egentligen inte.
Man kan fråga sig: Hur blev det så här? För oss i
Vänsterpartiet är det en oerhörd besvikelse. Efter
valet 1994 var detta en av våra absolut största frågor,
som vi också hade uppe i diskussioner och förhand-
lingar med regeringen. Det tillsattes en arbetstids-
kommitté dels för att införliva EU:s arbetsdirektiv och
hitta tekniska lösningar för det, dels för att diskutera
och studera effekter av arbetstidsförkortning. Överti-
den var också där ett viktigt moment.
Det kom en utredning. Resultatet har remissbe-
handlats, och vi har väntat på förslag från regeringen
sedan i höstas. Vi var ganska övertygade om att det
skulle komma ett förslag nu i början på våren, senast i
mars, men som utskottet självt skriver på s. 11 i be-
tänkandet: Enligt vad utskottet inhämtat under hand är
det inte sannolikt att en proposition i arbetstidsfrågan
lämnas före riksdagsvalet hösten 1998.
Det är som om det inte bara är en tidsangivelse
utan som om regeringen inte vågar komma med ett
förslag före valet. Så har också situationen tolkats av
delar av fackföreningsrörelsen. LO har utomordentligt
starkt kritiserat att regeringen mörkar, för så upplever
jag är fallet.
De frågor som står på dagordningen gäller arbets-
tidens längd. Hur lång skall arbetstiden vara? Det
varierar väldigt mycket. Det varierar mellan arbets-
plats, och det varierar mellan individer. Vad vi har i
Sverige är en lagstiftning om normalarbetstiden.
Det låter på Christel Anderberg och flera andra
här som om det vore något jättekonstigt att ha en
arbetstidslagstiftning som reglerar hur det skall vara
om man inte annars är överens. Jag tycker att Sverige
har en mycket bra tradition som har en arbetstidslag-
stiftning med skyddskaraktär, men som man kan gå
ifrån i kollektivavtal om man finner det ändamålsen-
ligt.
Vi fick först tiotimmarsdagen. Vi fick därefter åt-
tatimmarsdagen. Sedan fick vi fyrtiotimmarsveckan.
Det är dags att gå vidare, och det av en mängd olika
skäl. Jag skall kort återkomma till dem sedan. Arbets-
tidens längd är någonting som skall regleras. Det är
dags att nu ta nästa steg. Vänsterpartiet föreslår tret-
tiofemtimmarsveckan som normalarbetstid.
Den andra frågan gäller övertiden och övertidens
reglering. Vi har enligt lag möjlighet att arbeta en del
övertid. Vi har möjlighet enligt avtal och dispenser att
arbeta ytterligare mera övertid. Övertidsuttaget är
rekordstort under den tid vi har rekordarbetslöshet i
Sverige.
Vi i Vänsterpartiet har tagit upp detta fenomen
väldigt ofta. Vi har lagt fram förslag om att man skall
reducera den lagenliga övertiden. Vi har krävt en
halvering till 100 timmar, 25 timmar i månaden, men
vi vill naturligtvis bibehålla dispensrättigheter så att
man kan klara av situationer som man inte rår över -
olyckor, leveransförseningar och vad det mer kan
vara.
Det gäller också frågan om förläggningen. När
skall man kunna arbeta? Vem bestämmer hur jag skall
arbeta? Vilken flexibilitet skall kunna åstadkommas
ur arbetsgivarsynpunkt och individuell synpunkt?
Vi i Vänsterpartiet tycker att det är bra att det
finns grundregler som säger när man får jobba och när
man skall jobba om man inte kommer överens om
någonting annat. Vi tycker inte att det är rimligt att
som i Arbetstidskommitténs förslag genomsnittsbe-
räkna på tio veckor. Det ger en oerhört stor maktför-
skjutning till arbetsgivarens fördel om man har det
arbetstidsmåttet och den genomsnittsberäkningen vad
gäller förläggningen.
När man angriper en lagreglering om arbetstiden
angriper man i väldigt hög grad det fackliga inflytan-
det och löntagarnas rätt att påverka sin arbetstidssi-
tuation. Inflytandet är någonting oerhört viktigt. Det
är egentligen där som den fackliga kritiken har riktat
de skarpaste angreppen mot Arbetstidskommitténs
förslag.
Min fråga till Laila Bjurling är: Varför kom det
inget förslag nu? Varför vågade man inte lägga fram
förslag vare sig om förläggningsfrågor eller inflytan-
defrågor? Varför kunde man inte ta ett nappatag med
övertidssituationen eller ha en synpunkt om arbetsti-
dens längd och arbetstidsförkortningen?
När det gäller lag och avtal vill Christel Ander-
berg inte ha någon lag alls. Det lät som om det var
något helt orimligt att vi hade lagar. Vi har alltid haft
lagar, och det har man i de flesta länder. Utifrån det
har vi i Sverige ovanligt stora möjligheter att göra
avvikelser i avtal.
Det handlar om arbetstiden. Det är väldigt mycket
en fråga om effektivitet. Har man väldigt lång arbets-
tid är effektiviteten inte så god. Det handlar också om
jämställdhet. Hur ser arbetstiden ut? Vilken arbetstid
är betald, vilken är obetald? Vem ansvarar för det ena
respektive det andra?
Man behöver inte titta mycket på arbetstidsmönst-
ret i Sverige för att se en oerhört ojämlik könsfördel-
ning. Man kan titta på välfärdsuttag och vinster med
ökad fritid. Man kan titta på vad demokratiska möj-
ligheter kan innebära när människor får mer tid att
delta i samhällslivet och det sociala livet.
Det finns så mycket som bör diskuteras när man
diskuterar arbetstidsfrågorna. Det är inte bara fråga
om jobben. Men det gäller också jobben. Det är helt
fel att inte arbetstidsförkortning skulle ge positiva
sysselsättningseffekter. Det har det givit i de kom-
munförsök som har genomförts. Det har vi sett hittills
i Kiruna, i Växjö och i Stockholm. De försöken är
helt olikartade, men det har givit sådana effekter.
Självklart blir det olika kostnader beroende på hur
mycket sysselsättningseffekter som uppstår. Vänster-
partiet kommer återigen inför valet och i samband
med vårbudgeten att lägga fram förslag, måhända med
någon annan teknisk konstruktion. Det handlar då om
att också ekonomiskt omfördela och inte bara arbets-
tidsmässigt omfördela. Vi kommer att göra mycket
stora vinster. En mycket stor del av vinsten ligger
naturligtvis i att nedbringa den passiva kostnaden för
arbetslösheten.
Vänsterpartiets förslag kommer i framtiden, lika-
väl som de är det i dag i de motioner som här av-
styrks, att vara att begränsa övertiden och göra överti-
den successivt dyrare. Arbetstiden är billigare när den
ligger inom normalarbetstidsmåttet och successivt
dyrare därutöver.
Arbetstidsmåttet sänks till 35 timmar. Det kräver
en rejäl finansiering. Vi väljer en metod med sänkta
arbetsgivaravgifter. Man frågar oss: Hur kan ni göra
det? Är ni galna? Nej. Det är en vanlig teknik. Frank-
rike har just lagstiftat om detta, och Italien kommer
att lagstifta. I Tyskland har man inom stora delar av
arbetslivet 35 timmars arbetsvecka. Resultaten är
goda empiriskt när jag ser de utredningar som det
tyska AMS har förelagt oss.
Hur många jobb blir det? Det beror naturligtvis på
vad som händer i omgivningen. Låt mig direkt säga
att det inte räcker med att förkorta arbetstiden. Vi
måste arbeta flera timmar. Vi måste ha en bättre efter-
frågan. Vi måste ha en konkurrenskraftig industri. Vi
måste ha en hög utbildningsnivå.
Det är alla de moment som vi brukar ha med i en
tillväxtinriktad sysselsättningspolitik. Men det räcker
inte. Vi måste fördela de arbetade timmarna mer rätt-
vist bland löntagarna och i befolkningen. Det blir inte
mindre sysselsättning av det, Christel Anderberg. Det
blir en rättvisare fördelad sysselsättning.
Vi har i flera år föreslagit försök - det har vi också
gjort i den motion som avslås här - och vi har anslagit
pengar för att få en bredare försöksverksamhet i olika
branscher och sektorer, eftersom produktivitetsresul-
taten och sysselsättningsresultaten är så olika beroen-
de på förutsättningarna. Jag tror att vi i framtiden inte
kommer att ägna oss så mycket åt försök utan åt en
radikal omställning genom en arbetstidsreform.
Någon argumentation görs, som jag sade, inte i ut-
skottet. Man noterar att regeringen inte kommer med
något förslag före valet och utgår från att regeringen
återkommer i frågan. Man säger att detta förmodligen
är en fråga för arbetsmarknadens parter. Ja, det är det
- när väl det politiska systemet har slagit fast grund-
bultarna. Så har vi alltid haft det i Sverige. Varför ge
upp den metoden nu?
Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 3,
som innehåller en hel del av våra synpunkter på ar-
betstiden, i första hand behovet av en arbetstidsför-
kortning.
Anf. 208 BARBRO JOHANSSON (mp):
Fru talman! När vi i dag talar om betänkandet om
arbetstid känns det som sagt var litet konstigt att det
inte kommit någon proposition. Men vi får göra så
gott vi kan.
Vi hörde från Christel Anderberg att det var non-
sens att en arbetstidsförkortning skulle ge flera jobb.
Jag tror inte att det är nonsens. I alla de länder i Euro-
pa som nu genomför en arbetstidsförkortning har det
verkligen visat sig ge fler jobb.
I dagens Sverige finns människor som slagits ut
och aldrig fått chansen att komma in på arbetsmark-
naden. Det handlar om ekonomisk trygghet för dessa
människor. De har en känsla av utanförskap, att inte
klara av kraven och göra rätt för sig. Nej, jag tycker
att man skall dela på jobben i stället för som nu dela
på pengarna. Som det nu är får de som har jobb arbeta
allt hårdare och betala alltmer för dem som inte har
arbete. Hårt, stressande arbete medför att tiden inte
räcker till vare sig för jobb, familj eller sociala för-
pliktelser. Människor mår dåligt för att de inte kan
eller får lov att arbeta, och de som har jobb slits ut för
att de har för mycket att göra och känner sig otill-
räckliga och stressade.
En mycket bättre fördelningspolitik vore att dela
på jobben i stället för på pengarna. Om vi ser till våra
grannländer och länderna i EU har arbetstiden där
redan sänkts. Det är otvetydigt så att det blir fler ar-
betstillfällen för fler människor om man delar på
jobben.
Visst försöker man dela på jobben även här i Sve-
rige, bl.a. inom fackföreningsrörelsen. Man minskar
arbetstiden. Kortare arbetstid diskuteras också i var
fjärde kommun här i landet. Vi har i flera år haft med
Växjömodellen i våra motioner, och den står som
modell för ett femtiotal andra kommuner som funde-
rar på att växla löneökningar mot mer fritid. Ytterliga-
re 30 kommuner försöker med andra varianter av
arbetstidsförkortning. Argumenten i kommunerna är
fler jobb, ökad sysselsättning för deltidsanställda,
bättre arbetsmiljö, ökad jämställdhet och ökad liv-
skvalitet. Sjukfrånvaron minskar, och förslitningsska-
dorna minskar för i huvudsak de kvinnor som arbetar
i kommunerna.
Som Hans Andersson nämnde har Frankrike lag-
stiftat om 35 timmars arbetsvecka. Den nya lagen där
innebär att alla företag med mer än 20 anställda måste
införa 35 timmars arbetsvecka före januari år 2000.
De företag som t.o.m. sänker arbetstiden till 32 tim-
mar i veckan får ännu större kompensation än de som
sänker till 35 timmars arbetsvecka.
I Italien gör man likadant. Där har man föreslagit
35 timmars arbetsvecka, och där gäller det företag
med fler än 15 anställda. Man vill genomföra det före
år 2001. Vi ser alltså att andra länder genomför detta.
Vi har besökt bl.a. Tyskland, där IG Metall har visat
att det verkligen har inneburit fler jobb, minskad
sjukfrånvaro och ökad produktivitet.
Med detta vill jag i denna sena timme yrka bifall
till reservation nr 4.
Anf. 209 LAILA BJURLING (s):
Fru talman! Att arbetstidsfrågorna röner ett
mycket stort intresse råder det inga som helst tvivel
om. Riksdagens ledamöter har lämnat inte mindre än
45 yrkanden och 10 partimotioner i dessa frågor.
Däremot finns det ingen samstämmighet om hur
frågorna skall regleras i lagen. Det råder inte ens
samstämmighet om huruvida de skall regleras i lagen.
Yrkandena spretar åt alla håll. Avreglera helt, säger
Moderaterna. Avreglera litet grand, säger Folkpartiet.
Lagstifta mer, säger Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
Och alla väntar de på regeringens proposition i frå-
gan.
För närvarande har vi en lagstiftning som kan
kallas provisorisk. Den bygger på 1982 års arbetstids-
lag men med ett tillägg som säger att kollektivavtal
inte får tillämpas i strid med EG:s arbetstidsdirektiv.
Riksdagen föredrog att göra det tillägget i avvaktan
på att 1995 års arbetstidskommitté skulle bli färdig
med sin utredning och regeringen komma med sin
proposition i den här frågan.
För tanken var ju, som vi hört här från talarstolen,
att regeringen skulle lämna en proposition om en ny
arbetstidslag under våren. Men jag antar att det är
allmänt bekant vid det här laget att det inte kommer
något förslag nu. Det ansvariga statsrådet, Ulrica
Messing, har meddelat att hon inte vill störa de pågå-
ende avtalsförhandlingarna med en ny lagstiftning,
eftersom arbetstidsfrågan är så aktuell i avtalsför-
handlingarna i år.
Men med tanke på det nuvarande provisoriet finns
det skäl att utgå ifrån att regeringen återkommer i
höst. Då utgår jag naturligtvis från att vi fortfarande
har en socialdemokratisk regering efter höstens val.
Arbetskommitténs betänkande, tidsplanen och
remissbehandlingen har man redan talat om här i
talarstolen, så det behöver jag inte ta upp mer tid med.
Men efter det att Arbetstidskommittén lämnat fram
sitt förslag till regeringen har ett arbetstidsprojekt
pågått i Arbetsmarknadsdepartementet. Där har man
följt den nuvarande forskningen och aktuella debat-
ten. Allt detta material, Arbetstidskommitténs utred-
ning, remissvaren och Arbetsmarknadsdepartementets
projekt, ligger till grund för den beredning som pågår
inom Regeringskansliet.
Därför har utskottet gjort bedömningen att det inte
finns någon anledning för riksdagen att föregripa
regeringens beredning genom egna initiativ eller till-
kännagivanden. Därför föreslår vi att alla motioner
skall avslås i avvaktan på regeringens proposition.
Därmed skulle mitt inlägg kunna vara avklarat,
men jag vill ändå ta tillfället i akt att kommentera
några av yrkandena.
Frågan om arbetstidsförkortning har berörts i
många olika yrkanden. Utskottet har en positiv in-
ställning till förkortad arbetstid. Mycket talar för att
det skulle ge stora välfärdsvinster och ge människor
större möjlighet att kombinera familjeliv, förvärvsar-
bete och en aktiv fritid. Det finns anledning att på-
minna om att när arbetsveckan var 48 timmar lång var
det ofta bara mannen i familjen som arbetade utanför
hemmet. I dag arbetar hushållen ca 70-75 timmar i
veckan utanför hemmet, och då blir det naturligtvis
svårare att hinna med allt annat som krävs för att ett
hem och ett samhälle skall fungera.
Däremot finns det ingen forskning som belägger
att förkortad arbetstid skulle minska arbetslösheten,
vilket Vänsterpartiet och Miljöpartiet påstår. Arbets-
tidskommittén har belyst frågan både utifrån nationa-
lekonomiska teorier och utifrån de försöksverksamhe-
ter och andra exempel som finns såväl inom landet
som utomlands.
Enligt de teoretiska beräkningarna finns det inget
som tyder på att arbetslösheten skulle minska med en
generell förkortning av den ordinarie normalarbetsti-
den. I vissa fall skulle det t.o.m. kunna få en helt
motsatt effekt, dvs. kunna öka arbetslösheten.
I praktiken har det visat sig att det kan bli fler
jobb, men det kostar pengar. Antingen ökar lönesum-
man och därmed verksamhetens kostnader eller också
får den anställde sänka sin lön i takt med arbetstids-
förkortningen. Det ser vi många bevis på redan i dag.
Då kallas det deltidsarbete, frivilligt eller ofrivilligt,
och förekommer företrädesvis i kvinnodominerade
branscher.
Sedan måste jag ställa frågan: Behöver vi dela på
befintliga jobb för att få ned arbetslösheten? Vänster-
partiet och Miljöpartiet utgår från det. De tycks utgå
ifrån att just nu har arbetet tagit slut. Just i denna tid
kommer inga nya arbetsuppgifter att behöva utföras.
Just nu i denna tid är alla våra gemensamma behov
tillgodosedda. Det tror jag inte ett ögonblick på. Jag
tycker att det är en märklig inställning.
Vi vet att pensionsavgångarna inom ett antal år
kommer att kräva flera hundratusen nya anställda bara
inom vård och omsorg. Ingen kan väl heller påstå att
det inte finns utrymme för fler vuxna i skolan eller
inom barnomsorgen. Vi vet att vi lever allt längre och
att andelen mycket gamla människor kommer att öka.
Det ställer stora krav på oss att gemensamt se till att
våra gamla får en dräglig tillvaro.
Vi står också alldeles i början av ett miljöanpassat
samhälle. Mängder av nya jobb kommer att uppstå
när vi nu på allvar går in för att bygga ett ekologiskt
uthålligt samhälle.
Det är inte arbetsuppgifter som saknas. Det är
pengar. Nu har vi sanerat statens finanser och kan
börja satsa nya friska pengar där de bäst behövs. Är
det då rimligt att de nya resurserna skall användas till
att anställa fler personer i vården, skolan och omsor-
gen, eller skall pengarna gå till förkortad arbetstid för
dem som redan finns på arbetsmarknaden? Eller går
det att kombinera detta kanske?
Arbetstidskommittén ansåg att det är en fråga som
arbetsmarknadens parter måste diskutera i samband
med andra frågor i löneförhandlingarna. Det har ock-
så varit regeringens uppfattning. Den frågan finns nu
med i nästan alla förhandlingar.
En annan stor fråga är flexibiliteten i arbetstidens
förläggning. Den har berörts av Centerpartiet, Folk-
partiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Arbets-
tidskommittén har också utrett den frågan.
Den första frågan vi då måste ställa oss är: Flexi-
bilitet för vem?
I första hand menar de flesta säkert flexibilitet för
verksamheten. Diskussionen handlar om arbetstid som
är kundanpassad, orderanpassad, konjunkturanpassad,
säsongsanpassad. Ett namn på flexibilitet som åtmins-
tone många kvinnor känner till är schemalagd arbets-
tid. Inom traditionella kvinnobranscher som vård,
handel, hotell och restaurang har det aldrig varit tal
om något annat än att anpassa sin arbetstid till verk-
samhetens behov.
Det nya nu är att frågan och behoven även har
dykt upp inom den traditionellt manliga delen av
arbetsmarknaden. Inga företag tillverkar längre för
lager. Det är just-in-time som gäller. Det alltmer om-
fattande internationella samarbetet kräver också en
annan typ av arbetsorganisation, t.ex. i kontakter med
andra världsdelar som har natt när vi har dag och vice
versa.
Jag sade tidigare att de flesta tänker på verksamhe-
tens behov när vi pratar om flexiblare regler för ar-
betstid. Men flexibel arbetstid är minst lika viktig för
den enskilda individen. Många väljer att jobba på
obekväm arbetstid. Det kan vara för pengarnas skull,
men det kan också vara så att obekvämt för en är
bekvämt för en annan. Familjen kanske delar på om-
sorgen om barnen så att en förälder alltid finns hem-
ma. Någon annan kanske studerar och tycker att det är
bekvämt att jobba vissa nätter och helger. Andra
kanske har en hobby som de vill ägna mycket tid åt.
För de flesta av oss varierar behoven sannolikt också
under vårt yrkesverksamma liv.
Alla våra skiftande individuella behov och önske-
mål i kombination med allt större krav på variation
och flexibilitet i verksamheten gör att Arbetstids-
kommittén menar att individens inflytande och rättig-
heter måste stärkas. Utredningen föreslår därför en
helt ny lagtext som anger att arbetstiden skall planeras
och förläggas med hänsyn till de anställdas olika
önskemål och behov. Arbetstagarnas möjligheter att
förena förvärvsarbete med familjeliv och socialt liv i
övrigt skall underlättas.
Kommittén föreslog också att arbetsgivaren skall
vara skyldig att tillmötesgå den anställdes önskemål
både vad gäller arbetstidens längd och förläggning om
det inte strider mot verksamhetens krav.
Den sista frågan jag vill ta upp är övertiden. Ar-
betstidskommittén föreslog ett sänkt tak för övertiden.
När utredningen gjordes motsvarade övertiden nästan
100 000 heltidsarbeten. Övertidsuttaget har ökat kon-
stant under många år. Även om det varierar litet mel-
lan lågkonjunktur och högkonjunktur visar trenden en
stigande kurva över åren.
Det finns också tecken på att kvinnor anställs på
en mycket låg deltid och att de sedan nästan alltid får
arbeta fler timmar eftersom verksamheten kräver det.
Deras tillvaro blir svårplanerad både tidsmässigt och
ekonomiskt. För att stävja båda dessa trender föreslog
kommittén ett övertidstak på 100 timmar med viss
flexibilitet och att all tid utöver avtalad ordinarie tid
skulle vara övertid, dvs. att det nuvarande mertidsbe-
greppet skulle tas bort.
Fru talman! Det finns mycket mer att säga om ar-
betstider. Kammaren kommer säkert att få anledning
att återkomma i den här frågan inom en inte alltför
avlägsen framtid. I väntan på det yrkar jag bifall till
utskottets förslag.
Överläggningen var härmed avslutad.
(Beslut skulle fattas den 23 april.)
19 § Anmälan om interpellationer
Anmäldes att följande interpellationer framställts
den 22 april
1997/98:267 av Lena Klevenås (s) till statsrådet Ylva
Johansson
Skolbiblioteken
1997/98:268 av Birgitta Hambraeus (c) till finans-
ministern
Statskassan och EMU
Interpellationerna redovisas i bilaga som fogas till
riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 28 april.
20 § Anmälan om fråga för skriftligt svar
Anmäldes att följande fråga för skriftligt svar
framställts
den 22 april
1997/98:661 av Dan Ericsson (kd) till justitieminis-
tern
Avgifter för ideella stipendiefonder
Frågan redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 28 april.
21 § Anmälan om skriftliga svar på frågor
Anmäldes att följande skriftliga svar på frågor in-
kommit
den 22 april
1997/98:630 av Alf Svensson (kd) till försvarsminis-
tern
Forskning i riskhantering
1997/98:633 av Barbro Westerholm (fp) till social-
ministern
Nedrustning av reumatikervården
1997/98:635 av Widar Andersson (s) till statsrådet
Thomas Östros
Internethandel
1997/98:636 av Widar Andersson (s) till kommuni-
kationsministern
Internethandel
1997/98:637 av Lennart Fremling (fp) till kommuni-
kationsministern
Tågtrafiken till Mora
1997/98:638 av Barbro Westerholm (fp) till social-
ministern
Bidrag till Stiftelsen Noaks Ark
1997/98:642 av Ragnhild Pohanka (mp) till utrikes-
ministern
Tibet och säkerhetsrådet
1997/98:643 av Ragnhild Pohanka (mp) till utrikes-
ministern
Hungerstrejkande tibetaner
1997/98:644 av Eva Goës (mp) till inrikesministern
Transporter av radioaktivt avfall
1997/98:645 av Eva Goës (mp) till näringsministern
Handlingsplan mot kärnkraftsindustrin
1997/98:646 av Eva Goës (mp) till statsrådet Pierre
Schori
Svenskt bistånd till Östtimor
1997/98:647 av Eva Goës (mp) till miljöministern
Bottendöd i Sundsvallsbukten
1997/98:648 av Barbro Westerholm (fp) till utbild-
ningsministern
Återbetalning av studielån
1997/98:651 av Gudrun Lindvall (mp) till jord-
bruksministern
Bekämpningsmedel
1997/98:652 av Gudrun Lindvall (mp) till miljöminis-
tern
Bekämpningsmedlet Roundup
1997/98:653 av Carina Hägg (s) till socialministern
Hjälpmedelsbegreppet
1997/98:654 av Carina Hägg (s) till socialministern
Impotens
1997/98:655 av Eva Flyborg (fp) till utrikesministern
Översättning av bok om Förintelsen
1997/98:657 av Tuve Skånberg (mp) till näringsmi-
nistern
Byte av elleverantör
1997/98:659 av Birger Schlaug (mp) till miljöminis-
tern
Miljökatastrof i havet
Svaren redovisas i bilaga som fogas till riksdagens
snabbprotokoll tisdagen den 28 april.
22 § Beslut om fortsatt ärendebehandling
Kammaren beslutade att ärendebehandlingen
skulle fortsätta vid arbetsplenum torsdagen den
23 april.
23 § Kammaren åtskildes kl. 22.57.
Förhandlingarna leddes
av talmannen från sammanträdets början t.o.m. 6 §
anf. 30 (delvis),
av andre vice talmannen därefter t.o.m. 8 § anf. 65
(delvis),
av tredje vice talmannen därefter t.o.m. anf. 99
(delvis),
av andre vice talmannen därefter t.o.m. voteringen
kl. 16.56,
av talmannen därefter till ajourneringen kl. 18.02,
av andre vice talmannen därefter t.o.m. 15 § anf. 180
(delvis) och
av talmannen därefter till sammanträdets slut.