Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:50 Torsdagen den 18 december

Riksdagens protokoll 1997/98:50

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:50

Torsdagen den 18 december

Kl. 9.00 - 20.06

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------

1 § Val av ny justitieombudsman och omval av
ställföreträdande ombudsman

Anf. 1 BIRGIT FRIGGEBO (fp):
Herr talman! Konstitutionsutskottet föreslår en-
hälligt att riksdagen till justitieombudsman väljer
hovrättslagmannen Kerstin André samt att riksdagen
till ställföreträdande ombudsman omväljer f.d. justi-
tieombudsmannen Gunnel Norell Söderblom.

Konstitutionsutskottet hade enhälligt föreslagit
hovrättslagmannen Kerstin André till justitieombuds-
man för tiden den 1 mars 1998 till dess nytt val ge-
nomförts under fjärde året därefter.
Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida