Riksdagens snabbprotokoll 1997/98:114 Torsdagen den 28 maj

Riksdagens protokoll 1997/98:114

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1997/98:114

Torsdagen den 28 maj

Kl. 12.00 - 17.56

19.00 - 22.58

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

----------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 22 maj.

2 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Trafikutskottets betänkanden 1997/98:TU11 och
TU12
Utrikesutskottets betänkanden 1997/98:UU19 och
UU20
Skatteutskottets betänkanden 1997/98:SkU27 och
SkU26

3 § Beslut rörande utskottsbetänkande som
slutdebatterats den 27 maj

KU25 Granskning av statsrådens tjänteutövning
och regeringsärendenas handläggning

Propositioner ställdes först beträffande envar av
de frågor som berördes i de reservationer som fogats
till
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida