Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:83 Fredagen den 21 mars

Riksdagens protokoll 1996/97:83

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:83

Fredagen den 21 mars

Kl. 9.00 - 13.55

14.30 - 14.33

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om fördröjda svar på interpel-
lationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 1996/97:242

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:242 Ewa Larsson om ar-
betsmarknadspolitiska insatser inom kulturområdet.
Interpellationen kommer att besvaras torsdagen
den 10 april.
Skälet till dröjsmålet är att riksdagen har påskup-
pehåll.
Stockholm den 19 mars 1997
Margareta Winberg

Interpellation 1996/97:239

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:239 av Dan Ericsson om
utvecklings- och produktionscentrum
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida