Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:50 Fredagen den 20 december

Riksdagens protokoll 1996/97:50

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:50

Fredagen den 20 december

Kl. 9.00 - 16.36

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

------------------------------------------------------------

1 § Meddelande om fördröjt svar på interpel-
lationer

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser:

Interpellation 1996/97:53

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:53 av Eva Zetterberg (v)
om Afghanistan.
Interpellationen kommer att besvaras onsdagen
den 29 januari 1997.
Skälet till dröjsmålet är arbetsanhopning.
Stockholm den 17 december 1996
Pierre Schori

Interpellation 1996/97:70

Till riksdagen
Interpellation 1996/97:70 av Marianne Andersson
(c) om flyktingpolitiken.
Interpellationen kommer att besvaras onsdagen
den 29 januari 1997.
Skälet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida