Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:46 Måndagen den 16 december

Protokoll 1996/97:46

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1996/97:46

Måndagen den 16 december

Kl. 9.00 - 19.20

Det justerade protokollet beräknas utkomma om 3 veckor

--------------------------------------------------------------------------------

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollen för den 9 och 10 december.

2 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Talmannen meddelade att frågestunden torsdagen
den 20 mars flyttats till tisdagen den 18 mars
kl. 14.00.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades
Motioner
1996/97:Fi29-Fi34 till finansutskottet

4 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter
Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU7
Utrikesutskottets betänkande 1996/97:UU2
Näringsutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida