Riksdagens snabbprotokoll 1993/94:119 Tisdagen den 7 juni

Protokoll 1993/94:119
Riksdagens snabbprotokoll
Protokoll 1993/94:119
Tisdagen den 7 juni
Kl. 10.00
1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 1 juni.

2 § Meddelande om uteblivet svar på
interpellation

Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse:

Interpellation 1993/94:135

Till riksdagen

Beträffande interpellation 1993/94:135 har
meddelats till kammarkansliet att miljöministern
inte har möjlighet att besvara interpellationen på
grund av resa till New York och CSD-sessionen den
16 maj 1994.

Däremot har meddelats att interpellanten är
välkommen att omvandla interpellationen till
fråga.

Stockholm den 6 maj 1994

Olof Johansson

3 § Förnyad bordläggning

Föredrogs men bordlades åter

Finansutskottets betänkande 1993/94:FiU19

Skatteutskottets betänkanden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida