Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:61 Fredagen den 12 februari

Riksdagens protokoll 1992/93:61

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:61

Fredagen den 12 februari

Kl.9.00

1 § Meddelande om information från
regeringen

Anf. 1 TREDJE VICE TALMANNEN:

Jag får meddela att vid kammarens sammanträde
onsdagen den 17 februari kl. 9.00 lämnar statsrådet
Bo Lundgren (m) information om finanskrisen.

2 § Ny riksdagsledamot m.m.

Upplästes och lades till handlingarna följande från
Valprövningsnämnden inkomna

Berättelse om granskning av bevis för
riksdagsledamot och ersättare för
riksdagsledamöter

Till Valprövningsnämnden har från
Riksskatteverket inkommit bevis om att Per Erik
Granström (s), Ludvika, utsetts till ny ledamot av
riksdagen fr.o.m. den 10 februari 1993 sedan Odd
Engström (s) avsagt sig sitt uppdrag som
riksdagsledamot. Till ersättare
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida