Riksdagens snabbprotokoll 1992/93:109 Onsdagen den 12 maj

Riksdagens protokoll 1992/93:109

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1992/93:109

Onsdagen den 12 maj

Kl. 10.30

1 § Meddelande om ändring i kammarens
sammanträdesplan

Anf. 1 TALMANNEN:

Då ett stort antal interpellationer väntas bli
besvarade måndagen den 24 maj börjar kammarens
sammanträde kl. 9.00 och ej kl. 10.00 som tidigare
angivits.

2 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 6 maj.

3 § Hänvisning av ärenden till utskott och
beslut om förkortad motionstid

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1992/93:245 Lagreglering av det statliga stödet till
banker och andra kreditinstitut, m.m. till
näringsutskottet

Regeringen hade föreslagit att riksdagen skulle
besluta att motionstiden för denna proposition
förkortades till sex dagar.

Kammaren beslöt förkorta
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida