Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:50 Fredagen den 10 januari

Riksdagens protokoll 1991/92:50

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1991/92:50

Fredagen den 10 januari

Kl. 10.00--11.36

Välkomstord

Anf. 1 TALMANNEN:

Ärade ledamöter! Jag hälsar er, de vice talmännen,
kammarsekreteraren och riksdagens personal
välkomna tillbaka till det fortsatta riksdagsarbetet
under detta riksmöte.

Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över att
vår svenska flagga nu fått en permanent plats här i
plenisalen.

1 § Anmälan om återtagande av plats i
riksdagen

Talmannen meddelade att Jon Peter Wieselgren
(nyd) den 8 januari och Håkan Holmberg (fp) den
10 januari återtagit sina platser i riksdagen,
varigenom tjänstgöringen som ersättare upphört
för Simon Liliedahl och Barbro Sandberg.

2 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida