Riksdagens snabbprotokoll 1991/92:125 Onsdagen den 3 juni

Riksdagens protokoll 1991/92:125

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1991/92:125

Onsdagen den 3 juni

Kl. 9.00

1 § Val av en riksdagens ombudsman
(justitieombudsman)

Företogs val av en riksdagens ombudsman
(justitieombudsman).

Anf. 1 THAGE G. PETERSON (s):

Fru talman! Hans Ragnemalm har avsagt sig
uppdraget att vara justitieombudsman, och han har
entledigats med verkan från den 1 september 1992.

Med anledning härav har konstitutionsutskottet
berett frågan om val av en ny justitieombudsman.

Konstitutionsutskottet föreslår enhälligt att
riksdagen för tiden fr.o.m. den 1 september 1992 till
dess att nytt val har genomförts under fjärde året
därefter till justitieombudsman utser
generaldirektören och chefen för datainspektionen
Stina Wahlström.

Kammaren biföll konstitutionsutskottets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida