Riksdagens snabbprotokoll 1990/91:131 Torsdagen den 13 juni

Protokoll 1990/91:131

Riksdagens snabbprotokoll

Protokoll 1990/91:131

Torsdagen den 13 juni

Kl. 9.00--17.12

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 7 juni.

2 § Hänvisning av ärende till utskott

Föredrogs och hänvisades

Proposition

1990/91:199 till socialtuskottet

3 § Ändring av anslagsbeloppet till Lokala och
individuella linjer samt fristående kurser

Föredrogs

utbildningsutskottets betänkande

1990/91:UbU22 Ändring av anslagsbeloppet till
Lokala och individuella linjer samt fristående
kurser.

Kammaren biföll utskottets framställning om att
betänkandet skulle avgöras efter endast en
bordläggning.

Beslut

Utskottets hemställan bifölls

4 § Postens bankverksamhet

Föredrogs

näringsutskottets betänkande

1990/91:NU39 Postens bankverksamhet.

Kammaren
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida