Riksdagens protokoll 2013/14:90 Onsdagen den 26 mars

Protokoll 2013/14:90

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2013/14:90 Onsdagen den 26 mars (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2013/14:90
Onsdagen den 26 mars

Kl. 09:00 - 18:49

1 § Justering av protokoll
Protokollet för den 20 mars justerades.  


2 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer
Följande skrivelser hade kommit in: 

Interpellation 2013/14:347
Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:347 Kvalitetssäkring av fortsatt värnskatt 

av Peter Persson (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och redan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 25 mars 2014 
Finansdepartementet  
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 
Rikard Jermsten
Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2013/14:348
Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:348 Gemensam välfärd
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida