Riksdagens protokoll 2013/14:110 Fredagen den 9 maj

Protokoll 2013/14:110

Riksdagens protokoll

2013/14:110

Fredagen den 9 maj

Kl. 09:00 - 15:08

1 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:  

Interpellation 2013/14:438

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:438 Tullverkets framtid 

av Teres Lindberg (S) 

Interpellationen kommer inte att kunna besvaras inom föreskriven tid. 

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang. 

Stockholm den 8 maj 2014 
Finansdepartementet 
Anders Borg (M) 
Enligt uppdrag 

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef 

Interpellation 2013/14:455

Till riksdagen 

Interpellation 2013/14:455 Inskränkning av äganderätten vid sikfiske  

av Sven-Erik Bucht (S) 

Interpellationen kommer att besvaras måndagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida