Riksdagens protokoll 2012/13:73 Onsdagen den 6 mars

Protokoll 2012/13:73

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2012/13:73 Onsdagen den 6 mars (pdf, 2 MB)
Riksdagens protokoll
2012/13:73
Onsdagen den 6 mars

Kl. 09:00 - 22:59

1 § Utökning av antalet suppleanter i finansutskottet
Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i finansutskottet skulle utökas från 27 till 28. 

Kammaren medgav denna utökning. 


2 § Val av extra suppleant i finansutskottet
Företogs val av extra suppleant i finansutskottet. 

Kammaren valde i enlighet med valberedningens förslag till 

suppleant i finansutskottet
Lotta Olsson (M) 

3 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades 

EU-dokument 
KOM(2013) 95 till justitieutskottet  
Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut
den 29 april.
KOM(2013) 96
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida