Riksdagens protokoll 2011/12:3 Måndagen den 19 september

Riksdagens protokoll 2011/12:3

Riksdagens protokoll
2011/12:3
Måndagen den 19 september
Kl. 13:00 - 16:52

1 § Nya riksdagsledamöter

 
Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna berättelser: 
 
Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot  
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Mats Pertoft (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 15 september 2011 sedan Mikaela Valtersson (MP) avsagt sig uppdraget. 
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 
Stockholm den 16 september 2011 
Marianne Eliason  
ordförande/Kerstin Siverby  
sekreterare 
 
Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot  
Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Per Bolund (MP) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 16 september 2011 sedan Maria Wetterstrand (MP) avsagt sig uppdraget. 
Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (2005:837). 
Stockholm den 16 september 2011 
Marianne Eliason  
ordförande/Kerstin Siverby  
sekreterare 

2 § Anmälan om särskild företrädare för partigrupp

 
Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Gunvor G Ericson som särskild företrädare för partigruppen.  

3 § Anmälan om personlig ersättare för särskild företrädare för partigrupp

 
Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Mehmet Kaplan som personlig ersättare för särskild företrädare för partigruppen. 

4 § Anmälan om kompletteringsval

 
Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Per Bolund som ledamot i finansutskottet, Jonas Eriksson som ledamot i näringsutskottet, Gustav Fridolin som ledamot i krigsdelegationen och Gunvor G Ericson som ledamot i riksdagsstyrelsen. 
 
Talmannen förklarade valda till 
 
ledamot i finansutskottet  
Per Bolund (MP) 
 
ledamot i näringsutskottet  
Jonas Eriksson (MP) 
 
ledamot i krigsdelegationen  
Gustav Fridolin (MP) 
 
ledamot i riksdagsstyrelsen  
Gunvor G Ericson (MP) 

5 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

 
Talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2010/11:45 för torsdagen den 15 september i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från miljö- och jordbruksutskottet. 

6 § Hänvisning av ärende till utskott

 
Föredrogs och hänvisades 
Skrivelse 
2010/11:167 till utrikesutskottet  

Ajournering

 
Kammaren beslutade kl. 13.03 på förslag av talmannen att ajournera förhandlingarna till kl. 16.50, då motioner för anmälan och hänvisning till utskott väntades föreligga. 

Återupptagna förhandlingar

 
Förhandlingarna återupptogs kl. 16.50. 

7 § Anmälan och omedelbar hänvisning av ärenden till utskott

 
Anmäldes 
Motioner 
med anledning av prop. 2011/12:5 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen 
2011/12:U1 av Hans Linde m.fl. (V) 
2011/12:U2 av Mikael Jansson och Björn Söder (SD) 
2011/12:U3 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) 
 
Kammaren biföll talmannens förslag att motionerna omedelbart skulle hänvisas till utrikesutskottet. 

8 § Bordläggning

 
Anmäldes och bordlades 
EU-dokument 
KOM(2011)540 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga avtal mellan medlemsstaterna och tredjeländer på energiområdet 
KOM(2011)555 Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/106/EG om minimikrav på utbildning för sjöfolk 
KOM(2011)559 Ändrat förslag Europaparlamentets och rådets förordning om inrättandet av en utvärderings- och övervakningsmekanism avsedd att kontrollera tillämpningen av Schengenregelverket 
KOM(2011)560 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 562/2006 i syfte att införa gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna vid exceptionella omständigheter 
 
Finansutskottets betänkande  
2010/11:FiU43 Rättelser i vissa lagar 

9 § Anmälan om interpellationer

 
Anmäldes att följande interpellationer framställts 
 
den 15 september  
 
2011/12:1 Ett fritt Palestina 
av Torbjörn Björlund (V) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2011/12:2 Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning 
av Esabelle Dingizian (MP) 
till utbildningsminister Jan Björklund (FP) 
2011/12:3 Miljöanpassade kostråd 
av Helena Leander (MP) 
till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) 
2011/12:4 Ett fritt Palestina 
av Monica Green (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2011/12:5 Erkännande av Palestina 
av Peter Hultqvist (S) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2011/12:6 Arlandabanan 
av Jonas Sjöstedt (V) 
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
 
den 16 september  
 
2011/12:7 Barns försäkringsskydd 
av Veronica Palm (S) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
2011/12:8 Regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel 
av Jens Holm (V) 
till närings- och energiminister Maud Olofsson (C) 
2011/12:9 Högkostnadsskyddet 
av Eva Olofsson (V) 
till socialminister Göran Hägglund (KD) 
2011/12:10 Palestina 
av Peter Rådberg (MP) 
till utrikesminister Carl Bildt (M) 
2011/12:11 Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet 
av Jens Holm (V) 
till miljöminister Andreas Carlgren (C) 
2011/12:12 Bostadssituationen i Borlänge 
av Peter Hultqvist (S) 
till statsrådet Stefan Attefall (KD) 
2011/12:13 Infrastrukturen i Västerbergslagen 
av Peter Hultqvist (S) 
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
 
Interpellationerna 2011/12:1–7 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 20 september. 
Övriga interpellationer redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 27 september. 

10 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts 
 
 
den 15 september  
 
2011/12:1 Infrastruktursatsningar i Mälardalen 
av Roger Haddad (FP) 
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
2011/12:2 Västerdalsbanan 
av Lena Olsson (V) 
till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M) 
 
den 19 september  
 
2011/12:3 Polisens effektivitet 
av Lena Olsson (V) 
till justitieminister Beatrice Ask (M) 
 
Frågorna 2011/12:1 och 2 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 20 september. 
Fråga 2011/12:3 redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 27 september. 

11 § Kammaren åtskildes kl. 16.52.

 
 
Förhandlingarna leddes av talmannen. 
 
 
Vid protokollet 
 
 
PER PERSSON  
 
 
/Eva-Lena Ekman