Riksdagens protokoll 2010/11:111 Onsdagen den 8 juni

Protokoll 2010/11:111

Riksdagens protokoll

2010/11:111

Onsdagen den 8 juni

Kl. 09:00 - 17:11

1 § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 31 maj. 

2 § Anmälan om inkommet protokollsutdrag från utskott

Förste vice talmannen anmälde att ett utdrag ur prot. 2010/11:24 för tisdagen den 31 maj i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag inkommit från skatteutskottet. 

3 § Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats till utskott: 

2010/11:FPM118 Halvtidsutvärdering av EU-programmet Ung och aktiv i Europa
KOM(2011)220
till kulturutskottet  

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

Föredrogs och hänvisades 
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida