Riksdagens protokoll 2009/10:139 Torsdagen den 17 juni

Protokoll 2009/10:139

Riksdagens protokoll

2009/10:139

Torsdagen den 17 juni

Kl. 10:00 - 23:08

1 § Ny riksdagsledamot

Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna 

Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot

Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Christer Eriksson (c) utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 14 juni 2010 sedan Jörgen Johansson (c) avlidit. 

Valprövningsnämnden har denna dag granskat beviset för den nye ledamoten och därvid funnit att det blivit utfärdat i enlighet med 14 kap. 28 § vallagen (SFS 2005:837). 

Stockholm den 16 juni 2010 

Nina Pripp

/Katarina Delin

2 § Beslut om ärenden som slutdebatterats den 16 juni

TU24 Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010–2021
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida