Riksdagens protokoll 2007/08:81 Torsdagen den 20 mars

Riksdagens protokoll 2007/08:81

Riksdagens protokoll
2007/08:81
Torsdagen den 20 mars
Kl. 10:00 - 10:02

1 § Justering av protokoll

 
Justerades protokollen för den 13 och 14 mars. 

2 § Anmälan om namnändring

 
Tredje vice talmannen meddelade att Esabelle Reshdouni (mp) ändrat namn till Esabelle Dingizian

3 § Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 
Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: 
 
Interpellation 2007/08:449  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2007/08:449 Sunt förnuft i rovdjurspolitiken 
av Tomas Tobé (m) 
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 13 maj 2008. Miljöministern har inte möjlighet att besvara interpellationen inom anvisad tid på grund av redan inbokade engagemang. 
Stockholm den 17 mars 2008 
Miljödepartementet 
Andreas Carlgren (c) 
Enligt uppdrag 
Lena Ingvarsson  
Expeditions- och rättschef 
 
Interpellation 2007/08:468  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2007/08:468 Bilden av Sverige i Latinamerika 
av Bodil Ceballos (mp) 
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 1 april 2008. 
Skälet till dröjsmålet är utlandsresor. 
Stockholm den 6 mars 2008 
Utrikesdepartementet 
Carl Bildt  
 
Interpellation 2007/08:487  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2007/08:487 Flyktingar som utvisas till Afghanistan 
av Carina Adolfsson Elgestam (s) 
Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 8 april 2008. 
Skälet till dröjsmålet är tjänsteresa. 
Stockholm den 11 mars 2008 
Justitiedepartementet 
Tobias Billström  
 
Interpellation 2007/08:495  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2007/08:495 Vägverkets och Banverkets framtid 
av Peter Hultqvist (s) 
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 11 april 2008. 
Skälet till dröjsmålet är sedan tidigare inbokade engagemang. 
Stockholm den 13 mars 2008 
Näringsdepartementet 
Åsa Torstensson (c) 
Enligt uppdrag 
Fredrik Ahlén  
Departementsråd 
 
Interpellation 2007/08:502  
 
Till riksdagen  
Interpellation 2007/08:502 Utbildningen och regionerna 
av Kent Persson (v) 
Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 11 april 2008. 
Skälet till dröjsmålet är att jag vid de tidigare svarstillfällena har redan inbokade engagemang och resor. 
Stockholm den 12 mars 2008 
Utbildningsdepartementet 
Jan Björklund  

4 § Hänvisning av ärenden till utskott

 
Föredrogs och hänvisades 
Propositioner 
2007/08:56 till försvarsutskottet  
2007/08:73 till trafikutskottet  
2007/08:78 till näringsutskottet  
2007/08:83 till justitieutskottet  
2007/08:86 till civilutskottet  
2007/08:88 till finansutskottet 
2007/08:91 till socialförsäkringsutskottet  
2007/08:92 till försvarsutskottet  
2007/08:93 och 94 till socialförsäkringsutskottet  
2007/08:96 till socialutskottet  
2007/08:97 till justitieutskottet  
2007/08:98 till civilutskottet  
2007/08:106 till konstitutionsutskottet  
2007/08:108 till miljö- och jordbruksutskottet  
2007/08:110 till socialutskottet  
2007/08:112 till utbildningsutskottet  
2007/08:113 till justitieutskottet  
2007/08:116 till skatteutskottet  
2007/08:118 till arbetsmarknadsutskottet 
 
Skrivelser 
2007/08:51, 89 och 109 till utrikesutskottet  
2007/08:111 till socialutskottet  
2007/08:114 till utrikesutskottet  
2007/08:117 till justitieutskottet 

5 § Bordläggning och beslut om motionsrätt

 
Anmäldes och bordlades 
Propositioner 
2007/08:121 Nedsatt koldioxidskatt för bränslen som förbrukas i anläggningar som omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter 
2007/08:122 Beskattning av flygbränsle för privat ändamål 
 
Skrivelse 
2007/08:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 
 
Kammaren biföll talmannens förslag att motioner fick väckas på denna skrivelse. 
 
Motioner 
med anledning av prop. 2007/08:70 Ny vårdform inom den psykiatriska tvångsvården 
2007/08:So13 av Krister Örnfjäder (s) 
2007/08:So14 av Elina Linna m.fl. (v) 
2007/08:So15 av Thomas Nihlén m.fl. (mp) 
 
med anledning av framst. 2007/08:RRS27 Riksrevisionens styrelses framställning angående regeringens och Sidas hantering av budgetstöd 
2007/08:U7 av Bodil Ceballos (mp) 
2007/08:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s) 
 
Socialförsäkringsutskottets betänkanden 
2007/08:SfU6 Migration och asylpolitik 
2007/08:SfU5 Försäkringskassans kontakter med arbetsgivare 
2007/08:SfU4 Socialavgifter 
 
Civilutskottets betänkande 
2007/08:CU11 Plan- och byggfrågor 
 
Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 
2007/08:MJU12 Säkra livsmedel 
 
Näringsutskottets betänkande 
2007/08:NU9 Vissa handelspolitiska frågor 

6 § Anmälan om interpellationer

 
Anmäldes att följande interpellationer framställts 
 
den 19 mars  
 
2007/08:524 Ett barnrättsperspektiv i utrikespolitiken 
av Monica Green (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:525 Klusterbomber 
av Peter Rådberg (mp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
 
Interpellationerna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 25 mars.  

7 § Anmälan om frågor för skriftliga svar

 
Anmäldes att följande frågor för skriftliga svar framställts 
 
den 18 mars  
 
2007/08:984 En tidsgräns för förvarstagande 
av Bodil Ceballos (mp) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2007/08:985 Möjligheten att skjuta upp avvisningsärenden för personer som har en anställning 
av Hans Backman (fp) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2007/08:986 Den kinesiska regimens brutala ingripanden mot protesterande munkar och civila i Tibet 
av Kerstin Lundgren (c) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:987 Åtgärder mot elöverkänslighet 
av Christina Axelsson (s) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
 
den 19 mars  
 
2007/08:988 Mordet på kaldéernas högste ledare i Irak 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:989 Polisrekrytering 
av Thomas Bodström (s) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2007/08:990 Neddragning av KY på medieområdet 
av Leif Pettersson (s) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
2007/08:991 Den 16 mars – en internationell dag mot massförstörelsevapen 
av Jacob Johnson (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:992 Barnens rättigheter i anhörigärenden 
av Bodil Ceballos (mp) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2007/08:993 Lagstiftning mot så kallad bluffexamen 
av Mikael Damberg (s) 
till statsrådet Lars Leijonborg (fp) 
2007/08:994 Lokalisering av speciallärarutbildningarna 
av Mikael Damberg (s) 
till statsrådet Lars Leijonborg (fp) 
 
Frågorna redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 25 mars. 

8 § Anmälan om skriftliga svar på frågor

 
Anmäldes att skriftliga svar på följande frågor inkommit 
 
den 18 mars  
 
2007/08:935 Långa bearbetningstider av ansökningar om uppehållstillstånd 
av Hans Backman (fp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:967 Ekofinmötet 
av Carina Hägg (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
 
den 19 mars  
 
2007/08:930 Stöd till nyskapande kulturprojekt 
av Lars Wegendal (s) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
2007/08:932 Egenanställningarnas betydelse på arbetsmarknaden 
av Hans Rothenberg (m) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2007/08:933 Mälardalen och utbyggnaden av E 20 
av Cecilia Widegren (m) 
till statsrådet Åsa Torstensson (c) 
2007/08:934 Möjligheten att återfå svenskt medborgarskap 
av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) 
till statsrådet Tobias Billström (m) 
2007/08:936 Medel för Skapande skola 
av Lars Wegendal (s) 
till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) 
2007/08:937 Omställningsarbetet i Jämtland 
av Berit Andnor (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2007/08:938 Likabehandling av små aktieägare i Scaniaaffären 
av Lennart Sacrédeus (kd) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2007/08:939 Utveckling av biltestverksamheten 
av Maria Stenberg (s) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2007/08:940 Kristna minoriteten i Irak 
av Birgitta Ohlsson (fp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:941 Kokainmissbruket bland unga 
av Luciano Astudillo (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2007/08:942 Rätt att arbeta heltid 
av Maria Stenberg (s) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2007/08:943 Brottskod vid politisk skadegörelse 
av Sven Yngve Persson (m) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2007/08:944 Svenskt snus på den europeiska marknaden 
av Hans Rothenberg (m) 
till näringsminister Maud Olofsson (c) 
2007/08:946 Europarådet och FN:s kampanj mot mäns våld 
av Carina Hägg (s) 
till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) 
2007/08:948 Offentliggörande av propositioner 
av Marianne Berg (v) 
till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) 
2007/08:949 Minoritetsskydd för små aktieägare 
av Johan Pehrson (fp) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2007/08:950 Förändringar i intagningen till högskolan 
av Louise Malmström (s) 
till statsrådet Lars Leijonborg (fp) 
2007/08:951 Utförsåkning som friskvård 
av Patrik Forslund (m) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2007/08:952 Klarhet angående försvunnen svensk i Colombia 
av Carin Runeson (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:954 Väntetiderna för bilstöd 
av Tomas Eneroth (s) 
till statsrådet Maria Larsson (kd) 
2007/08:955 Fribeloppet 
av Patrik Forslund (m) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2007/08:957 Tydligare riktlinjer för hemvärnets verksamhet 
av Michael Hagberg (s) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
2007/08:958 Den kinesiska regimens kränkningar av tibetaner 
av Tina Acketoft (fp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:959 Tonnageskatt 
av Fredrik Olovsson (s) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2007/08:961 Social klausul kopplad till EU-fördraget 
av Ronny Olander (s) 
till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) 
2007/08:962 Malalai Joya och kampen för kvinnors rättigheter i Afghanistan 
av Cecilia Wikström i Uppsala (fp) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:963 Läromedlens saklighet och allsidighet 
av Eva Johnsson (kd) 
till utbildningsminister Jan Björklund (fp) 
2007/08:964 Tillsyn av Försäkringskassan 
av Magdalena Andersson (m) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2007/08:965 Regimkritiker fängslade i Syrien 
av Hans Linde (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:966 Ojämställd ohälsa 
av Finn Bengtsson (m) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
2007/08:968 Filmen Trolltyg i tomteskogen  
av Karl Sigfrid (m) 
till justitieminister Beatrice Ask (m) 
2007/08:969 FM Log 
av Leif Pettersson (s) 
till försvarsminister Sten Tolgfors (m) 
2007/08:970 Stora Enso i Brasilien 
av Hans Linde (v) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:971 Permanentning och utökning av reformen Sjukvårdsmiljarden 
av Finn Bengtsson (m) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2007/08:972 Ambassad i Kabul 
av Aleksander Gabelic (s) 
till utrikesminister Carl Bildt (m) 
2007/08:973 Folkbokföringen i framtiden 
av Hans Wallmark (m) 
till finansminister Anders Borg (m) 
2007/08:974 Slutdatum för Trafikskadeutredningen 
av Christina Oskarsson (s) 
till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) 
 
Svaren redovisas i bilaga som fogats till riksdagens snabbprotokoll tisdagen den 25 mars. 

9 § Kammaren åtskildes kl. 10.02.

 
 
Förhandlingarna leddes av tredje vice talmannen.  
 
 
Vid protokollet 
 
 
ANNALENA HANELL  
 
 
/Eva-Lena Ekman