Riksdagens protokoll 2004/05:83 Onsdagen den 2 mars

Protokoll 2004/05:83

Hela dokumentet

Riksdagens protokoll 2004/05:83 Onsdagen den 2 mars (pdf, 1 MB)
Riksdagens protokoll
2004/05:83
Onsdagen den 2 mars

Kl. 09:00 - 19:08

1 § Beslut om senaste dag för avlämnande av propositioner
I enlighet med 3 kap. 3 § riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven skulle avlämnas senast
onsdagen den 23 mars 2005.
Kammaren biföll detta förslag.  


2 § Hänvisning av ärenden till utskott
Föredrogs och hänvisades 

Proposition 
2004/05:62 till näringsutskottet  

Redogörelse 
2004/05:RJ1 till utbildningsutskottet  

3 § Förnyad bordläggning
Föredrogs och bordlades åter 

Bostadsutskottets betänkanden 2004/05:BoU5 och BoU6  
Socialförsäkringsutskottets betänkande 2004/05:SfU8
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida