Riksdagens protokoll 1989/90:67

Protokoll 1989/90:67

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1989/90:67

Onsdagen den 14 februari

Kl. 9.00-16.31

Förhandlingarna leddes till en början av andre vice
talmannen.

1          § Justering av protokoll

Justerades protokollet för den 8 februari.

2          § Skrivelse 1989/90:84

Föredrogs och lades till
handlingarna Skrivelse 1989/90:84

Trafiknykterhets­brotten
m.m.

3 § Föredrogs

skatteutskottets
betänkande

1989/90;SkU21 Införande av nya
mervärdeskatteregler för förskottsinbetal­ningar (prop. 1989/90:73).

Utskottets hemställan bifölls.

4§ Trafiknykterhetsbrotten m.m.

Föredrogs justitieutskottets
betänkande 1989/90;JuU2 Trafiknykterhetsbrotten m.m. (prop. 1989/90:2).

Anf. 1 BRITTA BJELLE (fp);

Herr talman!
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida