Riksdagens protokoll 1976/77:126 (5-10 maj 1977)

Protokoll 1976/77:126

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens protokoll 1976/77:126

Fredagen den 6 maj

Kl.  15.00

§ 1 Justerades protokollen för den 28 april.

§ 2 Anmäldes och bordlades Proposilion

1976/77:147 om Sveriges bidrag till den femte påfyllnaden av Interna­tionella utvecklingsfondens (IDA) resurser

S 3 Anmäldes och bordlades Förslag

1976/77:19 Fullmäktiges i riksgäldskonlorel förslag angående ändring av 30 5? lagen med reglemente för riksgäldskonlorel

§ 4 Anmäldes och bordlades

KonstilulionsuiskoUels belänkande

1976/77:42 med anledning av proposilionerna 1976/77:100 såvill avser

slöd lill dagspressen m. m. saml 1976/77:99 om stöd lill vissa tidningar

och tidskrifter m. m. jämte motioner

Finansutskoilels belänkanden

1976/77:19 med anledning av proposilionen 1976/77:125 med förslag om lilläggsbudgel 111 lill statsbudgeten för budgelårel 1976/77 såvill avser viss del av budgeldepartemeniels verksamhetsområde

1976/77:20 med anledning av proposilionen 1976/77:125 med förslag om lilläggsbudgel III lill slalsbudgeten för budgetåret 1976/77 såviti avser statens allmänna fastighetsfond

1976/77:21 med anledning av proposilionen 1976/77:125 med förslag om lilläggsbudgel 111 lill statsbudgeten för budgetåret 1976/77 såviii avser avskrivning av oreglerade kapilalmedelsförluster

1976/77:22 med anledning av i propositionen 1976/77:100 framlagda för­slag om anslag för budgelårel 1977/78 lill riksgäldskonlorel och riks­dagens revisorer

1976/77:23 med anledning av proposilionen 1976/77:127 om upphävande av stallig myndighels skyldighet atl anlita Post- och Kredilbanken, PK-banken, jämle molioner

1976/77:24 med anledning av proposilionen 1976/77:131 om forlsall valutareglering m, m, samt fullmäktiges i riksbanken förslag 1976/77:12 lill ändringar i lagen (RFS 1975:6) med reglemente för riksbanken (bankoreglemenlet) jämte molioner

1976/77:25 med anledning av proposilionen 1976/77:115 om åtgärder

för all underiälla förelagens uppgifislämnande m, m, jämle molioner             31Nr 126               Skaileulskoilels belänkanden

Fredaeen den      1976/77:44 med anledning av proposilionen 1976/77:125 med förslag om

6 mai 1977            tilläggsbudget III till statsbudgeten för budgetåret 1976/77 i vad avser

---------------        garanli lill Syslembolagel AB för pensionsåiaganden

1976/77:47 angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden lill riksmötet 1977/78

Ulrikesulskotleis belänkanden

1976/77:18 med anledning av proposilionen 1976/77:120 om godkän­nande av ändring i EFTA-konveniionen

1976/77:19 med anledning av proposilionen 1976/77:125 med förslag om tilläggsbudget III lill statsbudgeten för budgelårel 1976/77, såviii avser uirikesdeparlemenlels verksamhelsområde

Socialutskottets belänkanden

1976/77:34 med anledning av proposilionen 1976/77:125 med förslagom

tilläggsbudget III till slalsbudgeten för budgetåret 1976/77 såvitt avser

socialdepartementets verksamhetsområde 1976/77:35 med anledning av propositionen 1976/77:133 om ändring i

sladgan (1970:88) om enskilda värdhem m, m.

Kullurulskollels belänkanden

1976/77:41 med anledning av motion om viss försöksverksamhel på kul­lurområdel 1976/77:45 angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Ulbildningsutskollels belänkande

1976/77:22 angående verkslälld granskning av Stiftelsen Riksbankens jubileumsfonds verksamhel och förvallning under år 1976

Trafikuiskoileis betänkanden

1976/77:22 med anledning av propositionen 1976/77:66 om upprustning

av Göta kanal, m. m, jämte motioner 1976/77:24 angående uppskov med behandlingen av vissa ärenden

Jordbruksutskollels betänkanden

1976/77:29 med anledning av propositionen 1976/77:111 om ändring i

skogsvärdslagen (1948:237), m, m, 1976/77:30 med anledning av propositionen 1976/77:77 om kontrollen

av planlskoleväxler jämle motion

Näringsulskollets belänkande

1976/77:30 med anledning av molioner om 'näringspolitiken

32§ 5 Anmälan av interpellation

Anmäldes och bordlades följande interpellation som ingivits lill kam­markansliet

den 5 maj

1976/77:146 av herr Nl/sson i Tvärålund (c) till herr kommunikations­ministern om poslservicen i glesbygd:

1 anledning av molioner uttalade trafikutskottet 1974 (TU 1974:2) med hänvisning till TU 1973:2 all man ansåg sig "kunna ulgå från atl behovel

-   ur allmänt regionala, näringsgeografiska och servicemässiga synpunkter

-   av bibehållande av mindre poslanstaker i förekommande fall skäligen beakias", Ulskollel fann "del angelägel au försämringar av poslverkeis service inom landsbygds- och glesbygdsområden inle sker. De organi­sationsförändringar som aktualiseras under del forlsälla rationaliserings-arbetet på della område bör därför göras med beakiande härav och bör ske i samförstånd med vederbörande kommunala myndigheler,"

Inför en föreslående omorganisation av poslservicen på landsbygden informerar poslverkel skriftligen och genom informalioner på mölen re-gelmässigl de berörda kommunerna och poslkunderna om de förändringar man avser atl genomföra, I anslutning till denna informalion ges de berörda möjligheter all framföra synpunkler och önskemål. Därefter be­dömer poslverkel dem mol sina egna personella och organisaloriska öns­kemål.

Den ordning som hiitills gälll för samråd mellan poslverkel och berörda postkunder Jämle kommunerna är olillfredssiällande med hänsyn till de riktlinjer irafikulskoUei har angelt Som regel sker de postala föränd­ringarna på landsbygden i strid med postkundernas och kommunernas synpunkler. Dessa är väl införslådda med vad nyordningen innebär, I dessa sammanhang är det ibland också fråga om en samordning med befinilig linjelrafik för all ge underlag för annan service. Sådana samband mellan postservice och annan offentlig och kommersiell service synes poslverkel hell borlse ifrån.

Område efter område har under en följd av år drabbats av förändringen i postorganisationen ulan alt hänsyn tagits lill postkundernas eller kom­munens synpunkter. De berörda har inte berells lillfälle atl della i det förberedande planeringsarbetet inför en förändring. De "allmänt regio­nala, näringsgeografiska och servicemässiga synpunkter" som man kom­munalt har anföri har inle i något av mig känt fall beaktats. Trafik­utskottet ansåg sig år 1974 ha skäl utgå ifrån alt dessa frågor skulle beakias.

Vid uppläggningen av den postala servicen i glesbygden och inle minsl i fråga om postbrevbäringslinjer bör det ur nämnda synpunkler vara mycket viktigt att postverket pä ett lidigl stadium i reformarbetet sam-


Nr 126

Fredagen den 6 maj 1977

Anmälan av interpellation


33


3 Riksdagens proloko// 1976/77:125-/27Nr 126

Fredagen den 6 maj 1977

Meddelande om frågor


arbetar med de berörda, så atl ändringarna kan göras i samförslånd och med beakiande i övrigl av vad riksdagen har uttalat beträffande rikt­linjerna för poslservicen i glesbygder.

Den fråga jag här tagil upp har aktualiserats genom besked från post­verket lill Ivå områden så sent atl inlerpellalionen inle varil möjlig all framslälla före ulgången av april månad.

I anledning av vad jag anfört hemsiäller jag alt till herr kommuni­kalionsminisiern få slälla följande fråga:

Vill slalsrådel redogöra för hur samrådsförfarandel mellan poslverkel och de berörda poslkunderna jämle kommunen bör ulformas inför för­ändring av poslservicen i glesbygd så au den enligl riksdagsuUalandel 1974 (TU 1974:2) kan ske i samförslånd med berörda iniressenier med målsäiiningen all försämringar undviks och all en rimlig avvägning sker mellan koslnad och samhällsnytta?34


§ 6 Meddelande om frågor

Meddelades att följande frågor framställts den 5 maj

1976/77:432 av fröken Hjelmsiröm (vpk) till herr justitieministern om innebörden av 2 >; polisinstruktionen, m. m.:

Med anledning av att juslilieminislern i frågestunden den 5 maj un­derlät att svara på frågor av vitalt intresse för räiissäkerheien ber jag alt få slälla följande fråga:

Innebär 2 ;; polisinslrukiionen alt polisen med våld kan föregripa en omprövning av politiskl fattade beslut, och bör lagen om tillfälligt om­händertagande användas mot demonsiranier?

1976/77:433 av fröken Hjelmström (vpk) lill herr juslilieminislern om villkoren för ålal mol demonsiranier:

Med anledning av all juslilieminislern i frågesiunden den 5 maj un-deriäi alt svara på frågor av vitalt intresse för rättssäkerheten ber jag att få ställa följande fråga:

Är del förenligi med svensk rällspraxis all ålala demonstranter för uppvigling och upplopp?

1976/77:434 av fröken Hjelmsiröm (vpk) till herr juslilieminislern om fotografering av demonstranter:

Med anledning av all juslilieminislern i frågesiunden den 5 maj un­derlät all svara pä frågor av vitall iniresse för räiissäkerheien ber jag all få slälla följande fråga:

Är del förenligi med åsiktsfriheten all folografera demonsiranier?1976/77:435 av herr Lorentzon i Kramfors (vpk) lill herr kommunika­lionsminisiern om säkerhelen vid viss fraklfarl med pråmar:

Från Bohus-Malmön ulanför Lysekil pågår sedan en tid export avskrol-slen lill Århus i Danmark. För ändamålei används plandäckade pråmar. Skroisienen stuvas inte i vanlig bemärkelse, ulan ligger hur som helsl med en råge på uppemol 8-9 melers höjd. Dä säkerhelsanordningar hell saknas för all hindra slenbumlingar all gä över bord, inträffar det atl stenar rullar i havet och förstör fiskeplatser och redskap. Redan har trålar rivits sönder på fiskeplatser där lidigare inga hinder förekom. Här har stenar pä flera hundra kilo tagits upp. Sienprämarnas färdväg är gamla bohuslänska flskevallen. Vad de bohuslänska fiskarna mest fruktar är att slenpråmen totalhavererar och hela lasten går över bord. De fiske­vatten som då drabbas kommer inte att kunna användas; de är förstörda för all framtid. De bohuslänska fiskarna finner del mer än underligl alt sjöfartsverket tillåter en dylik trafik.

Anser statsrådet dessa plandäckade pråmar ulan säkerhelsanordningar vara lämpliga vid dylik fraktfart?

Om inle, är statsrådet beredd la initiativ för all få en ändring lill slånd?


Nr 126

Fredagen den 6 maj 1977

Meddelande om frågor§ 7 Kammaren åtskildes kl.  15.01.

In fidem

SUNE K. JOHANSSON

/Solveig Gemen