Riksdagens protokoll 1976/77:107 (14 april 1977)

Riksdagens protokoll 1976/77:107

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Riksdagens
protokoll 1976/77:107

Torsdagen
den 14 april

Kl.  12.00

§
1 Meddelande om interpellationssvar

1976/77:117
om vissa åtgärder för att bistå jöräldrar till utvecklingsstörda barn

Herr socialministern
GUSTAVSSON:

Herr
talman! Med hänvisning till 6 kap. 1 >; riksdagsordningen vill jag meddela
följande. Min avsikt var att den 19 april besvara en in­terpellation lill fru
statsrådet Troedsson av herr Börjesson i Falköping om vissa ålgärder för alt
bistå föräldrar till utvecklingsstörda barn, vilken interpellation del enligl
fastställd ärendefördelning ankommer pä mig att besvara. Herr Böriesson har
emellertid inle möjlighet alt la emot svaret den dagen. Jag anhåller om atl få
besvara interpeliationen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida