Protokoll 2017/18:133 Fredagen den 15 juni

Riksdagens protokoll 2017/18:133

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 maj justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Hannah Bergstedt (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 15 juni, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Linus Sköld (S).

§ 3  Ärenden för hänvisning till utskott

Följande dokument hänvisades till utskott:

Proposition

2017/18:268 till civilutskottet

Kammaren biföll talmannens förslag att behandlingen av ovanstående proposition skulle få uppskjutas till nästa valperiod.

Motioner

2017/18:4198–4201 till kulturutskottet

§ 4  Ärenden för bordläggning

Följande dokument anmäldes och bordlades:

Konstitutionsutskottets betänkanden och utlåtande

2017/18:KU20 Granskningsbetänkande

2017/18:KU46
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida