Protokoll 2015/16:40 Måndagen den 7 december

Protokoll 2015/16:40

§ 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Peter Johnsson (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 8 december, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för John Skoglund (S).

§ 2  Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Samhällsplanering, bostadsförsörjning
och byggande samt konsumentpolitik

Civilutskottets betänkande 2015/16:CU1

2015/16:CU1 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (prop. 2015/16:1 delvis)

föredrogs.

Anf.  1  CAROLINE SZYBER (KD):

Herr talman! Bostadssituationen i Sverige har gått från brist till kris. Den positiva trend vi sett med historiskt högt byggande under de senaste åren håller nu på att vika, samtidigt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida