Protokoll 2014/15:86 Onsdagen den 15 april

Protokoll 2014/15:86

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 25 mars justerades.

§ 2  Avsägelse

Förste vice talmannen meddelade att Göran Hägglund (KD) avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 25 april.

Kammaren biföll denna avsägelse.

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:443

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:443 Sänkt ROT-avdrag

av Maria Malmer Stenergard (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 2 juni 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 13 april 2015

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida