Protokoll 2014/15:66 Onsdagen den 4 mars

Protokoll 2014/15:66

§ 1  Justering av protokoll

Protokollen för den 12, 13 och 17 februari justerades.

§ 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2014/15:281

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:281 Regeringens aviserade höjda skatter

av Erik Andersson (M)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 20 mars 2015.

Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor och sedan tidigare inbokade engagemang.

Stockholm den 2 mars 2015

Finansdepartementet

Magdalena Andersson (S)

Enligt uppdrag

Rikard Jermsten

Expeditions- och rättschef

Interpellation 2014/15:289

Till riksdagen

Interpellation 2014/15:289 Införande av tonnageskatt

av Boriana Åberg (M)

Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 24
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida