Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade

Proposition 2002/03:151

Regeringens proposition 2002/03:151

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till

Prop.

funktionshindrade

2002/03:151

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 september 2003

Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår i propositionen att ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall införas från och med den 1 mars 2004. Utjämningssystemet skall inte ingå i det ordinarie inkomst- och kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting.

För varje kommun skall en standardkostnad per invånare beräknas. Be- roende på hur den enskilda kommunens standardkostnad avviker
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2003-09-12 Bordläggning: 2003-09-16 Hänvisning: 2003-09-17 Motionstid slutar: 2003-10-01
Förslagspunkter (1)