Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade

Proposition 2002/03:151

Händelser

Inlämning: 2003-09-12 Bordläggning: 2003-09-16 Hänvisning: 2003-09-17 Motionstid slutar: 2003-10-01

Hela dokumentet

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade (pdf, 278 kB)
Regeringens proposition 2002/03:151

Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till

Prop.

funktionshindrade

2002/03:151
Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.
Stockholm den 4 september 2003
Göran Persson

Lars-Erik
Lövdén
(Finansdepartementet)
Propositionens huvudsakliga innehåll
Regeringen föreslår i propositionen att ett kostnadsutjämningssystem för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) skall införas från och med den 1 mars 2004. Utjämningssystemet skall inte ingå i det ordinarie inkomst- och kostnadsutjämningssystemet för kommuner och landsting.
För varje kommun skall en standardkostnad per invånare beräknas. Be- roende på hur den enskilda kommunens standardkostnad avviker från den för landet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Förslagspunkter (1)