Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Proposition 2012/13:107

Regeringens proposition 2012/13:107

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 mars 2013

Fredrik Reinfeldt

Göran Hägglund

(Socialdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att kravet på sterilisering och förbudet mot bibehållen fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort. Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

1

Prop. 2012/13:107

2

Innehållsförteckning

2.2Förslag till lag om ändring i offentlighets- och

5.2Bestämmelser om fastställelse av moderskap,

5.3Registrering av moderskap, faderskap och

5.4Bestämmelser
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2013-03-18 Bordläggning: 2013-03-19 Hänvisning: 2013-03-20 Motionstid slutar: 2013-04-03
Förslagspunkter (2)