Totalförsvarsplikt

Proposition 1994/95:6

Regeringens proposition

1994/95:6

Totalförsvarsplikt

Prop.

1994/95:6

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 juni 1994

Carl Bildt

Anders Björck

(Försvarsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en ny lag för tjänstgöringsskyldigheten med plikt i

Sveriges totalförsvar. Den nya lagen om totalförsvarsplikt ersätter bl.a.

värnpliktslagen (1941:967), lagen (1966:413) om vapenfri tjänst, lagen

(1981:292) om tjänsteplikt för hälso- och sjukvårdspersonal samt veterinär-

personal m.m. och lagen (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att

tjänstgöra utanför civilförsvaret. Vidare ersätter den bestämmelserna om

civilförsvarsplikt i civilförsvarslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-06-28 Bordläggning: 1994-10-03 Hänvisning: 1994-10-11 Motionstid slutar: 1994-10-18
Förslagspunkter (4)
Följdmotioner (12)