Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Proposition 2007/08:57

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Regeringens proposition 2007/08:57

Tillåtna tillgångar i värdepappersfonder, m.m.

Prop.

2007/08:57

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 14 februari 2008

Fredrik Reinfeldt

Anders Borg

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra kommissionens direktiv 2007/16/EG av den 19 mars 2007 om genom- förande av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag), när det gäller förtydligandet av vissa definitioner (härefter direktivet om tillåtna tillgångar). Direktivet om tillåtna tillgångar innehåller
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 2008-02-20 Bordläggning: 2008-02-20 Hänvisning: 2008-02-21 Motionstid slutar: 2008-03-06
Förslagspunkter (1)