Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning

Proposition 2009/10:9

Sammanfattning

Regeringen anser att de stora likheter som finns mellan överlåtelse av fast egendom genom partiell delning och genom köp, i synnerhet sådant köp som uppfyller förutsättningarna för skattemässig verksamhetsavyttring i IL, samt risken för urholkning av skattebasen för stämpelskatt leder till slutsatsen att förvärv av fast egendom och tomträtter genom partiell delning bör vara stämpelskattepliktiga. Dessa omständigheter väger tyngre än den eventuella risken att motverka vissa omstruktureringar.

De skattepliktiga förvärven räknas upp i 4 § stämpelskattelagen. Bestämmelsen föreslås därför kompletteras så att även förvärv genom partiell delning omfattas av skatteplikten.

5.2Utländska motsvarigheter till delning

Regeringens förslag: Förvärv av fast egendom eller tomträtter
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2009-09-23 Bordläggning: 2009-09-24 Hänvisning: 2009-09-25 Motionstid slutar: 2009-10-09
Förslagspunkter (1)