Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Proposition 2011/12:138

Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål

Regeringens proposition 2011/12:138

Skydd av djur som används för vetenskapliga

Prop.

ändamål

2011/12:138

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 4 april 2012

Fredrik Reinfeldt

Eskil Erlandsson

(Landsbygdsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i djurskyddslagen (1988:534) som syftar till att fullt ut genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål.

Ändringarna innebär bl.a. följande. Definitionen av djurförsök utvidgas till att omfatta bevarande av en stam av djur med förändrad arvsmassa. Det införs ett krav på att djurförsök ska klassificeras efter svårhetsgrad.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2012-04-04 Bordläggning: 2012-04-10 Hänvisning: 2012-04-11 Motionstid slutar: 2012-04-25