Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt avfall - genomförande av kärnavfallsdirektivet

Proposition 2013/14:69

Regeringens proposition 2013/14:69

Säker och ansvarsfull hantering av radioaktivt

Prop.

avfall – genomförande av kärnavfallsdirektivet

2013/14:69

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 16 januari 2014

Fredrik Reinfeldt

Lena Ek

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås de lagändringar som behövs för att genomföra rådets direktiv 2011/70/Euratom av den 19 juli 2011 om inrättande av ett gemenskapsramverk för ansvarsfull och säker hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Enligt direktivet ska radioaktivt avfall som uppkommer i en medlemsstat som huvudregel slutförvaras i den medlemsstaten. Direktivet medger dock att sådant avfall slutförvaras i en annan medlemsstat
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat

Händelser

Inlämning: 2014-01-21 Bordläggning: 2014-01-21 Hänvisning: 2014-01-22 Motionstid slutar: 2014-02-05
Förslagspunkter (2)