Rättssäkerhet vid beskattningen

Proposition 1993/94:151

Prop.

1993/94:151

Regeringens proposition

1993/94:151

Rättssäkerhet vid beskattningen

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 24 februari 1994

Carl Bildt

Bo Lundgren

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås betydelsefulla förändringar i syfte att stärka den

enskildes rättssäkerhet vid beskattningen.

Förslaget innebär att skattemyndigheternas befogenheter i skatteutredningar

får en tydligare reglering och att de enskildas rättssäkerhetsgarantier vid

tvångsutövning förstärks. Bevissäkringslagen upphävs och ersätts med en ny lag,

lagen om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.

Möjligheterna för den enskilde att få ersättning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1994-03-04 Bordläggning: 1994-03-04 Hänvisning: 1994-03-14 Motionstid slutar: 1994-03-24
Förslagspunkter (4)