Personuppgiftslag Prop. 1997/98:44

Proposition 1997/98:44

Regeringens proposition

1997/98:44

Personuppgiftslag

Prop.

1997/98:44

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 8 december 1997

Laila Freivalds

Pierre Schori

(Justitiedepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en personuppgiftslag. Lagen ersätter den

nuvarande datalagen (1973:289) och genomför Europaparlamentets och

rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda

personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria

flödet av sådana uppgifter.

Lagen, som i huvudsak följer EG-direktivets text och disposition,

omfattar all automatiserad behandling av personuppgifter och manuell

behandling av personregister. Rent privat användning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Propositionen bereds i utskott

Händelser

Inlämning: 1997-12-17 Hänvisning: 1997-12-18 Bordläggning: 1997-12-18 Motionstid slutar: 1998-02-05
Förslagspunkter (11)
Följdmotioner (10)