om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1978/79:96

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1978/79:96

Regeringens proposition

1978/79:96

om vissa organisationsfrågor m. m. rörande försvaret;

beslutad den 15 febraari 1979,

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar OLA ULLSTEN

CARL THAM

Propositionens huvudsakliga innehåll

1 propositionen föreslås atl Kariskrona öriogsskolors
(KÖS) förvalt­ningsenheter förs över till Sydkustens örlogsbas (ÖrlB S), Intendenturför-valtningen
och förrådsavdelningen vid ÖriB S slås samman, Kariskrona
kustartilleriregemente (KA 2) slås ihop med Blekinge kustartilleriförsvar och
Karlskrona försvarsområde (BK/Fo 15) till en myndighet, varvid verkstadsenheten
vid
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida