om vissa organisationsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1978/79:96

Sammanfattning
av försvarets fredsorganisationsutrednings övervä­ganden

Den
sisla etappen av utredningsarbetet har försvarets fredsorganisa­tionsutredning (FFU)
ägnat åt marinens och flygvapnets fredsorganisation på lägre regional och lokal
nivå. 1 fråga om marinen har FFU tidigare redo­visat utgångsvärden och vissa
överväganden i Slutbetänkande del 1 och del 2.

1   
Marinen

1.1     Bakgrund

Del
fortsatta arbetet har främst avsett stabs- och förvaltningsorganisa­tionen.
Marinens utbildningsorganisation har FFU behandlat ulföriigt i ti­digare betänkanden,
men förändrade utgångsvärden i fråga om krigsorga­nisationens utveckling och utbUdningsverksamhetens
omfattning har för­anlett FFU att ånyo pröva giltigheten av tidigare dragna
slutsatser.

1.2     Principiella
synpunkter

Flottans
utbildningsorganisation
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida