om vissa anslagsfrågor m.m. rörande försvaret

Proposition 1979/80:117

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.
1979/80:117 Regeringens proposition

1979/80:117

om vissa anslagsfrågor m. m. rörande försvaret;

beslutad den 6 mars 1980.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som
har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprotokoll.

På regeringens vägnar

THORBJÖRN FÄLLDIN

ERIC KRÖNMARK

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till inriktning av
krigsorganisationen inom det militära försvaret för perioden 1980/81 - 1984/85.
Därvid behandlas också frågan om framtida anskaffning av flygplan. Vidare läggs
fram slutligt förslag för budgetåret 1980/81 beträffande anslagen Arméförband: Materielanskaff­ning,
Arméförband: Forskning och utveckling. Marinförband: Materielan­skaffning,
Marinförband:
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida