om vissa anslag- och organisationsfrågor rörande försvaret

Proposition 1975/76:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Prop.1975/76:
143

Regeringens proposition

1975/76: 143

om vissa anslags- och organisationsfrågor rörande
försvaret;

beslutad
den 26 februari 1976.

Regeringen föreslår
riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i bifogade utdrag av regeringsprolokoll.


regeringens vägnar G, E, STRÄNG

ERIC
HOLMQVIST

Propositionens
huvudsakliga innehåll

I
propositionen läggs fram slutliga förslag beträffande anslagen lill forsk­ning
och utveckling inom flygvapnet och till värnpliktsverket vilka har tagits upp
med beräknade belopp i budgetpropositionen.

1
propositionen föreslås också vissa förändringar av värnpliktsverkets or­ganisation.
Förslagen innebär bl, a, att verkets slällning som en direkt
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida