om värnpliktsutbildning

Proposition 1991/92:101

Propositionens huvudsakliga innehåll

Propositionen innehåller förslag till ändringar i

värnpliktslagen (1941:967), som innebär att det i lagen läggs

fast att endast de värnpliktiga som behövs för

försvarsmaktens krigsorganisation och fredstida beredskap

skall tas ut till värnpliktsutbildning. De värnpliktiga som

inte tas ut till utbildning föreslås tas ut till en

utbildningsreserv. Sådana värnpliktiga får inte utan beslut

av regeringen tas ut till värnpliktsutbildning.

Propositionen innehåller också förslag till en lag om

upphörande av försöken med förkortad grundutbildning av

värnpliktiga. I lagen föreslås att de värnpliktiga som

omfattas av försöken med förkortad grundutbildning och

som vid lagens ikraftträdande inte slutligt fullgjort sin

grundutbildning
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Händelser

Inlämning: 1992-02-25 Bordläggning: 1992-02-25 Hänvisning: 1992-02-26 Motionstid slutar: 1992-03-16